Publikované: 13.07.2022

Dírer, Gyimesi, dúhová vlajka, Cigániková

Šlo o osobný útok Dírera na Gyimesiho. Od veci. Od dúhovej vlajky. Gyimesiho nezaujíma sexuálna orientácia Dírera, ale dúhová vlajka na štátnych budovách. Dírer porušil kódex redaktora a moderátora.

Rade pre vysielanie a retransmisiu; snažte sa inteligentne a kvalifikovane pochopiť, že tu nejde o slobodu slova a prejavu ale, že dúhová vlajka nepatrí na štátne budovy a dúhová agenda aj dúhové prajdy porušujú Ústavu SR odsek 1 časť ideológia. Ak sa vám to nepodarí, pokúsim sa vo veci iniciovať podanie na ústavný súd včítane poukazu na osobný dúhový aktivizmus ombudsmanky, ktorá porušovala zákon o verejnom ochrancovi práv v opore o nič. Masívna dúhová agenda je inherentná v mediálnej propagande, školstve, vzdelávaní, kultúre, umení, všade. Rozhodnutiami RVR silnie pochybnosť o jej schopnosti nastoliť stav neutrality, nestrannosti a nestraníckosti redaktorov a moderátorov televíznych debát, spravodajstva, a podprahovej mediálnej manipulácie tohto typu: poslankyňa parlamentu za SaS liberálka Cigániková, nedovzdelaná a pologramotná, robí si prču z Ústavy SR:

Muži sú muži, ženy sú ženy. Pohlavím aj rodom. Sexus je jednota pohlavia a rodu (gender). Ak nie, ide o odchýlku od prirodzenej antropologickej hetero normy. Cieľom neomarxistov Frankfurtskej školy a ich rodovou idológiou rovnosti a diverzifikácie pohlaví a rodov je rozbiť spoločnosť likvidáciou jadrovej rodiny založenej manželstvom muža a ženy.

Každá žena a každý muž má v sebe časť elementa opačného pohlavia a rodu. Transgender je diagnóza, zvaná rodová dysfória. Vlastné seba vnímanie a prežívanie máme v hlave. Rod nie je sociálny konštrukt. Muži aj ženy si svoje sociálne role vyberajú. Riadia sa pritom vlastným seba prežívaním (sebaidentifikácia, sebauvedomenie ja, jástvo, pohlavie a rod v jednom). Rodová dysfória je medicínska diagnóza. 

Vývinová psychológia jasne určuje význam a rolu matky pre zdravý ontogenetický vývoj dieťaťa. Rola otca je do nástupu puberty podružná. Spravidla dominuje matka. Platí to pre všetky cicavce. Ide o prirodzene silnešie väzby mláďat na matku, než na otca. Mláďatá sa od matky postupne oslobodzujú začleňovaním sa do skupiny aj so samcami, učiac sa sociálnemu správaniu v skupine (socializácia) a neskôr ich sexualite v opore o slobodný výber svojich vzorov.
Vývinová psychológia jasne určuje aj význam oboch rodičovských rolí pre zdravý komplexný vývoj dieťaťa ako vzorov a vzorcov správania (ženská a mužská paradigma).

Rodová ideológia je scestná, rozvracajúca nemenné paradigmy ich diverzifikáciou, a preto nebezpečná a zločinecká. V rozpore s Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR, časť ideológia. Od nej sa odvíjajú scestné a nebezpečné, zločinecké politiky.
Ide o druh ateistického náboženstva a viery, v opore o voluntaristickú ideológiu liberalizmu (voluntarizmus v opore o nič!) s fašizoidnými prvkami.

Dúhová vlajka reprezentuje cluster osôb a skupín, patriacich k odchýlkam od prirodzenej antropologickej hetero normy s jej významom pre rozmnožovanie ľudského rodu.

Pojem sexuálna menšina/menšiny nepozná ani Ústava USA, tobôž Ústava SR, ani žiadny medzinárodný ľudsko-právny dokument.
Domáhanie sa práv LGBTIQ osôb a skupín nemá oporu o nič. Ľudsko-právne dokumenty poznajú len právo na súkromie.

Vreskot dúhy, že je diskriminovaná, je lož! Nemá oporu v Ústave SR,  ktorá je artikulovaná v súlade so Základnou listinou ľudských práv a slobôd.

Zločineckou je aj gender sexuálna výchova. Vráža vražedný klin do vzdelávania a výchovy detí.

Žiadam Radu pre vysielanie a retransmisiu aby zastavila dúhovú ideologickú propagandu neexistujúcich „sexuálnych menšín“ a používanie pojmu „sexuálna menšina“. Dôvod: Nie je ľudsko-právne definovaná, lebo definiens sa odvodzuje od definienda. Conditio sine qua non pojmu menšina je jej homogenita. Dúha je heterogénna. Odkaz na Gyimesi-Dírer-dúhová vlajka-Cigániková.
Po rozsudku Roe verzus Vade: “Základné právo na potrat neexistuje!” bude nasledovať ďalší: Ústava USA nechráni “sexuálne menšiny” ani manželstvá párov rovnakého pohlavia (manželstvo nie je základné právo).

Neomarxisti vedú útok na Ústavu SR, ktorá nepozná ochranu neexistujúcich a pseudo či umelých menšín ako údajného neomarxistického proletariátu.
Neomarxizmus je sociálna filozofia a ideológia, zakladajúca politiky takzvaných kultúrnych revolucionárov typu maoizmus (Antonio Gramsci a Frankfurtská škola neomarxistov); jeho pars pro toto je dúhovizmus, majúci sektársku príbuznosť s jehovizmom. Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu, takže tu vlastne máme dva v jednom. Správanie časti liberálnej ultra ľavice vykazuje znaky násilníckeho a agresívneho homofašizmu. 

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?