Publikované: 23.04.2022

Informačná príprava k Referendu o referende

Informačná príprava rovná sa zmena stavu poznania (kognícia-rekognícia) od entropie (nejasnosť, neurčitosť informačného poľa a systému) k redundancii (dostatok poznania a informácií) a predchádza akýkoľvek výkon. Úradný, medicínsky, vedecký, právnický, remeselný…, aj odpálenie rakety, či vpád Ruska na Ukrajinu alebo (sic!) informačná príprava k Referendu o referende, teda vysvetlenia jeho významu a zmyslu pre ďalší spôsob existencie a fungovania Slovenskej republiky smerom dnu a von prostredníctvom Ústavy a zákonov: Referendum o referende bude kľúčový spúšťací nástroj priamej demokratickej a reálnej účasti ľudu na moci a vládnutí podľa Čl. 2 (1) „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“ tak, aby  referendom bolo možné meniť a dopĺňať ústavu prostredníctvom ústavných zákonov a to (ešte raz!) rovno a priamo, čím sa zabezpečí úplné a celostné naplnenie Článku 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, v ich dôstojnosti a právach“ v časti rovnosť a rovnaké zaobchádzanie aj vo výkone volebného práva a to v hlasovaní o referendových otázkach v referende. Predbežný stav petičného hárka a dve referendové otázky:Na Referende o referende pracuje prípravný výbor, ktorý ak príde čas, ustanoví petičný výbor s náležitosťami zo zákona.
Úspešným a platným Referendom o referende s právnym účinkom ústavného zákona, aktivuje sa a sfunkční ústavný inštitút referenda ako nástroj participatívnej a konzultatívnej demokracie (referendum, plebisit).
Vysvetlivky a poznámky: Ide o zrovnoprávnenie v relácii volené zastupiteľstvo ľudu verzus ľud. Fakticita: parlament sa stavia nad oprávnený ľud a voličstvo jeho „kruhovou obranou“ v opore o nič, len arbitrárne: „Volebné obdobie nemožno skrátiť referendom“; je to údajne „základné právo“ volebných zástupcov na dobu štyroch rokov, čo je lož! Volebný mandát nie je základné ale akcesorické právo odvodené od základného pasívneho volebného práva, nadobudnuté výsledkami volieb, ktoré je vôľou ľudu možné obmedziť alebo odňať ako vodičák, ktorý nie je základným právom tak, ako ním nie je ani manželstvo, ktoré možno, ak neplní svoju funkciu ako má, rozviesť.
Štvorročné volebné obdobie je technikália nemajúca nič spoločné s ľudskými právami a slobodami. Ak sa skráti alebo predĺži, nemá to nič spoločné so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a slobôd, tobôž Listinou základných práv a slobôd, ktorá tvorí materiálne jadro ústavy.
Odkaz na Čl. 93 (2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu, ktorým môže byť aj skrátenie alebo (sic!) predĺženie volebného obdobia!
K Čl. 93 (3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. V časti základné práva a slobody sa Referendom o referende a následných sukcesívnych referend meniacich a dopĺňajúcich ústavu, potvrdia a posilnia nie obmedzia (!) základné práva a slobody ľudu prostredníctvom inštitútu referenda.
Pre osobitný ústavný zákon o skrátení volebného obdobia neexistuje ústavný dovod, lebo to je otázka obzvlášť dôležitého verejného záujmu úplne v súlade s Čl. 93 (2) Ústavy s právnym účinkom a prirodzeným následkom predčaných volieb! Tri odlišné názory vo veci nálezu ústavného súdu sú dosť na to, aby sa dala konštatovať neistota a nejednoznačnosť judikátu, čo zakladá takú potrebu dikcie ústavy, ktorá to vylučuje. Ficovo referendum mám za zmarené prezidentkou a ústavným súdom.
Ak ústavu môže meniť a dopĺňať Národná rada, podľa princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania, môže a mal by takéto právo mať aj ľud prostredníctvom referenda o právnej sile ústavného zákona! Musí ísť o ústavnú a politickú čistotu aj ako predzvesť depolitizácie štátnej správy novou ústavou a preto výlučne občiansku iniciatívu! Politické subjekty sú nedôveryhodné a neosvedčujú sa. Je tu hrozba krádeže, privlastnenia a vytunelovania pre účel zisku obsahovo vyprázdnených politických volebných preferencií a následnej zrady… za seba: nedôverujem politickým subjektom. Patrím do tábora za ich zrušenie a zákaz…
K odmietnutiu referenda ústavným súdom: Referendové otázky doručené Smerom sa vzájomne podmieňujú, čo zákon o výkone volebného práva vylučuje. Zmarená bola petičná akcia s viac ako pol milióna oprávnených petentov. Koľko právnikov a „právnikov“ toľko právnych názorov. Tri osoby pléna ústavného súdu mali iný názor. Terazky je tu majorom aktuálny ústavný súd.
Na podobný ústavný zákon z dielne „Národnej rady“ nehodnej toho názvu zabudnite! Len aby sa nezabudlo; z odporúčania ústavného súdu je taký ústavný zákon možný, ale (!) s účinnosťou až od nového volebného obdobia. Súčasná vláda si svoj rybník nevypustí. Ani žiadna. Len ak je v opozícii.
Slovensko už viac než akútne potrebuje novú druhú ústavu ako Novú Zmluvu občanov so štátom. Už včera bolo neskoro. Platné a úspešné Referendum o referende je úplne v súlade s platnou dikciou Ústavy SR v našich hlavách, vôli a moci.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?