Publikované: 27.07.2019

K vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030

Aliancia za rodinu má pripomienky, artikulované v priložených dokumentoch a petícii. Týkajú sa prednostne postavenia rodiny, založenej manželstvom muža a ženy a starostlivosti o potomstvo, pochádzajúce z týchto typov rodín a opatrení na zastavenie a zvrat demografickej krivky na Slovensku.

 https://www.alianciazarodinu.sk/
Zavedenie povinnej predškolskej opatery, pred primárneho vzdelávania a výchova detí vyhovuje aj kapitalizmu, a „uvoľňuje“ mu pracovnú silu, viazanú deťmi v predškolskom veku, ktoré prekážkou voľného trhu pracovnej sily, mužskej aj ženskej, ide o deti vo veku pred nástupom povinnej školskej dochádzky.
Kapitalizmu teda „vyhovuje“ aj ideológia „rodovej rovnosti„ a ľudsko-právna požiadavka rovných a rovnakých príležitostí zamestnávania mužov žien.
Význam rozšíreného predprimárneho vzdelávania vychádza z potreby prípravy detí predškolského veku pre účel dobrého zvládnutia učiva 1. ročníka, s osobitným zreteľom na detičky zo sociálne vylúčeného a málo podnetného rodinného prostredia…
…ibaže deti z dobre socializovaných a inšpirovaných rodín predprimárne vzdelávanie spravidla nepotrebujú.
Mám názor, že povinné predprimárne vzdelávanie by malo byť adresované deťom so sociálne vylúčeného a sociálne slabšieho prostredia, s osobitnými, na tento účel zameranými potrebami…
Problém je ale v rozširovaní tejto možnosti ako povinnosti a v oddeľovaní a odoberaní detí z rodinného prostredia, najmä v kritickom ranom veku detí, biopsychicky závislých najmä na blízkosti svojich matiek. Rola otcov je najmä do veku troch rokov dieťaťa mierne v úzadí. Život v prostredí oboch najbližších rodičovských vzorov (pohlavie a rod) má zasa význam pri utváraní rodovej identity detí…
Jasle a škôlky boli samozrejmosťou aj za socializmu. Dokonca ako výdobytok socializmu.
Tlak na zamestnanosť žien je ale dnes jeden z faktorov odkladu alebo vzdania sa materstva.
Opatera a starostlivosť starých rodičov o deti rodičov v práci je len náhradná a doplnková.
Pojem „rodový stereotyp“ je scestný konštrukt. Napokon, slovenským parlamentom bol odmietnutý s celým Istanbulským dohovorom.
Tento gordický uzol alebo uzavretý kruh možno otvoriť len ďalšou intervenciou štátu, podporou tradičnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy. A súbežne odstraňovaním ekonomických, sociálnych a ostatných subjektívnych faktorov a príčin vzdania sa materstva potratom.
Je ale v záujme kapitalizmu, aby mal nielen dostatok pracovnej sily, ale aj kvalifikovanú pracovnú silu, s pridanou hodnotou, spôsobilú vyhovieť požiadavkám a trendom PR4.0.
Participáciu investorov kapitálu vidím v podiele a príspevku podnikateľov na zabezpečení a zvyšovaní kvality života pracujúcich, života ich rodín, s dôrazom na mladé rodiny.
Čo robia USS Košice alebo slovenské automobilky pre rodiny svojich zamestnancov okrem toho, že ustupujú tlakom na minimálnu mzdu? Skrátim to. Nevdojak mi napadá ekonomický systém Tomáš Baťa. Ten ale nepotreboval „ekonomické stimuly“ a daňové prázdniny od štátu. Nechcel, aby mu štát ešte aj pod nohami budoval infraštruktúru. Od štátu chcel len pokoj. A za to štátu odvádzal dane. Čistá práca. Systém Baťa bol a je aj menej citlivý na ekonomické krízy. Lebo. Viac na adrese ekonóm Milan Zelený. Ja nič, iba si tak píšem. :-)
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030-zverejnena-na-pripomienkovanie
https://www.podpisem.sk/petition/hromadne-zasadne-pripomienky-k-vizii-a-strategii-rozvoja-slovenska-2030/?ts=06130209
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?