Publikované: 04.07.2016

Európa, džihád, islamská lož, šaría a kresťanstvo

Júlové vydanie tlačeného Zem a Vek prináša tématický okruh orientovaný na islam a Európu v kontexte s tým, čo možno prirovnať k príbehu, ktorý opisuje Exodus 2. Mojžišova, ibaže  vo vzťahu k moslimom a ich imigrácii vo vlnách do Európy stojí za zmienku všeobecný islamský džihád, osobitne najmä radikálny a agresívny sunitský wahábizmus (salafía), islamská lož, šaría a kresťanstvo.

Kresťanstvo nepozná nič podobné džihádu a vo svojej „pracovnej náplni“ ako metódu násilie nemá. Križiacke výpravy boli reakciou na islamskú agresiu, katolíci verzus protestanti v severnom Írsku sa ako kresťania diskvalifikujú. Mocenské a politické ambície katolicizmu (jeden z účelov aj vzniku pápežského stolca) sú v nezmieriteľnom protiklade s Novou Zmluvou (heréza).

Slovo islam má dva významy. Prvým je mier (zmierenie s Allahom) druhým je podriadenie (Allahovi): moslimov aj ostatných (nemoslimov).
Mierumilovnosť islamu je spochybnená druhým významom. Islamu umožňuje jeho šírenie inak, než kresťanstvo evanjelizáciou, teda, len dobrým slovom (evanjelium rovná sa dobrá správa).

Islam vznikol ako dôsledok rozhodnutia Abraháma vo vzťahu k prvorodenému Izmaelovi (syn Abraháma a slúžky Hagar) a „vytesnenia“ Arabov (etnická vetva semitov) z pôsobnosti Boha a uvedomenia si, že priamym božím vyvoleným a pokračovateľom Abraháma sa stal až druhorodený Izák (syn Abraháma a Sáry).
Poznámka: Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne dôsledky.
Rodové korene islamu teda siahajú až k Abrahámovi: slúžka Hagar Abrahámovi porodila najskôr Izmaela (1. Mojžišova 16:15) a stará, už neplodná Sára Izáka (1. Mojžišova 21:2). Abrahám vyhnal zo svojho príbytku Hagar s Izmaelom. Rodová línia k Ježišovi sa odvíjala potom už len od Izákovho rodu…

Starozákonnou spisbou a fabuláciou dejín Izraela dotknutí a ukrivdení izmaeliti si okolo roku 610, v opozícii voči židovstvu a kresťanstvu, vytvorili vlastné náboženstvo, ktoré ale tiež ako židovské, neprijalo Ježiša ako svojho Mesiáša; v hierarchii islamu je Ježiš prorok nižšej úrovne, lebo ako prvé z piatich vyznaní islamskej viery vraví: „Niet boha okrem Alaha a Mohamed je najväčší prorok a Boží posol.“

Judaizmus a neskôr kresťanstvo vznikli ako dôsledok priamej zmluvy medzi Bohom a najväčším prorokom judaizmu Mojžišom: prvým vodcom a zástupcom proto-židovského národa.

Hagarini izmaeliti sa cítili „odstrčení“ božím výrokom: „Ja som, ktorý som (Ex 3,14) a Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ (Ex 3,1-15) Meno Izmael sa v božích výrokoch neuvádza. Je ale prvým menom genealógie arabskej vetvy semitov (židia aj Arabi).

Kresťanstvo (pozri kľúče od nebeského kráľovstva: Mt 16, 13- 20) sa stalo otvoreným a  univerzálnym náboženstvom dostupným pre všetkých ľudí na Zemi…
Poznámka: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18). Jablko sváru a „nadradenosti“ katolíckej cirkvi nad ostatnými kresťanskými cirkvami a denomináciami tkvie vo výklade Ježišovho výroku.

Tak vzniklo tretie „tiež abrahámovské“ náboženstvo: islam, ktorý svoje učenie (korán, hadísy, šaría) šíri džihádom má zjavne svetovládne geopolitické ambície (o čom svedčí história aj súčasnosť).
Džihád je povinnosťou každého pravého moslima (moslimky). V praxi znamená obracanie na vieru všetkých nemoslimov (veriacich židov, kresťanov aj ateistov) tiež nástrojmi islamom povolenej, ba prikázanej islamskej lži, v bezprostrednej opore o islamské učenie takía, tavría, kitman a muruna.
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://brennerbrief.com/deception-islam-taqiyya-tawriya-kitman-muruna/&prev=search
http://pravyprostor.cz/petistupnovy-plan-islamizace-zapadni-civilizace-jsme-na-tretim-stupni/
Podľa tohto zdroja má islamizácia (všeobecne) tri fázy:
https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg

Odmietnutím judaizmu a kresťanstva si izmaeliti vytvorili vlastné náboženstvo, ktoré je eklekticizmom (zmiešaním prvkov) oboch náboženstiev a moslimovia sa o svoju spásu sa starajú inak (…). Islam učí aj to, že „Každý človek sa rodí ako moslim.“ Hoc o tom nevie.

Za zmienku stojí islamské právo šaría a odlišnosti svetského a náboženského práva vo vzťahu k trom hlavným monoteistickým náboženstvám:
Svetské, teda aj historicky, zdrojovo a vývojovo podmienené tiež európske právo má svoje pôvodné korene v sekulárnom antickom rímskom práve.
Judaistický Talmud a Mishna sú obradnou (spôsob uctievania) ale aj právnickou spisbou, nadväzujúcou na Tóru (Pentateuch: 1. až 5. Mojžišova). Čisto židovský pôvodný (judaizmus) právny systém (Mishna) sa uplatňuje len do vnútra prostredia židovskej viery a náboženstva. Do prostredia svetského práva vôbec nezasahuje, hoc ten sám prevzal jeho isté prvky hmotného a nehmotného práva.
Katolicizmus odlišuje cirkevné od svetského práva a cirkevné právo uplatňuje len pre svoje klérum a veriacich laikov. So svetským právom sa neprekrýva a do svetského práva nezasahuje (vychádza z Ježišovho učenia o dvoch stranách mince) .
Šaría je od siedmeho stor. budovaný komplexný systém islamského hmotného aj nehmotného práva, ktoré nerozlišuje svetské právo od náboženského práva, lebo je to len a jedine Alah, ktorý vládne svetu a určuje aj obsah pozemského práva a spravodlivosti. Šaría platí spravidla tam, kde má politickú moc a štátnym náboženstvom je islam.

Ak aj v budúcnosti ostanú nastavenia ľudských práv v oblasti náboženských slobôd a náboženského presvedčenia tak ako sú dnes, dá sa práve v opore o platné ľudsko-právne dokumenty očakávať, že islam sa v Európe nebude prispôsobovať európskemu civilizačnému systému a kultúre, ale Európa sa bude musieť prispôsobiť islamu. Sociálna, kultúrna a náboženská inklúzia a integrácia (asimilácia) islamu do európskeho systému je z podstaty islamu vylúčená, integrovať sa bude musieť Európa, ktorá predbežne práve prežíva milostný románik a kopuluje s vazalským Tureckom, budúcim sultanátom (sen o neo Osmanskej ríši R. Erdogana a jej súčasti: EÚ…).
Príliš divoká fantázia (úplne šialená predstava): EÚ ako kalífát? Hmm…
Na islamizácii Európy súčasné elity EÚ aj pápežský stolec (ekumenizmus a pseudo kresťanská láska..?) usilovne pracujú…

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?