Publikované: 20.09.2020

K Jana Teleki a „papagáj Matovič“

Keď vidíme aký komplexný vedecký problém predstavuje súčasná pandémia, hoci len z tohto jedného aspektu hľadania vhodného diagnostického testu, tak je pre slovenskú medicínu dosť ponižujúce, keď musíme na Slovensku počúvať papagája „Matoviča“, ktorý pochytí do reči nejaké „múdrosti“ v pandemickej komisii, aby ich potom múdrosráčsky, tento plagiátor bez ukončeného vzdelania, reprodukoval verejne na tlačovej konferencii. To si fakt vyžaduje veľkú dávku znalosti psychiatrie, ktorou musia disponovať členovia pandemickej komisie, aby sa vedeli ovládnuť. Len kolegovia dokedy?
Jana Teleki Eurorešpekt tu:
https://www.eurorespekt.sk/papagaj-matovic-svojou-chorobnou-hlupostou-ohrozuje-celu-spolocnost/

Vláda intelektuálnej a duchovnej luzy je tu, debilizácia, idiotizácia a totalizácia spoločnosti, okliešťovanie základných ľudských práv a slobôd v konflikte s Listinou základných práv a slobôd (Charta OSN a EÚ)  a Ústavou SR
1. Pokles latky náročnosti podobne nevzdelaného alebo nedovzdelaného voličstva, ktoré „naskočilo na Matovičov efekt“;
2. Rozvrat školstva po roku 1992 a jeho osobitný dopad na deti a mládež viaznúcim vzdelávaním;
3. Biznis so vzdelaním (súkromné školstvo);
4. Zaplevelenie vysokého školstva najmä odborov spoločenských vied západnou „paneurópskou“ sorosovskou ideológiou;
5. Pád nárokov na získanie akademického titulu a vedeckej hodnosti;
6. Pokračovanie rozvratu vo vzdelávaní v dôsledku covid;
7. Devastácia telesného a mentálneho zdravia spoločnosti;
8. Debilizácia spoločnosti;
9. Globalizácia hlúposti.
10. Globálna katastrofa a totálny rozvrat svetského systému vecí…
K vede a výskumu covid:
1. Fenomén „piesočkárenia“ vo svetovom, ak kto chce tak globálnom meradle, oddelený konkurenčný boj, nie pre výsledky ale biznis a uplatnenie sa na trhu;
2. Politikum a geopolitikum;
3. Zideologizovaná a spolitizovaná OSN a WHO (detto);
4. Čo je ruské, je zlé (lieky vakcína);
5. Otvorené otázky korektnosti Európskej liekovej agentúry ELA pri certifikáciii vakcín a liekov na covid.

Dr. Igora Bukovského netreba „len strpieť“ ale aj počúvať. Subjektívne (jeho reakcie v TA3) aj objektívne sa domáha viac priestoru;
Redaktor TA3 “dohliadal” aby sa debata niesla v duchu vládnych covid politík a ostatné aj Bukovského názory „strážil“ ako doplnkovú alternatívu k názoru Ústredného krízového štábu (a Matoviča) a len v duchu politickej korektnosti.
Už názov „Overujte si informácie“ má konotáciu: Len názor vlády a jej predsedu „inžiniera“ Matoviča je ten správny:


https://www.ta3.com/clanok/1192736/overujte-si-informacie.html

https://www.eurorespekt.sk/video-mudr-bukovsky-vyzval-dennik-n-aby-prestal-manipulovat-a-zavadzat-verejnost-a-zdoraznil-ze-vitamin-d-ochranuje-pred-koronavirusom/
K názoru Harabina sa pridal Drgonec (k povinnosti nosenia rúšok):
http://www.blogovisko.sk/k-harabinovi-sa-pridava-drgonec.html
http://www.blogovisko.sk/k-povinnosti-nosenia-ruska.html
https://www.youtube.com/watch?v=JJZ5fwFP_uM
https://www.eurorespekt.sk/harabin-odkazal-covid-19-epidemiologom-ze-ludi-klamu-a-poukazuje-na-pravne-nepriestrelnu-analyzu-tykajucu-sa-prava-odmietnut-nosit-ruska/
Únik od pravdy hlasovaním všetci za alebo proti alebo účelová manipulácia s voľbou hlasovania kvalifikovanou väčšinou.
Ani jeden či druhý prípad nemá nič spoločné s pravdou. Len silu totálu alebo kvalifikovanej väčšiny (európsky parlament) slovenský parlament plus jeho bezprecedentná ústavná väčšina.
Poznámka: Žiadam predčasné voľby, na Slovensku vládne partokratická vedúca sila spoločnosti, nie jedna KSS ale štyri strany v koalícii. Kam sa na Slovensko “hrabe” Orbán s jeho dvojtretinovou väčšinou..?
Slovensku nevládne jediná strana, vedúcou silou je tu vládna koalícia s extrémnou, akousi pseudo demokratickou ústavnou väčšinou…
Komunistická strana rozhodovala jednotne, súčasná vládna koalícia “demokraticky”. Darmo, kto má väčšinu, je víťaz, ktorý berie “fšetko”!
Iba si dajte do vzorca výsledky slovenských vlád  po roku 1992 v ekonomickej a sociálnej oblasti a porovnajte ich s “komunistami” (správne: od 60-tych rokov post stalinskými socialistami, predvojom sociálnych demokratov…).
Dnes vieme, že v 60-tych rokoch začalo postupné opúšťanie a odoznievanie akcentu na komunistickú ideológiu, paralelne so ZSSR a výmenami na poste generálneho tajomníka KSSZ. Rozpadom sa ZSSR zásadne zmenil…
Sklon k totálnemu vládnutiu má zo svojej povyhy každý politický subjekt. Sú to aj liberáli a ich Sulík. Ak ale nemá moc KSS, tak aspoň “drží balónik” a ten nenávistný kresťanofób provokuje odlukou cirkvi od štátu.
Medzitým vláda a “jej parlament” schvaľuje zákony v skrátenom legislatívnom konaní ako na fabrickom páse…
Zámienka: covid.
Mimochodom, odkazujem na Matovičovo asi toto: “Ak im nevyhoviem, mimovládky ma zožerú!
To znamená, a dokazuje, že vládu nad Slovenskom už prevzal tretí mimovládny “neziskový” sektor a stáva sa prvým: http://www.blogovisko.sk/slovensko-nahlas.html
Jasne a zrozumiteľne ešte raz: Väčšina nemá pravdu len silu a moc (voľby, zákony, sankcie proti Rusku a Bielorusku…) a tak ďalej…
O tom je demokracia Westernu. Sme jeho súčasťou
Tak si to užívajme.

Právna analýza veci covid, JUDr. Štefan Harabin, zo 7. septembra 2020 (bez edičnej úpravy):
Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Právny rozbor opatrení ÚVZ SR:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020, ktorým sa podľa § 5 ods. 4 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia Covid-19 vyhlásenej 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. a § 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné:
V š e t k ý m osobám sa zakazuje s tam uvedenou účinnosťou (od 4.7.2020 od 6.00 hod.) do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou tam citovaných situácii.
Ide o gramatickú zmätočnosť a nezrozumiteľnosť: „bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka…“ Akoby horné dýchacie cesty nos a ústa boli šatka, šál, rúško?
„…vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest…“ Vychádzať odkiaľ, kam… ? Odmysliac si „a pohybovať sa“, časť skutkovej vety „vychádzať na verejnosti v priestoroch…“ potom nedáva skutkový obsahový zmysel. Celý výrok je neurčitý, nemá skutkový základ, ktorý robí prvú časť skutkovej vety (pred spojkou a) nulitnou. Celá skutková veta musí byť naplnená súčasne v oboch konaniach spojených zlučovacou spojkou a.
Otázkou je, ako by sa pri tejto skutkovej úprave, pri „zadržaní“ priestupcu o 19.30 hod. bez rúška v obchode potravín, alebo študenta v škole, dokazovalo, že už pred tým ráno o 6.30 hod. vyšiel bez rúška. Ak nie sú splnené obe časti skutkovej vety vyjsť a pohybovať sa v uzavretom priestranstve bez rúška nie je skutok spáchaný.
Už len táto neidentifikácia „skutkovej podstaty“ nesporne spôsobuje nulitnosť opatrenia.
Nulita spočíva i v tom, že opatrenie trpí absolútnym omylom v osobe adresáta, lebo § 48 ods. 4 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá zákaz alebo obmedzenie s t y k u časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia, pričom opatrenie zakazuje všetkým vychádzať a pohybovať sa na verejnom priestranstve bez splnenia povinnosti – prekrytia dýchacích ciest. Iba pre ľahšie pochopenie. Môžeme zakázať všetkým otcom vychádzať a pohybovať sa v uzavretých priestoroch bez prekrytia dýchacích ciest poukazom na ustanovenie o zákaze alebo obmedzení styku rodiča s dieťaťom?
Opatrenie sa opiera o akty a právne normy:
- uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 (ktoré ukladá v bode C/ členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy príslušné povinnosti) – ktorý poukaz je v poriadku
- vyhlásenie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie, z 11.3.2020, o pandémii ochorenia Covid-19 – nie je zrejmý právny titul vyhlásenia, záväznosti, a nevyplýva to ani z odôvodnenia opatrenia.
- § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z.,
-§ 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
Uznesenie vlády č. 111 z 11. 3. 2020 v bode A, A1 schvaľuje návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane, z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, v bode B, B1 vyhlasuje podľa § 8 zák. č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane mimoriadnu situáciu pre územie SR, a v bode C ukladá:
C1 prijímať opatrenia na zamedzenie o. i. ohrozenia života, zdravia, majetku, a minimalizovania škôd,
C2 prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu v bode B1 v čo najkratšom čase.
Musím predovšetkým konštatovať, že prijímané opatrenia ohrozujú život, zdravie a maximalizujú škody a v druhom rade prijímané opatrenia nesmerujú k rušeniu mimoriadnej situácie v bode B1 v čo najkratšom čase, ale naopak.
Na vydanie opatrení ÚVZ OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020, OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020 a vôbec na vydávanie všetkých opatrení ÚVZ s poukazom na uznesenie vlády SR, č. 111 z 11. 3. 2020, nie je daný právny základ (uvádzam dotknuté a odvodené ustanovenia, podľa citovaného uznesenia vlády, iba na ktorých ustanoveniach môžu stáť opatrenia ÚVZ)
Podľa zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
§ 3 ods. 2 na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (podľa § 48 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.), alebo teroristický útok.
§ 8 vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.
V zmysle zák. č. 355/2007 Z.z., § 2 ods. 1, písm. b) na účely tohto zákona verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti
§ 48 ods. 2 ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§6 až 9 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane) pri
a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
Nie je splnená podmienka § 48 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z., keďže výskyt predmetného ochorenia, podozrenie na jeho prenos alebo úmrtia nie je nad predpokladanú úroveň, kde s poukazom na § 2 ods. 1 písm. b) cit. zák., úroveň zdravia spoločnosti aj za stavu predmetného prenosného ochorenia naďalej zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti, a ochorenie sa nevymyká nad úroveň iného vírusového ochorenia, aby musela byť postihnutá bežná úroveň zdravia obyvateľstva. Bez najmenších pochybnosti objektívne nie je splnená podmienka „výskyt prenosného ochorenia nad predpokladanú úroveň. mimoriadnej situácie“ na vyhlásenie uznesenia vlády č. 111 z 11. 3. 2020.
Ako pri ÚVZ OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020 aj u tohto opatrenia ide o zmätočnosť už preambuly, keď v časti o vyhlásení pandémie generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie budí dojem, že on celosvetovú pandémiu Covid-19 vyhlásil podľa slovenského práva – § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z., § 7, 20 a 25 zák. č. zák. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.
Právne ustanovenia:
Podľa zák. č. 355/2007 Z.z.
§ 48 ods. 4 úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú: zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.
Opatrenie nekorešponduje so zákazom vychádzania všetkých pod podmienkou prekrytia ich dýchacích ciest
§ 48 ods. 5 pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva62)návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na
e) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
Citované ustanovenie neupravuje zákaz vychádzania, ani kompetenciu ÚVZ voči obyvateľstvu, ale jeho kompetenciu voči iným orgánom, konkrétne podať orgánu civilnej ochrany návrh na režimové opatrenie. Nie je splnená podmienka ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2, § 2 ods. 1. písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z.).
V odôvodnení Opatrenia sa uvádza, že COVID – 19 je kvapôčkovou infekciou a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je preto jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia COVID-19 na území SR. Razí sa „tunel“ na zákaz rozprávania.
V odôvodnení absentuje konkrétna z á k o n n á podmienka podľa §§ 2 ods. 1, písm. b), 48 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z., že ochorenie sa vymyká nad predpokladanú úroveň ohrozenia zdravia spoločnosti.
Také odôvodnenie môžeme analogicky potom aplikovať aj na „sopeľ“ z nosa: „nádcha, tečenie z nosa a chrípka je kvapôčkovou infekciou a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní“.
Opatrenie OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020, ktorým sa rušia výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest určené opatrením OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020 a ktoré zrušilo i opatrenie OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020, analyzované už 12. 6. 2020 a ktoré prvý krát nariadilo všetkým osobám zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, je rovnako nulitné, lebo je postavené na nulitnom opatrení.
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd:
Čl. 3 Zákaz mučenia
Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
Vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu, t.j. aby mali obmedzený prísun kyslíka a všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať im prístup do obchodov, lekární, škôl, dopravných prostriedkov, na otvorenú, resp. uzavretú verejnosť, alebo na hocijaké iné miesto, je bez najmenších pochybnosti zjavným mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8-hodinové obmedzenie prívodu kyslíka, počas aktívnej činnosti (práca, nakupovanie). Ide o sadizmus opečiatkovaný hlavným hygienikom.
Bežná chrípka nesporne nie je menej závažná než Covid-19.
Čl. 5 ods. 1, písm. e) Právo na slobodu a bezpečnosť
Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom:
e) zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;
Toto ustanovenie uvádza výnimku z uplatnenia slobody, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby. Opatrenie musí byť v súlade so zákonom. Ono je, ale bez opory v zákone v osobe adresáta, nemá právny základ, lebo povinnosť izolácie bola nezákonne určená na všetkých. Obdobne zákaz vychádzania všetkých alebo pohybu všetkých nemôže byť odôvodnený zákazom styku určitej časti osôb. Nie je časovo obmedzené, lebo je určené „do odvolania“. Také obmedzenia Dohovor nepozná, a musí naplniť účel – zastavenie šírenia nákazy, ktorá musí byť nad predpokladanú úroveň. Realita chorobnosti, hospitalizácií a úmrtí objektívne nie je nad predpokladanú úroveň zdravia spoločnosti.
Ide preto zjavne o porušenie Dohovoru (Podobne možno aplikovať čl. 2 Protokolu č. 4 o slobode pohybu).
Čl. 15 Odstúpenie vo výnimočných situáciách ods. 1. v prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie môže každá Vysoká zmluvná strana prijať opatrenia na odstúpenie od záväzkov ustanovených v tomto Dohovore v rozsahu prísne vyžadovanom naliehavosťou situácie, pokiaľ tieto opatrenia nebudú nezlučiteľné s ostatnými záväzkami podľa medzinárodného práva.
ods. 2. podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových činov, a článkov 3 (Zákaz mučenia), 4 (ods. 1) a 7.
ods.3. každá Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v plnom rozsahu informovať generálneho tajomníka Rady Európy o opatreniach, ktoré prijala, a o ich dôvodoch. Generálneho tajomníka Rady Európy bude takisto informovať o tom, kedy tieto opatrenia stratili platnosť a kedy sa budú ustanovenia Dohovoru znova vykonávať v plnom rozsahu.
Glosa
k ods. 1: Sme vo vojne, alebo je tu ohrozenie štátnej existencie? Pre Covid? Ktorý nemá parametre podľa § 48 ods. 2 písm. b), § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. ? Vylúčené.
k ods. 2: Aj keby sme aj boli vo vojne, alebo bola ohrozená štátna existencia, od článku 3 – zákaz mučenia nemožno odstúpiť.
Nemožno preto od všetkých vyžadovať zákaz riadneho dýchania ani pre Covid 19.
Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

ČT24: “Na šírení covidu sa podieľa stretávanie sa rodinných príslušníkov a priateľov.”(názor z francúzskych vládnych kruhov)
Záverečná poznámka editora článku:
1. Podanie trestného oznámenia na Dr. Miikasa „rieši“ len jednu osobu. je osobné. Vláda sa riadi názorom Ústredného krízového štábu;
2. Vec by mal riešiť a vydať nález Ústavný súd, poznámka: Nekoná ex offo, len na podnet.


1. Vláda môže konať len v intenciách zákona, ktorý musí byť v súlade s Listinou základných práv a slobôd a Ústavou SR;
2: Občania sú povinní konať len v intenciách zákona, ktorý musí byť v súlade s Listinou základných práv a slobôd a Ústavou SR.
Inak sú všetky vládne nariadenia nulitné.

Dôsledky úpadku vzdelania sa prejavujú aj na správaní fejzbúku. Nie je schopný zvládať rozsiahlejšie a „hustejšie“ texty, má stále väčší problém s porozumením čítaného textu, reaguje (moje poznatky) len na jednoduché obrázky a heslá, komentuje len z titulky, články neotvára a nečíta…
Fejzbúkári, všimnite reakcie na môj článok Blahoželáme. Ruku na srdce: Koľko z vás “zvládlo” tento článok?
Nemám valné očakávanie tobôž s čítanosťou tohto článku. No, je mi to aj nie je jedno, moja úloha: napísať; vaša: naložiť s článkom ako uznáte za vhodné.
Koľko z vás zvládlo článok aj s odkazmi? Máte vlastný rozum a slobodnú vôľu. Tak si ich užite.
Aby som bol spravodlivo objektívny: Viem, že čítanie z monitora je oveľa ťažšie ako z papiera (tlač).
Úplne zdravý populačný štandard má problém: Digitálna demencia.
Aj tam je “pes zakopaný” vo veci stále horších výsledkov školských Monitorov 9 v časti Slovenský jazyk a “čítanie textu s porozumením”. Digitalizácia pomáha ale aj zabíja!
Doba covidová a digitálna. A to sme len na začiatku.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Môj článok prijmite ako príspevok do verejnej spoločenskej diskusie, ktorá by mala mať primerané výstupy a konzekvencie.
Máte právo na informácie. Všetky informácie. Odhaľujte a označujte len hoaxy.
Konšpiračným teóriám sa venujte len toľko, koľko si zasluhujú, cez vaše dobre vzdelané aktívne a samostatné kritické myslenie.
Odkaz editora článku slovenskému obyvateľstvu, občanom a voličstvu:
Učte a vzdelávajte sa, lebo Slovensko privediete do záhuby!

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?