Publikované: 01.04.2021

K jednému menu

Predosielam, že som nezávislý veriaci kresťanskej proveniencie, ani katolík, ani protestant, ani Jehovov svedok, a toto nie je moja osobná spoveď ani vyznanie.
Nemám vzdelanie z biblistiky, filozofie, teozofie ani teologické. Myslím tým papiere („vodičák“). Mám iné vzdelanie a “papiere”. Ale poctivé…
Polyhistória je dnes zriedkavá a ľudskou mozgovou kapacitou s jej hardvérom a softvérom (povolené nie pôvodné nastavenia) nezvládnuteľná simultánne, len sukcesívne (postupne, v čase) v závislosti na individuálnej mentálnej výbave…
Tu i tam sa „chytám“ v lingvistike a sémiotike; tej som sa venoval viac, smerom k umeniu (teória a dejiny umenia, najmä hudby a estetika detto).
Takzvaná „všetkoveda“ dnes znamená len vedieť „niečo“ o všetkom; jej základ je všeobecné vzdelanie, prehľad a rozhľad, ktorý vedecky nadaných a poznaní túžiacich jednotlivcov, ich zvedavosť a záujem, vedie k jedno odborovému vzdelaniu a od neho k jednoodborovej vede, základnému a aplikovanému (špecializovanému) výskumu v rámci daného vedného odboru…
Poznámka: Daniel Stach, Hydepark Civilizace, Věda 24; ten snáď vie takmer všetko z každej vedy a oblasti poznania, hoc nie je vedec, sústavne sa intenzívne vzdeláva … („len“ redaktor ČT24). Mám k nemu hlbokú úctu a rešpekt. Je mojou prirodzenou autoritou.
Nevdojak mi napadajú politické „elity“: Reprezentatívna slovenská vzorka: Matovič. Ale k veci:
Ktosi mi: „Pozri si toto a daj názor“ (stalo sa). Zvedavým a po poznaní a vzdelaní túžiacim na stiahnutie (680 MB pomalé do 285 kb/40 minút):
https://uloz.to/file/JmEtZvRLiaCq/der-name-gottes-mp4
Pre fejzbúkárov stiahnuté tu:
https://www.facebook.com/100009593178914/videos/2888635498132861/
Úvod predznamenáva, že kľúčom k porozumeniu posolstva dokumentu je vôľa v spojení s túžbou po poznaní. Dokument spĺňa potrebné didaktické nároky
Poznámka!
Nepochádza z prostredia Svedkov Jehovových. Ide o úžasne kvalifikovane a odborne spracovaný výklad pojmu Božie meno:

                

Božie meno neobídem „akademickým mlčaním“. Joshuah, Jehoshuah, Jah, Jehovah („…a dáš mu meno Ježiš“); „…a Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami“ (Ján).
Význam slova Ježiš: „zachrániť“, záchrana; Ježiš ako Boží sprostredkovateľ záchrany ľudstva.
Judaizmus má s Božím menom pravdu. Boh je a znamená Božská osoba, Duch: Tetragrammaton JHWH je jeho nevyslovené ale vysloviteľné meno: Posvätné meno Boha v Starom Zákone. Inak: Adonai, Hospodin, Gosudar, alebo jednoducho: Pán, Lord. Dokument sa venuje prekladom Písma…
Božie meno nachádza sa v židovských menách ale aj v oslavnom Aleluja, Hallelujah (jah, Jehovah). Identifikačný zmätok na osi Ježiš-Otec nespôsobili autori Písma ale tí, ktorí z prekladov odstránili Božie meno (v biblických textoch sa tetragrammaton vyskytuje najmenej 6-tisíc krát). Pozor! Meno Boh, Pán, Lord, môže byť zneužité pre uctievanie hockoho, aj Satana! Pán je v akadskej babylonštine „Baal“! Ten význam má aj v semitskom jazyku. Na Božie meno sa malo zabudnúť…
Ibaže meno Boha Otca a Ježiša Syna vyjadruje vzájomný vzťah s odkazom na služobnú podriadenosť Ježiša Otcovi. Nie, jedno nie sú…
K Božej podobe: „Boh človeka na svoj obraz stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril“ (Genesis). Horiaci a hovoriaci ker na hore Sinaj. Nik ho nevidel, len Syn. Bol s ním; aj prístup nebeských bytostí v nebeskom Jeruzaleme k NEMU je diferencovaný a odstupňovaný…
Vo vatikánskej „Smernici o používaní Božieho mena vo svätej liturgii“ z roku 2008 katolíckym biskupom v celom svete sa píše: „Tetragrammaton ako Jah, Jahve, Jehova, má byť nahradený výrazom „Pán“…“
V židovskom Jeruzaleme vládol zákaz vyslovovania Božieho mena: Dokonca jeruzalemskí židia, ktorí sa pripojili k kresťanskej viere, museli, lebo za jeho porušenie boli židovským Sanhedrinom trestaní…
V gréckej Septaguinte sa stretávame s menom Kyrios, Pán. Zmeny mena Boha nasledovali kresťanskí prekladatelia Starého Zákona. JHVH sa ale vyskytuje aj v biblickej aramejčine. Aj vo zvitkoch z Kumrána. Septaguinta obsahuje meno Jehova. Aj hebrejčine. Meno otca používal aj Ježiš.
Dodnes platí: Nevyslovujme Božie meno nadarmo! Môžeme, ale nie nevhodne ani urážlivo. Talmud píše, že vyslovenie Božieho mena spôsobí, že jeho vyslovovateľ nebude mať podiel na novom svete. Nesmelo zaznieť dokonca pred židovským súdom… (prehovor Ježiša pred Sanhedrinom nájdete od 13 minúty ostávajúceho času dokumentu).
Vo veci božieho obrazu a výzoru máme tu vzťah paradigma-syntagma: Slovo-telo; vôľa-skutok. Zafungovalo to takto: „Som, chcem, staň sa!“ (procesy vzniku hmoty vesmíru a stvorenia od neživého k živému a ľudským bytostiam); je nás 8 miliárd „božích obrazov“ (nie skutkami) bez rozdielu rasy, etnicity, farby pleti…
To „Chcem a staň sa!“ bol zrejme Veľký Tresk. Veda ho potvrdzuje. Veda a viera sa raz kdesi stretnú…
Chcel a dal dal nám rozum a slobodnú vôľu (v duchu tejto viery sa nesie aj kresťanstvo s jeho učením). Pravé kresťanstvo. Nie katolicizmus. Mnohí neporozumejú vedení k kresťanofóbii  a nenávisti k kresťanstvu (ateisti a „liberáli“) ale:
Kresťanstvo je jediné najslobodnejšie a najdemokratickejšie monoteistické náboženstvo a teokratický systém, aké kedy poznalo ľudstvo (porovnajte s islamom).
Pojmy: teokracia „zhora“ , demokracia „zdola“ (vláda systému svetských vecí). Problém svetonázorového konfliktu medzi poznanie „zhora“ a „zdola“ je umelý antagonizmus na báze antropológia „zhora“ a „zdola“. Raz sa stretnú…
Pozitívum judaizmu a islamu vo vzťahu k podobe Boha: Nezobrazuje Boha ani Allaha. Pre islam je príznačné nefiguratívne umenie, len rastlinné vzory a arabesy…
Islam beriem na vedomie, hoc ho „akademicky“ (teologicky) nemám za pravé náboženstvo; vzniklo až 600 rokov po Kristovi a kresťanstve, ktoré sa zrodilo v lone judaizmu (Mária). Na vedomie beriem aj, že judaizmus, islam a kresťanstvo sú tri abrahámovské monoteistické náboženstvá…
Islam je politickou opozíciou voči judaizmu a kresťanstvu: Arabi, Izmaeliti, proti Izákovcom, trojuholník Abrahám-Izmael-Izák (Sára, Hagar).
Poznámka: Bergoglio prirovnal Európu k starej, neplodnej Sáre (pozitíva a prínos migrácie…); ako hlava katolíckej cirkvi (František) je neomarxistický multikulturalista.
Katolíckou herézou Františka je dokonca jeho výrok k mimozemšťanom: „Všetky vesmírne bytosti sú božie stvorenstvo“. Mimochodom, ich existencia bola-nebola preukázaná (ako pred koho). V prílepku k Trumpovmu zákonu o kovidovej pomoci je lehota 180 dní príslušným inštitúciám na zverejnenie všetkých poznatkoch o mimozemšťanoch (lehota beží už viac ako stý deň…).
Nešváry katolicizmu, ktoré ho robia falošným kresťanským náboženstvom:
(1) Uctievanie sôch a obrazov svätých (ikonolatria);
(2) Neprípustné uctievanie Márie vedúce až k vzniku „mariánskych náboženstiev“ (Poľsko, aj Slovensko a východné pravoslávie; Bohorodička). Až tak, že Mária sa stáva štvrtou božskou osobou (Trojica plus jedna…).
Čriepky z Písma vzťahu Ježišovi a Márii: Nájdenie strateného syna Máriou a Jozefom v chráme božom, Kána galilejská (Ježiš): „Čo mám s tebou, žena?“ Ježiš Márii a Jánovi z kríža: „Žena, hľa tvoj syn… hľa, tvoja matka.“A Mária v duchu Ježišovi: „Môj syn a pán, vezmi ma so sebou!“ Vzal si Jána aj ich matku.
K islamu: Eklektické náboženstvo (prvky judaizmu a kresťanstva aj s personáliami); pozná Máriu a Ježiša má len za radového proroka po Allahovi.
Poznámka: TA3 čudným spôsobom odvysielala čudný dokumentárny seriál: Šesť častí o tom, že Ježišova smrť bola len fikciou, preludom, muselo riadne pomýliť veriacich i neveriacich… (v archíve dokumentov TA3 sa nenachádza…);
(3) O svätosti svätých (blahoslavenie, blahorečenie, pomazanie) nerozhoduje Vatikán ale Boh ( a z jeho poverenia len Ježiš);
Súvis s pojmami Izrael a nebeský Jeruzalem. Pridávam hudobnú prestávku (text Jeruzalema odkazuje na Anglicko; pre tu a teraz chcem len aby ste vedeli, ako znie slávny židovský hymnus):
(4) Spor o nástupníctvo po Ježišovi, Peter, skala, význam mena Kéfas: „Si skala a na tej skale postavím cirkev svätú… a pekelné mocnosti ju nepremôžu.“) a kľúče od Božieho kráľovstva. Ide o spor o výklad významu: Peter ako osoba, jeho ľudská sila a pevnosť, alebo ako skala, kus kameňa (biblická exegéza);
(5) Uzurpácia centrálnej moci nad kresťanskými konfesiami a denomináciami;
(6) Pokračujúci rozkol kresťanstva (schizma): katolíci-protestanti (západnej a východnej proveniencie) sú nezmieriteľné); ekumenizácia nefunguje ani nebude;
(7) Teologicko-teozofický konflikt: Spor o Trojicu. Dogma a doktrína splynutia troch božských osôb v jednu: Otec-syn-duch svätý. Ibaže tak to nefunguje;
(8) Konflikt Bergoglio-Benedikt (veciach ochrany náuky viery); Bergoglio (František)  je neomarxista, progresívec „novej kresťanskej ľavice“;
A ďalšie, odvádzajúce veriacich kreťanov-katolíkov od pôvodného a pravého kresťanstva slovom a písmom…
Nešvar islamu
(1) Obrazoborectvo (ikonoklastia).
(2) Uzurpácia moci nad svetom (džihád).
(3) Povolená islamská lož: takía, tavría, kitman a muruna zakladajú moje varovanie: Neverte im. Lebo džihád!
Beriem na vedomie Erdoganovo: „Neexistuje radikálny a umiernený islam, islam je len jeden.“ Odmietam jeho tvrdenie, že islam je jediné pravé náboženstvo nadradené kresťanstvu a judaizmu.
Islam mám za opozičnú ideológiu a pseudo náboženstvo, vymedzujúce sa voči  judaizmu, kresťanstvu a sekulárnemu svetu (politický islam; sám vnútorne rozdelený na šiitsky a sunnitský); spoločný menovateľ: „Allahove zákony sú nadradené svetským zákonom“; islam nepozná pojem sekulárny štát.
K judaizmu, kresťanstvu a islamu: Postavenie ženy v spoločnosti a rodine; bolo by navyšovaním objemu textu článku: Navrch má informačná entropia; dezinfo, hoaxy, falošné informácie, fejky, polopravdy a lži; tu a teraz „neriešim“. Spoločný menovateľ: negramotnosť a vedomá zlovôľa abonentov rodovej ideológie neomarxistov. Hovoria si liberáli a antifašisti.
Toto „elity“ EÚ nevedia, netušia alebo nechcú. Nad hrozbou stretu a vojny civilizácií, kultúr a náboženstiev, sú tzv. „európske“ liberálne hodnoty.
Neblahé dedičstvo „osvietencov“ a Veľkej francúzskej revolúcie; priniesla len ďalšiu krv a násilie v Európe. Falošnú liberálnu demokraciu. Mnohé aj na tému, som v predošlých článkoch…
JHWH znamená: Som ten, ktorý som a pôsobím (činný rod „is keeping“ v čase minulom, prítomnom i budúcom) že sa stane. A deje sa tak v postupnosti vôle Božej: „Dokážem že som tým, čím dokážem, že som“.
O to viac je nepochopiteľné zdôvodnenie Vatikánu v zdôvodnení zákazu používania Božieho mena: „Ako vyjadrenie nekonečnej veľkosti Boha, je nevysloviteľné.“
Na druhú misku váh vkladám význam eloh, elohim  ako singulár a plurál pohanského polyteizmu: boh, bohovia…
A preto bolo nahradené slovom Pán“. Toľko katolícky Vatikán.
Svet vesmíru a Zeme je diachrónno-synchrónne kontinuum Božej vôle. JHWH priamo vidí a hovorí s ním len Syn. Duch svätý je činná sila, ktorou disponuje Ježiš, s poverenia Otca.
Toto pozoruhodné meno odhalil sám Boh, keď sa ho naň spýtal Mojžiš na hore Sinaj. JEHOVA mu odpovedal z horiaceho kra.
A spomeňte na obraz tanca okolo zlatého teľaťa po dobu pobytu Mojžiša na hore Sinaj, z ktorej priniesol hlinené tabuľky s dekalógom; rozhorčený zvolal: „Nemám slovo, chýba mi slovo!
Milióny kresťanov sa modlia k akémusi bohu, v angličtine Lord, ktorý v akadštine znamená Baal. Všimnite si ale pätky stĺpov: ležia na zvitkoch: Tora a neskôr Nový zákon. Symbolika: Systém svetských vecí je postavený na JHWH:

Satan v rozhovore s Evou (Genesis) použil len slovo Boh. Nenazval ho pravým menom, ktoré pán Dicis et non facis, ktorý sa tvári, že nie je, poznal! Arci luhár a vrah. Extrémne inteligentný diabol, boží odpadlík Lucifer (Svetlonos) sám si ruky nešpiní… (používa a zneužíva ľudský rozum a slobodnú vôľu liberálov).
Sám Luther označil katolíkov za tárajov: „Tak oni tvrdia, že Meno Božie je nevysloviteľné?!“ Ale sám ho nazval Pán. Obdobie reformácie a baroka prinieslo návrat k Božiemu Menu JEHOVA…

                 

Zbor hebrejských otrokov vo Verdiho Nabucco vzdáva chválu Jehovovi. Rakúska cisárovna Alžbeta Bavorská zvaná Sisi vzýva JEHOVU (dokument). Samotní židia sa vracajú k menu JEHOVA, čo posilňuje ich vieru v ich Izrael a sionizmus.
Desivá otázka: Čo ak Jehova neodpovedal na modlitby a prosby k Nemu práve obetiam holocaustu: Lebo nepoužili jeho pravé Meno?
                 

Ešte poznámka (!): Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi vznikla až v 70. rokoch 19. storočia v Pensylvánii…
Všimnite symboliku Danielovho proroctva: Jeho socha sveta a mocností:


Padne! Veľký Babylon padne!

Toľko k hektike dnešných a budúcich dní…
Blíži sa čas oslávenia Božieho mena. Všetkým vinšujem krásne (kovidové) veľkonočné sviatky podľa ich chuti, predstáv, slobodnej vôle a možností….
Aj týmto: Vychutnajte si Veľkú noc spotrebičmi a kto na to máte, aj plnými válovmi: Fúúú! Fuegóoo!


Máte rozum a slobodnú vôľu. So svojím veľkonočným časom naložte ako uznáte za vhodné. Ste predsa liberáli. Či?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Mnohé, čo som uviedol, v dokumente sa nenachádza. Venuje sa len Božiemu menu. Odmietanie a zatajovanie mena Boha Jehovu pokračuje. Pozoruhodné, či? Prečo?
Až máte pocit a strach, ak ho vyslovíte, okamžite vás označia za sektárov Svedkov Jehovových… (mienim katolíckych heretikov a liberálnych ateistov).
A negramotných. A prečo asi sú JS prenasledovaní v Rusku? Lebo prekážajú Pravosláviu a patriarchovi Kirillovi… (protestanti východnej „kresťanskej“ cirkvi). Tej, ktorá sa tiež, ako katolícka, má za pravú kresťanskú cirkev.
Tým sa vysvetľuje aj moja odťažitosť od ktorejkoľvek kresťanskej konfesie a denominácií… (Apoštol Pavol: „Oddeľte sa od nich!“).
Ešte raz: Dokument a článok nie je obhajobou Svedkov Jehovových…
Je o Božom Mene. V Jeho Mene.

Prezidentka (progresívna liberálka) vymenovala Matoviča za ministra financií…
Jedna z možných jej taktík: Urýchliť predčasné voľby a dostať do parlamentnu Progresívne Slovensko (PS/SPOLU/PV).
Možno sa tak dohodli s veľvyslankyňou USA v SR Bridget Brink.
PV sú Progresívni veriaci, filiálka “novej progresívnej neomarxistickej kresťanskej ľavice” PS/SPOLU (Biden je tiež “kresťan”).
Prezidentka musí vedieť, že Matovič vo vláde nemá čo hľadať, tobôž na poste ministra financií…
Mal by sa vzdať aj poslaneckého mandátu.
Až do predčasných volieb.
Prezidentka vie, že predčasné voľby sú neodvratné. Po prezidentkinom rozhodnutí, médiá spustili liberálnu propagandu a kampaň. Tú “liberálno-demokratickú”.
Radičová v rádiu Z prvej ruky: “My spoločenskí vedci…”
Politológ pre TA3 zasa zalamoval rukami, nohami nad problémami s presadzovaním “liberálnej demokracie”… a apeloval na “liberálne voličstvo”.
Zmrdi. Demokracia je len jedna. Je alebo nie je. Bez prívlastkov. Slovensko je štandardná parlamentná demokracia v rozklade.

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?