Publikované: 02.05.2020

Ako „naložiť“ s krízou Covid-19

Vedy dnes delíme na prírodné a spoločenské. Toto delenie bolo vynútené kvalitatívne a kvantitatívne, rastúcou množinou proto (predmet vedy) a meta (veda o vede) vedeckého záujmu.


Až príliš preceňujeme kompetencie prírodných vied, myslí si historik Jakub Rákosník: „V týmu odborníků řešících boj s koronavirem chybí podle proděkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy lidé s humanitním vzděláním, například právníci nebo sociologové.“
https://plus.rozhlas.cz/az-prilis-precenujeme-kompetence-prirodnich-ved-mysli-si-historik-jakub-rakosnik-8194482
Malá odbočka: So značnou mierou „nadsádzky“ a zveličenia, mám redaktora Hydepark Civilizace a Věda ČT24 Daniela Stacha, za „polyhistora“. Vždy dokonale pripraveného podať presné, jasné a všeobecne zrozumiteľné informácie o stave vedy, aktuálne aj o Covid-19.
Toľko pre časť: Informácie.

Prírodné vedy vo výsledku spravidla nemajú „zvyšok“. Spoločenské vedy nevykazujú všetky znaky exaktných vied. Je to tak „pol-na pol“.
Ich „zvyšok“ sa nachádza kdesi medzi antropologickou konštantou a ľudským faktorom.

Patria medzi ne trebárs sociologické vedy, sčasti psychológia a psychiatria. Toľko aj na okraj faktu, že Covid-19 má sociologický, psychologický, sociálno-psychologický a tu i tam psychiatrický efekt:
Prof. Cyril Höschl: https://www.youtube.com/watch?v=d5amzE7pLaw
Osobitne (právnická veda) osciluje medzi prirodzeným a pozitívnym právom, v prostredí základných ľudských práv (a slobôd) a práv (ústava a zákony). Problém je súlad prirodzeného a pozitívneho práva. Osobitne v dobe krízy Covid-19 ide o problém ústavného práva v čase a prostredí núdzových ochranných opatrení a obmedzení základných ľudských práv a slobôd.
Poznámka 1: Skôr než sa Česi siahodlhými „demokratickými tančekmi“ „dopracovali“ k 17. máju ako termínu platnosti núdzových opatrení podľa krízového zákona, predtým museli prijať nález súdu o tom, že predošlé štyri opatrenia nesmeli byť vykonané zo zákona o ochrane verejného zdravia…
Poznámka 2: Jednodňová, celodenná parlamentná debata s jej výsledkom o 20,00 priniesla osoh najmä opozícii a jej agende pre ich „politické body“.
Poznámka 3: Európska „liberálno-demokratická“ opozícia má „horor“ z Orbána…
Zvládajú len toto: „Armáda obsadila Maďarsko a Orbán je diktátor, lebo vládne dekrétmi“. Skúste si predstaviť titulku v SME (Denník N): „Česká armáda obsadila karlovarský kraj!“
Alebo: „Orbán uberá právomoci aj samosprávam!“ Mimochodom, Putin ich posilňuje. Vyberte si…
Covid-19 je to jedno. Je apolitický.
Je dobré vedieť, že antropológia je komplexná veda o človeku v prieniku prírodných a spoločenských vied.
V článku, mimo iné „pozaoberám“ sa trojuholníkom: ľudský genóm-genotyp-fenotyp a pojmami: antropologická konštanta a ľudský faktor. Viac-menej formou úvahy. Bez „vyšších ambícií“. Reagujem na podnet (súbor podnetov) ako „meňavka“ (zieľaný článok).
No, k článku: Veda v staro a stredoveku (cholera, mor, španielska chrípka, HIV, Ebola, Sars, Mers, Covid-19) a dnes vykazuje iné výsledky, a akceleruje (suma poznatkov). O Covid-19 sa toho ale vie málo a výskum je len v začiatkoch. Aj preto, že jeho pôvod a zdroj je nejasný. Najviac o tom zrejme vie Trump. Vždy vie fšetko.
Jednotný postup v boji proti Covid-19 narúšajú geopolitické záujmy niektorých mocností…
Skúste do toho Rusko ako svetovú bezpečnostnú hrozbu. Tak, ako a eko to ide?
Pozoruhodné: O Rusku sa “konečne!” neuvažuje ako o pôvodcovi Covid-19, ktorý má účel: Zničenie západnej civilizácie.

Trocha „teórie“ nikoho nezabije (nepovinná časť o genetike a povahe ľudských bytostí ako osôb):
Antropologická konštanta (conditio humana) je základná, jadrová, už ďalej nedeliteľná jednotka ľudskosti v jej hmotnom a nehmotnom rozmere ľudskej bytosti ako osoby.
Antropologickú konštantu nemožno už ďalej deliť a jej jednotlivé „molekuly“ oddeliť od jadra.
Pozor! Klzká parketa genetiky hrozí pošmyknutím, pádom a čelným nárazom o etiku!
Antropologická konštanta tvorí všeobecný, pre ľudský druh, základ všeľudského ľudského genotypu. Ostatok sú fenotypálne vlastnosti jednotlivých rás, etník a národov, varianty odvodené od základného genotypu a toho, čo znamená antropologická konštanta.
Ak si túto tézu „rozmeníme na drobné“ dostávame sa až k jednotlivým ľudským osobám v rámci celého ľudstva v diachrónnom a synchrónnom rozmere (história a súčasnosť ľudstva).
História ľudstva nezaznamenala dve totožné osoby. Každá bola, je a bude jedinečná, zvláštna a neopakovateľná.
V správaní (mentálna, intelektová výbava, spôsob prežívania, spracúvania a hodnotenia informácií cez extero a interoceptory, osobnú a sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť) neboli vo svetovom rozmere zaznamenané dve totožné ľudské osoby, ak kto chce, jednovaječné dvojičky.
Ide tu aj o to, že len a výlučne ľudská bytosť má štatút osoby (ja, jástvo, ego, ľudský faktor). Osobou nie je žiadna nižšia, tobôž vyššia živočíšna entita.
Ale aj o to, že ľudský druh disponuje telom, dušou (néfeš) a duchom (rúach). Tretiu zložku vytesnili marxisti, pokračujú v tom neomarxisti a EÚ jej „európskymi hodnotami“.
Antropologická konštanta nie je historickou premennou, je nezávislá na premennom spoločensko-ekonomickom a politickom systéme. Ten je historickou premennou, antropologická konštanta je nemenná od momentu zrodu človeka.
Beriem na vedomie prístup „zdola“: Dialektický a historický materializmus a evolúcia života a ľudského druhu.
Ľudský faktor je spoločnou vlastnosťou ľudského genotypu aj fenotypu. Určuje reakcie a správanie ľudskej bytosti, trebárs politikov v korupčnom prostredí… (príležitosť robí zlodeja).
Genotyp je konštanta (invariant, paradigma). Fenotyp je variant vzišlý genotypu. Fenotyp sa viaže na genotyp, vychádza z genotypu. Nie naopak.
Beriem na vedomie prístup „zhora“: Vôľa a zásah Stvoriteľa.
Tam niekde v medzi priestore tkvie jadro umelého antagonizmu medzi vedou a vierou. Tento klin medzi vedu a vieru  vrazili marxisti. Dnes „zdravý rozum“ dá, a prinajmenej „pripúšťa“ sú to aj vedci, laureáti Nobelových cien, že veda a viera sa niekedy kdesi vzájomne stretnú…
Vlastnosťou každej živej hmoty je jej samo organizácia vývoja a správania. Moment začiatku bioexistencie je nejasný s neurčiteľnou hranicou.
Pod otázkou je aj: DNA je vopred stanovený program. Možno ho porovnať so softvérom? Správa sa rovnako? Oba sa správajú inak, ak sú poškodené alebo umelo upravené.
Splynutím dvoch rodičovských pohlavných buniek dochádza k počatiu ľudského života; aj miešaním ľudských rás, rodí sa nový fenotypálny variant ľudského genotypu.
Každá nová ľuská osoba preberá to od jedného rodiča, to od druhého. Deje sa tak pohlavným rozmnožovaním. Nie klonovaním.
Ľudské osoby sa v každom spoločenskom a ekonomickom systéme všetkých čias správali a správajú spravidla aj v v zásade rovnako.
Rozdiely sú v mentalite, mentálnej výbave, a v tom, čo poznáme pod pojmom epigenetika. Ale o tom viac inde a možno inokedy.
Hardvér a softvér počítačových systémov zatiaľ nemožno rozmnožovať ani klonovaním. Možné to bude. Všetky ďalšie jedince budú totožné. Sú to stroje, hoc sa správajú ako živé; teda robotizácia vždy bude len imitovať živé systémy. Vhodné snáď na čokoľvek. A kam sa podeje ľudská bytosť ako osoba? Hmm…

Existujú poznatky, že na Covid-19 odpovedajú jednotlivé rasy a etniká rôznym spôsobom. Štatistiky naznačujú, že takzvaná „vyspelá západná civilizácia“, zjavne presýtená a rozmaznaná liberalizmom a dôrazom na slobody a ľudské práva, má najhoršie výsledky a Covid najhoršie znáša.
Ich zbožštelá “liberálna demokracia” prináša viac škody ako osohu. Na zdraví a ľudských životoch. Najlepšie výsledky majú „post totalitné“ členské štáty EÚ. Ľudia a spoločnosť v nich ľahšie znášajú reštriktívne ochranné a núdzové opatrenia. Majú vyššiu sociálnu imunitu. Tá je predpokladom aj odolnejšieho mentálneho zdravia.
Aj preto by nebolo dobré, aby EÚ centrálne riadila ochranné núdzové opatrenia. Nielen preto sú vo výlučných kompeteciách národných štátov. Podľa ich genetiky a mentality a vlastných potrieb.
Konštatujem konflikt na osi ľudské práva a slobody verzus ľudské slobody a práva. Potrvá po dobu Covid19 do jej odoznenia. Potom sa spoločnosť vráti do pôvodných koľají: konflikt na osi ľavica-pravica. Mám ho za prežitý. Neposúva ľudskú spoločnosť nikam.
Ostáva: 1. “Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť!” 2. “Ľudia sa rodia slobodní a rovní v právach!” (Ale len pred zákonom, inak nie). 3. “Obchodné a ekonomické záujmy nesmú byť nadradené ľudským právam!”  (Zdraviu a životu). 4. “Každá ľudská bytosť má právo na dôstojný život!”.
Pre Slovensko sú príznačné dve protichodné koncepcie:
Matovičova (zdravie a životy) verzus Sulíkova (ekonomika a obchodné záujmy).
K zdieľanému článku: V riešení krízy Covid-19 nevidím kľúčovú rolu spoločenských vied. Sociológia nech si robí svoje výskumy, prieskumy, ankety a štatistiky.
Akýkoľvek, hoc aj totalitný, režim, ak chce, aby mal komu vládnuť, tak: Kľúčovú rolu v zvládaní Covid-19 musí mať krízový štáb, hlavý hygienik a predseda vlády. Hoc aj zoči-voči parlamentu (narážka na “demokratické tančeky”).
Takzvané “ludsko-právne mimovládky” STOP! Do terénu, do osád. Inak zrušiť!

Historik Jakub Rákosník v kontexte nástupu „pandémie“ ekonomickej, finančnej krízy kapitalizmu, znásobenej, akcelerovanej a prehlbovanej Covid-19 zvažuje so mnou: zvukový záznam vyššie a tri články na tému základný nepodmienený univerzálny príjem v mojom archíve:
„…zda bychom podle něj v budoucnu mohli pobírat takzvaný nepodmíněný příjem“.
Jakub Rákosník „operuje“ s pojmom „zdravý rozum“. Tiež ako s úplnou samozrejmosťou. Čo je zdravý rozum?
No to dá rozum! Hmm…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Etuda na tému „zdravý rozum“:
http://www.blogovisko.sk/etuda-na-temu-zdravy-rozum.html

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?