Publikované: 16.10.2015

Kresťansko-demokratické hnutie zareagovalo na „akčný plán“…

Kresťansko-demokratické hnutie ide do konfliktu s vládnucim Smerom, zatiaľ „iba” s jeho ministerstvom spravodlivosti. Aj v oblasti ľudských práv prišla „horúca jeseň“ a informačná vojna. Ide o ďalší spôsob existencie samostatného, demokratického a suverénneho štátu. Nielen v otázkach migračnej krízy…
Taktiež aj v prípade Vládnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv šlo najskôr a na začiatku „len“ o návrh na pripomienkovanie.
Viac sa zrejme dozvieme z televíznych alebo rozhlasových debatných dueloch Kresťanských demokratov a Smeru…
Časový priestor na pripomienkovanie “akčného plánu” je, akože inak (?) a znova podozrivo krátky. Akoby sa s ním kamsi ministerstvo ponáhľalo. Termín uzávierky pripomienok je 19. október. Množstvo ľudí (odborníkov, laikov, obyčajných občanov…) nestihlo a nemalo šancu tento ďalší z „úžasných produktov“ čo len zaregistrovať, nie to ešte aj pozorne prečítať, vyhodnotiť a zareagovať. Aby bolo jasno, čo si myslím:  Vyhodnotil som. a “jdu blejt, velebnosti…“.
Kam sa podeli „záväzky“ a deklarovaná ochota v zásadných otázkach týkajúcich sa celej spoločnosti otvoriť „širokú odbornú aj laickú (občiansku) diskusiu“?! Kam sa stráca tá deklarovaná demokracia?!
Pri „stratégii“ bola väčšina pripomienok odignorovaná a „stratégia“ bola vládou po jej dočasnom „vyčkávacom“ pozastavení  prijatá a schválená už hneď na tretí deň po februárovom referende…
Do „stratégie“ bola implementovaná genderová ideológia Jogjakartských princípov a Istambulského dohovoru, ktorý Slovensko v r. 2011 len podpísalo ale stále (čo je správne) neratifikovalo. Jogjakartské princípy boli odmietnuté OBSE, preto by nemali byť implementované do národných legislatív a ide o zjavnú nadprácu slovenských “ľudsko-právnych” činovníkov!
Genderová ideológia a jej prvky obsiahnuté v Jogjakartských princípoch sa „kreátori“ Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016-19 chystajú infiltrovať aj do Akčného plánu pre LGBTI ľudí.
Prestávam veriť vláde SR a mám dilemu (nevidím im do hláv) a preto sa domnievam, že
a/ naše vládne elity sú vo veci negramotné,
b/ alebo „dvojtvárne“,
b/ konajú pod tlakom zvonka, cez nátlak slovenských ľudko-právnych mimovládok.
Priemerne samostatne a kriticky rozmýšľajúceho občana dôvodne vzbudzujú občianske zneistenie až neistotu, a požiadavku na chronickú ostražitosť.
Plán tento raz pochádza z dielne ministerstva spravodlivosti. Stratégia vznikala pôvodne v gescii ministerstva zahraničia a na pôde MPSVaR.
Ak časť politickej scény a verejnosti volá po odluke cirkví od štátu, a dôvody vidím tak pol na pol ako správne aj otázne, mala by tak reflektovať aj lži a polopravdy deklarované v Ústave SR: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
1. Katolícka a ostatné kresťanské cirkvi (denominácie) a náboženské spoločnosti neusilujú o klerikálny štát. Stav prvej „samostatnej“ SR ako „farárskej“ republiky sa nezopakuje. Európe a Slovensku hrozí viac islamský štát!
2. Zmena financovania cirkví (viac návrhov), odborná a laická diskusia kléra a laikov s politikmi a širokou občianskou verejnosťou je potrebná. Ale, súbežne treba otvoriť aj zásuvku financovania a spôsobu existencie politických strán a hnutí.
3. Náboženstvo je potrebné vyňať zo štátneho programu vzdelávania a výchovno-vzdelávacieho režimu štátnych škôl. Zrušiť povinnú alternatívu náboženstvo alebo etika a ponechať len etiku (etika obsahuje svetský aj náboženský aspekt). Náboženstvo vyučovať ako dobrovoľný obligátny predmet na miestach na to určených, mimo priestor štátnych škôl (bez tohto zásahu do súkromného a cirkevného školstva).
V časti ideológia ide o rozpor s deklarovaným ústavným znením, a plazivá prax usvedčuje síce dobrú ale postupne marenú dobrú vôľu ústavodarcov, po roku nadobudnutia samostatnosti Slovenska…
Na pôdu samostatného, zvrchovaného a právneho štátu (znova ÚSR) plazivo vstupuje genderová ideológia, vo svojich dôsledkoch proto fašistická príbuzná novej, plazivej, nevídanej a neslýchanej tretej totality, ktorú nepredpokladal ani George Orwell (pozri „stratégia“ a akčný plán pre LGBTI ľudí…).
Z dielne Sulík-Matovič vzišla novela trestného zákona vo vzťahu k doteraz nevyjasneným a riadne nedefinovaným pojmom xenofóbia a homofóbia, s platnosťou a účinnosťou od 1.7.203.
Z „akčného plánu“ vyplýva, že má pribudnúť transfóbia a zostrená precizácia skutkov, spáchaných v tomto kontexte, ktorá má v praxi priniesť legislatívny rámec pre vznik špecializovaného,  štátom financovaného represívneho aparátu.
Znenie časti plánu: „Rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy. (30. jún 2017)“ Dá sa predpokladať, že zoznam bude rozširovaný každých päť rokov (zatiaľ sa týka „len“ LGBTI…).  Teda, že zoznam spoločnosťou a štátom „chránených“ deviácií bude rásť. Lebo: salámová metóda…
Štátny aparát ale ignoruje existenciu pochybnej ankety Homofób roka, ktorá vykazuje znaky do praxe aplikovaných Norimberských zákonov (stigmatizácia, značkovanie, nálepkovanie údajných homofóbov). Odporúčam nositeľom ceny „Homofób roka“ individuálne súdne žaloby.
Ibaže: nastupuje nový, nebezpečný fenomén súdneho aktivizmu a súdneho trendizmu (flagrantne najvyšší súd USA…).
K trestnosti: trestným činom musí byť trestným konaním preukázaný následok (osobná nehmotná, hmotná ujma, ujma na zdraví, prípadne živote dotknutého poškodného, zjavný a preukázateľný následok zásahu do osobnej integrity poškodeného. Inak ide o nepravdivé a z rovnakého zákona stíhateľné krivé obvinenie a lož.
V dokumente sa píše: “Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Všetky ľudské práva sú univerzálne, vzájomne previazané, nedeliteľné a navzájom súvisia. Ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí sú súčasťou univerzálnych ľudských práv.”
Dôraz sa kladie na prvú vetu a údajnú (domnelú) univerzálnosť a rovnosť práv. Ibaže (!) manželstvo, registrované partnerstvo ani adopcie nie sú základnými ľudskými ale akcesorickými právami (!), ktoré môže jedinec, osoba, nadobudnúť len individuálne a prípadný inštitút (detto) môže byť prijatý len na základe spoločenského konsenzu: ako vec osobitnej, zvláštnej dôležitosti a spoločenského významu, záujmu, na základe referenda (!), referendom viazanej politickej vôle a rozhodnutím zákonodarného zboru (parlamentu SR)! O tom je demokracia reálneho (!) právneho štátu!
Z predkladacej správy: „Akčný plán nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.“ A to je flagrantná lož, ktorá sa dá vydedukovať a odvodiť od znenia “akčného plánu” Štát bude musieť zamestnať ďalších ľudí a mimovládky dostanú “tvorivý a kreatívny” priestor tiež. Školstvo bude musieť prerábať a vyrábať nové učebnice (šľabikáre atď.), aj vo veci “rodovo korektného jazyka”.
V súvislosti s „akčným plánom“ sa predpokladá zavedenie povinnej sexuálnej výchovy do štátneho programu vzdelávania, s prvkami a obsahmi gender mainstreamingu, čo je zrejmá ideologizácia školstva, vzdelávania a výchovy s už tušeným (tretia referendová otázka) vylúčením práva rodičov na dobre informovaný slobodný súhlas a výhradu svedomí , ktorú garantujú základné medzinárodné dokumenty v oblasti ľudských práv!
Text znenia „akčného plánu“ až príliš nápadne a prehnane akcentuje údajnú diskrimináciu LGBTI osôb, čo budí dojem, že ich počty sú také vysoké, že sa s nimi stretávame denne: ak sa nezviditeľňujú sa sami, často manifestačne, demonštratívne na dúhových pochodoch “hrdosti” (na čo?!), nevieme o nich…
Štandardné heterosexuálne osoby ich nevyhľadávajú, gay a lesbické kluby nenavštevujú (niet dôvod), v školách a na pracoviskách nebol zaznamenaný a evidovaný incident, ktorý by mal zakladať dôvod pre tento umelo vyvolaný a živený ideologický a politický humbug, vážne znepokojujúci spoločnosť, ktorá cíti znepokojenie: ide tu cielený, programovaný útok na rodinu, tradičné manželstvo a výchovu detí a mládeže…
a/ jej sexualizáciou už v útlom veku,
b/rodovým „scitlivovaním“ a „rozviklávaním“ pôvodne pevnej, zdravo sa vyvíjajúcej pohlavnej a rodovej osobnej identity detí,
c/ vyvolávaním pocitu viny, strachu a neprirodzenej autocenzúry,
d/ umelým  rozdeľovaním spoločnosti a jej vnútorným rozoštvávaním.
Otázka: komu toto prospeje? A kde sú práva ostatných hendikepovaných ľudí, vozíčkarov, ťažko a nevyliečiteľne chorých, sociálne odkázaných a živoriacich ako zabudnutý, eugenicky odhodený a pre spoločnosť nepotrebný a cynický, liberálny kapitalizmus a štát nepoužiteľný, odhodený odpad??!
Samozrejme, že mám k plánu pripomienky…

https://www.postoj.sk/6300/stat-ukazal-plan-pre-lgbti-ludi-pozrite-sa-co-navrhuju
K všetkým relevantným dokumentom sa môžete „preklikať“ tu:
http://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/
Hromadnú pripomienku som podpísal. Bez mihnutia oka. Lebo viem, o čom je reč. A nie som ľahostajný a voči spoločnosti, svojej rodine, deťom a vnúčatám  nezodpovedný ignorant.
http://www.infovojna.sk/kdh-ziada-ministra-boreca-zastavit-tvorbu-akcneho-planu-pre-lgbti-ludi
Obsah akčného plánu vychádza z prílohy č. 9 Stratégie, ktorá analyzuje práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, zavádza nadpráva pre úzku skupinu občanov, ktorá nie je menšinou a ako menšina nie je definovaná v žiadnom ľudsko-právnom dokumente.
Hrubo zásahuje do výchovy a vzdelávania detí, do podstaty rodiny a rodičovských práv, do slobody vierovyznania, do práce učiteľov, do kultúry, jazyka, výberu zamestnancov atď.
Útočí na tradičné mravné hodnoty a slobodu názoru, presvedčenia a ich prejavu. Tento postup „znásilniť spoločnosť a umlčať ju“ ničí výdobytky demokracie a opäť zasieva medzi ľudí strach.
Navyše v čase hrozby prieniku moslimskej kultúry do Európy a na Slovensko.
V prípade prijatia tohto akčného plánu sa spoločenská situácia extrémne vyhrotí, radikalizuje a môžu vznikať prejavy násilia.
Občania, ľudia (!) Toto je vedome a úmyselne „zhora“ pripravovaný a do praxe implementovaný postupný nástup tretej, pre existenciu celého ľudstva kritickej totality, obdoby fašizmu na vyššej úrovni, než ktorú sme poznali v časoch prípravy Tretej ríše!
Prevzatý doplnok od  Iva Vranská Rojková, spisovateľka a občianska aktivistika:
„Téma LGBTI a rodovej rovnosti je pretláčaná z Bruselu a Slovensko je jeden z posledných štátov, v ktorom sa táto agenda ešte nedostala do legislatívy. Vniesla sa do spoločnosti cez Stratégiu ľudských práv, ale až tento Akčný plán definuje konkrétny obsah, ktorý sa má dostať do legislatívy a do praxe každodenného života. Doba od nás vyžaduje, aby sme sa angažovali, pretože, žiaľ, sila rozvratu je zorganizovaná, dotovaná a mocná. Pomáha hoci i malý vklad každého z nás – list či mail premiérovi, vláde info@vlada.gov.sk a jednotlivým ministrom. Je potrebné, aby sa ozvali všetci, ktorým záleží na prirodzenom prostredí pre výchovu našich detí, pretože len početné hlasy zdola dokážu v predvolebnom období ovplyvniť konanie vlády. Ako spisovateľka som sa snažila prispieť napísaním knihy “Krídluška v krajine stratených detí”, ktorú vám odporúčam ako pomôcku pre informovanie dospelých o týchto novodobých rizikách a ako posilu pre deti, aby sa vedeli zorientovať a brániť.“
Kolujú aj iné hromadné pripomienky, ak by ste ich chceli podporiť:
http://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_fora_zivota_k_akcnemu_planu_pre_lgbti
www.podpisem.sk/hromadna-pripomienka-zdruzenia-katolickych-skol-slovenska-a-fora-krestanskych-institucii-k-navrhu-akcneho-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/

 

 

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?