Publikované: 11.09.2022

A čo vy, ste muž alebo žena?

Kedy a kde v prenatálnom a post natálnom vývoji ľudskej bytosti ako osoby nastane zlom oddelenia pohlavia a rodu? Po tisícročia bolo označenie muž a žena biopsychicky a sociálne jasne definované a oddelené.

V slovenskej odbornej terminológii, používa sa ako synonymum a správny preklad anglického gender slovo rod. Naproti tomu pohlavie sa používa na pomenovanie muža a ženy v zmysle biologickom, čo zodpovedá anglickému sex. Termín „pohlavie“ (predmetné substantívum) chápe sa v sémiotike ako lexéma (slovo) poukazujúce v spoločenskom kontexte na obe pohlavia, mužov i ženy. Pohlavie predpokladá rod. Mužské mužský, ženské ženský. Pohlavie a rod v ideálnom prípade (99,98 percenta ľudskej populácie) sú v jednote.
Ideálny stav ľudskej bytosti ako osoby je jednota pohlavia a rodu. Taký zväčša neexistuje ani u osôb, ktoré sebou a okolím, vnímané sú ako muži či ženy. Vo vzhľade a správaní mužov a žien vidno viac či menej príznakov ženského elementa u mužov alebo mužského u žien, čo im samým v seba prežívaní ani okoliu neprekáža ani v prežívaní ich vlastnej hetero sexuality. Snáď neexistuje „čistý muž a čistá žena“.
Približne v 60-tych rokoch predošlého milénia (mizivý okamih dejín a histórie ľudstva) nástupom agresívneho neomarxizmu a gender meaningu v USA sa to zmenilo. Rod nie je totožný s pohlavím. Pohlavie nie je rod a rod nie je pohlavie. Totožnosť pohlavia (sexus) a rodu (gender) boli spochybnené. Sexus je biologická a rod psychologická kategória. Mali by tvoriť nekonfliktnú jednotu. Á la „som žena alebo muž celým telom aj dušou“. Nie je to tak! ONI tvrdia, že muž nie je ak má penis a žena vagínu. Už som si zvykol.

Prirodzené cítenie osoby, feeling v časti sebauvedomenie, seba identifikácia, ego (ja, jástvo) nemožno potlačiť násilím ani výchovou či prevýchovou! Nedokážete to chirurgicky (rekonštrukčná plastika pohlavných orgánov…) ani chemicko-hormonálne. Proces tranzície je nevratný. Osobu a osobnosť možno len potlačiť či zlomiť!
V slušnej spoločnosti rešpektujúcej základné práva detí aj rodičov platí: Pre tranzíciu je potrebný súhlas dotknutej rodovo dysforickej osoby. Pre tranzíciu maloletej osoby súhlas rodičov ako zákonných zástupcov dieťaťa. V tejto veci sú v USA rodičovské práva odoberané!
K deštrukcii dochádza aj v oblasti rozhodnutí o najlepšom záujme dieťaťa. Práva a slobodná vôľa maloletých je už nadradená právam rodičov a zákonných zástupcov detí!
Rodová dysfória je stav, ak anatomické pohlavie a psychologické seba prežívanie postihnutých osôb nie je totožné so seba označením: som muž alebo žena (1-2 percentá ľudských jedincov). Diskomfort (osobná nepohoda) až ma mrazí, sú až také silné a trýznivé, že dotknuté osoby padajú do náručia medicínskej a psychiatrickej vedy (frustrácia, deprivácie, depresia).
Osoby postihnuté sexuálnou orientáciou na rovnaké pohlavie nemajú zväčša pocit hendikepu a „menejcennosti“ ako trans persóny.
Odmietam blud o tom, že rod (gender) je len sociálny konštrukt. Odmietam aj, že na deťoch je páchané rodové násilie. Odmietam aj rodovo podmienené násilie, ako ho prezentuje Istanbulský dohovor.
Odmietam rodovo korektný jazyk. JUĽS je nečinný. Mlčky sleduje aj deštrukciu verejnej slovenčiny.
U detí a mládeže v ojedinelých prípadoch prichádza rodovo dysforický signál „Houston, Houston, mám problém!“ ktorý vyšlú rodičom a okoliu samé, alebo si to všimnú rodičia a okolie.
Spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky sa po narodení stávame jedinečnými a neopakovateľnými ľudskými bytosťami. Aj so slasťami a strasťami svojej sexuality, sebaidentifikácie a seba prežívania.
Kedy, kde a ako sa stane, že ľudský plod po počatí, vyvíja sa v maternici ako muž alebo žena? Čo zakladá zhodu alebo nezhodu pohlavia s prežívaním rodu? Čo spôsobuje túto poruchu? Sú okrem chromozómov XX a XX sú aj iné kombinácie? Existuje päť primárnych (kanonických) dusíkatých báz: adenín (A), cytozín (C), guanín (G), tymín (T) a uracil (U). Tvoria základné jednotky v kombinatorike genetického kódu ľudského genómu. Biochemické procesy programovania mužskej a ženskej identity sú oveľa zložitejšie, a predmetom ďalšieho výskumu vedy. Zaujíma ma dôvod, príčina, diskrepancia v dichotómii pohlavie-rod (rodová dysfória): Muži sa vnímajú ako ženy a ženy ako muži (nesúlad medzi telom a dušou).
Pozvánka, výzva: Ak kto chcete, máte čas a záujem (som si istý akože som, že to potrebujete pre seba, pre váš život v páre, vaše deti a vnúčatá!). Ide o celovečerný film (stiahnite na kľúč a spusťte na televízore) pohodlne sa usaďte pozerajte a počúvajte (film označujem za vhodný aj pre deti od 12 rokov, osobná poznámka: Vek 12 rokov mám za spôsobilý rozlišovať dobré od zlého, čo zakladá aj prípadnú trestnú zodpovednosť). Tento odzaz je kľúčovou nadradenou súčasťou jadra článku, paráda (!):

https://odysee.com/@otevrisvoumysl:7/co-je-to-zena-cz-dabing:0

Nie som primárne homofóbny ani transfóbny. Pripúšťam sekundárny, dúhovistickou agresiou vyvolaný odpor nie k osobám ale hnutiu a ich loby a aktivistom. Prenikajú do škôl a systému vzdelávania za práva dúhy a transpráva. Cieľ: Likvidácia pojmu muž a žena s príslušenstvom. V jazyku likvidácia jeho štruktúry ukazovacích zámen ten (muž), tá (žena) to (dieťa, ono). Pozrite produkciu Hollywoodu, Amazon a Netflix. Na Slovensku zatiaľ platia rodičovské práva a právo na dobre informovaný súhlas s obsahmi vzdelávania vašich detí, ktorým ste zákonnými zástupcami. Sexuálna výchova má byť zameraná na výchovu detí a mládeže k dobre plánovanému manželstvu, rodičovstvu a zdravému bezpečnému sexu. Problém „Houston, Houston…!“ riešte cez školského psychológa; ten vám poradí ako a eko ďalej…
Persóny mužov, vydávajúcich sa za ženy (vidno na dúhových prajdoch), sú žalostné kreatúry. Hoops! Práve som porušil ich práva a slobody! Hoops! Môj hodnotiaci súd opiera sa o estetiku zovňajšku, z ktorého kričí muž, maskujúci sa za ženu (šminky, riasy, mejkap, rúž, farebné vlasy, bižutéria…); tento estetický nevkus je sladký a lascívny, provokujúco odpudzujúci gýč! Aby sa vzájomne poznali, boli poznané/í. Na obrázku vpravo vidno už aj vlajku s tmavbou farbou BLM:

Dúhový prajd Bratislava 2022: https://www.facebook.com/watch/?v=1131473037749112

Nemám rád dúhové prajdy. Mám na to právo. Dúhové vlajky na štátnych budovách porušujú ústavu a zákon o štátnych symboloch (Slovensko sa neviaže na dúhovú a žiadnu ideológiu!). Anketu a anticenu Homofób roka mám za neofašistickú, so znakmi norimberských zákonov a preto trestnú! Svoj občiansky klávesový aktivizmus orientujem na odmietanie neomarxistickej sociálnej filozofie, rodovej ideológie včítane rodovo korektného jazyka a politík novej progresívnej dúhovistickej ultraľavice (liberálna demokracia zľava a ešte viac zľava) s prvkami homofašizmu, viac tu a tu.
Ľudia v USA a priestoru kolektívneho neomarxistického westernu EÚ navyše neonacifikovaného (smer Drang nach Osten a Rusko) sa o týchto veciach a témach odmietajú z pudu sebazáchovy a strachu verejne baviť.
Rodová a dúhová ideológia je v konflikte s Čl. 1 odsek 1 Ústavy: „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti ideológia.
Mienim politické programy aktuálne novo ľavicových liberálov typu Progresívne Slovensko s ich filiálkou Progresívni veriaci.
Tvrdím, že osoby a skupiny skrývajúce sa za skratky LGBTIQ vo svojej sexualite a sexuálnej orientácii, reprezentujú odchýlky od antropologickej heteronormy.
Na agresívne naliehanie a nátlak APA na WHO v 90-tych rokoch boli vyňaté zo zoznamu psychiatrických diagnóz. Persóny označené skratkou, znakom T majú poďľa WHO označenie pod číslom diagnózy F64.0 a vyžadujú si odbornú medicínsko-psychiatrickú starostlivosť a empatiu okolia. Majú zaručené základné právo na súkromie. Ďalšie práva sú kompetenciou politickej vôle zákonodarcov. Sú to nami volené politické subjekty. Platí to aj pre potraty; rozsudok Roe vs. Wade vyhlásil, že potrat nie je základné ženské reprodukčné právo, čo spôsobilo, že USA sú v občianskej kultúrnej vojne. Na jeseň, voľbami do Kongresu na osi demokrati-republikáni, hrozí pokračovanie zrejme nedokončenej občianskej vojny juhu proti severu. Hnutie BLM je rasistické. O tom je multikulturalizmus a rodová ideológia.
Toto nie sú prirodzené evolučné zmeny ale drastická kultúrna revolúcia typu Mao ce-tung, Hitler alebo Stalin. Začína byť s nami zaobchádzané ako s Ujgurmi (prevýchova). Pridajte digitálne technológie, energetickú a inflačnú krízu a hospodársku recesiu. Greendeal a Veľký reset.
Som paranoidný? Nie. Ak by ste vedeli, kto to všetko riadi a organizuje a pre aký účel, prepadlo by vás oprávnené a zdravé zdesenie.

Sodomia (ak máte sex s osobami rovnakého pohlavia) v pokrokovej modernej sekulárnej spoločnosti (nie vo svete islamu) civilizácii už dávno nie je trestná. Už tridsať rokov nie je chorobou. Ostala ňou transsexualita.
Na rade je pedofília (sex dospelých s maloletými) ako údajné nové základné právo detí na sex! Ako s ňou naloží pokroková sekulárna spoločnosť? (tento raz islam: Koľko rokov mala malá Aísha pri prvom sexe s Mohamedom?). Účasť maloletých na dúhových prajdoch je už bežná a organizátormi vítaná.
Dúhové prajdy sú Overtonovo okno, open windows k legalizácii akejkoľvek sexulioty a druhom sexu. Potom stačí k skratkám LGBTIQ (…) pridať ďalšiu skratku. A farbu na rainbow flag. Kedy myslíte, že pribudne P (pedofília) alebo zoofília (Z) či N (nekrofília)? Ide o cluster (strapec) skratiek pre “sexuálne menšiny”. Ibeže menšina je definovaná jej homogenitou. Dúha (skratky) sa “nechytá”. Je heterogénna.

Mali ste v závere filmu problém s odpoveďou na otázku, čo je to žena a dozvedeli ste sa, že je to dospelá ľudská samica a muž samec? Pridávam: Vrah je záhradník! Niečo vás na odpovedi zaskočilo, znepokojilo alebo vyviedlo z rovnováhy? Nedajte sa vyviesť z miery. Je to tak. Ostatok medzitým aj s celou tou žalostnou biedou, je spracovaný vyššie. Ostávam pri Occamovej britve: osoba s prsníkmi a vagínou je žena, s penisom muž. Som heterosexuál. Ostatok je mimo mňa. Neriešim. Biologickými rodičmi mi boli žena, matka a muž, otec. Žiadny rodič jedna ani rodič dva. Ak treba, navštevujem wc a šatne s označením: muži.

Tešte sa z vnútornej úžasnej jednoty vášho pohlavia totožného s rodom, zakladá vašu homeostázu. Súlad a harmóniu so sebou, ostatnou spoločnosťou a svetom. Nenechajte si to vziať.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?