Publikované: 31.07.2016

Inštitút ľudských práv a sloboda slova v demokratickom zriadení

Na adresu Inštitútu ľudských práv a nielen na jeho adresu, sa práve tu a teraz verejne a preventívne dištancujem od temných súčastí neslávneho, žiaľ, kléro fašistického Slovenského štátu: „Za Boha a národ“ a temných pudov, vedúcich k „Rež a rúbaj…“ alebo “Na stráž!” Hajlovanie mi “nehrozí”. Beztak mám čosi s pravým ramenom. :-)
Je mi úplne jedno, čo sa odohralo v Bratislave 30.7.2016, kto tam bol, čo, s kým a pre koho tam stvárali…
Potešujúce je to, že aspoň to nebol verejný porno cirkus…
Boli tam aj deti. Na víkendovej “sexuálnej výchove”.
O tom, prečo musia mávať dúhovou vlajkou.

Som apolitický človek a plnoprávny občan so svojimi komplexnými ľudskými a občianskymi právami, ktoré mi garantuje Ústava SR.
Nestojím vľavo ani vpravo, rovnako tiež na ľavo či na pravo od stredu – ale rovno a priamo.
Odmietam vnášanie akejkoľvek ideológie a náboženstva do právneho poriadku a systému slovenskej spoločnosti a plne súhlasím s deklaratórnym vyhlásením prezentovaným Prvou hlavou prvého oddielu základných ustanovení Článku 1, odsek 1:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

V priamom konflikte s odsekom 2, Článku 1 je, že:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“
Slovensko a jeho “elity” zahraničnej politiky ho flagrantne ho porušili najmä v súvise s nedávnym aktivizmom slovenského veľvyslanectva v Budapešti a maďarským dúhovým Pride.
Poznámka: Ambicióznemu Lajčákovi k kandidatúre na “generála” OSN nepomôže ani, ak bude mávať dúhovými vlajkami v oboch rukách a tretiu držať v zuboch… :-)
Róbert Fico k dúhovej vlajke
Premiér odmietol iniciatívu slovenského veľvyslanectva v Budapešti a vyvesenie dúhovej vlajky na podporu maďarského dúhového Pride (Zdroj: Minúta po minúte Denník N).
Symbolické gesto označil za “neprijateľný exces”, akým by naša diplomacia mala predchádzať.
Vyhlásenie Roberta Fica:
“Slovenská republika je demokratická krajina, ktorá nie je viazaná na žiadnu ideológiu, náboženstvo a ani nepreferuje žiadne skupiny obyvateľov.“
Predseda vlády SR očakáva, že predstavitelia Slovenskej republiky, vrátane veľvyslancov SR v zahraničí, budú tento fakt, potvrdený Ústavou Slovenskej republiky, rešpektovať.
V tejto súvislosti predseda vlády SR Robert Fico považuje za neadekvátne a neprijateľné, aby na budove zastupiteľstva Slovenskej republiky v zahraničí okrem vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie boli vyvesené akékoľvek iné vlajky alebo znaky podporujúce ktorúkoľvek ideológiu, náboženstvo alebo minoritné skupiny ľudí, ako tomu bolo v prípade Zastupiteľstva SR v Budapešti, kde veľvyslanec na budovu vyvesil dúhovú vlajku.
Predseda vlády SR očakáva od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, že „podobným neprijateľným excesom bude predchádzať.”
Poznámka: Aktivizmus slovenskej verejnej ochrankyne práv je len jej súkromná osobná iniciatíva v rozpore s jej zákonnými kompetenciami a právomocami…

Zároveň dôrazne odmietam pokusy o prípadné obvinenie z podpory údajného „neonacizmu a fašizmu“ vo vzťahu k Ľudovej strane Naše Slovensko…
Vo veci tejto politickej strany mala vydať nález prokuratúra a rozhodnúť najvyšší súd, pred marcovými parlamentnými voľbami 2015.
Prokuratúra mlčí, čím sa vedome a úmyselne (?!) podieľa na významnom náraste napätia rozdeľujúceho spoločnosť…
Ľudovú stranu Naše Slovensko vnímam ako riadne, v slobodných, tajných demokratických voľbách zvolenú parlamentnú politickú stranu a rešpektujem slobodnú voľbu dvesto tisíc občanov, voličov.
Odmietam postoj prezidenta „všetkých ľudí“ a správanie parlamentných politických strán, ktorým paralyzujú činnosť zákonodarného zboru vo vzťahu k ĽSNS. Stav slovenského parlamentarizmu už nie je vôbec len o odvolaní podpredsedu vlády, ale na rozpustenie parlamentu: je nefunkčný.

Svoj vzťah k rodnému Slovensku, vnímam zoči-voči EÚ a svetu ako vlastenectvo, rodovú a národnú identitu, nie ako nacizmus a rasizmus.
Deklarujem tým aj svoj vzťah k pôvodným koreňom a hodnotám Európy (nie EÚ, tá má iné hodnoty, nezlučiteľné s mojimi) založených anticko-judaisticko-kresťanskou kultúrou, náboženskou vierou  a svetskou civilizáciou. Tie nie je možné stotožniť s hodnotami euro-atlantickej (USA) civilizácie a kultúry, založenej na filozofii a hodnotách post VFR, ktorá z tela a duše ľudských bytostí vytesnila duchovný rozmer v časti sloboda a ľudské práva na pozadí klasického marxizmu a ľavicového neo marxizmu (liberalizmus, komunitarizmus  a libertariánstvo).

Som tolerantný voči iným kultúram, rasám, etnikám, náboženstvám, pohlaviam a rodom, sexuálnym orientáciám a preferenciám, zdravým či chorým, až do momentu, v ktorom tí, ktorých tolerujem, akceptujem a rešpektujem, v ich zdraví aj chorobe, aj s ich ľudskými právami a slobodami (teória rovnosti práv a rovnakého zaobchádzania ľudsko-právneho univerzalizmu) začnú obmedzovať moje osobné práva, vyplývajúce z môjho rodu, pohlavia, etnickej, rasovej, národnej  príslušnosti a posúvať ma odkiaľsi-kamsi a toto prerastie rámec mojej tolerancie…
Svoje názory a presvedčenie prezentujem úplne neosobne „ponad ne“ verejne v kontexte všeobecných ľudských práv…
Až do momentu osobného útoku agresora ad hominem a hatespeech…
Ludvík Vaculík
Vyslovil už v r. 1988 toto: „…já se zabývám dávnou úvahou, že lidé si nejsou rovni, nemají stejná práva a že Evropa by si to měla přiznat a vyvodit z toho důsledek. Evropský duch slábne vinou takzvaně normálních a průměrných, jakých je většina.“ (Zdroj: Echo24.cz)
Poznámka a námietky: Vraj čo takto ľudská dôstojnosť? Má-nemá ľudská bytosť právo na vlastnú dôstojnosť?
Odpoveď: Teória ľudských práv a ľudsko-právne dokumenty nepoznajú pojem právo na ľudskú dôstojnosť: jej strojcom je svojím správaním subjekt ľudských práv.
Teória ľudských práv
a všeobecne záväzné medzinárodno-právne ľudsko-právne dokumenty poznajú ale pojem právo na dôstojný život.
LGBTI osoby a páry rovnakého pohlavia majú právo na dôstojný život: Ľudsko-právne dokumenty ale nepoznajú pojem registrované partnerstvo ani životné partnerstvo.
Poznajú pojem manželstvo a jeho definíciu plne v kompetenciách ústavných zriadení jednotlivých národných štátov: registrované partnerstvá sú obligatórne práva k základným ľudským právam (k manželstvu): týkajú sa párov rovnakého pohlavia.
Poznáme základné a akcesorické práva. Registrované partnerstvo alebo životné partnerstvo je len akcesorické právo podmienené občianskou a politickou vôľou spoločnosti, ktorá ho uzná-neuzná prostredníctvom svojho demokraticky zvoleného zákonodarného zboru…
Rovnako nie je základným ľudským právom adopcia (osvojenie) kýmkoľvek a kedykoľvek a preto môže byť predmetom prieskumného referenda: podľa nastavení referenda (zákon) výsledok referenda môže a nemusí byť (ako-kde) pre zákonodarný zbor imperatívom (napr. brexit)…
O adopciách rozhoduje individuálne súd a nad právami dospelých prihliada prednostne na práva a najlepší záujem detí…
Ministerstvo spravodlivosti SR ale uvažuje o úprave Občianskeho zákonníka v nadväznosti a v súbehu so zákonom o rodine. Rodina zložená na manželstve muža a ženy ale ostane kľúčovým prvkom v slovenskom právnom poriadku aj pre jeho nenahraditeľnosť v reprodukčnom procese a demografii Slovenska iným typom rodiny (množstvo alternatív)…
Upozornenie
Priam zaujímavé je sledovať vývoj a aké následky má pokračovanie salámovej metódy v Česku vo vzťahu k už v r. 2006 prijatým registrovaných partnerstiev a adopciám…
Česko sa prijatím RP dostalo do priameho v režimu a moci Európskeho súdu pre ľudské práva…
Denník Pravda
Tento ľavicový neomarxistický denník, za ktorý sa otvorene vydáva, zablokoval môj blogerský účet, lebo som údajne „odopieral ľudské práva jednej menšiny”. Denník Pravda je vedome alebo úmyselne negramotný. Inak by vedel, že pojem “sexuálna menšina” neexistuje. V medzinárodne uznaných ľudsko-právnych dokumentoch sa pojem “sexuálna menšina” nenachádza.
Skupiny LGBTI sú nesúrodé a nehomogénne, pretože (!) každá z nich má a vykazuje iné sexuálne záujmy a preferencie. Jednotlivci a skupiny LGBTI preto vôbec nevykazujú definičné znaky menšiny.
Ľudské práva
poznajú práva jednotlivcov, nie skupín. Tak na ne nahliada aj ESĽP a Medzinárodný súd v Haagu. LGBTI skupiny nie sú pre sťažnosť proti SR na ESĽP v Štrasburgu vo veci RP (ŽP) oprávneným subjektom. Ich “samo označovanie” ako menšina je pochybné tak, ako je pochybné považovať ich za komunitu.
Pojem „sexuálna menšina“ je infekčný mém (pozri memetika), ktorý si nevedomky osvojujú aj „odborníci na ľudské práva“.
Úporne sa snažia získať štatút menšiny a v zmysle zásady rovnosti práv a zásady rovnakého zaobchádzania sa chcú dostať do ľudsko-právneho a ústavného režimu menšiny…
Aj preto ten krik a povyk.
A preto ten odkaz a odôvodnenie zablokovania mojich príspevkov a komentárom stránkou Inštitútu ľudských práv…
A preto aj oháňanie sa scestným výkladom pojmu nacizmus, poukazy IĽP na údajný nenávistný náboženský fundamentalizmus…
A odmietanie údajných konšpirácií…
Inštitút ľudských práv má vážne, až „ fundamentálne“ diery vo vzdelaní a ľudsko-právnej gramotnosti.
A konšpiruje.
Inštitútu ľudských práv sa nepáči, že som ich Anketu Homofób roka označil ako fašistickú…
Premiér Fico výslovne odmietol iniciatívu slovenského veľvyslanca v Budapešti a podpory maďarského Dúhového Pride…
Inštitút ľudských práv to odmietol.
Anketa Homofób roka svojou povahou a znakmi veľmi pripomína Norimberské zákony a verejnú vyhlášku.
Inštitút ľudských práv stavia na hlavu a „svojsky“ interpretuje pojem fašizmus.
Aj nacizmus.
Sám Inštitút ľudských práv je proto-neofašistický spolok.
A „sedí“ na „proti konšpiračnej“ linke spolu so smatanovcami, havranovcami, a ultra ľavicovými pseudo demokratickými mimovládkami podobnej krvnej skupiny…
V prostredí vlastnej pseudo liberálnej demokracie.
Klamalo aj sobotňajšie SME
1. Dúhovému Pride vraj ide o tradičnú rodinu.

2. Romana Schlesinger bola členkou jeho tímu už pred incidentom „s Ježišom“ („jeb..tý sadiomasochista“) a až po ňom sa s ňou SaS (Súlíkovci) rozlúčili…

Inštitút maže príspevky aj svojich vlastných
Inštitút sa zrejme „zľakol“ príspevkov a komentárov svojich vlastných pomýlených a vidinou práv (nadpráv) LGBTI zmagorených priaznivcov Dúhového Pride Bratislava 2016 kde na jeho stránke zrejme „pre istotu“, aby skryl svoju prvú tvár odstránil tento príspevok a komentár k nemu.
A samozrejme, keďže som ich podsunul na fb stránku „pod nos“ inštitútu, IĽP mi „skočil na udičku“ príspevok a komentár ihneď odstránil a zablokoval mi prístup na ich stránku:

Len tak mimochodom a na záver
Ktorý sen a myslenie sú krajšie?
Toto:

Alebo toto:

A, čo chcú títo dvaja (vyberte si):

Myslí si Inštitút ľudských práv, Iniciatíva Inakosť -LGBTI Slovakia alebo stránka Životné partnerstvo a im podobné, že ak uvalia cenzúru na reprezentantov iných názorov a zablokujú im prístup na svoje stránky, že tí ľudia prestali existovať? Hmm…
Anketa Homofób roka
Vykazuje znaky Norimberských zákonov. Zverejňovanie výsledkov má charakter vyhlášky a jej cieľom je nastolenie atmosféry strachu.
Ide o extrémizmus novej neomarxistickej ľavice.
LGBTI proletári všetkých krajín spojte sa, a politici – žerte sa!
Perličky z dielne IĽP


  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?