Publikované: 05.07.2019

Chystá sa zmena charakteru Slovenska?

Áno, v procese prehlbovania euro integrácie sa dá očakávať aj útok na preambulu Ústavy SR a jej zmeny z národného na občiansky princíp. Zmena by sa, vraj, mala dotknúť odmietnutím „My, národ slovenský“ (ako štátotvorný národ) a prijatím formulácie „My, občania Slovenska“. Poznámka: Tvar „My občania slovenskí“ je ale významovo bližšie k definícii pojmu Slováci; občanmi Slovenska nie sú len autochtónni, teda pôvodní, môžu nimi byť aj pôvodom cudzinci po získaní slovenského štátneho občianstva.
Takže ak zmena, tak dôsledná (viac v článku a priloženom zdroji)…


Občiansky princíp umožní ďalej potláčať (supresia) slovenský nacionálny aspekt aj vo veci takzvaných národno-štátnych záujmov, tie sa zo slovenských zmenia na európske.
Štatút euro poslanca alebo eurokomisára zakladá prednostne obhajobu záujmov EÚ, nadradených záujmom Slovenska ako národného štátu.
Ak bude útok vedený aj na „cyrilo-metodské“ kultúrne dedičstvo a vzdelanosť na pozadí kresťanstva a kresťanských hodnôt, môže dôjsť aj k vytláčaniu (ostrakizácia) a oslabovaniu vplyvu kresťanského náboženstva ako takého a v opore o všeobecnú náboženskú slobodu ako základného ľudského práva, bude možné umožniť náboženskú, ale aj politickú slobodu a práva islamu aj na Slovensku a od nej je už len krok k prijatiu islamského práva šaría aj do právneho systému a poriadku Slovenska.
Otvorenie preambuly ústavy spôsobí aj ďalšie oslabenie významu „národné bytie a štátnosť“, práva na sebaurčenie v zmysle národná a národno-štátna identita…
Mimochodom, kastráciou textu prembuly sa posilní aj vplyv a prívod kyslíka pre „tiché“ slovenské židovstvo a judaizmus, venujúce sa svojmu obradu a uctievaniu a „ochrane“ holocaustu, chránenému aj uznesením národnej rady…
EÚ čaká najmä už nevyhnutná aproximácia a negociácia európskeho sekulárneho práva s islamským náboženským právom šaría, čo sa dotkne aj otázok ľudských práv žien a inštitútu manželstva. Otázkou na stole EÚ sú ale aj schopnosti vzájomnej tolerancie troch vzájomne odlišných monoteistických náboženstiev, najmä nekompatibilného kresťanstva a islamu, prevažne v ateistickom alebo nábožensky indiferentnom a neutrálnom občianskom prostredí, osobitne plus ideológií židovstva (sionizmus a Izrael) a islamu (jeho džihád vedúci k politickému islamu, ktorý pojem svetské právo a sekulárny štát nepozná a odmieta).
Otázka nielen medzi náboženského spolužitia sa v krajinách západnej EÚ vyostruje aj rastúcim antisemitizmom, islamizmom a ostrakizáciou (vytláčaním) kresťanstva z verejného priestoru, tiež aj konfliktom medzi rasami, etnikami a národnosťami, čo spolu s rozličnou civilizačno-kultúrnou diverzitou (zvyky, tradície, vzorce správania) v dôsledku utečeneckej, ekonomickej a klimatickej migrácie, ktorá pôsobí, že novým prichádzajúcim obyvateľom a občanom EÚ bude spolu tesno, čo zakladá do budúcna vážny medzi občiansky a ľudsko-právny konflikt.
Integrácia migrantov (azylanti, osoby s dočasnou doplnkovou ochranou) neprebehne bezo zvyšku, čo ohrozuje otázky neproblémového pokojného spolužitia v zmysle maďarského egyutelés, otvorí otázky menšinových rasovo-etnických a národnostných práv a zintenzívni nároky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov a občanov EÚ. Porastie pôrodnosť moslimských žien, čo urýchli procesy politických aktivít moslimskej časti obyvateľstva EÚ, prednostne v regiónoch s islamským prečíslením…
Na pozadí týchto budúcich zmien preambuly slovenskej ústavy je dnes aj najmä proti vôli štátov V-4, ktoré úspešným odmietnutím Timermansa vstúpili z blata do kaluže a ostrúhali mrkvu tým, že na čele EK a EP, ani vo významnejších funkciách, nebude nik za Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.
Ide o „zhora“ riadený a elitami EÚ „zatĺkaný“ metasystémom globálneho Prediktora budúcej podoby Európskej únie nad rámec predstáv jej otcov, zakladateľov, a to v duchu „vyššieho“ cieľa Kalergiho európskeho plánu na likvidáciu slovanského etnicko-nacionálneho fenoménu, v ktorom ako procese „nesedí“ prípadná spolupráca a zjednotenie Slovanov s príbuznými Rusmi… (mať navrch a vládnuť chcú franko-anglo-germanofónne spoločenstvá). A o tom že vládnuť chcú (nemecko-francúzska mierová zmluva o spolupráci v Aachene) už niet pochybností…
Verbálny alebo iný útok na cyrilo-metodské oslavy na Slovensku v Nitre a v Česku na Velehrade, médiami zatiaľ zaznamenaný nebol.
Tvorcom a kolaborantom budúcej podoby superštátu EÚ v preambule slovenskej ústavy prekáža aj zmienka o cyrilo-metodskom dedičstve a odkaz Veľkej Moravy. Navrch v EÚ má mať aj má, franko a germanofónna časť Európy a jej historické a kultúrne dedičstvo.
EÚ „chce byť“ viac, než len ekonomickým a obchodným spolkom. Návrh Ústavy EÚ nie je mŕtvy, len spočíva a čaká…
Okrem toho, EÚ nemá centrálu, kam by volal Trump alebo Putin.
Áno, myšlienky na revíziu textu preambuly slovenskej ústavy otvárajú cestu k zmene esenciálneho alebo existenciálneho charakteru Slovenska, ktorá do budúcna zakladá spôsob politickej existencie Slovenska v priestore EÚ už nie ako národného ale len občianskeho členského štátu, o to ľahšie sa integrujúceho do federatívnej formy európskeho superštátu, kde pojem rasa, etnicita a národnosť majú zaniknúť súbežne s posilnením schengenského voľného pohybu osôb, tovarov, služieb, kapitálu a najmä pracovnej sily.
Skôr, než k tomu dôjde, EÚ bude musieť riešiť nielen svoje vnútorné problémy diverzity národno-štátnych záujmov členských krajín obmedzením demokratických procesov, ale aj otázky regulácie a zvládnutia nezvládanej migrácie.
Až potom môžu byť do života uvádzané politiky „nezáväzných“ diskusných stretnutí európskych a paneurópskych elít Bilderbergu, Trilaterálnej komisie a (and) new world order for the European Union…
Ako to so Slovenskom myslia, prezentovali poslanci SaS návrhom na „zmäkčenie“ (oslabenie) sily slovenčiny ako prednostného štátneho jazyka. Za návrh bola zgerba a luza z SaS, OĽANO, a samozrejme, takmer všetci poslanci Most-Híd. Ani maďarská karta nespí, len spočíva. Proti Slovensku sú vedené útoky zvonka aj zvnútra. To nie je paranoja. To sú poznatky, reálie a fakty. Útok na slovenskú štátnosť a národné tradície.
Otvorenie ústavy SR a jej preambuly sa dá očakávať až po prevzatí moci a vládnutia po parlamentných voľbách 2020 liberálmi…
Dovtedy nič nehrozí. V pokoji pokračujte, ako zvyčajne.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Spracované v opore o zdroj:
https://www.extraplus.sk/clanok/zmena-ustavy-na-pockanie

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?