Publikované: 19.07.2019

Dúhová ombudsmanka

Aj ochrankyňa LGBTI osôb ich takzvanej dúhy verejne priznáva, že Slovensko neporušuje žiadne zo základných ľudských práv LGBTI osôb.

Prezidentka Čaputová vo svojom vyhlásení uviedla, že v pozícii najvyššej ústavnej činiteľky sa osobne ani inak nezúčastní a nepodporí Dúhový prajd ani Pochod Hrdí na rodinu. Ústavná činiteľka v pozícii verejnej ochrankyne práv, Patakyová, podporí dúhový prajd osobne, a paralelný Pochod Hrdí na rodinu odignoruje.
Z diskusie o dúhových rodinách, prehovor dúhovo aktivistickej ombudsmanky, v rozpore s ústavou a zákonom o verejnom ochrancovi práv, ktorá osobnou účasťou a verbálne podporí sobotný dúhový prajd v Bratislave:
„Ak sme dodnes nevytvorili právny rámec pre zrovnoprávnenie párov rovnakého pohlavia, nesplnili sme si ako štát povinnosť zabezpečiť rešpektovanie ich súkromného a rodinného života. Je najvyšší čas, aby sme v tejto otázke urobili krok dopredu a uznali ich právo na dôstojný život. Už by sme sa nemali pýtať či, ale ako to zabezpečíme.
Ak sa v téme posunieme ďalej, a to k adopciám detí pármi rovnakého pohlavia, prvé, na čo je potrebné upozorniť, je fakt, že ako štátu nám z doposiaľ uzatvorených medzinárodných zmlúv nevyplýva žiaden záväzok, na základe ktorého by bolo našou povinnosťou povoliť na Slovensku adopcie detí párom rovnakého pohlavia. V súčasnosti teda v tomto kontexte nedochádza k porušeniu žiadneho práva párov rovnakého pohlavia a je na nás ako krajine, či a ako túto otázku vyriešime. Mali by sme však vždy myslieť na najlepší záujem dieťaťa.
Na dnešnej diskusii v Novej Cvernovke o dúhových rodinách je okrem mojich kolegýň – právničiek z Kancelárie verejného ochrancu práv, aj niekoľko párov rovnakého pohlavia, ktoré majú deti a v našej spoločnosti plnohodnotne fungujú. Ide o mamy a otcov, ktorí svoje deti podporujú a vytvárajú im láskyplné rodinné prostredie a zázemie.
Som ľudsky presvedčená o tom, že deťom nemôžu ublížiť milujúci rodičia a rodinné prostredie, v ktorom funguje súdržnosť, rešpekt a pomoc. Máme ako spoločnosť naozaj obavy z toho, že vzťahy, ktoré sú láskyplné a stabilné by mohli ohrozovať najlepší záujem dieťaťa?“
Zverejnené tu:
https://www.facebook.com/verejnaochrankynaprav/
https://www.facebook.com/search/top/?q=verejn%C3%A1%20ochranky%C5%88a%20pr%C3%A1v&epa=SEARCH_BOX
Vo veciach presadzovania záujmov LGBTI loby ich štátom a zahraničím platenými ľudsko-právnymi „neziskovkami“ podporovanými neo liberálnymi politickými subjektmi, liberálnymi médiami, ide o presadzovanie ideológie novej neomarxistickej progresívnej ľavice.
U všetkých príjemcov a podporovateľov  a propagátorov takzvanej rodovej ideológie diverzity a rovnosti pohlaví a rodov, konštatujem úpadok “mentálneho” zdravia, rozumu, intelektu, zmyslu pre mieru vecí, svedomia etiky a mravnosti. Mentálnym zdravím rozumiem stratu kritického myslenia, pasívny príjem informácií precedených cez Overtonovo okno, vydávaných za normu a normalitu. Strácajú alebo už stratili schopnosť orientácie sémantickom v trojuholníku normalita, hranice normality a normalita bez brehov.
Sociálny a profesijný status, ani akademické hodnosti, tobôž pôsobnosť vo verejných politikách, ani status ústavných činiteľov nie sú garantom a nezakladajú zdravú normalitu myslenia v spracovaní a vyhodnocovaní informácií (kognitívne schopnosti). Tie ideologické tlaky sú enormné až nadprahové.
Mentálne zdravie vedúcich jednotlivcov spoločnosti, takzvaných “elít” prenáša sa aj do mentálneho zdravia už mentálne patickej spoločnosti, už tiež mentálne unavenej, so slabnúcou aj vôľovou zložkou. Odpor spoločnosti postupne slabne.
Konštatujem útok na ústavné zriadenie Slovenska v časti definícia pojmu rodina (ústava) založená manželstvom muža a ženy (ústava). Pokusy o redefiníciu pojmu rodina v ústave a zákone o rodine, definovanej manželstvom muža a ženy.
Manželstvo a registrované partnerstvo nie je základné ľudské právo, je akcesorické (doplnkové) právo v možnosti, ak také právo pozná ústav a zákon.
Pojem dúhová rodina neexistuje. Slovensko neporušuje základné ľudské právo dúhy v časti právo na súkromie, vyjadrené občiansko-právnym pojmom spoločná domácnosť (požíva ochranu z Listiny, ústavy, zákona. Prelomenie tohto práva zakladá zákon (trestná činnosť, domová prehliadka, exekúcia, vypratanie inak chráneného obydlia):
Čl. 16 Ústava SR (1): „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“ Bodka. Partnerstvo: https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Majetok,b%C3%BDvaniearodina/Partnerstvo.aspx
Pojem sexuálna menšina neexistuje, teda, nie sú porušované ani neexistujú základné práva dúhy ako menšiny, v zmysle pojmu menšinové práva, lebo dúha nevykazuje znaky menšiny a v zmysle pojmu menšina nemá základné ľudské práva. Bodka.
Všetci ľudia sa rodia v dôstojnosti a právach. Rovnosť ľudí zakladá katalóg základných ľudských práv a zákon. Ľudia sú si rovní v právach a povinnostiach, len zo zákona. Inak nie. Existencia Charty a dohovoru o základných ľudských právach umožňuje právo domáhať sa dodržiavania základných ľudských práv a práv, ktoré pozná zákon. Právo na súkromie aj párov rovnakého pohlavia definuje ústava a zákon. Dúhová loby svoje požiadavky rozširuje mimo a nad rámec základných ľudských práv.
Pro live hnutia majú dôvodnú obavu, že význam, zmysel a hodnota tradičnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy s príslušenstvom (rodenie a výchova detí), je oslabovaná v priamej konfrontácii s pseudo rodinami párov rovnakého pohlavia.
Ombudsmanka zakladá ľudsko-právny konflikt záujmu LGBTI dúhy s najlepším záujmom dieťaťa artikulovaným v medzinárodnom Dohovore o právach dieťaťa (Lanzarotský dohovor), ktorým sa riadia súdy vo veciach zverenia detí do opatery a starostlivosti a v konaniach o adopciách detí:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/dokumenty.html

K poslednej vete statusu ombudsmanky – ako vie, že v prostredí pseudo rodín párov rovnakého pohlavia s vlastnými alebo adoptovanými deťmi, vládnu reálne „láskyplné a stabilné vzťahy“ ktoré nemôžu ohrozovať najlepší záujem dieťaťa a že práve tam, v ústavou a zákonom chránenom prostredí, nedochádza skryte k sexuálnemu pedofilnému zneužívaniu detí?
A čo na to denník SME po jeho sérii článkov ako z učebnice Overtona (Overtonovo okno) obhajujúcich a propagujúcich pedofíliu? Pár dní pred bratislavským dúhovým prajdom?
Pride BB 2019 s názvom „Prechod na rovnosť“ v sobotu 29. júna sa niesol aj v znamení Satana a požiadavky na rozšírenie náboženských práv a slobôd:


Čo nové sa dozvieme na bratislavskom prajde?
Zmenu ústavy zakladá vôľa ľudu. Vo veciach hodných osobitného spoločenského zreteľa, majúcich zásadný význam v časti charakter štátu, definovaný preambulou ústavy a tiež aj Čl. 1 ústavy, rozhoduje vôľa ľudu, prostredníctvom svojich volených zástupcov (ústava) alebo priamo (referendum).
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?