Publikované: 19.05.2019

Anketa a anti cena Homofób roka

Nechať v „obehu“ v mediálnom priestore nebezpečný infekčný mém „sexuálna menšina“ je krajne nezodpovedné. Toľko na úvod k vedomej či nevedomej mediálnej manipulácii nevinnej laickej verejnosti…
Úvod k článku (zodpovedný editor): „Medializované výroky známych osobností podľa Weisenbachera hrajú dôležitú úlohu vo vnímaní menšín spoločnosťou.“
Výhrada: Ktorých menšín?
Záver článku: „Inštitút ľudských práv je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rovný prístup k všetkým deklarovaným ľudským právam pre všetkých. Dúhové Slovensko je neformálne združenie LGBT aktivistov a aktivistiek, ktorí sa angažujú za komplexné zrovnoprávnenie LGBT osôb.
Výhrada k všetkým deklarovaným  deklarovaným ľudským právam pre všetkých – podsúvanie poloprávd a lží… (o tom  je tento článok):
https://www.infovojna.sk/article/institut-ludskych-prav-nominoval-na-anti-cenu-homofob-roka-harabina-mistrika-aj-knaza-kuffu
Zmienený mém (pozri memetika) je skloňovaný v singulári aj pluráli hore-dole vo všetkých malých aj veľkých médiách, dokonca v RTVS (a TA3) a márne sa aj tu a opakovane, pokúšam vysvetliť, že taká menšina neexistuje. Robia to ľudsko-právne negramotní, dokonca „právnici aj s papiermi“ ignoranti alebo vedome, úmyselne a účelovo protagonisti „ľudsko-právnych“ mimovládok, detto politici z tábora liberálov…
Pseudo pojem „sexuálna menšina“ neexistuje a v definičnom ľudsko-právnom priestore a rámci definovaných menšín sa vôbec nenachádza. Dôvod: Nemá definičný základ. Menšina je definovaná ju (menšinu) určujúcou homogenitou skupiny osôb k nej prináležiacich v zhode s definíciami pojmu menšina a to na rasovom, etnickom a národnostnom, prípadne civilizačnom, kultúrnom a náboženskom princípe a základe v osobitnom postavení voči majorite.
Menšina je, ako ju definujú aj Ľudia proti rasizmu, skupina osôb, žijúcich v suverénnom štáte a tvoriacich menej ako polovicu jeho obyvateľov.
Príslušníci menšín majú spoločné etnické, jazykové, kultúrne, náboženské či jazykové charakteristiky, ktoré ich odlišujú od zvyšku obyvateľstva štátu, v ktorom žijú ako jeho plnoprávni občania. Toľko s mojím doplnkom k zdroju, mimovládnej organizácii, ktorú vedie Irena Bihariová, členka Progresívneho Slovenska; v ich programe sa nachádza riešenie záujmov „sexuálnych menšín“:
http://icm.sk/index.php/obcan_a_spolocnost/vytlacit/slovnik_zakladnch_pojmov/
Definície pojmu menšina
Pseudo pojmu „sexuálna menšina“ nezodpovedá ani formulácia Louis Wirtha. Za menšinu považuje skupinu ľudí „ktorí sú vzhľadom na svoje fyzické alebo kultúrne znaky odlišovaní od iných v spoločnosti v ktorej žijú, a to preto, aby sa k nim odlišne a nerovnako pristupovalo, a ktorí preto sami seba považujú za objekty kolektívnej diskriminácie.“ (1945)
Táto definícia uvádza tie najdôležitejšie znaky menšiny, teda, stigmatizujúci a nerovnaký prístup zo strany majority a pocit skupinovej diskriminácie na strane minority.
A. Toffler a H. Tofflerová (1996) stotožňujú menšiny so záujmovými skupinami a ešte širšie s rozmanitosťou skupín vôbec. V tomto zmysle sme všetci členmi nejakej menšiny, resp. niekoľkých vzájomne sa prekrývajúcich menšín. Tento prístup sa javí ako definične neužitočný, pretože ak sme všetci príslušníkmi nejakej menšiny, tak pojem menšina splýva s pojmom skupina a ako pojem, ktorý sa začal používať neskôr, sa stáva zbytočný.
V korektnej exaktnej vede sa definiens odvodzuje od definienda: Rybár, kaprár, je príslušníkom menšiny rybárov, špecializujúcich sa na karping;  podobne sú na tom pstruhári alebo sumčiari.
Teória ľudských práv je aj nie je vedou. Tróni jej OSN a narába s ňou ako uzná za vhodné na úrovni výboru pre ľudské práva hlasovaním „kvalifikovanou väčšinou“.
Poznámka k „väčšinovej demokracii“: Väčšina nemá pravdu, má len silu hlasov. O OSN a UNESCO je známe, že je zideologizovaná a spolitizovaná, nad a mimo rámec svojej Charty a svojimi rezolúciami koná často v opore o nič, ak sa za to „nič“ považuje len politický záujem skupín a lobistov a tak to je v kultúrnych aj bezpečnostných otázkach na dennom poriadku…
Prístup k menšinám na pôde Spojených národov
Právno-politické definície zaznamenali určitý vývoj. Ako príklad môže slúžiť vývoj pojmu menšina na pôde Spojených národov. Ide o definície vytvárané preto, aby mohli medzinárodnému spoločenstvu slúžiť ako vodítko pre ochranu menšín. Packer (1993, podľa Lord 1999: 26) uvádza tri definície z rôznych období:
Z roku 1950: „a) Termín menšina zahrnuje pouze ty nedominantní skupiny populace, které mají a chtějí si zachovat stálou etnickou, náboženskou a jazykovou tradici nebo charakteristiky zřetelně odlišné od ostatní části populace;
b) takovéto menšiny by měly zahrnovat dostatečný počet osob schopných samostatně vymezit tyto charakteristiky.
Členové takovéto menšiny musejí být loajální ke státu, jehož jsou součástí. (UN Doc. E/CN.4/358).“
Z roku1979: „Početně menší skupina obyvatel státu v nedominantní pozici – jejíž členové mají příslušnost tohoto státu – disponuje etnickými, náboženskými a jazykovými charakteristikami, odlišujícími se od zbytku populace, a vykazují, byť jen implicitně, vědomí solidarity zaměřené na ochranu vlastní kultury, tradice, náboženství nebo jazyka. (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/284/Rev.1 at para.568)“
Z roku 1985: „Skupina obyvatel státu, tvořící početně menšinu v nedominantní pozici uvnitř státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami, které jsou odlišné od charakteristik většiny obyvatel, mající vědomí vzájemné solidarity, motivované, byť jen implicitně, kolektivní vůlí přežít, a jejímž cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, jak ve skutečnosti, tak podle zákona. (UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para.181)“
Vývoj, akým prešlo medzinárodné spoločenstvo pri chápaní problematiky menšín je zrejmý, keď postavíme vedľa seba kľúčové slová z jednotlivých definícií: zachovať (r. 1950), ochrániť (r. 1979), dosiahnuť rovnosť (r. 1985). Tieto kľúčová slová predznamenali aj akcenty, ktoré medzinárodné spoločenstvo kládlo a kladie do popredia pri riešení problematiky menšín.
V žiadnej definícii nie je explicitne menovaná „sexuálna menšina“ ale len ako iné (other).
Prečo nie sú zdravotne (fyzicky a mentálne) postihnutí menšinou? Mienim slepých, hluchých, vozíčkarov, celiatikov, srdciarov,  oligofrenikov…
Lebo: Menšinami v politickom diskurze nie sú sociálne kategórie, ktorých hlavnou charakteristikou je niektorý zo sociálnych znakov (napr. zdravotne postihnutí), a ani krátkotrvalé skupiny, ani skupiny, ktoré nemajú naturálny pôvod.
Aj označenie „znevýhodnené skupiny“ dokladuje, že nejde o menšinu. Vzájomne odlišné a v ich diverzite indiferentné skupiny nemožno označiť ako menšinu. Definične nepriestrelné.
Teóriu ľudských práv generuje jej filozofické pozadie, tvoriace sociálnu filozofiu, na nej postavenú ideológiu (fašizmus, nacizmus, komunizmus liberalizmus) premietnutú do proto politikárčenia záujmových mimovládok a lobistických skupín, a svojimi politickými programami potom vstupuje do reálnej politiky.
Toto sa deje na úrovni poloprávd a lží aj vo veciach používania pseudo pojmu „sexuálna menšina“ či rétorík protagonistov a vodcov „sexuálnych menšín“.
Domnelú sexuálnu menšinu majú tvoriť osoby skupiny množiny a jej podmnožín osôb a skupín, vykazujúcich znaky jednotlivých osôb a skupín s inou, než hetero sexuálnou orientáciou a preferenciami, samými sebou a ich protagonistami označovaných a odlíšených písmenovými skratkami súboru, strapca LGBTIQ (…) osôb a skupín.
Toto si vyžaduje osobitný ľudsko-právny ale aj prístup odborníkov špecialistov (zdieľané zo stránky Ondrej Prostredník, Progresívni veriaci, filiálka Progresívneho Slovenska) a výzva DJ B-Komplex Matie Lenickej, slovenskej pôvodným menom Matúš Lenický, pendantky fúzatej a bradatej fúzie ani muža ani ženy, čohosi medzitým (genderová dysfória) speváčky Conchity Wurst k euro voľbám: „Choďte voliť!“:


https://www.facebook.com/search/top/?q=b%20complex&epa=SEARCH_BOX
https://sk.wikipedia.org/wiki/B-Complex

 

Definičným znakom menšiny v zmysle definiendum-definiens, je jej homogenita (rovnakosť, rovnorodosť). Takú „sexuálna menšina“ vo význame totum pro parte ani pars pro toto nevykazuje.
Osoby a skupiny, nesprávne označované ako „sexuálne menšiny“ by rady do režimu základných ľudských práv, z čoho by im plynuli automatické konzekvencie pre štát otvorením ústavy, revíziou jej preambuly a zmenou definície manželstva a rodiny.
Prvým krokom k likvidácii tradičnej definície manželstva a rodiny je zmazanie definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy; manželstvo sa na úrovni členských štátov Rady Európy stáva otvoreným pre kohokoľvek.
V katalógu základných ľudských práv sa ale manželstvo ako základné ľudské právo nenachádza. Je to „len“ právo, akcesorické, doplnkové právo, závislé len na výlučnej vôli zákonodarného zboru.
Tieto osoby môžu byť diskriminované, ostrakizované, môžu im byť nepriznané isté zákonné nároky, v osobnom partnerskom, sociálnom a ekonomickom živote, na čo slúži anti diskriminačný zákon a inštitút verejného ochrancu práv.
V ostatných rokoch možno pozorovať snahy legitimizovať ako menšiny skupiny s odlišným sexuálnym správaním a skupiny spájané s problematikou gender. Na pôde politických vzťahov nie sú tieto nové tendencie vnímané tak pozitívne, ako na pôde sociálnej politiky a sociálnej práce.
Nevôľa zo strany „hetero majority“  je provokovaná ich krikom, verbálnym nátlakom, plačom, nárekom, dúhovými prajdmi, antcicenou Homófób roka, a všemožným obťažovaním a zahlcovaním verejného priestoru vecami zanedbateľného počtu „postihnutých“ deviáciou (odchýlka od normálu, normy, mimo normalitu); zrejme ste si všimli, za čo všetko možno dostať anticenu…
Vyvolávajú umelé konflikty, ako v hokeji „vypýtané fauly“. A zrejme to aj vy dovolíte.
Správajú sa tak preto, že „pravdu má ten, kto najviac vrieska“. Už ju stačí len odhlasovať. Aby bol pokoj. Nebude. Lebo. Salámová metóda.
Justícia ani ústavný súd ale nezaznamenali žiadny rozsudok ani nález vo veci domnelej diskriminácie osôb z prostredia „sexuálnych menšín“.
Pre negramotných hlupákov a blbcov, hlasujte: http://www.ludskeprava.sk/homofob/
Ak bude „dúha“ uznaná OSN ako „sexuálna menšina“ tak manželstvo párov rovnakého pohlavia, suverenita-nesuverenita tam, zvrchovanosť-nezvrchovanosť Slovenska tam, pre všetky členské štáty Rady Európy (aj Rusko!) sa stane povinné základné ľudské právo!
Vedľajšia správa: Rusko ostáva členom Rady Európy a bolo mu ňou vrátené hlasovacie právo.
Slovensko sa ako členský štát RE dostane do ľudsko-právneho režimu menšín a tým aj do dikcie Európskeho súdu pre ľudské práva; Ústavný súd Slovenska bude vtedy môcť akurát tak poslušne zasalutovať a vykonať.
A o to “dúhe” a všetkým, ktorí ju z hlúpej negramotnosti alebo vedome a úmyselne za “sexuálnu menšinu” ide.
Pozor, funguje to aj tak, že za túto lož môžu hlasovať aj ľudsko-právne negramotní hlupáci a blbci priamo v OSN…
Pokojne sa môže stať aj to, že OSN, ktorá deklaruje boj oproti korupcii, môže byť na úrovni vysokého komisára a Výboru OSN pre ľudské práva „spracovaná“ bohatou a preto takmer božsky všemocnou LGBTI loby…
…a za nimi trpezlivo čakajú pedofili. Sadomasochizmus je už legálny. To sú kolieska ešte dlhej salámy. Lebo ľudské práva pre všetkých!
Mimochodom, podobné procesy v OSN prebiehajú na úrovni migrácie ale aj islamského práva v neislamských krajinách…
Nemrazí vás? Ak áno, práve preto 25. mája choďte voliť!
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?