Publikované: 30.03.2019

Ako to bolo a je s Harabinovým „hoaxom“

Marakéšska deklarácia je súčasťou takzvaného Rabatského procesu, čo je politický dialóg medzi Európskou úniou a krajinami pôvodu migrácie, ktorý rieši oblasť migrácie. Je vraj, politicky nezáväzná. A to je lož.


Podľa Harabinovej interpretácie však mala pripraviť pôdu v Európe pre Afričanov. Na starý kontinent ich vraj v blízkej budúcnosti prídu státisíce až milióny. Toto „tvrdil“ neúspešný prezidentský kandidát .
Na sociálnej sieti to napísal už začiatkom mája 2018, a ako uviedol aj vo svojej kampani, šlo o „info z neoverených zdrojov“ (…) Súhlas. Harabin zdôraznil: „Z ne-ove-re-ných zdro-jov.“
Zdrojové zázemie mohlo pochádzať z prostredia prezidentského kandidáta, vyštudovaného politológa  Hnutia obrody, Róberta Šveca. Bez záruky. V opore o čo, sa dozvedáme dnes…
„Marakešská deklarácia nie je žiaden právne záväzný dokument, ktorý by zúčastneným stranám určoval akúkoľvek konkrétnu povinnosť, alebo záväzok presídľovať konkrétne počty ľudí k nejakému konkrétnemu dátumu,“ vysvetlilo MZV, pán Susko, v zastúpení ministra Lajčáka. Takzvaná „nezáväzná politická deklarácia“ je záväzný dokument pre všetky na nej zúčastnené aj nezúčastnené štáty. Je súčasť Agendy OSN 2030 v časti migrácia (Global Compact 1). GC2 je pakt o utečencoch.


Aké sú kompetencie policajného zboru vo veci? Koho zastupuje Policajný zbor SR? Policajný zbor je politický subjekt? Čí hovorca je policajný zbor? Odkiaľ čerpá podklady? Viac tu:
https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1522428691120681/1976895559007323/?type=3&theater
Z debaty je zrejmé, že policajnému zboru „naletela“ drvivá väčšina diskutujúcich… (manipulácia je funkčná a je informačnou prípravou na to, čo sa deje na pôde EÚ dnes, po roku…)
Spolu s „dôveryhodným“ policajným zborom proti Harabinovi rozpútali anti kampaň liberálne médiá, počnúc Denníkom N, s nimi kolaborujúce „liberálno-demokratické“ parlamentné a mimoparlamentné spektrum s ich treťo-sektorovými slniečkárskymi „neziskovkami“.
https://dennikn.sk/1137602/slovensko-rozvrati-marakesska-deklaracia-uz-tyzdne-sa-siri-hoax-na-ktory-stat-nevie-reagovat/
https://www.aktuality.sk/clanok/606766/11-tisic-migrantov-z-afriky-na-slovensko-harabin-siril-hoax/
https://antipropaganda.sk/ako-je-s-pravdovravnostou-stefana-harabina/
Výsledok: Harabinovo tvrdenie bolo v čase jeho prezentácie „hoax“ a „konšpirácia“. Bez reálneho zdrojového zázemia. Štefan Harabin nepostúpil do druhého kola prezidentských volieb.
Toto už ale hoax ani konšpirácia nie je:
https://www.hlavnespravy.sk/europsky-parlament-prijal-uznesenie-africanoch-ziada-bezpecne-legalne-cesty-migrantov-i-zvysenu-podporu-mimovladky/1712423
A ak má ktosi stále problém s Hlavnými správami, tu sú „hodnoverné zdroje“:
Tlačová správa z plenárneho zasadnutia EP zo dňa 26.3.2019 (voľný preklad)
Výzva na ukončenie rasovej diskriminácie voči afro-európskym občanom EÚ:
„Výzva sa zameriava sa na dlhodobý rozpočet EÚ pre ľudí afrického pôvodu. Členské štáty vyzvali na ukončenie rasového profilovania v trestnom práve a boji proti terorizmu. Vyzýva na odškodnenie za zločiny proti ľudskosti počas európskeho kolonializmu. V EÚ žije 15 miliónov Afro-Európanov. Poslanci vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie problému štrukturálneho rasizmu v Afrike.
V uznesení prijatom v utorok s 535 hlasmi za 80 hlasov proti a 44 sa zdržali hlasovania, Parlament nalieha na orgány EÚ a vnútroštátne orgány, aby vypracovali politiky proti rasizmu a zastavili diskrimináciu; v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, trestného súdnictva, politickej účasti a migrácie.
Vzhľadom na narastajúce afrofóbne útoky poslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby uznali rasistické, diskriminačné a xenofóbne utrpenie afro-Európanov a aby poskytli náležitú ochranu pred týmito nerovnosťami, aby sa zabezpečilo, že trestné činy z nenávisti budú vhodne vyšetrované, stíhané a sankcionované. , Okrem toho by sa osoby s africkým pôvodom mali viac zohľadňovať v súčasných programoch financovania a v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (2021 – 2027).
Policajná väzba a rasové profilovanie. Poslanci odsudzujú zlé zaobchádzanie s ľuďmi afrického pôvodu v policajnej väzbe, pričom citujú početné násilné incidenty a úmrtia, ku ktorým došlo počas väzby. Poznamenávajú tiež časté používanie rasového a etnického profilovania v oblasti trestného práva, opatrení na boj proti terorizmu a kontroly prisťahovalectva a vyzývajú členské štáty, aby túto prax ukončili. Trestné činy proti ľudskosti počas kolonializmu.
Uznesenie nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby riešili a napravovali minulé nespravodlivosti a zločiny proti ľudskosti spáchané v mene európskeho kolonializmu. Tieto historické zločiny majú stále negatívne dôsledky pre ľudí afrického pôvodu, tvrdia poslanci EP.
Poslanci navrhujú vykonanie reparácií, ako napríklad ospravedlnenie sa verejnosti a vrátenie ukradnutých artefaktov ich krajinám pôvodu. Parlament tiež vyzýva krajiny EÚ, aby odtajnili svoje koloniálne archívy, ako aj predstavili komplexný pohľad na kolonializmus a otroctvo v učebných osnovách.
V súčasnosti žije v Európe približne 15 miliónov ľudí afrického pôvodu. Čelia pretrvávajúcej diskriminácii a sú vystavení hlboko zakoreneným negatívnym stereotypom. Dôkazy naznačujú, že afro-európske deti dostávajú v škole nižšie známky ako ich biele náprotivky a ich miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je výrazne vyššia.
Uznesenie nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby riešili a napravovali minulé nespravodlivosti a zločiny proti ľudskosti spáchané v mene európskeho kolonializmu. Tieto historické zločiny majú stále negatívne dôsledky pre ľudí afrického pôvodu, tvrdia poslanci EP.
Priamy zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190312IPR31159/migration-and-rule-of-law-on-next-acp-eu-parliamentary-assembly-agenda
„AMIF by mal prispieť k posilneniu spoločnej azylovej politiky, k rozvoju legálnej migrácie v súlade s hospodárskymi a sociálnymi potrebami členských štátov, k boju proti nelegálnej migrácii ak zabezpečeniu účinného, bezpečného a dôstojného návratu, readmisie a reintegrácie v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.
Mala by však tiež zabezpečiť „solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä voči tým, ktoré sú najviac postihnuté problémami migrácie, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce“.
Poslanci sa tiež chcú ubezpečiť, že prostriedky môžu byť pridelené miestnym a regionálnym orgánom a medzinárodným a mimovládnym organizáciám pôsobiacim v oblasti azylu a migrácie.“
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF):
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190218IPR26999/migration-and-asylum-eu-funds-to-promote-integration-and-protect-borders
Stanovisko slovenského občana EÚ: Áno, slovenskou kolóniou bolo Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, ZSSR. O kolonizácii Afriky Slovenskom zdroje nemám; čosi-kdesi mi „ušlo“?
Afrofóbia (popri xenofóbii, islamofóbii, homofóbii) je ďalší prvok použiteľný na represiu ako skutková podstata trestného činu v osobitnej časti trestného zákona (ešte sa tam nenachádza).
Štáty V4 žiadne kolónie nikdy v Afrike nemali, no máme sa všetci podielať na odškodňovaní Afričanov. Západné koloniálne mocnosti doposiaľ z Afriky ďalej ťažia na na báze neokolonializmu, zosobňovaným ich nadnárodnými korporáciami. Z bývalých otrokárov a rasistov sú teraz náramní humanisti, ktorí najnovšie vyrukovali s pojmom “afrofóbia”. Dá sa ľahko domyslieť, že pre EÚ budú najväčší afrofóbi krajiny postkomunistickej Európy, ktoré odmietajú multikulturalizmus a bránia afromigráci (prevažne moslimskej) na svoje územie. Zvýšená podpora pre mimovládky má za účel obmedziť vládu a parlament v rozhodovaní v prospech tretieho sektora. Nuž čo, podali sme diablovi prst a teraz nás chce mať v hrsti celých.
Otázka: Kto má väčšiu afrofóbiu, ako tí čo z Afriky utekajú ? Ide o strach z vlastnej krajiny pôvodu.
Text dokumentuhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0239&language=SK
Podľa autora článku a priložených zdrojov od pondelka na fejzbúku začne ostrá cenzúra xenofóbie, islamofóbie a afrofóbie: https://zemavek.sk/cenzura-facebooku-od-pondelka/


ľúčové riešenie
: Postaviť ideológie, najmä neomarxizmu (genderizmus, multikulturalizmus) mimo zákon. Každého, kto na riadiacej pozícii presadzuje ideologické dogmy zbaviť funkcie. Slovensko nemôže nič z toho prijať, lebo je to v rozpore c čl.1 Ústavy: „SR sa neriadi nijakou ideológiou…“
Toto opatrenie by si mali zobrať za vzor aj ostatné štáty najmä V-4.Inak nám ideologickí šialenci a fanatici rozvrátia štát a opäť aj Európu.
Najskôr otázka slniečkárom vo Švédsku, potom ponuka, výzva, a odpovede:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=JYtbLCa65eA
Záver: Odmietnutie Istanbulského dohovoru, úmysel Smeru zastaviť aj adopcie pármi rovnakého pohlavia a registrované partnerstvá, frontálny útok ultra liberálov progresívnej novej ľavice neomarxistov na preambulu a Ústavu SR v časti nimi pretláčanej rodovej ideológie a ideológie multikulturalizmu do jadra slovenskej Ústavy, prichádza päť minút po dvanástej, a v kontexte druhého kola prezidentských volieb a očakávaného výsledku je a bude o to ťažšie…
Slovenská vláda najneskôr do riadnych parlamentných volieb, v záujme už dnes ohrozenej vnútornej bezpečnosti Slovenska, ktorou je z pohľadu základnej funkcie štátu vo vzťahu k občanom, bude musieť zaujať postoj a stanovisko k mimovládnemu sektoru, v zmysle znenia predošlej vety tiež ústavným zákonom a vykonávacím predpisom v opore o Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR:
Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ V časti ideológia.
Na stole sú znova kvóty. A úvaha o ďalšom spôsobe existencie Slovenska v Európskej únii.
Ctené voličstvo si znova dalo facku, ako pred piatimi rokmi. Iba blbci a hlupáci opakujú stále tie isté chyby. Aj v premene obyvateľov na „občanov voličov“ a potom znova na obyvateľov. Podľa pravidla: Pred voľbami hodnota NULA, pri volebnej urne JEDNA, po voľbách znova NULA. Tak si to užite, priatelia!
Samozrejme, že máte slobodnú vôľu a voľbu. Vedie vás k tomu úžasný liberalizmus a liberálna demokracia. Ibaže sa nenazdáte a nebudete si poznať svoje pohlavie, rod, rasu, farbu pleti, národnosť a občianstvo. Majte sa dobre.
Vaša liberálna sloboda a slobodná vôľa vám dáva aj právo nemusieť krititicky myslieť  premýšľať. Myslenie spôsobuje mentálne utrpenie. Liberáli chcú, aby ste kriticky premýšľali, a nabádajú vás k tomu, ale len „odtál-potál“. Podľa ich obrazu, vzorov a vzorcov…
Tak, ako a eko to ide?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Harabinovský element v kresle hlavy štátu mne, vám, nám, bude chýbať aj v časti nezávislé OČTK (policajný zbor, prokuratúra, inšpekčná služba) nezávislé súdnictvo…
Denník SME na jednej strane hejtoval proti Harabinovi, dnes je nútený priznať farbu a pravdu; nebol to Harabin, kto nakazil celú prokuratúru:
https://dennikn.sk/1426614/kocner-nakazil-celu-prokuraturu-skoncit-by-mal-aj-ciznar/?ref=tit

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?