Publikované: 07.06.2019

Bez operačného zákroku zmena pohlavia nie je zatiaľ možná…

Najvyšší správny súd (NSS) zamietol úradnú zmenu pohlavia bez operácie. Poukázal na základné princípy spoločnosti v Česku, ktorá pohlavia väčšinovo vníma ako binárny kategórii – teda muž a žena.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejvyssi-spravni-soud-odmitl-pozadavek-muze-na-uredni-zmenu/r~5951a55882f311e9b5e8ac1f6b220ee8/
Transsexualizmus
 je nespokojnosť s vlastným pohlavím, respektíve psychický pocit príslušnosti k opačnému pohlaviu, pričom ide zjavne o nesúlad medzi pohlavnou identitou (MKCH-10 používa tento termín, hoci by sme mohli použiť aj termín rodovej identity) a anatomickým pohlavím. Jedinec (muž alebo žena) sa identifikuje s pohlavím, ku ktorému anatomicky, geneticky a hormonálne nepatrí. Prítomná je túžba byť jedincom opačného pohlavia, preto sa často vyskytuje snaha o operačnú zmenu. Americká psychiatrická klasifikácia (DSM-5) APA používa na označenie transsexualizmu pojem gender dysphoria, čiže rodová dysfória. Termín naznačuje nespokojnosť so svojim pohlavím, s ktorým je rodová identita jedinca v nesúlade. Zároveň odzrkadľuje práve snahu depsychiatrizovať transsexualizmus do menej medicínsky znejúceho pojmu, v ktorom sa akcentuje, že zmeny nálad a psychiky súvisia najmä s tým, že subjekt „nie je v správnom tele“, nie to, že by zmena psychiky bola nejako príčinne spätá s pociťovaným stavom, čo v sebe pojem transsexualizmu môže implicitne niesť.
Destigmatizácia je totiž aj o správnom výbere slov. Američania zvolili zmenu z disorder (gender identity disorder, teda porucha rodovej identity) na dysphoria, aby tak pomohli jedincom, ktorých sa priamo týka. Nemusia sa totiž cítiť ako narušení/é osoby (disordered).
Najvyšší správny súd ČR sa zachoval korektne a potvrdil aktuálne platnú právnu úpravu: „Náhled společnosti na pojetí právního pohlaví se podle NSS může v budoucnu měnit, stejně jako se měnilo postavení žen, vnímání homosexuality, význam rasy, národnosti či náboženství. Soud ale trvá na tom, že není jeho rolí, aby změnu náhledu urychloval svou judikaturou.“
Potvrdil aj to, že nie je úlohou správneho ani ústavného súdu iniciovať zmenu platnej legislatívy, ak tá je v súlade s platnou ústavou. Hrozbou je kreatívna tvorba precedensov a súdny aktivizmus súdny v opore o nič, a nástup súdneho trendizmu v opore o právne precedensy.
Z hľadiska práva však nesmieme zabúdať na to, že Slovensko, ako člen EÚ, bude musieť rešpektovať a plniť si svoje členské povinnosti, pričom určité smerovanie v tejto problematike bude naďalej udávať aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa v otázke transsexuality a zmeny pohlavia prikláňa k liberálnejšiemu a otvorenejšiemu poňatiu a väčšej ochrane práv „transľudí“.
Právny stav vo veciach rodovej dysfórie na SlovenskuZmena mena a priezviska pri zmene pohlavia je možná  ako uvádza zákon z dôvodov hodných zreteľa t.j. samotná  zmena pohlavia. V zmysle §8 zákona č. 301/ 1995 Z.z. o rodnom čísle možno na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia požiadať o zmenu rodného čísla Ministerstvo vnútra SR. Po získaní osvedčenia o rodnom čísle možno požiadať o zmenu mena a priezviska. Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.  Po zápise je potrebné bezodkladne vybaviť zmenu dokladov. V prípade zmeny mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia vykoná matrika podľa zákona č.145/1995 Z.z. – o správnych  poplatkoch  túto zmenu bezplatne.
Už v priebehu samotnej zmeny pohlavia môže osoba požiadať o zmenu mena a priezviska na neutrálnu formu. Zmena krstného mena a priezviska na neutrálne meno a priezvisko je možná na základe potvrdenia od sexuológa, že trpíte diagnózou  F64.0.  Povoliť to môže príslušný obvodný úrad na základe žiadosti zdravotníckeho zariadenia, v ktorom terapia k zmene pohlavia prebieha. Zmena mena a priezviska na neutrálne meno sa vykoná za poplatok 100 eur. Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.
V ďalšom živote má osoba, ktorá podstúpila zmenu pohlavia a následne zmenu úradnej identity všetky práva a povinnosti prislúchajúce danému pohlaviu. Muži sa môžu ženiť, ženy vydávať a všetky páry môžu využívať služby určené neplodným dvojiciam.
Chirurgickú zmenu pohlavia 
stanovuje Vyhláška MZSR v časti XI. pre odbory plastická chirurgia, gynekológia, urológia:
XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo ženy na muža;
XI.2 Operácia na zmenu pohlavia z muža na ženu.
Podmienkou pristúpenia k výkonu je „skúšobná doba“ dva roky, odborný posudok z odboru sexuológia, vyhlásenie vôle osoby, žiadajúcej o chirurgickú zmenu pohlavia a dobre informovaný súhlas zákrokom dotknutej osoby vo veci dôsledkov nevratných zmien:
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/80781/1/2
Slovenské zdroje
:
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1184/transsexualita-a-zmena-pohlavia-v-podmienkach-slovenskej-republiky-a-vo-svete
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/124/zmena-pohlavia-podmienky-pravne-suvislosti
Súvisiace
:https://zpravy.aktualne.cz/domaci/komise-povolila-tereze-zmenu-pohlavi-donutili-me-ke-zmene-jm/r~b0f4702e459011e9be22ac1f6b220ee8/
Toľko k všeobecnej informovanosti a osvete vo vzťahu k gender (rodovým) dysforikom a samozrejme, jazykovo a rodovo korektne aj dysforičkám…
Rodová neutralita, neurčitosť, ak sa nedá inak, označuje sa zámenom „to“. Tieto osoby si „svoje veci“ riešia v súlade s platnou legislatívou (matrika, rodné číslo, neutrálne rodné meno a priezvisko)…
Zmienený spor môže ísť na Ústavný súd ČR alebo aj Európsky súd pre ľudské práva.
Aj by som zostarol, zostarla, zostarlo, a prišlo by mi to jedno (netuším). Ich záujmy mám za dôvodné a oprávnené. Príroda a iné vplyvy a zdrojové príčiny sa s nimi zahrali nevhodne. Zasluhujú si empatiu, náležiacu hendikepovaným osobám, ak sa za také považujú, a je na to preukázateľný dôvod; osoby a skupiny LGBTI sú také zraniteľné, akými zraniteľnými sa urobia. Slovensko má „dúhovú“ verejnú ochrankyňu práv a štandardný antidiskriminačný zákon; prípady porušovania základných ľudských práv ľudských „inakostí“ nie sú známe. Osoby a skupiny LGBTI nie sú definované ako „sexuálna menšina“. Ich označovanie ako „ľahko zraniteľné“ skupiny, majúce údajný nárok na štátne dotácie MKSR, trebárs na dúhový prajd a nielen, je tiež zavádzanie.
Po inaugurácii prezidentky Čaputovej sa za chodu vecí „pozrieme“ čo sú „nové menšiny“, ktoré má zastupovať poradkyňa prezidentky riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Kriglerová Gallová.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?