Publikované: 24.02.2014

Amslico sa mi za blog súdom vyhráža

Pred časom som napísal blog o praktikách jednej pani „poradkyne“, ktorá svojím konaním významne poškodila klienta a sprostredkovateľskej spoločnosti, ktorá jej konanie odobrila. Dotknuté spoločnosti ocenili blog viacerými predžalobnými výzvami. Dnes uvádzam jednu z nich, na ktorú som sľúbil verejnú odpoveď.

Krátku históriu, teraz už na SME nebohého blogu, si môžete prečítať tu. Paradoxne, na zadné sa ako prvá nepostavila spoločnosť a sprostredkovateľka, o ktorej bol blog primárne, ale spoločnosť Metlife Amslico, ktorá bola v článku spomenutá iba v tom kontexte, že jej poistná zmluva bola zneužitá a sprostredkovaná ako sporiaci produkt, pričom táto zmluva sa na sporenie nehodí. Hneď na druhý deň prišla mne a následne aj vydavateľstvu SME predžalobná výzva:

Vo Vašom článku uvádzate v kontexte určitého konania finančného agenta spomínaného v texte a nezávislého od spoločnosti len negatívne informácie o poistnom produkte MetLife Dôchodok bez akéhokoľvek bližšieho popisu daného produktu, t.j. o aký druh poistenia ide a čo je jeho účelom. Vo Vašom článku uvádzate, cit. „Poistné zmluvy sú na sporenie absolútne nevhodné. Okrem vysokých počiatočných nákladov Vás čakajú aj mastné priebežné poplatky. Výsledkom je, že pri zrušení v prvých rokoch nedostanete naspäť vôbec nič a ak náhodou vydržíte až do konca, nasporená suma nemusí byť ani polovica z toho, čo by ste mali v normálnom produkte určenom na sporenie.“, pričom toto uvádzate bez akéhokoľvek ohľadu na objektívny rozdiel existujúci medzi účelom produktu nášho klienta (poistenie) a sporiacich produktov.

Hneď na začiatku Vás musím vyhrešiť. Nečítate poriadne a vytrhávate vety z kontextu. To sa nerobí. Uvedený citát sa nijako nevzťahuje na spoločnosť Metlife Amslico. Nemusí byť všetko iba o Vás, nebuďte vzťahovačný :) . Hneď predtým ste mali uvedené, že ide o zhrnutie toho, čo píšem na blogu už od roku 2008. Dokonca aj s odkazom na starší článok, ktorý porovnával sporenia cez poistky so sporením priamo do podielových fondov, tz. do toho istého investičného nástroja, ale napriamo a nie cez poisťovňu. Či snáď nesúhlasíte s tým, že poistné zmluvy sa nemajú predávať ako produkty na sporenie? Však už sa konečne jasne vyjadrite. Ale vlastne, Vy ste to už napísali … účelom produktu Vášho klienta je poistenie. K účelu produktu a či si za tým naozaj stojíte, sa ešte vrátim v otázkach pre Amslico. Aby to nebolo príliš dlhé, bude to osobitný blog.

Všetky Vami uvádzané tvrdenia sú Vašim subjektívnym postojom k danej téme bez objektívneho a relevantného zhodnotenia a porovnania. Podľa nášho klienta sú taktiež hodnoty uvádzané vo Vašich výpočtoch nesprávne a zavádzajúce.

Ak sa to týka vyššie uvedeného, tak vedzte, že názor zhodný s tým mojím subjektívnym má aj pár desiatok ďalších ľudí, väčšinou odborne dostatočne spôsobilých, aby si nejaký „subjektívny“ názor mohli vytvoriť. Ak k tomu súdu dôjde, tak si ich pár zavolám.

Teraz pár nudných odstavcov o poplatkoch a výpočtoch, ktoré môže ctený čitateľ pokojne preskočiť, preto sú odlíšené farebne:

Čo sa týka môjho výpočtu, predložili ste tabuľku, kde sa Váš výpočet líši od môjho o 81 Eur. To je tá nesprávna a zavádzajúca hodnota? Pri editácii som už do pôvodného blogu napísal, že drobné odchýlky môžu byť spôsobené napríklad iným poradím odpočítavania poplatkov. Správne poradie odpočítavania poplatkov v zmluve uvedené nie je.
Áno, môžete namietať, že v produkte od Metlife Amslico má klient aj poistné krytie rizika smrti, čo pri sporení do fondov nemá a vo výpočte to nie je zohľadnené. Takáto argumentácia je však jalová z dvoch dôvodov:
Po prvé, poistenie pre prípad smrti som odpočítať nemohol, lebo sadzby pre poistenie smrti sa v zmluve neuvádzajú. Ostatne, chybou to nie je, lebo klient poistenie smrti nechcel, klient chcel sporiť a toto je pre neho iba ďalší náklad v súvislosti s tým, že poistnú sumu 3000 Eur má Amslico v zmluve ako minimálnu.
Po druhé, odpočítanie poistného Amslicu nič nepomôže, lebo ak chcem porovnať sporenie rovnakých súm v dvoch produktoch, tak ak chcem dosiahnuť skutočne dve rovnaké sporené sumy, cenu poistného musím odrátať aj od platby do podielových fondov ... aby sa sporená čiastka rovnala sporenej čiastke. Výsledok sa tým pádom mení iba minimálne, je to o desatiny a nie vždy v prospech poistného produktu (!).
Aby som mohol vypočítať presný rozdiel medzi sporením do podielového fondu a do produktu Metlife Dôchodok od Amslica, potreboval by som vedieť, aké poplatky za riziko smrti sa v jednotlivých rokoch strhávajú v tomto konkrétnom príklade. Takže ak chcete presný výpočet, nech sa páči, pošlite mi výšku strhávaných rizikových príspevkov poistenia smrti pre túto konkrétnu zmluvu. Hodnotu účtu, aká je podľa Vás v produkte Metlife Dôchodok za 12 rokov, už od Vás mám, postačia mi už len tie rizikové príspevky.

Váš článok je ďalej písaný vyslovene útočným tónom s invektívami typu „XXX“, ktoré hraničia s hrubým osočovaním. Bežný čitateľ po prečítaní Vášho článku, môže ľahko nadobudnúť dojem, že produkt MetLife Dôchodok (resp. aj ďalšie produkty spoločnosti) je vo všeobecnosti zlý, drahý a značne spoplatnený. Dôkazom toho je aj Vaše tvrdenie, že cit. „Klient mal teda po návšteve od pani Ďuricovej uzatvorené dve drahé a zlé zmluvy.“ ako aj používanie subjektívnych slov vyjadrujúcich Váš postoj k danej veci ako „drahý“, „zlý“, „sporenie v normálnom produkte“, „skvost“, a pod. V uvedenom možno vidieť len Váš hodnotiaci úsudok, ktorý nie je objektívne prezentovaný čitateľovi.

Už som písal, že ste vzťahovačný? Zopakujem to ešte raz: blog nebol o Metlife Amslico ale o sprostredkovateľke Ďuricovej a spoločnosti, ktorá ju zastrešuje. Je to napísané v názve a nesie sa to celým blogom. To údajné invektívum nebolo žiadnym skutkovým tvrdením, ako sa snažíte prezentovať, ale oboznámením čitateľa o tom, že som na základe nejakých skutočností nadobudol v minulosti podozrenie, s ktorým som Vás konfrontoval, na základe čoho medzi nami prebehla určitá komunikácia, ktorú som v blogu uviedol. Áno, to bolo vtedy, keď ste sa mi prvýkrát vyhrážali žalobou. Nakoľko právnici SME ma požiadali o odstránenie tohto môjho podozrenia, neuvádzam ho ani v texte Vašej výzvy. K odôvodneniu podozrenia sa však ešte vrátim.

Všetky „subjektívne slová“, ktoré Vám tak vadia, som v článku použil iba pri komentovaní sporenia do poistnej zmluvy, ktorá nebola sprostredkovaná tak, ako mala byť, tz. nebola sprostredkovaná za účelom poistenia. Rovnako, slovným spojením „normálny produkt“ som myslel produkt, ktorý je na sporenie určený. Nikde v texte som nekomentoval produkty Metlife Dôchodok ako poistné produkty. Nedovolil by som si tvrdiť, že produkty Metlife Amslico sú zlým poistením. Pevne dúfam, že Vašu obavu o dezinterpretáciu mojich slov som rozptýlil aj úpravou vety, ktorá Vám tak vadí, na: Klient mal teda po návšteve od pani Ďuricovej uzatvorené dve na sporenie drahé a pre neho nevhodné zmluvy.

Jaj bisťu, nekalosúťažne si konal, do temnice s tebou

V nadväznosti na uvedené upozorňujeme, že Vaše vyššie uvedené konanie, vyjadrenia a spôsob ich prezentácie aj s prihliadnutím na Vaše postavenie štatutárneho orgánu finančného sprostredkovateľa pôsobiaceho na finančnom trhu, na ktorom pôsobí aj náš klient, nesie znaky nekalosúťažného konania a neoprávnene zasahuje do dobrej povesti nášho klienta ako etablovanej poisťovne s významným postavením na slovenskom trhu. Iste si uvedomujete, že takéto konanie je spôsobilé nášmu klientovi spôsobiť značnú majetkovú a nemajetkovú ujmu o to viac, že ste Váš blog uverejnili v jednom z najmienkotvornejších médií v Slovenskej republike.

Je mi jasné, že ťažko sa o niečo oprieť a nekalosúťažné konanie je v takom prípade vždy poruke, avšak Vaša argumentácia má niekoľko slabín. Najprv si vyjasnime, kto je kto. Peter Cmorej, to som ja, je fyzická osoba, ktorá má blog a na tom blogu píše všetko možné. Už aj o zlej MHD som písal. Tuším sa tomu hovorí sloboda prejavu. Že je to fakt len môj osobný blog a moje osobné názory, o tom hovorí aj taký malý disclaimer na pravej lište. Ostatne, aj formát tohto média je osobný blog a nie blog firemný, čo je úplne iný druh blogu, ktorý SME tiež ponúka, ale pekne za odplatu, lebo je to reklamný priestor.

No a ten Peter Cmorej … to som ešte stále ja … realizuje svoje ústavné právo podnikať napríklad tým spôsobom, že je štatutárnym orgánom niekoľkých firiem. Áno, jedna z nich je podriadeným finančným agentom (PFA). Možno je to pre Vás prekvapujúce, ale všeobecne sa očakáva, že o zložitých finančných produktoch bude písať niekto, kto o tom niečo vie a nie napríklad mäsiar, strojár alebo lekár. A prekvapujúco, kto píše, majú právo vedieť aj čitatelia a preto sa očakáva, dokonca vyžaduje, aby mal bloger o sebe niečo v lište vpravo napísané. Čím viac, tým lepšie.

Vráťme sa k tomu PFA, čo už teda nie som ja, ale je to právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť rôzneho druhu. Táto právnická osoba nemá uzatvorenú zmluvu ani s jednou jedinou finančnou inštitúciou. Má totiž uzatvorenú zmluvu so samostatným finančným agentom (SMA), ktorý zmluvy s finančnými inštitúciami uzatvorené má. Čo je SMA pre PFA? Servisná organizácia, nič viac. PFA si nemusí robiť starosti s reportingom pre NBS, nemusí vyjednávať zmluvné podmienky s partnermi, atď. Ak zajtra PFA zistí, že iný SMA mu vie poskytnúť lepšie služby, nič mu nebráni SMA vymeniť.

To, čo Vás zrejme škrie a o čo sa chcete oprieť, je, že SMA, ktorým je v tomto prípade spoločnosť MFC, nemá uzatvorenú zmluvu práve s poisťovňou Metlife Amslico. Prečo, to už je medzi Vami a MFC, mňa do toho nič. Mimochodom, neviem či ste postrehli, už ste o dve osoby ďalej ako by ste mali byť, lebo toto je osobný blog Petra Cmoreja.

Obvinenie, že práve preto ide o nekalosúťažné konanie, je postavané na vode aj preto, lebo na rôznych miestach som už za tie roky pomenoval v rovnakom kontexte ako teraz Metlife Amslico, asi všetky poisťovne pôsobiace na Slovensku. Iba tu na blogu som presne v rovnakom kontexte pomenoval minimálne tri ďalšie poisťovne a čuduj sa svete, so všetkými z nich má MFC zmluvu. A viete, čo je na tom skutočne zarážajúce? Ani jedna z nich sa mi za tie roky nikdy nevyhrážala žalobou, iba Amslico a to dokonca opakovane! A ešte za blog, ktorý ani nie je primárne o Metlife Amslicu :) .

Celá myšlienka pôvodného blogu by sa dala zhrnúť do jednej, možno dvoch viet: Nie je správne, ak poradca odporúča na sporenie poistný produkt. Ak klientovi ešte aj zatají poplatky a poradca naopak vyinkasuje tučnú províziu, je to podvod. Napísať, že verejná kritika nepoctivých praktík je nekalosúťažným konaním, len preto, že autor má určité prepojenie na rovnakú časť trhu, je scestné. Vedené do absurdnosti, podľa Vás by nepoctivé praktiky na finančnom trhu nemohol pomenovať nikto, kto na finančnom trhu pôsobí, lebo by išlo o nekalosúťažné konanie. To snáď ani nemôžete myslieť vážne.

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ste vo svojom článku použili vizuál reklamy nášho klienta obsahujúci jeho logo a obrazovú podobu ochrannej známky PEANUTS © bez akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu, čím z Vašej strany dochádza k ďalšiemu porušovaniu práv a oprávnených záujmov nášho klienta.

Milí čitatelia, ak Vás niekedy napadne odfotiť si billboard len tak postávajúci pri ceste, ktorý tam inzerent dal zjavne preto, aby si ho všimlo čo najviac ľudí, a takúto fotku by ste chceli dať na internet, kde si ju všimne ešte viac ľudí, nerobte to. Nikdy neviete, koho autorské práva porušíte. Dúfam, že v Amslicu ocenia výchovný charakter môjho blogu. Fotografiu som odstránil ihneď po doručení prvej výzvy.

Úderný záver, základ každej predžalobnej výzvy

Vzhľadom na vyššie uvedené a v záujme zabránenia vzniku ďalšej majetkovej a nemajetkovej škody na strane nášho klienta Vás v mene nášho klienta žiadame o

1. okamžité stiahnutie, resp. vymazanie predmetného článku z Vášho blogu na vyššie uvedenej adrese resp. kdekoľvek inde na internete, a zároveň

2. uverejnenie ospravedlnenia voči nášmu klientovi. Text ospravedlnenia Vám zašleme po splnení požiadavky podľa bodu 1. vyššie.

V prípade, ak do piatku, 15.11.2013, do 14:00 hod., nebude predmetný článok stiahnutý, resp. vymazaný, budeme nútení domáhať sa práv klienta súdnou cestou. Napriek tomu sme presvedčení, že sa nám túto záležitosť podarí urovnať zmierlivou cestou.

Prosím považujte túto komunikáciu za poslednú výzvu pred podaním žaloby.

Náš klient si zároveň vyhradzuje právo uplatniť voči Vám akékoľvek ďalšie právne kroky.

Ako vidíte, odpoveď na predžalobnú výzvu mi chvíľu trvala. To preto, lebo najprv ma zamestnávali požiadavky právnikov SME o úpravu blogu do podoby, voči ktorej by Amslico nemohlo nič namietať (čítaj, na súde by istotne neuspeli) a neskôr bol blog aj tak stiahnutý kvôli predžalobnej výzve dotknutej sprostredkovateľskej spoločnosti, a tak odpoveď už nebola prioritou číslo jedna. Ale to už je iný príbeh.

Ostatné predžalobné výzvy neuvádzam, nakoľko sa v nich nenachádza nič podstatné, a podľa mňa ani nestoja za reč. Ale poisťovňa sa mi žalobou za blog ešte nevyhrážala, takže to si zaslúži špeciálnu pozornosť. Popravde, za tie roky na mňa žalobu za blog ešte nikto nepodal, aj keď vyhrážok už bolo dosť. Dúfam, že je to preto, lebo si dávam pozor, aby všetko mnou napísané bolo riadne vyargumentované a podložené písomnými dôkazmi.

Milé Amslico, ak si myslíte, že žaloba na moju osobu Vám nejako pomôže, prosím, je to Vaše právo. Mojim právom je brániť sa ako viem. V pôvodnom blogu som napísal, že som voči Amslicu pred časom nadobudol určité podozrenie. Nakoľko danú vetu ma právnici SME požiadali vypustiť a tu by stratila kontext, v ktorom bola uvedená a mohla by byť dezinterpretovaná, nechám si ju pre seba.

Nakoľko sa mi vyhrážate žalobou, viem, že dané podozrenie si musím odôvodniť. Preto, milí čitatelia, môžete sa tešiť na viac blogov dotýkajúcich sa Metlife Amslico. Samozrejme, budem maximálne korektný a ku všetkému sa budete môcť vyjadriť. Môžem Vás ubezpečiť, že proti poisťovni Metlife Amslico ako takej nemám vôbec nič. Ak bude pre nejakú osobu vhodný produkt od Metlife Amslico, pokojne mu ho odporučím. Ale Metlife Amslico sa mi vyhráža za blog žalobou, nikto iný, žiadna iná poisťovňa. Nepočul som od Vás, že by ste upustili od avizovaných právnych krokov voči mojej osobe, takže žiaľ, nedá sa inak.

Na druhej strane nehovorím, že ak mi hneď zajtra napíšete, že žiadne právne kroky voči mne nepodniknete, tak už o Vás nikdy nič nenapíšem. Žiaľ, ak je Váš produkt hodný kritiky alebo bol nehanebne zneužitý, tak ako v tomto prípade, alebo je hromadne zneužívaný, tak o tom napíšem. Rovnako ako by som napísal, keby išlo o produkt inej poisťovne. Tomu sa hovorí byť objektívny. Ústa si zavrieť nenechám.

Aj preto ma teší, že plánujete uviesť na trh nový produkt Rizikového životného poistenia. Špeciálne kvôli Vám urobím „veľké“ porovnanie Rizikových životných poistení a pevne dúfam, že Vás bude za čo pochváliť, nech večne len nepindáte.

Zajtra uverejním otázky pre Amslico, ktoré sú súčasťou mojej odpovede na Vašu predžalobnú výzvu a do nového blogu ich oddeľujem iba z dôvodu dĺžky textu.

Spoločnosti Metlife Amslico som poskytol možnosť na blog reagovať pred jeho uverejnením. Metlife Amslico ponúknutú možnosť nevyužilo.

  • SlabéVýborné (+44 skóre, 50 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Myskin

    nemam rad zastrasovanie zo strany “podnikatelov” drzim Vam palce

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?