Publikované: 26.06.2014

Dobrovoľné nemocenské poistenie: Ako ďalej?

Na úvod: tento článok je určený tým, čo majú dobrovoľné nemocenské poistenie respektíve o ňom uvažujú, a to najmä budúcim mamičkám.

SÚČASNÝ STAV (DO 30.6.2014)

Podľa zatiaľ platného zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (stav do 30.6.2014) pokiaľ ide o dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP) platí:

- DNP je možné len v súbehu s dobrovoľným dôchodkovým poistením, nie je možné mať len DNP

- Osoba, ktorá má DNP, si vymeriavací základ určuje sama, musí to byť však najmenej 402,50 eura, čo znamená (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie) odvody spolu 133,42 eura mesačne a viac

- Nárok na materské alebo inú nemocenskú dávku je len vtedy, ak za posledné dva roky pred skutočným dňom pôrodu bola daná osoba nemocensky poistená najmenej 270 dní – pozor, do tejto doby sa započítava nielen aktuálne dobrovoľné nemocenské poistenie ale aj predchádzajúce už ukončené poistenie

- Ak sa nárok na materské alebo inú dávku uplatní z dobrovoľného nemocenského poistenia, vymeriavací základ z ktorého sa určí dávka, bude ten vymeriavací základ z ktorého sa platilo DNP len vtedy, ak DNP trvalo nepretržite najmenej 26 týždňov. Ak trvalo menej, dávka sa určí zo základu 402,50 eura

- Ochranná lehota (doba po skončení poistenia, v ktorej ešte je nárok na nemocenskú dávku) je 7 dní po zániku poistenia, v prípade tehotnej ženy je to až 8 mesiacov, ochranná lehota však skončí dňom vzniku nového nemocenského poistenia

- Ak má nejaká osoba viac nemocenských poistení, nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje z každého poistenia samostatne

ZMENY OD 1.7.2014

Súbeh DNP a povinného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZČO nebude možný. Znamená to, že osobám, ktoré budú k 1.7.2014 dobrovoľne nemocensky poistené a súčasne aj povinne nemocensky poistené ako zamestnanci alebo ako SZČO, k 1.7.2014 zo zákona “natvrdo” skončí dobrovoľné nemocenské poistenie.

Výnimkou sú osoby, ktorým DNP k 1.7.2014 bude trvať menej ako 270 dní od jeho vzniku. Takýmto osobám zo zákona skončí DNP v 270.-ty deň trvania DNP.

Pozor! Podľa súčasného zákona osoba ktorá je dobrovoľne nemocensky poistená je aj dobrovoľne dôchodkovo poistená (DDP). Súčasne so zánikom DNP “zo zákona” takejto osobe nezanikne aj dobrovoľné dôchodkové poistenie automaticky - ale ak táto osoba nemá ďalej záujem o dobrovoľné dôchodkové poistenie, mala by sa z neho sama v Sociálnej poisťovni odhlásiť! Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže zaniknúť aj tak, že daná osoba za dva mesiace po sebe nezaplatí poistné – pozor, ak nezaplatí ani cent – ak zaplatí hocijakú nenulovú sumu, týmto spôsobom dobrovoľné dôchodkové poistenie nezanikne. V každom prípade odporúčam odhlásiť sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia podaním odhlášky k 1.7.2014 v Sociálnej poisťovni aby ste mali istotu, že nenastanú žiadne problémy, ak o samotné dobrovoľné dôchodkové poistenie záujem nemáte.

Príklad

Pani Anna je DNP od 1.9.2013. Súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO od 1.7.2013 a bude povinne nemocensky poistená ako SZČO aj po 1.7.2014.

Pretože k 30.6.2014 je pani Anna DNP dlhšie ako 270 dní, k 1.7.2014 jej zo zákona DNP zaniká.

Príklad

Pani Beáta je DNP od 1.5.2014. Súčasne je povinne nemocensky poistená ako zamestnanec.

Pretože k 30.6.2014 je pani Beáta DNP len 61 dní, DNP jej nezaniká ale pokračuje ďalej a to až dovtedy (pokiaľ si DNP nezruší sama), kým sa nenaplní 270 dní trvania DNP (za predpokladu, že aj v 270-ty deň trvania DNP bude povinne poistená).

AKO ĎALEJ?

Ak ste doteraz boli dobrovoľne dôchodkovo poistená (odteraz článok orientujem na ženy, ktoré si dobrovoľným poistením chceli zlepšiť materskú), tak je niekoľko možností ako ďalej. Neexistuje univerzálna rada, existuje niekoľko rád vhodných pre mnohé z Vás, žiaľ nie pre úplne všetky ženy.

1. Už ste tehotná

Ak už ste tehotná, máte DNP a aj povinné poistenie a DNP Vám zanikne či už k 1.7.2014 alebo po 1.7.2014 uplynutím 270 dní trvania DNP, ste na tom dobre.

A to preto, lebo po zániku DNP budete v ochrannej lehote a pokiaľ v termíne do 8 mesiacov od skončenia DNP nastúpite na materskú, materskú dostanete aj z DNP. Z podstaty veci (tehotenstvo trvá približne 9 mesiacov, na materskú sa ide 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu) vyplýva, že materské budete mať aj z DNP a o nič tak neprídete.

Pozor, ak by Vám po skončení DNP začalo nejaké iné poistenie – napríklad popri súčasnom zamestnaní by ste sa zamestnali aj na nejakú dohodu – ochranná lehota končí a materské z nového poistenia by ste síce dostali ale možno nižšie, pozrite ďalej.

Príklad

Pani Dana je povinne poistená ako SZČO so základom 402,50 eura (vlani 393 eur) už od 1.7.2011, od 1.10.2013 má aj dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie kde si určila základ 600 eur, pretože plánuje dieťatko a chce mať vyššiu materskú. Pani Dana je tehotná, termín pôrodu je určený na 31.10.2014, na materské by mala ísť 19.9.2014.

K 1.7.2014 pani Dane zanikne DNP, súčasne sa odhlási z DDP. Aj naďalej bude povinne poistená ako SZČO.

19.9.2014 nastupuje na materské.

Materské získa jednak z povinného nemocenského poistenia SZČO, jednak z dobrovoľného nemocenského poistenia a to preto, lebo z DNP je v ochrannej lehote.

Výška materského bude približne 65% z 393 eur mesačne z povinného poistenia SZČO a 65% zo 600 eur mesačne z DNP.

Príklad

Pani Eva je povinne nemocensky poistená ako zamestnankyňa, v zamestnaní má plat 500 eur mesačne.

K 30.6.2014 – v posledný deň platnosti doterajšieho zákona o sociálnom poistení – sa prihlási na DNP a DDP, určí si vymeriavací základ 402,50 eura a začne si tak platiť dobrovoľné poistenie vo výške 133,42 eura mesačne.

K 1.7.2014 jej DNP nezanikne – pretože v tento deň bude mať za sebou len jediný deň trvania DNP – a DNP jej zo zákona zanikne až po uplynutí 270 dní (niekedy na prelome marca a apríla 2015).

Medzitým sa stane očakávaná udalosť a pani Eva niekedy na jeseň 2014 otehotnie. Očakávaný termín pôrodu bude v júni 2015. V okamihu skončenia DNP na jar 2015 tak síce pani Eva ešte nemôže ísť na materskú – ale je v ochrannej lehote a keď pôjde na materskú povedzme v máji 2015, bude mať – rovnako ako v predchádzajúcom príklade pani Dana – nárok na materskú jednak z povinného poistenia zamestnanca – jednak z DNP.

Ak to uzavrieme – ak žena otehotnela alebo otehotnie ešte počas trvania DNP, tak si DNP neplatila zbytočne a bude mať nárok na materské nielen z povinného poistenia ale aj z DNP. Pozor, ochranná lehota po skončení DNP skončí ak jej začne nejaké ďalšie povinné poistenie – napríklad ak by popri zamestnaní začala pracovať na nejakú dohodu.

Takáto žena má nárok aj na nemocenské, napríklad pri rizikovom tehotenstve – nielen z povinného poistenia ale aj z DNP – rovnako z dôvodu, že po skončení DNP je ako tehotná v 8-mesačnej ochrannej lehote.

2. DNP Vám končí ale ešte nie ste tehotná

Máte povinné poistenie ako zamestnanec alebo ako SZČO a súčasne ste aj DNP a zo zákona Vám DNP k 1.7.2014 skončí, resp. skončí po 1.7.2014 ale tak či onak DNP skončí v čase, kedy ste ešte len “snažilka”, teda ešte ste neotehotneli.

V takom prípade sa Vás týka len 7-dňová ochranná lehota, čiže ak nič nepodniknete, nárok na materské z DNP mať  nebudete a to čo ste na DNP zaplatili, ide hore komínom.

Riešenie existuje – aj keď nie je univerzálne a pre každého.

Ak si pred začatím čerpania materského nájdete okrem toho zamestnania, ktoré máte (resp. popri činnosti SZČO) aj ďalšie zamestnanie - napríklad na dohodu s tzv. pravidelným príjmom – tak na materskú pôjdete s tým, že máte dve povinné poistenia súčasne.

V takom prípade sa nárok na materskú posudzuje osobitne z oboch poistení.

Z hlavného zamestnania (resp. poistenia SZČO) nárok na materské mať budete za predpokladu, že toto poistenie trvalo v období dvoch rokov pred pôrodom najmenej 270 dní – a to by ste mali bez problémov splniť.

Z nového zamestnania (dohody) by samo osebe nárok na materské nebol, pretože toto poistenie bude trvať len krátko – ale Vašou výhodou je, že pri posudzovaní nároku na materské sa započíta aj doba predchádzajúceho, už ukončeného DNP – a ak obe poistenia v súčte trvali v období dvoch rokov pred pôrodom aspoň 270 dní, budete mať nárok na materské aj z druhého poistenia.

Výška materského z tohto druhého zamestnania bude (zjednodušene) daná ako 65% z tohto príjmu mesačne – ak druhé zamestnanie bude pred nástupom na materské trvať tak dlho, že sa z neho bude platiť poistné najmenej 90 (kalendárnych) dní. Ak takýchto dní bude menej, táto suma materského sa vypočíta ako 65% zo základu 402,50 mesačne – avšak ak príjem v tomto zamestnaní bude nižší ako 402,50 (napríklad príjem bude len 100 eur mesačne) tak z tohto príjmu (napríklad zo 100 eur).

Príklad

Pani Gabika má povinné nemocenské poistenie ako SZČO so základom 402,50 eura. Do 1.7.2014 má aj DNP, to jej však 1.7.2014 zo zákona skončí.

Pani Gabika ešte nie je tehotná. Otehotnie až na jeseň 2014. Osemmesačná ochranná lehota z DNP sa preto na ňu nevzťahuje a ak nič “nepodnikne”, bude mať nárok na materské len z povinného poistenia SZČO.

Na materskú pani Gabika pôjde 11. mája 2015.

Pani Gabika od 1.4.2015 začne pracovať na dohodu s pravidelným príjmom a platom 412 eur mesačne (412 eur je minimálny základ platný v roku 2015). Zamestnávateľ na dohodu ju prihlási do Sociálnej poisťovne.

11. mája 2015 pani Gabika odchádza na materskú.

Nárok na materskú z povinného poistenia SZČO mať bude, výška tejto časti materskej bude 65% z 402,50 mesačne.

Nárok na materskú bude mať aj z dohody. Povinné nemocenské poistenie zamestnanca na dohodu bude síce trvať len 40 dní ale zohľadní sa aj predchádzajúce DNP, kde bude splnená podmienka, že za dobu 2 rokov pred pôrodom sa dosiahlo aspoň 270 dní poistenia v súčte z oboch týchto poistení.

Materské z dohody sa určí z aktuálne platného minimálneho základu, teda bude 65% z 412 eur mesačne.

… pokračovanie nabudúce.

  • SlabéVýborné (+13 skóre, 13 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?