Publikované: 26.11.2019

K pojmu rodová spoločenská rola, rodová rovnosť a Istanbulský dohovor

V kontexte tohto dohovoru pojem „rod“, ktorý zahŕňa mužské a ženské pohlavie, Istanbulský dohovor vysvetľuje, že existuje súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania sa, činností a vlastností, ktoré daná spoločnosť považuje za vhodné pre ženy a mužov…
K ďalšiemu už zrejme čitateľsky „únavnému“ článku na tému Istanbulský dohovor ma priviedlo „odborné stanovisko“ Denníka N a hlavnej slovenskej rodovej ideologičky, pôvodne chemičky, Ing. Oľgy Pietruchovej, vedúcej Odboru rodových rovností a rovných príležitostí MPSVaR SR):
https://dennikn.sk/blog/1661789/omyly-a-lzi-pana-palka/?ref=box
Poznámka: Ing. Pietruchová ma na fejzbúku zablokovala. Dôvod: Mal som názor. Výsledok: Pre Ing. Pietruchovú a jej stránku neexistujem, píšem svoj názor tu. Aj pre podobné pštrosie hlavy celej tej „liberálnej“ obce pochybne vzdelaných „oviec“ rodovej ideológie a feministiek…
Oľga Pietruchová, rodová ideologička MPSVaR:
           

Silvia Porubänová, mediálne známa sociologička, inventár TA3, STV a “Silnej zostavy” komentátorka politiky a volieb, Pietruchovej spolupracovníčka a kamarátka, aktuálne sa vyjadrovala k “rodovo korektnému jazyku“:

Poznatok: Pozoruhodné je, že médiá v reláciách ku Medzinárodnému Dňu boja proti násiliu na ženách a hosťky Bielikovej Témy dňa 25.11. zmienili nález vraždy modelky Violy v Blave, ale Istanbulský dohovor nie… Znepokojivá je nečinnosť vlády a prezidentky vo veci výkonu Uznesenia NRSR o odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru, nik nevidí odvrátenú stranu Mesiaca, čo sa tam deje…
Za nečinnosťou vidím “habaďúru” vlády, ktorá môže súvisieť s postupným útlmom jej činnosti pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami…
O nečinnosti vlády (minister spravodlivosti Gál) a prezidentky, vo vzťahu k ID a uzneseniu NR SR sa mediálne “svorne” mlčí, pochopiteľne si “nesťažujú” ani Denníky N, SME a Pravda, ako jastrabi demokracie a ústavnosti…
Štyridsaťdva percentná prezidentka prisahala a “sľubovala na svoju česť a svedomie…”
Liberáli v časti rodová ideológia nás chcú „uondať“ (unaviť) znechutiť a vzdať sa odporu. Treba nám zotrvať a prevziať vecné občianske politické iniciatívy; inak naplnia svoje plány. Ak by v Istanbulskom dohovore nešlo o nič viac, než len o zastavenie páchania násilia na ženách, nepokúšali by sa tak úporne presadiť jeho ratifikáciu…
V predošlom článku som zmienil opatrenia pre rodovú rovnosť a rodovo korektný jazyk v európskom parlamente:

Slovensko už podpísalo Lanzarotský dohovor o predchádzaniu násilia a proti sexuálnemu násiliu na deťoch (nič proti, súlad s Dohovorom o právach dieťaťa, podpísané SR v r. 2010): https://rm.coe.int/slovak-republic-replies-to-the-thematic-questionnaire/168076705c
Text Istanbulského dohovoru (v r. 2011 podpísaný SR, poverenou Žitňanskou, dodnes neratifikovaný, lebo už aj Uznesenie NR o odmietnutí jeho ratifikácie – nevykonané vládou ani prezidentkou (!), a preto otvorené, neukončené, s otáznikom: ako a eko ďalej s ID?; pochybnosti trvajú):
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/rada-europy (Čl.3 Vymedzenie pojmov, po c/); Časť IX – Monitorovací mechanizmus GREVIO
Dôvodová správa k ID (strana 7):
https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2013/05/SJ-PREKLAD-Exp.Rep_._fin.pdf
Celé zle. Pojem rodovo podmienené násilie je postavené na fenoméne a jazykovom substantíve rod, ktorý zahŕňa obe pohlavia.
Rodové spoločenské role sa vytvárali (obrazne) od Adama a Evy. Boli a sú spoločenskou premennou. Antropologickou konštantou je pohlavie a rod v jednom (jednota pohlavia a rodu).
Nie je to spoločnosť, ktorá vytvára rodové role, tie sú autonómne a nezávislé od spoločnosti. Spoločnosť tvoria a dotvárajú muži a ženy s ich rodovými rolami.
Spoločnosť ich akceptuje.

V týchto procesoch je kus darwinizmu, neodarwinizmu aj epigenetických zmien vo fenotypoch, nie celého genotypu ľudstva, ale len v rámci jednotlivých civilizačno-kultúrnych okruhov…
Istanbulský dohovor pácha násilie “zhora” na oboch ľudských pohlaviach a rodoch, ľudsko-právne neprípustným diktátom a ingerenciou do života spoločnosti, ktorú tvorí populácia mužov a žien, ak kto chce, rodovo korektne, žien i mužov…
Záver: Istanbulský dohovor pácha násilie na ženách a mužoch, odstraňovaním ich prirodzených rodových rolí…
Podobným neprípustným zásahom do spoločnosti by bol, ja neviem kde, spáchaný trebárs „Dohovor Rady Európy o obmedzení počtu žien ľudskej populácie“ lebo je známe aj, že žien sa rodí viac, než mužov, čo je dané nastaveniami pre prirodzený maskulínny výber žien mužmi, za účelom párenia a zakladania rodiny, založenej manželstvom muža a ženy.
Ďalším dohovorom by bol zákaz manželstva muža a ženy. Až tak ďaleko ale odvaha a chucpe (drzosť a bezočivosť) protagonistov rodovej ideológie dnes ešte nepostúpila…
Pridajte prípadný zákaz pojmu jin a jang (ženský a mužský princíp). https://sk.wikipedia.org/wiki/Jin_a_jang
Pojem jin a jang zakladá rozdielna biopsychická a sociálna štruktúra ľudského fenoménu v časti pohlavie a rod. Je antropologicky nemennou konštantou, známa ako feminita (female) a maskulinita (male). Femina znamená umenšená. Smeruje k male, priťahovaná k maskulinite. Nerozbitné, nezničiteľné, súčasť ľudského antropina ako už ďalej nedeliteľnej jednotky ľudskosti v časti sexus a rod:

                    

Proti dvom pohlaviam a rodom postavili cluster (strapec) pohlaví a rodov, zvaných dúha, s ich skratkami LGBTIQ (…) a dožadujú sa rovnosti a rovnakých práv (manželstvo, a tak ďalej):

          

Porovnajte s fyzikou toku jednosmerného elektrického prúdu  nie od plus k mínus ale od mínus k plus: http://www.dvorniky.com/fyzika/2013-2014/6Sexta/gVII_T01_ElektrickyPrud_01.pdf
Medzi male a female, alebo male a female (rodovo korektne) je priestor ani male ani female, čosi medzi, ktorý tvoria biopsychické anomálie a odchýlky od normy, ktorú zakladá
a/ jednota pohlavia a rodu (pohlavie splýva s rodom),
b/ non jednota (nejednota pohlavia a rodu).
Z pohľadu ľudskej antropológie a genetiky, genéza (pôvod, etiológia) týchto biopsychických porúch mimo rámec štandardu je nejasná, ich existencia je reálna. Nemožno ich označiť ako normu, tobôž, na nej založiť teóriu rovnosti pohlaví a rodov Istanbulským dohovorom.
Nosnou hypotézou pre základné ľudské práva a slobody je Čl. 1 Listiny základných práv a slobôd:
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
Na tejto vete je možné postaviť antidiskriminačný zákon, legislatívu proti násiliu, nie Istanbulský dohovor. Výhrada k výkladu Čl.1.:
Pre všetky ľudské osoby platí, že sú si rovné len pred Ústavou a zákonom.  
Pred nadnárodno-štátnym Istanbulským dohovorom má prednosť domáci národno-štátny interný predpis, antidiskriminačný zákon a zákon o ochrane a odškodnení obetí násilia..
K odstraňovaniu základov rodových rolí v záujme boja proti násiliu na ženách, životná prax a všeobecná skúsenosť:
Nie ružová ale modrá dievčatiek z nich neurobí chlapčekov a neprezlečie ich zvnútra. Svojej dcére som kedysi k bábikám podsunul auto a tank. Odignorovala. Syn posadil bábiku do pásáka a bagra. Dcéra, dnes manželka a matka, je prekladateľka a syn, manžel a otec, technik. Pripravujú sa na vnúčatá…
Dana Drábová, jadrová fyzička, slobodná, bezdetná, je šéfkou českého Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť. Ako jediná, má voľný vstup do akéhokoľvek jadrového zariadenia, a ak by chcela, aj do reaktora, hoc aj o polnoci…

Ak sa žena rozhodne, že poletí do kozmu, poletí. Ak sa iná jadrová fyzička rozhodne na poste šéfky jadrového dozoru vymeniť Danu Drábovú, musí byť lepšia, ako Dana Drábová…

Cyril Höschl, ženatý, otec štyroch detí, je medzinárodne uznávaný psychiater; ak ho ktorá zo žien, v jeho pozícii psychiatrickej a spoločenskej autority chcete nahradiť, musíte byť profesijne lepšie, ako dnes pán doktor, profesor, doktor vied.
Priekopníkom odstraňovania spoločenských rodových rolí odporúčam konzultácie s odborníkmi na antropológiu, a ak nepomôže, s psychológom alebo pánom Cyrčilom Höschlom (https://www.nudz.cz/pracovnik/?id=94). Známe sú aj jeho stanoviská k rodovej ideológii aj xenofóbii (ideológia multikulturalizmu).
Istanbuský dohovor je asymetrický vstup do zvrchovanosti, suverenity a nezávislosti národných členských štátov EÚ a Rady Európy.
Takzvané povinné kvóty pre ženy sú rovnako nepriechodné ako kvóty pre povinné prijímanie a prerozdeľovanie utečencov.
Istanbulský dohovor oddeľuje biologické pohlavie od psychologického rodu, čím rozbíja nerozlučnú aj dialektickú jednotu dichotómie bio-psychického fenoménu sexus a gender, teda pojmu pohlavie a rod v jednom aj v jeho filozofickom aj reálnom biopsychickom pohlavnom a rodovom dualizme a sústavnom, úžasnom ľudskom konflikte jin verzus jang…
Ak bude na vás páchané násilie, nebudete nad hlavou mávať Istanbulským dohovorom. Vaše zdravie a život a bezpečie súkromia sú povinné z ústavy a zákona chrániť OČTK, nie Istanbulský dohovor.
Rozvod, vnútro partnerský a manželský konflikt, ktorý vyústi do psychického alebo brachiálneho násilia, je dôsledok nezvládnutia stáleho napätia medzi pohlaviami a rodmi, často nezvládnutého obomi partnermi alebo manželmi, lebo ľudský faktor a ego…
Odporúčam Silnú zostavu na tému: Keď sa deti stávajú rukojemníkmi rodičov:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14081/204666
Slovensko v boji proti násiliu všetkého druhu, nepotrebuje dohľad a dozor nejasne definovaného ešte aj nadnárodno-štátneho inštitútu GREVIO (nástroj kontroly plnení Istanbulského dohovoru). Toľko aj k Dňu boja proti násiliu na ženách.
Ak pri útoku agresora nemáte možnosť kričať a volať o pomoc (telefón, okoloidúci, susedia) tak nevyťahujte z kabelky Istanbulský dohovor alebo dôvodovú správu k nemu, ale naplno vrieskajte „Huráááaaaa….!!!“
Sexuálny násilník spravidla „zvädne a sklapne“ aj ak prevezmete iniciatívu „…no, poď, ty môj mužný silák a násilníček!“
Znova a znova sa pýtam a budem:
Prečo nebola zastavená ratifikácia Istanbulského dohovoru podľa dikcie a imperatívu uznesenia Národnej rady Slovenska?
Ako sa má k zákonodarnej moci (parlament) výkonná moc (vláda a prezidentka)?
Slovenský parlament uznesením artikuloval vôľu väčšiny slovenského ľudu, ako kľúčového nositeľa moci v štáte slovenskom. Či dánskom?
Ústava padla ešte pred voľbami? Je už len zdrap papiera v pozlátenej koženej väzbe vo vitríne vestibulu bývalej Slovenskej národnej rady?
Túto otázku, položím aj na budúce, a keďže adresátmi bola odignorovaná, vám, občianky a občania, aby som sa vyjadril ako-tak rodovo korektne (predsúvanie mužov pred ženy a ženy pred mužov nemá účel určenia poradia z aspektu rodových rolí ani rodovú diskrimináciu).
Len-tak mimochodom, Istanbulský dohovor neratifikovala ani Česká republika.
Aké sú témy náplne práce ústavno-právneho výboru parlamentu? Viem, čo je “má dať-dal?” Plní-neplní?
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=136
Bečnostná rada štátu plní úlohy ochrany a prevencie pred útokom zvonka alebo zvnútra a bezpečnostné hrozby útokov na územnú celistvosť alebo ústavné zriadenie a charakter štátu. (…)
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?