Publikované: 07.05.2020

Covid-19 posunul Slovensko mimo ústavu a zákon

V opore o Ústavu a právny poriadok Slovenska je dôvodné podozrenie, že núdzové karanténne opatrenia pre repatriantov sú v rozpore s právnymi normami a Ústavou SR (základné ľudské práva).
Reakcia ministra vnútra na podnet verejnej ochrankyne práv:

https://www.ta3.com/clanok/1182588/tb-r-mikulca-o-otvorenom-liste-m-patakyovej-a-statnej-karantene.html
1. Na podnet mal reagovať predseda vlády;
2. Ak mám a mám vážne mnohé výhrady voči činnosti ombudsmanky, v prípade repatriantov (podnet) nemám.
Opatrenia, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), teda rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska, ktorého právny základ je daný zákonom č. 355/2007  Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (§ 5 ods. 2 zákona).
Podľa tohto zákona môžu byť nariaďované opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni a to v prípade epidémie, nie pandémie, ktorou je dotknuté celé Slovensko.
ÚVZ  nemá kompetenciu a oprávnenia nariaďovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 zákona vtedy, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 5 ods. 2).
Kompetenčné zmocnenie pre takýto akt dáva Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;
Núdzové opatrenia možno nariadiť na dobu obmedzenú, do odoznenia Covid-19, teda zánikom dôvodov daných  vyššie uvedeným zákonom.
Zákon č. 387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu zakladá orgány krízového riadenia.
Zákon č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov zakladá nárokové odškodné tým osobám, ktorým bola nesprávnou aplikáciou práva spôsobená hmotná a nehmotná ujma.
Náklady na povinný pobyt repatriantov v karanténnych zariadeniach tu neriešim.
Opatrenia ÚVZ sú v súčasnosti dokonca považované za prameň trestného práva hmotného, pri trestných činoch podľa §§ 290a a 290b zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon.
Podľa § 290a sa trestného činu dopustí ten, kto za krízovej situácie (a teda aj v núdzovom stave) odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci napríklad na ochranu života osôb. Hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky.
Právna povaha opatrení ÚVZ na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je nanajvýš problematická, lebo nie sú vydávané podľa správneho poriadku (zákon) a nemajú ani materiálne povahu individuálnych správnych aktov.
Právny stav spôsobu nariaďovania karanténnych opatrení pre repatriantov je pravdepodobne mimo slovenské právo, právny a správny poriadok a Ústavu SR. Porušujú sa ním základné ľudské práva repatriantov.
Porovnateľný je s právnym stavom do vydania judikátu českého súdu. Pražský súd zrušil štyri opatrenia proti koronavíru, ako nezákonné. Vydané boli podľa nesprávneho zákona. Česká vláda neprávny stav napravila.
Očakáva sa to aj od slovenskej vlády.
Veci aj na Slovensku, dejú sa obvyklým spôsobom v poradí najskôr (vláda): “Nič sa nedeje, všetko je v poriadku.”
Tak, ako v Česku, ktoré tiež má čo “upratovať” tak, ako požaduje Ústava a zákon.
Česi práve v parlamente rokujú o mimoriadnom o zákone “Mimoriadne právomoci ministra zdravotníctva” na dobu do konca roka.
Na Slovensku ide o deľbu moci a kompetencie na osi minister zdravotníctva-hlavný hygienik-vláda (predseda).
Len krízový štáb a len hlavný hygienik nemôže fšetko (ef ako fčela).

Za stav globálnej zdravotnej núdze sa označujú situácie či nákazy, šíriace sa celosvetovo. WHO Covid-19 30.1. 2020 vyhlásila za pandémiu.
Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia 355/2007 môže byť aplikovaný v stave epidémie.
Vláda SR sa musí riadiť Čl. 5 Zákona 227/2002 o stave núdze (1):
„Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“
Každé núdzové opatrenie v dobe Covid-19 musí prejsť povinnými “demokratickými tančekmi” okolo Ústavy SR.
Na nepráve nemožno založiť právo.

Dá sa konštatovať, že o Covid-19 sa vie stále málo. Nie je ustálená spoľahlivosť testov, tobôž liečba. Na vakcínu vyčkáme prinajmenej dva roky.
K štatistikám: Problémy s jednoznačnosťou. Priebeh incidencie je ľahký, stredný, ťažký alebo bezpríznakový.
26 slovenských ohlásených úmrtí musí mať priamy súvis s Covid-19 (osoby najmä z rizikových skupín).

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?