Publikované: 28.08.2019

Inovatívna salámová metóda liberálov SaS

Slovensko nepozná inštitút manželstva a registrovaného partnerstva párov rovnakého pohlavia, a na zmenu v súčasnosti niet aktuálna politická vôľa. Skupina liberálov z SaS však navrhuje do zákona o pobyte cudzincov zaviesť pojem partner štátneho občana pre účel práva na trvalý pobyt osôb z druhých krajín EÚ aj osôb z tretích krajín, žijúcich v manželstve alebo registrovanom partnerstve, ak jedna z osôb páru má slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku.
https://domov.sme.sk/c/22200236/sas-chce-aby-homosexualni-partneri-z-tretich-krajin-mohli-dostat-u-nas-trvaly-pobyt.html

Hlavné správy: „Blahová uviedla príklad slovenskej lekárky, ktorá sa pre prácu usadila v Austrálii, našla si partnerku, s ktorou neskôr uzavrela manželstvo podľa platných právnych predpisov tej krajiny. Po čase sa rozhodli presťahovať na Slovensko. Slovensko však neuznáva manželstvo osôb rovnakého pohlavia, a preto má Austrálčanka problém získať na základe rodinného vzťahu trvalý pobyt na Slovensku. Naša zmena túto bariéru odstraňuje. Pre potreby udelenia štátneho občianstva na základe rodinnej príslušnosti bude teda akceptované aj úradné osvedčenie manželstva alebo partnerstva osôb rovnakého pohlavia,” vysvetlila Blahová.“
https://www.hlavnespravy.sk/sas-chce-aby-homosexualni-partneri-tretich-krajin-mohli-dostat-nas-trvaly-pobyt/1869407
Pojem partner/ka zakladá život v spoločnej domácnosti na základe inštitútu registrovaného partnerstva osvedčeného v druhej krajine EÚ alebo v tretej krajine. Pojem manžel/ka detto.
Pojem registrované partnerstvo implicitne osvedčuje právo na súkromie páru pod ochranou zákona.
Pojem právo na rodinný život zakladá a definuje pojem rodina, a ten Ústava a zákon o rodine. Rodina je definovaná manželstvom muža a ženy.
Osvedčiť voľný pohyb a dočasný alebo trvalý pobyt manželských alebo partnerských párov rovnakého pohlavia z druhých krajín EÚ na Slovensku je možné už dnes na základe voľného pohybu osôb v rámci Schengenu. Pre osoby z tretích krajín len vtedy, ak jedna z osôb páru má slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku.
Ústava a slovenský právny poriadok ale nemôže manželom a partnerom osvedčiť takéto manželstvo a partnerstvo párov rovnakého pohlavia súdnou cestou, pretože slovenská ústava a právny poriadok inštitúty manželstva a registrovaného partnerstva nepoznajú. Právny systém Slovenska umožňuje a garantuje takýmto párom len právo na súkromie, ale nie rovnaké zaobchádzanie, na aké majú takéto páry v krajine, v ktorej uzavreli manželstvo alebo získali štatút registrovaného partnerstva. Slovenský súd môže na Slovensku osvedčiť len manželstvo muža a ženy uzavreté v druhej krajine EÚ alebo tretej krajine. Také manželstvo potom automaticky zakladá všetky hmotné aj nehmotné právne dôsledky, ktoré má manželstvo muža a ženy, úradne alebo cirkevne zosobášené na Slovensku.
Valec salámy rozdelíte na niekoľko častí a kolieska odkrajujete z každej z častí osobitne. Výsledok je konzumácia jednej salámy po jej častiach. Ide o inováciu salámovej metódy. Práve sa o ňu pokúšajú „šikovní a fikaní“ liberáli z SaS.
Ak parlament novelu zákona o pobyte cudzincov na Slovenku prijme, čo je dosť možné, že neskôr bude nasledovať aj požiadavka ako ďalšie koliesko salámy, na prijatie registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia a rovnako pohlavných manželstiev.
Mám názor, že liberáli, ak by získali parlamentnú ústavnú väčšinu, pokúsia sa otvoriť ústavu a s ňou jej preambulu, čo bude nutné pre zmenu charakteru štátu a ústavnej definície manželstva.
Česi prijali registrované partnerstvá v roku 2006. Dnes má snemovňa na stole návrh na manželstvá párov rovnakého pohlavia, lebo: „Registrujú sa psy a autá, nie ľudia“. Toľko Iniciatíva Jsme fér.
SaS sa návrhom novely cudzineckého zákona pokúsia prelomiť a posunúť ďalej prípad kauzy Coman, kde vo výsledku nálezu a rozhodnutia Súdny dvor EÚ garantuje podobným párom vo zväzku manželskom a partnerskom právo na pobyt, a spoločný súkromný život v jednej domácnosti, nie však  uznanie a prijatie právnych inštitútov manželstva a registrovaného partnerstva párov rovnakého pohlavia, ktoré právo ostáva v dikcii každého národného štátu:
https://euractiv.sk/section/rovnost-sanci/news/sud-eu-o-manzelstve-osob-rovnakeho-pohlavia-pobyt-sa-povoluje-povinnost-menit-instituciu-manzelstva-nie/
Verejná ochrankyňa práv, ombudsmanka Patakyová je už ďalej a nad právnym názorom Súdneho dvora EÚ (HS): „V prípade, že správne orgány udeľujú trvalý pobyt manželovi opačného pohlavia (občanovi tretej krajiny), ale zároveň odmietajú udeliť trvalý pobyt manželovi rovnakého pohlavia (na základe manželstva uzatvoreného podľa právneho poriadku tretej krajiny), tento postup zakladá nepriamu diskrimináciu z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Zároveň odporúča Národnej rade SR, aby prijala takú zmenu právnej úpravy, ktorá umožní nerušený výkon práva na rodinný život žiadateľov o trvalý pobyt z dôvodu rodinných väzieb, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.“
Nepriamou diskrimináciou možno rozumieť nemožnosť dotknutých osôb a párov rovnakého pohlavia uplatniť si právo na rovnaké zaobchádzanie, ktoré ombudsmanka vzťahuje aj na sexuálnu orientáciu. Ak sa také právo na Slovensku umožní cudzincom, malo by sa aj ostatným osobám, žijúcim v páre…
Slovenský parlament môže vytvoriť precedens, ktorý ho zaviaže k otvoreniu a zmene ústavy, a ktorý v rámci súdneho aktivizmu a trendizmu v európskom právnom priestore spôsobí celoplošné ústavné a právne zmeny právnych poriadkov, vo veciach definície manželstva a registrovaného partnerstva…
Šikovné a fikané: http://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=fik,%20fikan%FD
Porovnateľné s Istanbulským dohovorom: „Vyhodíte ho dvermi, on sa vráti oknom.“ Slovenská vláda, zvaná exekutíva, prípadne prezidentka, si nesplnili svoju ústavnú povinnosť reprezentantov výkonnej moci, vo vzťahu k parlamentom prijatému uzneseniu, oznámiť Rade Európy späť vzatie podpisu pod Istanbulským dohovorom a tým zastaviť a ukončiť proces jeho ratifikácie. Resty sa hromadia.
Slovensko ako štandardná parlamentná demokracia postupne padá do náruče liberálov. Potvrdí to aj budúci obsah volebných urien? Je liberalizmus tou pravou, žiaducou a svetlou budúcnosťou Európy aj Slovenska?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Výňatok zo správy o činnosti verejného ochrancu práv  za rok 1918
Právo na rodinný a súkromný život párov rovnakého pohlavia: „Preskúmavala som podnet, s ktorým sa na mňa obrátil manželský pár rovnakého pohlavia. Jeden manžel má občianstvo Slovenskej republiky a druhý manžel má občianstvo Nového Zélandu. Pár namietal nemožnosť udelenia pobytu na území Slovenskej republiky manželovi z Nového Zélandu na základe jeho statusu rodinného príslušníka občana Slovenskej republiky. Analýzou slovenskej právnej úpravy a judikatúry ESĽP som dospela k záveru, že súčasná právna úprava v Slovenskej republike neumožňuje zapísať manželstvá uzavreté medzi občanom Slovenskej republiky a občanom tretej krajiny (mimo Európsku úniu) platne uzavreté v tretej krajine, v súlade s jej právnym poriadkom, do osobitnej matriky. Keďže predloženie matričného dokladu o uzavretí takéhoto manželstva je v zmysle zákona o pobyte cudzincov podmienkou udelenia trvalého pobytu na päť rokov z dôvodu, že občan tretej krajiny je manželom občana Slovenskej republiky, právna úprava fakticky znemožňuje uplatniť nerušený výkon práva na rodinný život, a to práve z dôvodu sexuálnej orientácie podávateľov. Sexuálna orientácia je však v zmysle ústavy aj Dohovoru zakázaný a neakceptovateľný dôvod na odlišné zaobchádzanie s osobami v inak rovnakých alebo v obdobných situáciách. Navyše takáto diskriminácia na základe sexuálnej orientácie de facto znemožňuje manželovi, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nerušene užívať slobodu voľného pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky, a teda dochádza k porušeniu týchto práv rovnako, ako by k porušeniu týchto práv došlo aj v prípade zamietnutia žiadosti o pobyt jeho manžela, ktorý je občanom Nového Zélandu, konkrétne jeho práva na slobodný návrat do vlasti. V prípade, kedy manžel s občianstvom Slovenskej republiky nebude môcť realizovať svoje právo na súkromný a rodinný život na území Slovenskej republiky, možno totiž legitímne očakávať, že tento občan opustí územie Slovenskej republiky, pričom jediným dôvodom bude zamietnutie žiadosti o udelenie pobytu jeho manželovi – občanovi Nového Zélandu. Navrhla som preto ministerstvu vnútra ako rezortu, do ktorého kompetencie spadá agenda obsiahnutá v zákone o pobyte cudzincov a v zákone o matrikách, ako opatrenie na odstránenie uvedeného stavu, ktorý je v rozpore s čl. 19 ods. 2 ústavy a s čl. 8 Dohovoru, zmenu diskriminačnej právnej úpravy týkajúcej sa udeľovania pobytu na území Slovenskej republiky párom rovnakého pohlavia, nachádzajúcim sa v obdobnej situácii ako podávatelia podnetu, ktorej výsledkom bude právna úprava v súlade s judikatúrou ESĽP (vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku). Ministerstvo vnútra sa vo svojej odpovedi nestotožnilo ani s výsledkami vybavenia predmetného podnetu a ani s navrhnutými opatreniami. Momentálne zvažujem ďalšie kroky, ktoré podniknem v predmetnej veci, konkrétne podanie návrhu na Ústavný súd. Práva párov rovnakého pohlavia Na situáciu párov rovnakého pohlavia v našej republike som upozorňovala aj s poukazovaním na fakt, že absencia právnej úpravy rodinného a súkromného života párov rovnakého pohlavia na Slovensku je z pohľadu medzinárodných ľudsko-právnych záväzkov Slovenskej republiky z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Počas letných mesiacov v médiách zarezonovali vyjadrenia jedného z koaličných partnerov vlády Slovenskej republiky, že hoci zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia na Slovensku nepodporí, nevylučuje podporu návrhom, ktoré by umožnili nahliadať partnerom do zdravotnej dokumentácie alebo uľahčiť dedenie majetku. Tiež zaznelo, že ministerstvo spravodlivosti uvažuje vtejto súvislosti o možnej zmene záväzkových vzťahov, ktoré by odzrkadľovali majetkové záležitosti párov rovnakého pohlavia. Potom, ako zazneli tieto informácie, obrátila som sa na ministra spravodlivosti. Vo svojom liste som zopakovala závery, ku ktorým som dospela a následne som ich vyjadrila v Stanovisku k problematike práva párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku Slovenskej republiky z roku 2017 a dala som do pozornosti, že pre naplnenie požiadavky rešpektovania a ochrany rodinného a súkromného života párov rovnakého pohlavia bude potrebné právne upraviť nielen vybrané časti zo spoločného života párov rovnakého pohlavia, ale ich spoločný život v čo najširšom zmysle. Minister spravodlivosti zareagoval na môj list odpoveďou, v ktorej ma informoval, že ministerstvo spravodlivosti chystá viaceré čiastkové zmeny právnej úpravy v oblasti rodinného a súkromného života párov rovnakého pohlavia a umožnil, aby sa mnou poverený zástupca spolupodieľal na príprave základných konceptov týchto zmien v rámci užšej pracovnej skupiny ministerstva spravodlivosti.“
Koniec výňatku. Zdroj: https://www.vop.gov.sk/files/KVOP_Vyrocna_sprava_SK_web.pdf
Ľudia sa rodia v dôstojnosti a právach. Ľudské práva delíme na základné a akcesorické. Základné ľudské práva každá ľudská bytosť nadobúda automaticky narodením, ostatné (akcesorické, doplnkové, vedľajšie) postupne, ak je na také práva spôsobilá a zo zákona, ak právny poriadok také práva a zákon pozná.
Manželstvo ani registrované partnerstvo s príslušenstvom nie je základné ľudské právo. Aj preto, že právo na manželstvo a registrované partnerstvo možno získať ale aj stratiť a nenadobúda sa narodením (sobáš, registrácia, rozvod, rozchod).
Podmienky pre získanie štatútu manželstva a registrovaného partnerstva zakladá ústava a zákon, ak právny poriadok taký zákon poznám a je v súlade s ústavou. Slovenská republika pozná právny inštitút manželstva muža a ženy, registrované partnerstvo nepozná.
Uznať manželstvo a registrované partnerstvo párov rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo v druhých a tretích krajinách, v Slovenskej republike je možné len formálne, vzatím štátom na vedomie, nie obsahovo a so všetkými právnymi náležitosťami účinkami, ktoré manželstvu a registrovanému partnerstvu prináležia zo zákona. Tie si páry rovnakého pohlavia, žijúce v manželstve alebo registrovanom partnerstve majú právo a môžu uplatniť len v štáte vzniku ich manželstva alebo registrovaného partnerstva.
Ak štát umožní obom manželom alebo partnerom trvalý pobyt na Slovensku, môže im garantovať voľný pohyb a právo na súkromie života v spoločnej domácnosti.
Tak ako v prípade partnerstva (život v súkromí spoločnej domácnosti), úprava vzťahov a vzájomných práv a povinností manželov alebo partnerov z druhých a tretích krajín, je možná a otvorená prostredníctvom právneho inštitútu notára: https://www.notar.sk/
Slovenská republika si ctí a plne rešpektuje Listinu a Chartu ľudských práv, ktoré tvoria jadro ústavy SR a dbá na dodržiavanie základných aj akcesorických práv v súlade s ústavou a právnym poriadkom, pričom rovnaké, teda nediskriminačné, zaobchádzanie, umožňuje a chráni ústavou a zákonom.
Tvrdenie ombudsmanky, že na Slovensku dochádza k priamej či nepriamej diskriminácii osôb a párov rovnakého pohlavia, na  základe ich sexuálnej orientácie,  je ničím nepodložená lož, v opore o nič.
Poznámka: Ombudsmanka naopak, nepriamo útočí na definíciu rodiny a rodinného života, ktorú zakladá manželstvo muža a ženy s príslušenstvom (biologické potomstvo, pokrvné príbuzenstvo).
Kamarádšág alebo iný voľný, prednostne sexuálny spolok ad hoc, pod krytím práva na súkromie, v spoločnosti, ktorá tvorí a dbá o prirodzený spoločenský poriadok v opore o nemennú antropológiu (biopsychická a sociálna štruktúra ľudskej bytosti, social order) netvorí rodinu; ide o umelú pseudo rodinu, blízku social disorder (opak poriadku).
Nový svetový poriadok, ktorý zakladá liberalizmus a liberácia slobôd zľava (neomarxistická sociálna filozofia a ideológia) aj sprava (oligarchia) blízky už liberálnemu neo fašizmu, pre ktorý je príznačný „nový liberálny systém hodnôt“ vydávaný za „európske hodnoty“ nie je v súlade s národno-štátnymi záujmami Slovenska, viazaného svojimi dejinami, preambulou ani ústavou.
Verejná ochrankyňa práv je organickou súčasťou domácej a zahraničnej piatej kolóny, ktorá mieni viesť zlovoľný útok na preambulu a ústavu pokusom o zmenu charakteru Slovenska.
Vyzývam vládu Slovenska a všetky politické subjekty, hotujúce sa k parlamentným voľbám a prevzatiu moci, aby prestali “politikárčiť” a kvalifikovane sa venovali tvorbe pre Slovensko prospešných politických programov a politík, vedúcich k trvalej existenčnej a existenciálnej udržateľnosti nášho spoločného národno-občianskeho štátneho celku a spoločenskému zmieru, predovšetkým a prednostne návratom k právnemu štátu.
Slovensko je skrz naskrz choré vražednou infekciou zla, pooloprávd a lží, topí sa v restoch.
Problematika ľudských práv v časti práva dúhy nie je životne významným a preto problémom, ktorým by mala byť zamestnávaná, vyrušovaná, obťažovaná, frustrovaná a deprivovaná slovenská spoločnosť. Ale toto je zasa len a len parketa našej slovenskej trojdelenej ústavnej moci, ktorá koná polovičato alebo je nečinná alebo koná proti záujmom Slovenska a jeho občanom doma alebo smerom k zahraničiu. Tu niet o čom.
Slovensko je štandardná parlamentná, nie liberálna demokracia. Demokracia nie je liberálna alebo neliberálna. Demokracia je alebo nie je. Na jej uvádzanie do života potrebuje demokratov, nie liberálnych demokratov, ani liberálnych fašistov.
Aj na tomto “lietajúcom” bludmi poháňanom krídle extrémizmu ide o mentálne poruchy jeho protagonistov, čo platí pre neonacistov a neofašistov všetkého druhu, farieb, chutí a vôní…
Umiernená striedma a racionálna normalita má dnes cenu zlata.

Dá sa so mnou nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo sa v danej veci dá…
Na nikom nepácham násilie, iba si tu tak píšem. Skôr opačne.
Nože, ktože z „liberálov“ ma dá znova fejzbúku zablokovať?
Hmm?
Svoju fejzbúkovú stránku si predo mnou “chráni” aj ombudsmanka.
Zrejme aby som jej “neliezol do kapusty”. :-)

 

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?