Publikované: 10.03.2016

K petícii o zákaze činnosti Inštitútu ľudských práv…

K jednej petícii, petíciám a petičnému právu všeobecne: Preambula tejto petície: „My, občania Slovenskej Republiky týmto žiadame Vládu SR ako aj generálneho prokurátora Slovenskej Republiky Pána Jaromíra Čižnára aby zakázali činnosti mimovládnej organizácie z názvom “inštitút ľudských práv” zo sídlom na ulici Karpatská č. 2 v Bratislave. Nakoľko daná inštitúcia ako aj jej členovia otvorené opovrhujú demokratickými hodnotami, a základnými právami zakotvených v Ústave Slovenskej Republiky.“
http://www.peticie.com/zakazanie_innosti_mimovladnej_organizacie_ilp
Inštitút ľudských práv nie je klasickou ľudskoprávnou organizáciou, ktorá sa snaží o maximum ľudských práv a základných slobôd pre všetkých (skrýva sa za tzv. univerzalitu ľudských práv). Naopak, IĽP chráni účelovo práva len niektorých, pričom práva iných, najmä osôb s rozdielnym názorom, potláča.
Pripusťme, že toto paušalizujúce zhodnotenie nemusí mať všeobecnú platnosť, ale nepochybne reprezentuje časť postojov IĽP, v ktorého vedení sa nachádzajú osoby s extrémistickými názormi, resp. pochybnou minulosťou…
Treba upozorňovať slovenskú verejnosť na reálnu nebezpečnosť tohto združenia, ktorá rastie aj v dôsledku financií z verejného rozpočtu a neomarxistického transatlantického zahraničia.
Kontroverzný Inštitút pre ľudské práva ako aj osoba Petra Weisenbachera, sa preslávil nenávistnými prejavmi na adresu kresťanov: “Chceli ste mať vojnu, budete ju mať, sľubujem, že to budete ešte dlho ľutovať!” Uviedol tak adresu kresťanov po tom, čo Aliancia za rodinu distribuovala vianočné pozdravy s motívom rodiny.

Sloboda, demokracia, ľudské práva, dôstojnosť človeka a aj prípadné individuálne ľudské šťastie, sú veľmi ťažký nástroj, tieto atribúty ľudskosti si nezaslúži každý…

Preambula petície je právne a ústavne labilná, pologramotná a teda aj zmätočná.
Generálna prokuratúra môže a musí zo zákona o prokuratúre, na podnet ale aj bez podnetu, preskúmať zákonnosť činnosti ľudsko-právnych mimovládok (tretí sektor, neziskovky) typu IĽP alebo Inakosť-LGBTI Slovakia len individuálne, vo vzťahu k tomu mimovládnemu subjektu, ktorý je podozrivý z porušovania zákona o neziskových organizáciách…
Generálna prokuratúra nemá priame oprávnenie vydať zákaz činnosti smerovaný voči žiadnej neziskovke, tobôž celoplošne.
Ak GP svojím preverovaním zistí porušenie Zákona č. 213/1997 vo vzťahu k preverovanému mimovládnemu subjektu, má zo zákona o prokuratúre právo a povinnosť poukázať naň ale nemôže vydať priamy zákaz činnosti voči danej mimovládke…
Dotknutá neziskovka je zo zákona povinná nedostatky a rozpory vo svojej činnosti vo vzťahu k dikcii zákona o neziskových organizáciách a dikcii prokurátorského protestu odstrániť.
Ak tak neurobí, na rade je exekutíva a ministerstvo vnútra, ktoré zákon porušujúcu neziskovku registruje, s jeho právom a povinnosťou, vymazať ju zo zoznamu registrovaných neziskoviek…

Ministerstvo vnútra a vláda SR s právomocami nad ministerstvom, má v možnosti aj zákonodarnú iniciatívu. Tú má aj každá parlamentná politická strana a poslanci (podľa poslaneckých klubov)…

Vláda môže inštitútom vládneho nariadenia dočasne pozastaviť činnosť jednej alebo viacerých mimovládok, a to iba v prípadoch, hodných osobitného zreteľa a zvláštnej (naliehavej a neodkladnej) dôležitosti (porovnateľné s výnimočným stavom…), čo by bolo nevyhnutne potrebné, ako dôvod pre použitie tohto inštitútu dokázať (!) vtedy, ak by činnosť týchto mimovládok bezprostredne ohrozovala slovenskú štátnosť a jej atribúty, až do konečného rozhodnutia vo veci, ktoré musí byť v súlade s ústavou a zákonom! V režime naliehavé a neodkladné môže byť takýto vládny výnos vydaný len výnimočne, ako predbežné opatrenie, majúce dočasný právny význam a účinok až do konečného rozhodnutia vo veci, inak môže byť napadnuté ako protiústavné!

Zákaz alebo obmedzenia, smerujúce k existencii a činnosti subjektov tretieho sektora (tzv. mimovládky) je možný len a výlučne (!) na základe osobitného zákona. Aj ten ale, môže byť napadnutý ako protiústavný! Nestačí teda obyčajný zákon ale zákon o sile ústavného zákona. A to je vo výlučnej kompetencii zákonodarného zboru (parlament). Tento legislatívny akt je možný na základe troch možných zákonodarných iniciatív
a/ ako samostatná ústavná a zákonodarná iniciatíva vlády (z vôle vlády),
b/ parlamentného poslaneckého klubu (z vôle poslaneckého klubu),
c/ na základe vôle občanov (úspešné a platné občianske referendum).
Celoplošný zákaz neziskoviek nie je ale (!) v demokratickom zriadení možný, bol by anachronizmom s návratom do čias totality…

Zákaz činnosti jednej konkrétnej neziskovky (Inštitút ľudských práv) je viac, než pochybný, pretože IĽP skryte presadzuje skryte štátnu ideológiu ľavicovo orientovaného neomarxistického liberalizmu (lebo spoločnosť túto ideológiu nemá v o vedomí) a politické prostredie nemá politickú vôľu pre dôsledné preskúmanie a prax ústavného: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ a uvádzať ho dôsledne do života dôsledne demokratickej spoločnosti…
Na úvod poučenie, fakty z teórie ľudských práv, aby bolo jasno vo veci nielen Inštitútu ľudských práv ale aj ostatnej širokej občianskej verejnosti:
Ľudské práva delíme na
a/ základné (neodňateľné a univerzálne)
b/ akcesorické (doplnkové), bez automatického nároku.
Prípad kontroverzného februárového referenda Aliancie za rodinu 2016…
Poučenie: Treba vzdelávať spoločnosť, ktorá netuší, že nevie, čo sa v skutočnosti deje (Chomsky). Je omámená kýmsi jej podsúvanými ľudskými právami a slobodami, s „vraj“ ich údajnou „univerzalitou“ (dezinterpretácia ľudských práv a slobôd) –  až do nemoty a vnútro spoločenského konfliktu…
Jedine dobre vzdelaná spoločnosť dokáže a môže byť zárukou je správnej orientácie a cesty k dobre spravovanej, všestranne ekologickej  a udržateľnej spoločnosti…
K petícii: Sama o sebe je a môže byť občianskym a politickým signálom, vyjadrením postoja a vôle časti proti systémovo orientovanej slovenskej občianskej spoločnosti, ktorá sa postupne prebúdza zo zlého sna…

Už niekoľko rokov upozorňujem a poukazujem na charakter tejto a jej podobných ľudsko-právnych”mimovládok (IĽP a Inakosť-LGBTI Slovakia…)!!!
Aj na ústavnú pochybnosť Ankety Homofób roka! A tá nemá nič spoločné s filmovou “zlatou malinou”! Pripomína začiatky Norimberských zákonov!
Zmienené mimovládne organizácie vyvíjajú protislovenskú činnosť a sú riadené transatlantickým západom…

Petícia a všetky ostatné petície by mali byť nielen zdrojom prieskumu verejnej mienky ale aj posolstvom a signálom pre vládu a parlament.
Opakovaná a pokračujúca ignorancia bude inak kontraproduktívna a spôsobí len ďalšiu radikalizáciu spoločnosti…

Odporúčam úplne novú, združenú petíciu smerujúcu k celoštátnemu referendu. Jej súčasťou nech je prehodnotenie činnosti a financovania istých, najmä pseudo „ľudsko-právnych“ neo ľavicových (neomarxistických) mimovládok, zastavenie ideológie genderizmu a multikulturalizmu (súčasť neomarxistickej ideológie), odmietnutie ratifikácie Istanbulského dohovoru (ten nebezpečný trójsky kôň gender ideológie, skrývajúci sa za násilie na ženách, má byť ratifikovaný v júni 2016!), prehodnotenie Vládnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a Akčného plánu pre LGBTI osoby…

Osobitnou petíciou a referendom prinútiť parlament k zákonodarnej iniciatíve vo veci zmeny zákona o politických stranách, postavenia vo vzťahu k štátu a občanom a volebného zákona, s posilnením prvkov priamej demokracie o referendum (jeho úprava a reálne sfunkčnenie od komunálnych až po celoštátnu úroveň podľa nových pravidiel a určením reálneho primeraného kvóra pre jeho platnosť a v možnosti potenciálnu úspešnosť ktoréhokoľvek referenda).
Pozor! V článku zmienenú a jej podobné petície treba riadenou a organizovanou koordináciou zhromaždiť a uložiť k ich ďalšiemu spoločnému použitiu pre účely združeného celoštátneho referenda…

Z ekonomických (finančných) dôvodov (štátny rozpočet) je potrebné referendum spojiť s prípadnými (v potenciálnej možnosti…) predčasnými parlamentnými voľbami…
Voľby do európskeho parlamentu sú až v r. 2019, čo je príliš neskoro a zmienené mimovládky môžu napáchať dovtedy ešte veľa škody…
Rovnako, aj ďalšie komunálne voľbu sú tiež v r. 2019
Petícia (združené , úspešné a platné referendum s viacerými otázkami) sa môže stať  spoľahlivo záväzným imperatívom pre povinnú legislatívnu zákonodarnú iniciatívu vlády a zákonodarného zboru (“Moc ľudu pochádza od občanov!”)…
Výsledok a dikcia referenda bude záväzný pre vládu a parlament. Aj za cenu otvorenia ústavy a rozšírenie parlamentnej (zastupiteľskej) demokracie o prvky priamej demokracie, k ktorím patrí funkčné referendum na všetkých úrovniach moci a vládnutia.

Všetkým hlupákom, ktorí mali výhrady voči údajným “zbytočným” šiestim miliónom za februárové referendum 2015: Za predošlých slovenských vlád boli ukradnuté a vytunelované desiatky miliárd zo spoločného štátneho rozpočtu a neostalo na zdravotníctvo, sociálne veci (rodina) školstvo a kultúru!
Februárové referendum 2015 nech je pre občiansku spoločnosť a iniciátorov (organizátorov) petície smerujúcej k jednému, politicky silnému (!) celoštátnemu referendu aj „poučením z krízového vývoja slovenskej spoločnosti“ po predčasných parlamentných voľbách v r. 2012…

Štandardný systém tzv. štandardných politických strán a hnutí sa historicky a politicky vyčerpal, nemá už nič spoločné so štandardnou realitou. Tá je mŕtva.
Rovnako nemá zmysel ani štandardné ľavo-pravé mantinelistické politické myslenie, slovenská občianska spoločnosť sa musí už konečne pohnúť dopredu rovnou a priamou cestou, nie cik-cak sem, cik-cak tam a každé štyri roky si trieskať hlavu (a hlúpnuť) o postranné mantinely (aktuálne už po 10-ty krát po “nežnej”)…
Občania Slovenska! Potrebujeme priamy útok na bránu!
Spoločnosť prahne po posilnení priamej otvorenej spoločenskej diskusie a reálnych výstupov z nej vo všetkých témach, ktoré sa dotýkajú života občanov Slovenska.
Táraniny o tom, či prezident má spájať alebo rozdeľovať, končia otázkami: Koho? S kým? Proti komu? Proti čomu? Za koho? Za čo?
Budem osobný a za seba: Vždy som chcel mať prezidenta, ktorého si budem nielen ctiť ale aj vážiť. Toto, ani mnohé iné, sa mi ako inak politickému, ideologickému a náboženského abstinentovi, ktorý odmietol potvrdiť a legitimizovať tento systém v marcových parlamentných voľbách , ako inak denno-denne občiansky aktívnemu ne-voličovi a publicistovi (bloger), sa mi ešte nepodarilo…
Okolnosti ale ponúkajú dobré šance…
Spoločne ich využime!
Ak “prepasieme” bežiace dni a náš čas, zasa sa nikam a tobôž dopredu nepohneme…
A ostaneme sa točiť v bludnom kruhu každé štyri roky…

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Juraj Režo

    LEBO ĽUDSKÉ PRÁVA! Štrasburg, 9. 3. 2016 – Poslanci Európskeho parlamentu včera odhlasovali ďalšie dve správy, ktoré sa snažia o nastoľovanie rodovej ideológie… V prvej sa rieši otázka rodovej rovnosti pre zamestnancov EP, ide o tzv. správu “Mlinar” a druhá sa zaoberá situáciou žiadateliek o azyl v krajinách EÚ, tzv. “Honeyball”. Branislav Škripek sa pýtal: „Aké všetky rodové identity tu spravodajkyňa myslí? Existujúce alebo také, s ktorými niekto ešte len príde…?” Právo na potrat pre žiadateľky o azyl… http://www.branislavskripek.sk/zle-spravy-z-ep-ideologicke-skolenia-a-potraty-pre-ziadatelky-o-azyl/

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?