Publikované: 14.05.2013

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – mzdové veličiny platné v roku 2013

Koncom mája 2013 vydávam v spolupráci s vydavateľstvom KOKA druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha bude vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a bude znova nabitá informáciami a nápadmi.

Tu nájdete prihlášku na semináre spojené s prezentáciou knihy

Tu nájdete formulár na objednávku knihy

*****

Ukážky z knihy nájdete tu, na blogovisko.sk.

Tu je tretia ukážka – súčasťou knihy je aj zoznam veličín (hodnôt, sadzieb, hraníc, parametrov…), ktoré sa používajú v oblasti mzdového účtovníctva, daní a odvodov atď. v roku 2013 a 2014. V ukážke nájdete veličiny platné v roku 2013.

 

DAŇ Z PRÍJMOV – ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2013

Sadzba dane za rok 2013

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 34401,74 eura,

- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 34401,74 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2866,81 eura.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura.

Osobitná sadzba dane 5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Daňový bonus za rok 2013

Január – jún 2013 suma 21,03 eura na jedno dieťa.

Od júla 2013 sa suma daňového bonusu zvýši rovnakým percentom, akým sa zvýši suma životného minima.

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 337,70 eura = 2026,20 eura.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 337,70/2 = 168,85 eura.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 je 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera za rok 2013

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 eura – vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.

Zamestnanecká prémia za rok 2013

1. Zamestnanec so základom dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a vyšším, čiže so základom dane za rok 2013 vo výške 3735,94 € a viac, nemá nárok na zamestnaneckú prémiu. Takémuto zamestnancovi sa vypočíta daň obvyklým spôsobom.

2. Zamestnancovi, ktorý za rok 2013 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4052,40 € (12-násobok minimálnej mzdy, 12 x 337,70 = 4052,40) a viac, sa zamestnanecká prémia vypočíta takto:

ZP = 19% z (3735,94 € – základ dane zamestnanca za rok 2013)

Čiže: výška zamestnaneckej prémie pre zamestnanca s príjmami (brutto) vo výške 12-násobku minimálnej mzdy a viac, je daná ako 19% z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a základu dane zamestnanca.

3. Zamestnancovi, ktorý za rok 2013 dosiahne príjmy zo závislej činnosti vo výške od 2026,20 € (6-násobok minimálnej mzdy) do 4052,40 € (12-násobok minimálnej mzdy), sa zamestnanecká prémia určí ako suma 42,98 €.

4. Zamestnanec, ktorý za rok 2013 poberal príjmy zo závislej činnosti menej ako 12 kalendárnych mesiacov, má zamestnaneckú prémiu vypočítanú podľa bodu 2. alebo 3. krátenú podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých poberal príjmy.

Paušálne výdavky za rok 2013

40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2013

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2013 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2013 nepresiahne 500 eur.

Daň sa nevyrubí a neplatí… (§ 46) za rok 2013

- ak za rok 2013 nepresiahne 16,60 eura alebo

- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2013 nepresiahnu 1867,97 eura.

*****

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2013

Maximálny vymeriavací základ 3930 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4%

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1%

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4%

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1%

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného študent na DoBPŠ

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 66 eur (naposledy v mesiaci, v ktorom študent dosiahne 18 rokov), 155 eur (od 18 rokov)

Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 66/155 eur)

Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 66/155 eur)

Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 66/155 eur)

Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 66/155 eur)

Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)

Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)

Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 66/155 eur)

Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)

Starobné poistenie 4%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)

Starobné poistenie 14%

Invalidné poistenie 3%

Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Garančné poistenie 0,25%

Úrazové poistenie 0,8%

Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného SZČO

Minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálne poistné 130,27 eura.

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 17,29 eura

Starobné poistenie 18%, min. 70,74 eura

Invalidné poistenie 6%, min. 23,58 eura

Rezervný fond 4,75%, min. 18,66 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 393 eur.

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 17,29 eura

Starobné poistenie 18%, min. 70,74 eura

Invalidné poistenie 6%, min. 23,58 eura

Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 7,86 eura

Rezervný fond 4,75%, min. 18,66 eura

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií – štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Hranica obratu pre vznik povinného dôchodkového poistenia SZČO

Od 1.7.2013 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2012 bol vyšší ako 4716 eur (12 x 393).

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky = 38,7617 eura.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN = 38,7616 eura.

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti:

- od 1.1.2013 do 30.6.2013 najviac zo sumy 2 x 12 x 786/365 eur = 51,6822 eura,

- od 1.7.2013 do 31.12.2013 najviac zo sumy 2 x 12 x 805/365 eur = 52,9316 eura.

Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2013

Nárok má poistenec vtedy, ak suma novo priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 233,50 eura.

Aktuálna dôchodková hodnota

10,0098 eura

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

a) 2013 – 80 %,

b) 2014 – 76 %,

c) 2015 – 72 %,

d) 2016 – 68 %,

e) 2017 – 64 %,

f) 2018 a nasledujúcich rokoch – 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

a) 2013 – 17 %,

b) 2014 – 18 %,

c) 2015 – 19 %,

d) 2016 – 20 %,

e) 2017 – 21 %,

f) 2018 a nasledujúcich rokoch – 22 %.

*****

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2013

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte mesačných preddavkov 3930 eur, v ročnom zúčtovaní 47160 eur.

Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba

a) uznaná za invalidnú rozhodnutím Sociálnej poisťovne,

b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Sadzby poistného zamestnanec

4% z vymeriavacieho základu zamestnanca

2% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnávateľ

10% z vymeriavacieho základu zamestnanca

5% z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

Dohody

Za zamestnanca sa považuje a zdravotné poistenie platí dohodár, ktorý pracuje na základe DoVP alebo DoPČ a nie je poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku).

Sadzby poistného SZČO

14% z vymeriavacieho základu SZČO

7% z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálny preddavok mesačne 55,02 eura (27,51 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného samoplatiteľ

14% z vymeriavacieho základu samoplatiteľa

7% z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Minimálny vymeriavací základ 393 eur, minimálny preddavok mesačne 55,02 eura (27,51 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Poistenci štátu

Podľa aktuálne platného zákona o zdravotnom poistení (písané koncom apríla 2013) štát platí poistné za niektorých poistencov štátu len ak ich vlastný vymeriavací základ nepresiahne sumu 2918,70 eura (v prípade poistenca štátu počas celého roka 2013) – uvedené ustanovenie by sa malo zrušiť novelou zákona platnou od 1.10.2013 a to spätne k 1.1.2013.

*

Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7. Sadzby:

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy)

*

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

*****

MINIMÁLNA MZDA

- 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

- 1,941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

*****

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1.1.2009 suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

- 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,

- 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Sumy stravného od 1.9.2012:

- 4,00 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

- 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

- 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*****

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla, od 1.9.2012 najviac suma 55% z 4,00 eur = 2,20 eura.

Od 1.9.2012 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,00 eur, čo sú 3,00 eurá.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda pri cene gastrolístka 3,00 eurá je to najmenej 1,65 eura.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?