Publikované: 15.01.2016

K násiliu na ženách, Michal Havran a Istanbulský dohovor

Cieľom dohovoru je údajné dobre mienené potláčanie násilia voči ženám. Dohovor chce ale šmahom ruky viac: zavádza pojem rodovo podmieneného násilia presadzovaním prvkov rodovej ideológie. Chce zabrániť rodovo podmienenému násiliu právnickou a legislatívnou implementáciou pojmu rod:
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Slovensko+podp%C3%ADsalo+Istanbulsk%C3%BD+dohovor
Do svojej dikcie dohovor vťahuje terminológiu Jogjakartských princípov, ktoré ako neplatné, neboli a nemôžu byť implementované do legislatívy, pretože: Jogjakatské prinípy (podobné genderistické bludy ako ID) boli aj na medzinárodnej úrovni hlasovaním OBSE 29. 6. 2013 odmietnuté práve v Istanbule en bloc:
http://www.eeagrants.sk/data/att/1829_subor.pdf
Mimochodom, Slovensko aj práve preto Istanbulský dohovor v r. 2011 iba podpísalo (vzalo na vedomie) ale v stanovenej lehote do konca roka 2013 ho neratifikovalo.
Dr. Jakob Cornides, expert na medzinárodné právo, poznamenáva: „Akceptácia Jogjakartského princípu č. 201 by znamenala, že by boli spolky, zhromaždenia a demonštrácie, ktoré propagujú životný štýl LGBTI, jediné nepodriadené obmedzeniam zo strany verejného poriadku a morálky, bola by im daná neobmedzená sloboda urážať a provokovať osoby, ktoré nesúhlasia s ich názormi a bránia sa ich pôsobeniu a propagácii ich životného štýlu. Takéto privilégium je v demokratickej spoločnosti úplne neakceptovateľné, a keby bolo prijaté, znamenalo by to, že sa vzdáme demokracie v prospech agendy LGBTI. Zdá sa, že hlavný cieľ Jogjakartských princípov nie je ochrana ľudských práv, ale privilégiá osôb patriacich do tejto skupiny.“ Poznámka blogera: Ale – toto sa deje úplne nelegálne bez toho, aby Jogjakartské princípy boli právne platné a právne účinné! Otázka blogera: Z akej vody varia LGBTI aktivisti a ich ľudsko-právne mimovládky?
Dohovor v Článku 3/c definuje rod ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.“
Rodová identita je napríklad definovaná v Jogjakartských princípoch takto: „Pod pojmom „rodová identita˝ sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovat rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, pričom sem patrí aj vnímanie vlastného tela (vrátane lekárskych, chirurgických alebo iných úprav telesného vzhľadu, alebo telesných funkcií uskutočnených na základe slobodného rozhodnutia) a iné rodové prejavy, napríklad obliekanie, rečový prejav a vystupovanie.“
Takže, to by sme mali (lebo Istanbulský dohovor). K „rodovo“ podmienenému silvestrovskému násiliu mužov na ženách (Kolín nad Rýnom ako reprezentatívna a referenčná vzorka s viac už ako 550 oznámeniami žien o tejto zábave…), sa „mediálna mienkotvorná“ (školiteľská) celebrita Michal Havran v SME vyjadril otázkou:
„Skôr by som rád vedel, čo budú naši politici robiť proti násiliu na ženách na Slovensku, či budú naďalej podliehať cirkevnej loby a odkladať podpis istanbulského dohovoru, či sa už nestane, že partner zavraždí ženu po jej návrate z polície,…“
Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/8118385/nech-sa-slovenski-politici-nevydavaju-za-nemecku-kancelarku.html#ixzz3xCaLf9Or
Podmienkou platnosti dohovoru je, že ho ratifikuje aspoň 10 štátov signatárov, vrátane najmenej 8 členských štátov Rady Európy. Po splnení tejto podmienky a uložení ratifikačnej listiny SR bude platný aj pre nás.
Michal Havran je vzdelaním filozof a teológ. Mňa (a nielen) by zaujímal jeho osobný vzťah k sociálnej filozofii Frankfurtskej školy a Novej ľavici (neomarxizmus)..? Ale, aj: Čo má spoločné Istanbulský dohovor s udalosťami v Kolíne nad Rýnom a ostatných mestách Nemecka a Európy?
Pán Havran, alebo pozná znenie Istanbulského dohovoru tak, ako trebárs Richard Stanke a podobné pseudo celebrity, teda, nepozná, a obaja si len naháňajú publicitu a popularitu, alebo áno a obaja sú oddanými a plne kvalifikovanými, neomarxistickými plnokrvníkmi… zrejme by si rád na nich “zajazdil” aj “revolucionár” Rostas… (miluje kone). :-)
K sexuálnemu teroru v Kolíne a inde v EÚ, najmä na jej západe a severozápade (Silvester) z pohľadu islamu a práva šaría (zdanlivo od veci, stále sledujem líniu Istanbulského dohovoru!) a exkurzia do islamského sveta, myslenia a práva:
1. Žena v islame má polovičnú hodnotu muža. Neislamská žena (neverkyňa) ani tú…
2. Znásilnenie žena dokazuje veľmi ťažko, ak sa jej to nepodarí (svedectvo: najmenej štyria muži alebo osem žien), vydatá žena je obvinená z nevery a slobodná z cudzoložstva).
3. Príčinou a vinníčkou aj sexuálneho násilia je podľa “pravej” islamskej viery (prednostne sunna) vždy žena.
4. Nasleduje trest (smrť v možnosti): poprava (nevernej, hoc aj znásilnenej) vydatej ženy a zabitie slobodnej zo cti (vykoná rodina).
Tento typ šariánskeho práva sa uplatňuje najmä v osvetí vlády a moci prevažne fundamentálneho (sunnitskeho) islamu…
Tieto odlišnosti a vymedzenia zakladajú možnosť zavádzajúceho označenia islamu jeho delením na umiernený a radikálny islam…
Vznik Daeš má v jeho časti ako vnútro islamského konfliktu dvoch, už od smrti Mohameda (prvá polovica 7. stor.) znepriatelených súčastí islamu hlavný dôvod: spor o nástupníctvo po Mohamedovi, ktorým je: apokalyptické zúčtovanie sporu sunnitskej vetvy so šiitskou (začiatok a jedna z príčin: útlak sunnitskej väčšiny šiitskou menšinou v Iraku). Ďalšie príčiny vnútro islamskej a politickej krízy už celého Stredného východu sú tiež známe…
Šaría povoľuje znásilnenie neislamských žien (kdekoľvek…).
Šaría povoľuje sobáše a sex s maloletými „manželkami“.
Obe vetvy islamu sú ale pomerne jednotné v inštitúte a imperatíve džihádu (každá svojsky). Šiitsky islam vie byť umiernenejší (ak kto chce: tolerantnejší vo vzťahu k spolužitiu a koexistencii s inými náboženstvami a kultúrami…), aj v praxi napĺňania represívnych nástrojov šaríe (od menších fyzických trestov po výkon hrdelného práva).
Zdroje: Korán a hadísy.
Poznámka: Islam je len jeden, Korán je tiež len jeden, ale jeho výklady a učenia sú prinajmenej dva (podľa sunny a šíje)…
Ako chce Brusel zvládnuť konflikt islamského práva šaría s európskym právom vo veci rovnosti a „univerzality“ ľudských práv (žien a mužov plus ešte aj (!) “tretích” pohlaví a rodov)?
Je aproximácia práva šaría s európskym právom a ľudskými právami (Charta práv EÚ) možná?
Aká je šanca sociálnej inklúzie moslimov (snáď s výnimkou vzdelancov) a integrácia islamu do pôvodného kultúrneho a náboženského prostredia a osvetia Európy inak, než „prímerím“ s už existujúcimi moslimskými komunitami a enklávami (No Go Zones s právom šaría)?
Sociálna nezaradenosť a vylúčenosť týchto skupín je príčinou sociálnych konfliktov a extrémizmu. To, čo nerieši vládnuca moc, svojsky riešia pravicoví radikáli a extrémisti (v reakcii na ľavicový extrémizmus aktuálne EÚ vládnucich neomarxistov)!
Príčinou je aj ideológia islamizmu, útočiaca na zvonka a zvnútra napadnutú Európu . Islamizmus má svoju importovanú živnú pôdu aj práve v okrajových  enklávach sociálne vylúčených moslimských imigrantov (už generačný fenomén…).
Vie EÚ zamestnať všetkých imigrantov ak to nedokáže s Rómami (vzdelanie a nezamestnateľnosť) a nezavinene nezamestnanými (aj vzdelanými) pôvodnými Európanmi?
Do EÚ prúdia nielen davy utečencov a potenciálnych azylantov (s právom na režim podľa ženevskej konvencie) ale najmä ekonomických imigrantov a „sociálnych turistov“, ktorí si ihneď po vstupe na pôdu európskeho Schengenu nárokujú nielen cieľovú destináciu ale uplatňujú a presadzujú aj svoje moslimské práva…
Jednoznačne, kresťania v EÚ nie sú bezpečnostný problém aj preto, že kresťanstvo násilie vo svojej náplni nemá. Islam bezpečnostný problém je, lebo jeho súčasťou je džihád a šaría (násilie).
Nesúhlasím s týmto:
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
Súhlasím s analýzou Islamského dohovoru (na stiahnutie v PDF):
https://www.google.sk/search?q=IstanbulskyDohovorAnalyza&oq=IstanbulskyDohovorAnalyza&aqs=chrome..69i57.2457j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
Bez zaváhania som podpísal toto:
http://www.peticie.com/zasadne_pripomienky_k_navrhu_na_zmenu_uznesenia_vlady_sr
Súhlasím so začatím kurzov spoločenskej etikety a správania sa utečencov k európskym ženám, ktoré podľa správ RTVS odštartovalo Dánsko a pokračuje Belgicko…
Slovenský právny poriadok má dostatok nástrojov na ochranu proti násiliu všetkého druhu: problém nie je v ratifikácii ID ale v organike napĺňania systému (!) už existujúcich, ibaže zlyhávajúcich nástrojov (s ktorými Istanbulský dohovor nemá vôbec nič spoločné!)…
Istanbulský dohovor jeho podpisom Slovensko len vzalo len na vedomie. Ratifikovať ho ale nebude. A to je dobre.
Slovensko nemá v pláne posilňovať práva LGBTI persón a skupín nad rámec štandardných ľudských práv, tobôž detto osobnostne narušených feministiek…
Jedinou schodnou cestou riešenia demografickej krízy sú
a/ pozitívne štátne politiky ochrany a podpory tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, so zachovaním ich prirodzených rodových a sociálnych rolí…,
b/ nie implementácia pseudo vedeckých neomarxistických sociálno-filozofických novo ľavičiarskych konštruktov a ich civilizačne scestných bludov do slovenskej legislatívy…
Slovensko si dokáže uchrániť svoju bezpečnosť ochranou a obranou svojej štátnej suverenity…
Slovensko dokáže zaistiť bezpečnosť všetkých svojich občanov (detí, žien i mužov) na verejných priestranstvách, kdekoľvek, aj v domácnostiach vo vzťahu k
a/ k všetkým občanom bez rozdielu rasy, etnicity, kultúry a náboženstva…,
b/ k všetkému, nielen rodovo podmienenému násiliu žien na mužoch, ale aj žien na mužoch, jedných i druhých na deťoch a rovnako násiliu detí voči starým, chorým a bezvládnym, a detí voči vlastným rodičom…
Istanbulský dohovor je zúžený na rodovo podmienené násilie, pričom je jednostranne zameraný len na násilie mužov voči ženám: ale násilie páchajú aj ženy na mužoch… ženy na deťoch…
Aj preto je dohovor všeobecne neprijateľný a neakceptovateľný.
Pán Havran, znenie Istanbulského dohovoru rozpošlite ako obežník imigrantom, najmä moslimom. Začnite v Kolíne nad Rýnom…
http://www.expres.cz/arabska-znasilnovaci-tradice-taharrush-fcu-/zpravy.aspx?c=A160113_215147_dx-zpravy_pali
Poznámka: Opakované prehlásenia predsedu EK Junckera smerom k niektorým štátom 28-ky, že si neplnia záväzky vo vzťahu k imigračnej kríze, volajúc po represii, považujem za obťažujúce, výhražné, vynucujúce a navádzajúce na nezodpovedné konanie dotknutých členských štátov dvadsať osmičky…
Pán Juncker v danej situácii a „stave únie“ nevyužil právo radšej mlčať, ale ani naplniť povinnosť so svojím spolkom (EK) hľadať vecné riešenia…
Záverečná poznámka: Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd (Rada Európy, Rím 1950) v Čl. 14 vymedzuje zákaz diskriminácie takto (východisko: Všeobecná deklarácia ľudských implementovaná do Charty práv EÚ):
„Užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Právo nebyť diskriminovaný nie je samostatným ľudským právom, ale len právom akcesorickým. Musí existovať určité konkrétne právo, ktoré právny poriadok priznáva každej osobe. Iba v súvislosti s takýmto konkrétnym právom možno potom hovoriť o diskriminácii.“
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Z%C3%A1kladn%C3%A1+listina+pr%C3%A1v+a+slob%C3%B4d+1948
https://www.google.sk/search?q=Charta+pr%C3%A1v+E%C3%9A&oq=Charta+pr%C3%A1v+E%C3%9A+&aqs=chrome..69i57j0l5.7778j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
Teda, čo má s prácou polície Istanbulský dohovor (novinový výstrižok ďalšej z tragických udalostí, zavinenej nečinnosťou PZ pod článkom…)?

EŠTE RAZ k násiliu na ženách a ďalšej obeti:
Teda, zlyháva ratifikácia Istanbulského dohovoru, alebo prokuratúra, polícia a súdy?
Vyjadrenie generálneho prokurátora prikladám 23.1.2016:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/380801-ciznar-zlyhava-policia-prokuratura-aj-sudy/
Vážený pán Havran, vedome, nevedome, manipulujete verejnosť…
K Richardovi Stankemu a jeho motivácii (kampaň za ratifikáciu ID): ten herec, dabér, sa verejne priznáva k svojej homosexualite.
S násilím na ženách nemá nič spoločného. Jeho aktivizmus je motivovaný niečím iným…
Z jeho profilu: „Veřejně se hlásí k homosexuální orientaci, s přítelem vychovávají syna Vojtěcha.“
https://www.facebook.com/pages/Richard-Stanke/1422871228021602?fref=ts

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?