Publikované: 08.06.2020

K ženským menám a priezviskám na Slovensku, prechyľovanie

Základné ľudské právo na použitie a komunikáciu v rodnom jazyku musí platiť aj pre osoby inej národnosti, žijúce na Slovensku, s občianskou príslušnosťou k Slovenskej republike.
Kodifikovaný slovenský jazyk platí pre osoby slovenskej národnosti. JUĽS už ale k veci „ne-prechyľovania“ (-ová) ženských priezvisk osobitné výhrady nemá. Ide o dôsledok cezhraničných a národnostne zmiešaných manželstiev na Slovensku. Nemala by mať ani matrika.
Pre ženy, pôvodom cudzinky, z akéhokoľvek iného, než slovenského jazykového prostredia musí platiť aj „sloboda od“ prechyľovania rodných mien a priezvisk aj po sobáši.
Zásadný rozdiel medzi slovenčinou a maďarčinou je, že slovenčina je slovanský jazyk flektívneho typu, má teda aj gramatický rod. Maďarčina je ugrofínsky jazyk aglutinačného typu a gramatický rod nemá.
Maďarská žena si dnes po vydaji môže vybrať z piatich podôb svojho nového oficiálneho mena:
1. Manželovo priezvisko aj krstné meno so ženskou príponou, napr. Nagy Józsefné;
2. Manželovo priezvisko a svoje krstné meno, napr. Nagy Éva;
3. Svoje priezvisko aj krstné meno, napr. Kovács Éva;
4. Svoje krstné meno, svoje rodné priezvisko aj manželovo priezvisko so ženskou príponou, napr. Nagyné Kovács Éva.
5. Nové spojené priezvisko, ktoré používajú obaja manželia, napr. Nagy-Kovács.

Dvíha ma zo stoličky
, ak je osoba ženského pohlavia s titulom MUDr. druhou stranou oslovovaná titulom ako: „Pani doktor“ bez rodovej prípony. Na Slovensku a v slovenčine jednoznačne platia kodifikované tvary pre lekárov mužov „pán doktor“ a lekárky ženy „pani doktorka“. Tiež v prípade magister, magisterka, inžinier, inžinierka…
Rodovo citlivý jazyk (RCJ) pozná osobitné oslovenia pre zmiešané zhromaždenie ako „Dámy a páni“. Zavádza ale nadbytočné označovanie trebárs učiteľskej obce ako „učiteľky a učitelia“. Alebo „voliči a voličky“ (voličstvo).
Viete si predstaviť to reťazenie povinných označení a odlíšení v ďalších mnohých prípadoch, ako: stolári a stolárky, vodiči a vodičky, pekári a pekárky (…); však to je „na hlavu“!
Už len čakám, kedy už konečne „vyštartuje“ JUĽS (ako Rada prokurátorov…).
Poznámka a odporúčania, na ktoré môžete vziať jed: Rodovo neutrálne na pozadí s odlíšením a akceptáciou oboch pohlaví je označenie „voličstvo, učiteľstvo“, aj ako oslovenie: „Ctené občianstvo, učiteľstvo, voličstvo, študentstvo“. Tiež „Vážené zhromaždenie“.
Poznámka: Cirkevné zhromaždenia nepoznajú osobitné odlíšenie mužov a žien; len oslovenie „Milí veriaci“. Cirkev je ženského rodu (definícia z Písma). Patrí obom veriacim pohlaviam.
Rodovo citlivý a rodovo korektný jazyk
Hromadí slová v syntagmách (vety, parole). Kvantitatívna nadbytočnosť, redundancia navyše. RCKJ tým vytvára nepotrebné a zbytočné paradigmy. Účelom jazyka je jeho kvalita, nie kvantita. Dobrý a kvalitný jazyk je stručný a „krátky“.
Zavádzanie „rodovo citlivého jazyka“ je zbytočné, každý jazyk má svoju lexiku a gramatiku. Ide o násilie páchané na jazyku a jeho používateľskej verejnosti, v civilnej aj úradnej komunikácii…
Aj pre jazyk platí „šedá teória a zlatá prax“ (Goethe).

Počnúc OSN a pokračujúc EÚ, protagonisti rodovej ideológie bezočivo preberajú už aj právomoci jazykovedných ústavov na národných úrovniach…
Ide o pseudo vedeckú neomarxistickú rodovú ideológiu, ktorá na pôde Slovenska ako nesúladná s Ústavou SR a Čl.1. odsek 1 v časti ideológia.
Zastavme to spolu ako občianska spoločnosť, žijúca na Slovensku a zahŕňajúca mužov a ženy štátotvorného slovenského národa spolu s národnostnými menšinami a etnikami; všetci máme svoj rodný a kodifikovaný jazyk; aj v týchto veciach si spolu porozumieme.
V súlade s Ústavou, jej preambulou a zákonom o štátnom jazyku a občianstve SR.
Spracované v opore o: „Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka; problematika rodovo citlivého vyjadrovania v maďarčine (v Maďarsku a na Slovensku)“:
https://www.academia.edu/31272315/Problematika_rodovo_citliv%C3%A9ho_vyjadrovania_v_ma%C4%8Far%C4%8Dine_v_Ma%C4%8Farsku_a_na_Slovensku
Odporúčam nahliadnuť: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187110/GNL_Guidelines_SK-original.pdf
Poznámka 1: Autorkám „uniklo“ že použitie tvaru „vydaji“ hore v texte prezentuje sémantiku: „Vydaj ženy za muža“ (žena sa oddáva mužovi vydajom za muža); feministky „zúria“, lebo: pojem a význam „vydaja“ (uzavretie manželstva, sobáš) znamená pokorenie žien mužmi, nadvládu mužov;
Poznámka 2: Pojem manželstvo etymologicky znamená spojenie muža a ženy. Sémantika pojmu „man-že (lstvo)“ znamená, že muž je na prvom mieste, žena „za ním“. Rodová diskriminácia?  Feministky a „rodového teológa“ Ondreja Prostredníka (Teológia rodu, academia.edu) predsedu Progresívnych veriacich, filiálky Progresívneho Slovenska, môže „vytáčať“ prvenstvo Adama a druhotnosť Evy. Možno proti tomu protestovať, aj s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo je možné vo veci urobiť.

Muž je muž, žena je žena. Ostatok medzi je odchýlka od antropologickej hetero normy, priestor medzi je vyplnený vyšším-nižším podielom a pomerom mužského a ženského elementa. To ale vôbec nezakladá potrebu tvorby a kreácie toho množstva pohlaví a rodov!
Dôvod: Početné rozširovanie takzvaného nového proletariátu novej, progresívnej neomarxistickej dúhovej ľavice a jej ľudsko-právnych aktivistov“ (IĽP a Inakosť LGBTI Slovakia) pre účel: „Proletári LGBTIQ (…) všetkých krajín, spojte sa!“ (dnes dúhová internacionála).
Poľutovania, empatie a špeciálneho ľudsko-právneho zaobchádzania sú hodné len deviácie druhu transgender a hermafroditizmus. Bez komentára. Medicínske diagnózy uznané WHO.

Neomarxisti v OSN a EÚ v rámci rodovej ideológie (proti ústavná!) zavádzajú takzvanú „rozšírenú normalitu“. Mení sa definícia pojmu normotvorná hetero normalita.
OSN preberá rolu globálneho „rodovo korektného“ jazykovedného ústavu, čím nastoľuje diktatúru a vládu zanedbateľných „menšín“.
Za poľutovania a empatie a špeciálneho ľudsko-právneho zaobchádzania hodné, sú deviácie druhu transgender a hermafroditizmus. Aj s rozšíreným právom na medicínsku a odbornú intervenciu, s prípustným pridaným právom rodového prechyľovania priezvisk (rodovo korektný jazyk).
Toto tu chcete ako „rodovo korektne“ pomenovať? Ani ten, ani tá, teda čo? To? Nie? Tak ako? A ako to chcete uvádzať v matričných dokumentoch ? A toto majú byť takzvané „sexuálne menšiny”? A to druhé je čo? Len spoločensky neuznaná “sexuálna menšina”?
             

K tomu aj tu: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-konference-lgbt-sexualni-mensiny-cr-evropska-unie.A191104_092113_domaci_lesa?
Pokusy o dokonalý „rodovo citlivý jazyk“ zlyhávajú na živej a nepriestrelnej jazykovej praxi sústavnej genézy jazyka a reči jednotlivých štátotvorných národov, v diachrónno-synchrónnom kontinuu.
Absolútne platí, že: „Na počiatku bolo slovo!“ Bude aj na konci. Aj preto treba s jazykom opatrne. Práve preto sa JUĽS nehrnie do častých rekodifikácií spisovnej slovenčiny, len-tak, na čiusi rodovo-ideologickú a politickú objednávku; nazvime ju pravým menom, dobrým a správnym jazykom: Ide o „rodovo-korektný“ ideologický a politický diktát OSN a EÚ!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?