Publikované: 23.07.2019

EÚ na ceste k superštátu

Liberalizmus, neoliberalizmus a liberácia ľudských slobôd a práv prináša multicivilizačnú a multikultúrnu neo paradigmatiku a neo archetypológiu ľudského myslenia, cítenia, prežívania a správania.
Alebo, k niektorým antropologickým aspektom európskej integrácie, na ceste EÚ k unitárnemu európskemu superštátu…

Paradigma rovná sa vzor alebo vzorec.
Paradigma “zdola”;
Paradigma “zhora”.
Konflikt.
Archetyp rovná sa praobraz, pratyp, praforma, pôvodný typ, pôvodná forma, pôvodná podoba, pravzor…
Archetyp „zdola“;
Archetyp „zhora“.
Konflikt.
Antropológia „zdola“ (svetská antropológia);
Antropológia „zhora“ (judaisticko-kresťanská antropológia).
Konflikt.
Antropologická konštanta je už ďalej nedeliteľná jednotka ako „bit“ ľudskosti.
Antropologická konštanta „zdola“;
Antropologická konštanta „zhora“.
Konflikt.
Antropologická konštanta je súčasťou genotypu aj fenotypu (rasa, etnikum).

Ľudský genóm tvorí 3,12 miliardy párov chemických väzieb, ktoré tvoria 35.000-40.000 génov, pričom každý gén je inštrukciou o vzhľade a stavbe bytosti (rasa, etnikum, mentalita).
Chybné gény môžu viesť k gentickým dispozíciám vzniku rôznych ochorení a anomálií a odchýliek od normy. Odborníci dúfajú, že ak budú schopní prečítať celý ľudský genóm, dokážu určiť, kde je problém a jedného dňa ho aj priamo napraviť.
Súbežne prebiehajú procesy definovania pojmov norma, odchýlka od normy, normalita. Z pohľadu liberalizmu a liberácie ľudských práv a slobôd ide tému, hodnú osobitného zreteľa…

Otázky eugeniky a umelej inteligencie patria do dvoch vzájomne prepojených spojených nádob.

Pôvodná paradigma projektu Európskej únie už od VFR a po II. svetovej vojne, mení sa na laboratórny experiment procesov zmien a unifikácie neo archetypov a neo paradigiem podľa archetypov a paradigiem USA, ktorých ústava bola inšpirovaná heslom „Liberté, égalité, fraternité!“ a Beethovenovou utopisticko-vizionársko-voluntaristickou 9. symfóniou smerom k United States of Europa…
Realizuje sa podporný Kalergiho plán.
Z časti reálna vízia, v možnosti slobodnej vôle a voľby občanov EÚ, sčasti utópia, sčasti voluntarizmus (čo sa babe chcelo, aj sa jej snilo).

Voluntaristickou a preto nevedeckou je gender a multi kulti sociálna filozofia a ideológia neomarxizmu. Z pohľadu “zdola” aj “zhora”. Navyše ani sprava ani zľava. Na vode. A “na hlavu”.
Pod falošnou vlajkou údajnej “novej progresívnej ľavice”, ktorá pôvodný marxistický proletariát zradila, prehrala boj s kapitalizmom v práve mať a vlastniť (…) vymenila ho za nový, odlišný, čím prepísala aj Komunistický manifest. Heslo „Proletári všetkých krajín spojte sa“ znamená ochranu osôb a skupín vydedencov, okrajovej spoločenskej, kultúrnej a umeleckej luzy, podpora migrácie a práv „sexuálnych menšín“, aby neomarxisti mali agendu, ktorá bude tiež len dočasná…
Ľudia sa pod tlakom už dnes zjavných následkov spamätajú a zastavia ich; odkaz na slovenskú hymnu, aj na ňu príde tak, ako v protifašistickom a antikomunistickom odboji…

Takzvaný americký národ je definovaný multirasovým, multi etnickým a multi národným zložením.
Štátotvorným prvkom v Európe bol a je štátotvorný národ.

Reálne pole archetypov, paradigiem myslenia, cítenia a prežívania autochtónnych Európanov podľa ich rasovej, etnickej, národnej, civilizačnej, kultúrnej a náboženskej príslušnosti, verzus imaginárne pole pre „novú Európu“ a EÚ na jej ceste k USE, žiaducich neo archetypov a neo paradigiem myslenia, cítenia, prežívania a správania.
Konflikt.
Globálne prijatie sociálnej filozofie, ideológie a politík neomarxistov, povedie k neo diktatúre a tretej totalite. Nástrojmi neo orwellizmu, new speaku a represie.
V istom finálnom štádiu liberalizácie a liberácie (individualizácia a individuácia) ľudských slobôd a práv nastúpi regulatívum práva a zákona, ako bariéra proti  pokračujúcemu rozvoju ľudsko-právneho chaosa požiadaviek a loby „menšín“. Ich úloha sa skončí. Súbežne prebehne supresia a likvidácia všetkých pôvodných autochtónnych a importovaných náboženstiev.
To už bude mať EÚ armádu a policajný zbor pod jednotným velením a s európskym prokurátorom aj transformovaný všeobecný a špecializované európske súdy plus penitenciárne zabezpečenie…
Objektom represie budú prednostne osoby s maladaptívnym správaním, osoby „neintegrované a sociálne neprispôsobivé“ obrazu a paradigme Veľkého Brata. Nastúpi matrix umelej inteligencie.
Zmení sa definícia pojmu demokracia.
A bude po konflikte.
Rozvoju PR.40, nástupu umelej inteligencie a neo eugeniky zabrániť nemožno.

Uvádzanie novej paradigmy Európskej únie ako európskeho super štátu do života si vyžaduje
a/ pokračovanie a prehlbovanie procesov európskej integrácie cez povinnú a vynútenú inklúziu a začleňovanie stále prichádzajúcich imigrantov a migrantov do už slabnúceho autochtónneho sociálneho prostredia Európskej únie,
b/ čo predpokladá jednotnú imigračnú politiku EÚ (kvóty nie sú mŕtve),
c/ ďalšie odoberanie právomocí členských štátov EÚ v procese tvorby a presadzovania jednotného európskeho práva, nadradeného právu členských štátov EÚ.
Slovenské výsledky prezidentských, eurovolieb, program novej šéfky Európskej komisie, ale aj budúce možné výsledky slovenských parlamentných volieb dajú týmto procesom zelenú…
Federálna ústava EÚ ako Spojených štátov európskych, nie je mŕtva, len spočíva a čaká…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?