Publikované: 16.04.2013

KTO JE NA SLOVENSKU NOVÁ PRAVICA?

Hnutie NOVEJ PRAVICE vzniklo v minulom storočí ako reakcia na hnutie NOVEJ LAVICE charakterizované neomarxizmom, pozitvinou koncepciou slobody ako SLOBODY PRE a antimilitarizmom.

Hnutie  NOVEJ PRAVICE nebol monolitný celok a tomuto označeniu sa mu dostalo až spätne, keď zaznamenalo úspechy a našli sa v týchto novopravicovýchprudoch spoločné jednotiace prvky.

Hnutie NOVEJ PRAVICE  bolo vnútorne pluralitné hnutie a snáď mi čitateľ odpustí ak sa dopustím istého zjednodušenia a zovšeobecním, že:

NOVÁPRAVICA stála na troch pilieroch:

1. Libertarianizmus:    Friedrich A. Hayek, Ludwig Mises, Milton Friedman adalsi (pevne stojaci  na pozíciach klasického liberalizmu),

2.Patriotizmus a narodná konzervatívna obnova:  Russell Kirk, Richard Weaver, Eric Voegelin a Leo Strrauss

3. Antikomunizmus no zároveň i kritika NOVEJ LAVICE stojacej naneomarxizme a koncepcii  SLOBODY PRE.

Skúsme sa teda na základe týchto troch pilierov – rozhodujúcich kriterií zamyslieť kto reprezentuje na Slovensku hnutie NOVEJ PRAVICE.

Na dovetok by som ešte uviedol, že k prakticikým politikom NOVEJ PRAVICE  vo svete patrili Ronald Reagan a Margaret Tchatcher.

Tak kto je teda NOVÁ PRAVICA na SLOVENSKU?

Skô rako si odpoveď budeme zoosbňovať do konkrétných mien, navrhujem iný spôsob dorpacovania sa k odpovedi. A to aplikovaním troch pilierov NOVEJ PRAVICE tak ako som ich uviedol. Nech je to našim merítkom, ktorým budeme pomeriavat klučové politické zápasy na Slovensku a podľa toho uvažovať o zaradení nejakých mien do kolonky NOVÁ PRAVICA.

1.NOVEMBER 89…

Chcete vediet, či je ten, ktorý politik NOVÝ PRAVIČIAR?

Opýtajte sa ho aký ma vzťah k Novembru 89!

Ak z neho začnú vypadávať všakovaké konsiparčné teórie, ak začne tárať o riadení zvonku a geopolitických temných siločiarach, ak začne spochybnovať mravný postoj prvej garnitúry VPN a pridávať nezmysli o tom, že  “komunizmus bol dobrá myšlienka a to len ľudia ho zneužili” verte, že tento človek nemá s NOVOU PRAVICOU nic spoločné…

SLOVENSKÝ NOVÝ  PRAVIČIAR bezvýhradne stojí na strane NOVEMBRA 89 a jeho ÉTOSU.

2. ZÁPAS O KLAUSOVU EKONOMICKÚ  REFORMU…

Zápas o KLAUSOVU ekonomicku reformu sme na Slovensku prehrali odvolaním Jozefa Kučeráka z postu podpredsedu vlády v roku 1991 v SNR.

Výmysli o slovenských špecifikách, tvorbe vlastnej kapitálotvornej vrstve, dlhopisoch namiesto 2. vlny kupónovej privatizácie a pod… to všetko sa podpísalo na ekonomickom prepade v rokoch 1992-98. Zároveň na obrovských transakčných nákladoch na dokončenie transformácie vrokoch 1998-2006.

SLOVENSKÝ   NOVÝ  PRAVIČIAR

bezvýhradne  stojí na zakladnej filozofii a princípoch   KLAUSOVEJ EKONOMICKEJ      REFORMY aj keď spätne kriticky  premýšľa o jej jednotlivých  krokoch a časovaní.

Obhajuje ju však ako celkok a ako zasadný zlom v budovani slobodnej kapitalickej spoločnosti.

 

3.ZAPAS S MEČIARIZMOM.

Predv lastnou minulostou neutečieme.   Spor s Mečiarom bol zápas o našu minulosť (a schopnosť vyrovnať sa s ňou)a zároveň o našu budúcnosť.

Budúcnosť nie je moňná bez pamäte teda ako hovorieval Emund Burke

   zmluvy medzi mŕtvymi, živymi a nenarodenými.

Spor s Mečiarom bol sporom o  ÉTOS NOVEMBRA 89.

SLOVENSKÝ NOVÝ PRAVIČIAR stojí v mravnej opozíci  voči koncpetu KOMUNISTCKO-LUĎÁCKEHO ZMIERU AKO KONCEPTU VYROVNANIA SA S MINULOSŤOU, ktorý ponukol svojou praktickou politikou   MEČIAR.

4.ZÁPAS O CHARATKTER SLOVENSKA – ZÁPAS O REFORMY.

Po víťazstve nad mečiarizmom v roku 98, bolo len prirodzené, že sa ten široký prúd protimečiarovskeho vzopätia začal atomizovať a jehojednotlivi aktéri sa začali prirodzene profilovať na sporoch o podobu tých, ktorých konkterných politík.

Toto prirodzené profilovanie umožnilo vznik prvych libertarianskych pohybov vyjadrených dvoma ciastkovymi zápasmy a to  ZRUŠENIEDE  DIČSKEJ DANE A ZAVEDENIE ROVNEJ DANE.

Živnou neopakovateľnou pôdou pre reformné  hnutie a libertárianske myšlienky bol Konzultačný zbor Demokratickej strany, kde sa dlhodobo a systematicky pracovalo na programe ZMENE CHARAKTERU SLOVENSKA..

    VOĽBY 2002  boli voľbamy o reformach.   Priniesli tri zásadné reformy a to:

Reforma daňová – rovná daň, reforma zdravotníctva – ZAJACOVA REFORMA,reforma  dochodkového systému – II. Kapitalizačný pilier.

Vznik  2. Dzurindovej vlády umožnil naštartovať tieto reformy, ale zároveň aj prirodzenou profiláciou a atomizáciou antimečiarovského vzopätia sa stalo to, že reformy  neboli dokončené a pri niektorých vtedajšie pravicové strany  stratili odvahu a vôľu ich realizovať.

Zároveň 2. Dzurindova vláda začala obnažovat vnutorné interpersonálne vzťahy medzi lídrami antimečiarovského vzopätia (pominul totiž spoločnývonkajšími okolnosťami vynútený jednotiaci prvok – MEČIAR).

2. Dzurindova vláda priniesla dva zasádné spory,   ktoré pravicu atomizujú dodnes.

Prvým  zasadným sporom bol spor o materské strany a teda o dodržiavaní vzajomných dohôd, žial tento vierolomný vzťah k dodržiavaniu vzájomne uzatvorených dohôd si pravicové strany SDKU-KDH-MOST(SMK)  nesú vo svojej genetickej výbave.

Druhým sporom bol spor o dokončenie reforiem a teda odvahy ísť do tažkých nepopulárnych rozhodnutí aj napriek  strate vlastnej popularity.

Dôsledkom prvého sporu je atomizácia a vyčerpanosť  reálnej autentickej spolupráce pravicových strán, dôsledkom druhého sporu bol pád  Radičovej vlády  ako   vlády  bez odvahy, bez reformného potneciálu a súbežne politiky podriadenej marketingovo-virtuálnej-mediálnej realite.

SLOVENSKÝ  NOVÝ  PRAVIČIAR

teda  stojí na obhajobe počiatocného reformeného úsilia 2.Dzurindovej vlády, no zároveň je v opozicii voči Dzurindovi v spore s materskymi stranamy SDK, a súčasne  je kritický  voči  dobrovoľnému  vzdaniu sa 2.Dzurindovej vlády na dokončenie vlastných reforiem.

5. ZÁPAS O CHARAKTER SLOVENSKA – KULTÚRNE A ETICKÉ OTÁZKY.

Prirodzená atomizácia antimečiarovskeho vzopätia v rokoch 1998-2006, umožnila konečne aj prirodzenú názorovu profiláciu rôznym názorovým  poltickým prúdom.

Postupne za začali formovať libertariáni, konzervatívci, socialni-liberáli, rôzne novoľavicové občianske hnutia a vznikať skutočná pluralita  mediálneho prestoru.

Súbežne  a prirodzene  sa tieto myšlienkové prúdy začali dostávať do vzájomného verejného názorového stretu.

Opät platí, že je to pohyb prirodzený a pre vývoj Slovenska potrebný.

Snažiť  sa o jeho násilnú unifikáciu, či redukciu by bolo z hľadiska   budúcnosti Slovenska na  škodu.

Jednoducho potrebujeme si naše vzajomné názory o tom ako Slovensko ma vyzerať
vydiskutovať  tu doma a musia to byť spory verejné a osobné.  Beztoho nie je možn sa posunúť ďalej!

Do týchto sporov sa už nedá vstupovať  jednoduchou bipolárnou argumentačnou     aparatúrou! Kým byť za alebo pre November 89 bolo pomerne jednoduche, rovnako ako byť za alebo proti  KLAUSOVEJ REFORME, či ZA ALEBO PROTI MEČIARIZMU, tak po roku 1998 to už také jednoduché nie je a vyžaduje si to viac námahy,  viac pravdy voči sebe samému, viac pocitvejšieho prístupu v hladaní odpovedi na to:

KTO  SOM JA AKO POLITICKÉ JA, KTORÉ JE  SÚČASŤOU POLITICKÉHO SLOVENSKÉHO  NÁRODA???

Hrá sa totiž na rôznych šachovniciach súcasne…. Kde teda stojí NOVÝ PRAVIČIAR v týchto zápasoch na rôznych šachovniciach?

Našm merítkom su tri piliere NOVEJ PRAVICE tak ako som ich popísal  vyššie:

 MENEJ OPATROVATEĽSKÉHO  ŠTÁTU VIAC INDIVIDUÁLNEJ SLOBODY A  ZODPOVENOSTI: SLLOBODA OD pred SLOBODOU PRE

 PRAVDA AKO JEDNOTLIVCA PRESHUJÚCA INDIVIDUÁLNA SKÚSENOSŤ PRED PRAVDOU AKO VÝSLEDKOM  HLASOVANIA VǍČSINY

 VIERA V PRIRODZENÝ SPONTÁNNY PORIADOK PRED VIEROU, ŽE DOKÁŽEME  POZNAŤ  KONEČNÝ  SÚČET INDIVIDUÁLNYCH PREFERENCII

 TRVANIE  NA HISTORICKEJ PAMǍTI AKO PREDPOKLADU KUTLÚRNEHO  POLITICKÉHO  KOLEKTÍVNE  ZDIELANÉHO VEDOMIA PRED VIEROU V POULIČNÝCH KUZELNIKOV,  KTORÍ ŤAHAJÚ PRAVDU Z KLOBÚKA AKO ZAJACE NA POČKANIE

 To niesu frázy ani prázda moralistická póza,

TOJE ZÁKLADNÁ HODNOTOVÁ VÝBAVA bez ktorej nemožno pomeriavať spory ktoré vedieme vo verejnom diskurze… Čo to znamená v praktickej politike?

SLOVENSKÝ  NOVÝ  PRAVIČIAR  je:

-  za znovuzaloženie Slovenskej republiky, prijatím novej ústavy  v referende, preto pretože síce  Slovenská  republika vznikla legálne ale dodnes má deficit legitimity  jej vzniku,

- za  dokončenie reforiem a naštartovanie nových,  ktoré  zmenia charakter   Slovenska na   funkčný,  priateľský, efektívny  a lacný štát s kompetentným a nevyhnutným servisom verejných služieb  pre svojich  občanov,

- za návrat k vlastenectvu a patriotizmu vo vzťahu k EU,   Eurozóne a nadnárodným inštitúciampreto  NOVÝ  PRAVČIAR si je vedomí,  že legitimita jeho moci spočíva v narodných voľbách a v  zodpovednosti voči vlastným občanom – tato zodpovenosť je nadradená voči  zodpovednosti vyplývajúcej  z medzinarodných zaväzkov Slovenskej republiky,

-za   NÁVRAT   K   VLASTNEJ MENE   a teda zodpovednosti za vlastný osud a teda návrat k   autentickej  SUVERENITE    POLITICKÉHO SLOVENSKÉHO NÁRODA.   Suverenita národných rozhodovacích procesov nie je deliteľná rovnako ako nie je delitaľná  zodpovenosť ako výsledok z týchto procesov.
Jednoducho buď suverenita –legitimita –
  zodpovenosť  je!!  Alebo nie  je!

-za návrat  VIERY, PRAVDY A NÁDEJE  do politiky a obrana politiky z týchto presahujúcich hodnôt,  ktoré su absolutnými hodnotamy same o sebe.

NOVÝ  PRAVIČIAR  odmieta  SCHOPENHAUEROVE videnie sveta, ktorý

“je len mojou vôľou a predstavou” a teda vždy stojí  odhodlane zoči-voči proti hodnotovo relativistickemua pragmatickému pojatiu politiky, ktore vedie k nihilizmu…

Milý čitatel čakal si určite, konkretné mená, aby si sa mohol zorientovať.  Viem asi som ťa sklamal. No skús urobit niečo iné:

1.  Polož si najprv ty sám otázku, či si NOVÝ PRAVIČIAR a to uplatnením tých kritérií, ktoré som popísal, a uplatni ich v prvom rade na seba.

2 .Keď budeš mať  jasno v tom, či si NOVÝ PRAVIČIAR  skús až potom uplatniť tieto  kritéria  na  jednotlivých  politikov a uvidíš, ktoré mená ti z toho pomeriavania zostanú.

PETER KRÁLIK,

Bývalý  člen Demokratickej strany a kandidát na poslnaca za DS v roku 2002

  • SlabéVýborné (-2 skóre, 14 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?