Publikované: 23.06.2019

Hľadajú sa svedkovia a poškodené osoby…

Trestné oznámenie na stranu Kotleba-ĽSNS a ich vodcu Mariána K., ktoré sme (ako IĽP) podali vo veci nenávistného billboardu (viac info ludskeprava.sk/nienenavisti/), ktorý podľa nášho názoru vyzýva na diskrimináciu a porušovanie ľudských práv LGBT menšiny, postúpila Špeciálna prokuratúra Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Vo veci bol už vypovedať náš riaditeľ Peter Weisenbacher. Kotlebovci ale vypovedať odmietli. Je reálna šanca, že vec sa dostane pred súd, na to ale treba výpoveď aj niekoho z LGBT menšiny v postavení svedok-poškodený.
Veľmi by to pomohlo, konktaktuje nás na
info@ludskeprava.sk


Žiadosť IĽP o odstránenie bilboardu. V žiadosti sa píše aj, že: „Ak uvážime vyššie uvedené inklinácie je dokonca možné sa obávať, že sa jedná o výzvu na fyzickú likvidáciu LGBT menšiny.“
http://www.ludskeprava.sk/nienenavisti/?fbclid=IwAR3VZbv_4U9tlPdYmBTMAg-PodQnKy0AVgeBgKjjlwZGHBD1AsiK00q7gek


Zraniteľnými skupinami možno označiť zdravotne telesne a mentálne postihnutých, seniorov, osamelé matky, týrané ženy, deti a mužov, aj otcov, v závislom a podriadenom postavení.
Zraniteľné skupiny ale nie je možné označiť a subsumovať pod pojem menšina, či menšiny!
Menšinou možno označiť len rovnorodú homogénnu skupinu osôb vykazujúcich definičné znaky menšiny. Osoby patriace do skupín s inou než hetero sexuálnou orientáciou nie je možné označiť a definovať ako menšinu.
Teória ľudských práv menšín nepozná pojem „sexuálna menšina“.
K základným ľudským právam patrí právo na súkromie definované pojmom domácnosť. Tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Domácnosť tvoria osoby žijúce v manželstve.
Takzvanú dúhu, ak kto chce LGBTIQ (quer) skupiny, nemožno označiť ani ako zraniteľnú skupinu (skupiny); tieto osoby hlásiace sa a patriace k týmto skupinám, ak nie sú postihnuté telesným alebo mentálnym hendikepom ani inými obmedzeniami, ktoré im sťažujú ich život alebo zhoršujú jeho kvality, sú relatívne telesne a duševne zdravými plnoprávnymi subjektmi základných ľudských, občianskych, ekonomických a politických práv (APA a WHO ich nemá za osoby postihnuté, rozumej choré, pričom poruchy spojené s ich sexuálnou orientáciou nie sú už označované ako choroby a tieto osoby sa považujú za relatívne zdravé a normálne, čo má ale aj konzekvencie vo veci definície pojmu normalita.
Osoby dúhy sú len alebo až také „zraniteľné“ akými sa urobia a prezentujú, bez reálneho nálezu verejného ochrancu práv, súdov, ústavného súdu…
Zo strany LGBTI osôb nebol využitý poukaz na antidiskriminačný zákon. Pred ESĽP proti Slovensku ešte nestála žiadna ľudsko-právne „zranená“ a poškodená osoba.
Sú chránené Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv, kde časť venovaná „dúhe“ je objemom textu väčšia, v porovnaní s reálne zdravotne a inak hendikepovanými osobami…
Zraniteľnými skupinami možno označiť ale zdravotne telesne a mentálne postihnutých, seniorov, osamelé matky, týrané ženy, deti a mužov v závislom a podriadenom postavení.
Zraniteľné skupiny nemožno subsumovať pod pojem menšina. Vozíčkari ani inak hendikepované skupiny reálne zraniteľných a na ich dôvodných právach štátom zanedbávaných, nerobia pochody a nezahlcujú verejný priestor zlovoľným smogom nenávisti a zloby a absurdných požiadaviek nad rámec práv ostatného populačného štandardu, vydávaných za „hrdosť“ … (zjavný umelý humbug!).
Menšinou nie je ani vnútorne tiež diverzifikovaná tiež „dúha“ ktorú tvoria trebárs rybári, v častiach ich „menšín“ s diferencovanými lovnými záujmami – sumčiari, pstruhári, kaprári, lipniari, šťukári, ktoré sa tiež dajú označiť písmenovými skratkami ako cluster (strapec) SPKLŠ. :-)
Ako menšinu možno označiť len rovnorodú a homogénnu skupinu osôb, vykazujúcich definičné znaky menšiny.
Osoby patriace do skupín s inou než hetero sexuálnou orientáciou a preferenciami, nemožno označiť ako menšinu či menšiny, lebo ani teória ľudských práv menšín, alebo katalóg menšín nepozná pojem „sexuálna menšina“. Pozná len etnické a národnostné menšiny, žijúce na ohraničenom území štátotvorného celku.

Základné ľudské práva nenadobúda ľudská bytosť až narodením, ale postupne už počatím. Je ním právo na zdravie a dôstojný život plodu v tele matky, aj právo dediť, ak sa dieťa narodí živé. Ľudský plod má svoje práva, ktoré ale obmedzuje interrupčný zákon, fatálne zasahujúci do základného ľudského práva na život od počatia po prirodzenú smrť, drastickým umelým ukončením tehotenstva ženy (zákon).

Manželstvo nie je základné ľudské právo v zmysle prvej vety, nenadobúda sa narodením ale zo zákona (plnoletosť a vedomá spôsobilosť na právne úkony). Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.
Registrované partnerstvo je po všeobecne historicky a spoločensky uznanom majestáte manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorý zakladá historicky a spoločensky uznanú rodinu, s jej štátotvorným poslaním plodenia a výchovy detí, možným inštitútom spolužitia vo zväzku a spoločnej domácnosti sekundárne akcesorické právo; nemožno sa ho domáhať ako základného ľudského práva, lebo ním nie je. Nemožno ho vymáhať súdnou cestou…
Registrované partnerstvo alebo životné partnerstvo podľa Inakosť-LGBTI Slovakia (Martin Macko) je v možnosti právo, ktoré z vôle občanov, voličov, môže prijať zákonodarný zbor, ako predmet hodný osobitného spoločenského záujmu a zreteľa. Nástroje sú len politická vôľa zákonodarcov v súlade s vôľou občanov, prípadne referendum.

K základným ľudským právam patrí právo na súkromie definované aj pojmom domácnosť. Tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.
Tretia hlava Občianskeho zákonníka definuje zastúpenie, časť zastúpenie na základe plnomocenstva, dedenie, časť dedenie zo závetu. Občiansky zákonník v deviatej hlave definuje pojem blízke osoby.
Stop dúhovej pästi! Neznámi páchatelia ultra radikálnej extrémistickej novej „progresívnej“ ľavice blízkej prostrediu Inštitútu ľudských práv, vyzývajú na brachiálne násilie proti odporom dúhovej rodovej ideológie neomarxistov:


Kedy príde výstrel z Aurory?

Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher pred NAKA nevypovedal a nepodával vysvetlenie vo veci svojho vyhlásenia vojny kresťanom, ani sa od neho nedištancoval:
“Chceli ste mať vojnu, budete ju mať, sľubujem, že to budete ešte dlho ľutovať!”
Uviedol na adresu kresťanov po tom, čo v roku 2016 medzi nich Aliancia za rodinu distribuovala vianočné pozdravy s motívom rodiny.
http://www.lifenews.sk/content/homo-aktivista-peter-weisenbacher-z-i%C4%BEp-vyhl%C3%A1sil-vojnu-kres%C5%A5anom
https://www.hlavnespravy.sk/organizatori-antifasistickeho-pochodu-vyzvali-na-rozpustenie-kotlebovej-lsns/753711
NAKA má „na stole“ trestné oznámenie pre bilbord ĽSNS, pričom vo veci skutku nebezpečného vyhrážania a verbálneho útoku proti kresťanskej cirkvi na Slovensku bola a je stále nečinná…

Bilboard ĽSNS neporušuje ani ústavu ani právny poriadok SR v časti preambula ústavy a definícia manželstva. Odmieta rodovú ideológiu a pokusy LGBTI loby nadradiť záujmy „dúhy“ nad ústavu a zákon v opore o nič. Nevykazuje znaky trestného skutku.
Naopak, bilboard sa stotožňuje s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a odmieta zavádzanie rodovej ideológie do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Inkriminované heslo na bilboarde možno porovnať s heslom:“ STOP DROGÁM! STOP AIDS! STOP LGBTI PROMISKUITE! STOP LGBTI FAŠIZMU!
To je si tak na margo trestnosti Weisenbacherom označeného bilbordu v tomto štádiu všetko.

Takzvaný „neziskový“ dúhový aktivizmus je prázdne „politikum“ v opore o neexistujúce ľudské práva v časti základné ľudské práva; pojem „sexuálna menšina“ sa v katalógu menšín nenachádza a nie je ani takzvanou „novou menšinou“ (zavádzajúca dikcia prezidentky Čaputovej); okrem už existujúcich a uznaných etnických a národnostných menšín, ktoré hlava štátu zdravila ich jazykmi, žiadne „nové menšiny“ nepribudli.
Dúhoví aktivisti vo veci požiadaviek na zavedenie registrovaných partnerstiev rozkopávajú zákonom roztvorené dvere, pojem spoločná domácnosť netreba precizovať osobitným zákonom. Občiansky zákonník a notárske služby majú postačujúce nástroje na právnu úpravu vzájomných pomerov a práv osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti.
Českej „dúhe“ bolo v roku 2006 zákonom umožnené registrované partnerstvo. Dnes im nestačí, lebo: „Registrujú sa psy a autá!“ Lebo salámová metóda.
Ľudské bytosti sa rodia v dôstojnosti, slobodách a právach, ktoré zakladá Listina, Charta, Ústava SR a slovenský zákon. Ľudské práva delíme na základné a akcesorické, ak také práva pozná slovenská ústava a zákon. Ústava a zákon o rodine pozná a definuje manželstvo.
Registrované partnerstvo pre LGBTI dúhu nie je základné ľudské právo.
V zmysle predmetu a petitu žaloby vyššie, poškodenou by mala byť osoba, ktorej by konaním ĽSNS a bilboardom, boli porušené, obmedzené alebo odňaté základné ľudské práva. Taká osoba by mala dôvod pre sťažnosť v kompetencii verejného ochrancu práv; predmet a charakter veci ale nezakladá súdnu žalobu.
Ak možno vylúčiť aktivizmus OČTK nad rámec ústavy a zákona, a ak sa poverený vyšetrovateľ NAKA s prokuratúrou „nedohodnú“ na vznesení obvinenia, smerujúceho k podaniu návrhu na súdnu žalobu, predikujem, že podnet na trestné stíhanie pre bilboard ĽSNS bude OČTK odmietnutý ako nedôvodný.
Otázku, či je na Slovensku možná objednávka trestného stíhania (odkaz na poznatky Benešová, ČR) tobôž politická, predbežne „neriešim“. Proces s ĽSNS mal svoj význam; veci okolo reálneho alebo domnelého extrémizmu z jeho vágnej definície, sprava alebo zľava, alebo antisemitizmu či pravého-nepravého rasizmu „xenofóbie“ a „homofóbie“ (súbeh neomarxistických ideológií multikulturalizmu a genderizmu) posunul v pozitívnom zmysle vo vzťahu k OČTK (PZ a prokuratúra) a nezávislej súdnej moci, odkiaľsi kamsi (poučenie v procese pokusov a omylov)…
Ide tu aj o to, komu policajný zbor pomáha a koho chráni a či sa správa reálne kompetentne a koná kvalifikovane.
Do pozornosti dávam aj, že nenávistné prejavy sú zväčša založené na nepravom rasizme, xenofóbii, homofóbii a antisemitizme…
Spravidla ide o reakcie na správanie osôb, proti ktorým nenávisť smeruje. Na správanie, nie na rasu, etnikum, národnosť, pohlavie, rod a pod.
Prečo väčšinová dobre socializovaná spoločnosť nemá rada väčšinu Rómov alebo blízkosť ich “obydlí” a hlučné správanie? Lebo sú Rómovia?
Prečo väčšinová autochtónna spoločnosť kdekoľvek v EÚ nemá rada migrantov? Detto.
Prečo väčšinová spoločnosť nemá rada dúhové prajdy? Lebo nenávidí gayov, lezby a transrododové osoby?
Preložte si do svojho jazyka a premeňte na vlastné drobné…

Ústavou SR garantovaná sloboda slova, osobného, občianskeho a politického názoru a presvedčenia v opore o Deklaráciu ľudských práv OSN, Listinu a Chartu, má ale dnes už vážne „čierne diery“ v jej precízii a výkladoch, čo sloboda slova ešte je a čo už nie (fejzbúk).
Chcem veriť, že sa Slovensko nedožije politických procesov na objednávku pseudo liberálnych demokratov, ergo liberálnych neofašistov…

Inštitút ľudských práv, v zastúpení štatutárom Petrom Weisenbacherom, trápi rozsudok NS SR vo veci žaloby o zrušenie a zákaz politickej strany ĽSNS. Tak to „skúša“ inak. Ibaže ľudsko-právne negramotne a hlúpo, v rozpore s dikciou Ústavy SR; arogancia právnickej osoby IĽP a fyzickej osoby štatutára Petra Weisenbachera a spol. rastie s vedomím pokračujúcej beztrestnosti.
Anketa a anticena Homofób roka pokračuje. Má nových nominantov: https://www.ludskeprava.sk/homofob/
Zvažujem žalobu. Tu a teraz sa hlásim v „živej veci“ ako svedok, lebo dôvod: Konanie IĽP a Petra Weisenbachera prekračuje mieru vecí práva, ústavného práva a ľudských práv. Je paranoidné a „na hlavu“. Potenciálne aj reálne spoločensky nebezpečné. Fašizmus bol riadne definovaný a má rôzne podoby.
Znova dávam do pozornosti čitateľskej verejnosti, ale aj slovenskej vláde, prezidentke, parlamentu, ministerstvu vnútra, spravodlivosti a OČTK.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?