Publikované: 12.03.2016

Ľudia, viera, náboženstvo a nadprirodzeno…

Kdesi som sa pred krátkym časom (merané na hodiny) stretol s rozprávaním kohosi o čomsi, čo malo potvrdiť, že existujú veci „medzi nebom (schválne malé “en” ale jeden nikdy nevie…) a Zemou (jediná hmotná istota pod našimi nohami s modrou oblohou a mrakmi nad našimi hlavami…)“ a nič, čo sa stalo, deje a stane, nie je len náhoda…
A náhody nás môžu niektorých viesť ak nie k presvedčeniu, tak prinajmenšom podozreniu, že to nie sú náhody…
Týka sa to aj podozrivo podobných okolností (de´ja vu).
Alebo ak kohosi v duchu privolávate a on navzdory tomu aj tak príde. :-)
Výstraha! Ak po voľbách nemáte práve zmysel pre tieto “bllbosti” ani nepokračujte v čítaní…
Ak predsalen, skúste pozorne čítať (porozumenie prečítanému textu sťažuje čítanie z monitora. Potom nastúpi Monitor9 so stále horšími výsledkami…).
Zabojujte o svoje poznanie a vzdelanie.

Najmä monoteistickí veriaci spájajú svoje náboženstvo s konkrétnymi nimi uctievanými a personalizovanými osobami v ich božskej hierarchii, v spojení s ich nadprirodzenosťou a nadprirodzenými schopnosťami…
Nezmieňujem východné mono a polyteistické náboženstvá (India, Japonsko, Čína…).
Fungujú ale rovnako…

Mozog veriaceho si prijatím a rozvíjaním viery vytvára osobitné centrá svojej náboženskej spirituality, prostredníctvom ktorých „komunikuje“ s nadprirodzenom (boli experimentálne dokázané, stimulovaním mozgu duchovnými podnetmi, spirituáliami: kedysi som pomáhal s jednou diplomovkou z odboru náboženskej, kresťanskej, psychológie… poznámka: pojem, slovo, spirituália sa v v slovníku spisovnej slovenčiny ani v bežnej lexike Slovenského jazyka ešte nenachádza… ono to JUĽS s certifikáciou nových slov trvá vždy dáky dlhší čas…)
Veriaci bez konkrétnej konfesie veria v čosi „medzi nebom a zemou“, patria do kategórie známej ako „niečisti“ („niečizmus“). Poznáme aj „vesmíristov“…
Zájdime trocha, na pár riadkov do vedy: Známe je alfa, beta a gama žiarenie. Neutróny nami, hmotou a zemeguľou prenikajú vraj ako cez sito. Poznáme a využívame rádiové a televízne vlny a frekvencie. Šírime informácie internetom. Telefonujeme mobilmi. Nemáme problém s holografiou.
Vedecké prístroje registrujú tzv. reliktné žiarenie, pochádzajúce ešte z čias spred plus-mínus 13-tich miliárd rokov, pochádzajúce z momentu Veľkého Tresku: vedci ho dokázali, ale nevedia, netušia, čo bolo pred ním (ustálili sa na počiatku vesmíru a zrejme aj jeho cyklického času v tvrdení o nekonečne malom a nekonečne hmotnom bode v prázdnom kozmickom priestore…).

Následne (účelovo) ponúkam malú biblickú (aj biblistickú) etudu: Kresťanské Písmo prináša toto posolstvo: „Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. “ Toto tvrdí Jánovo evanjelium.
Poznámka: To Slovo sa vzťahuje na osobu Boha. Pre účel tohto blogu nenáležité, napriek tomu, lebo pomôže jeho porozumeniu zmienim, že nie je dôležité,
a/ z akého prekladu pochádza tento kanonizovaný biblický text (použil som evanjelickú Bibliu). Roháčkov preklad je tiež dobrý, ale s malými odchýlkami: V 1Ján3 „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo…“ je rozdiel „len“ v použití malých písmen v slove „neho“.
Rozdiely v prekladoch ale aj v použití veľkosti písmen a slovosledu (prípadne vynechávok) je problém, príznačný pre jednotlivé preklady biblických textov, používaných jednotlivými kresťanskými denomináciami,
b/ ani spor, či Boh je najvyšší, a Ježiš má nižšie postavenie Voči Bohu Otcovi „len“ ako jeho jedno splodený Syn,
c/ alebo je Ježiš rovnocenný s Bohom Otcom,
d/ pôvod Ducha Svätého (alebo „len“ svätého: tiež odlišnosti v prekladoch a použití veľkosti písmen),
e/ či kresťanské božstvo tvorí nerozlučnú trojicu (trinitárstvo ako teologická dogma) v jednote Boha Otca, Syna (Ježiša) a Ducha Svätého, alebo,
f/ Boha Otca, syna Ježiša a ducha svätého (len ako činnej sily, z poverenia Boha Otca v dispozičnom práve syna: Ježiša (sediaceho po pravici božej) na účely výkonu stvorenia a ďalej…
Je tu a teraz úplne tiež jedno, či Syn (Ježiš) bol Bohom Otcom splodený alebo stvorený…
A Slovo telom sa stalo… ale, kliknite na tento odkaz a skúste popremýšľať a pozorne čítať 5 biblických prekladov jednej vety (ide o to, že Ježiš, ako božská osoba, ako Syn Boha Otca, vzal na seba ľudskú podobu a žil vo svojej dobe medzi ľuďmi:

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=jhn&cislo_2=14&cislo_1=1
Dobre. Poďme, posuňme sa v „bádaní“ ďalej: Duch Boží je podľa učenia o Svätej Trojici neoddeliteľný od Otca a Syna. Je personalizovaný ako s Bohom Otcom a Bohom Synom tretia Božská Osoba.
Ako činná sila (ariánske učenie odmietnuté katolíckou teológiou ako heréza) je nástroj na realizáciu pokynu, povelu Boha Otca (a z poverenia Boha Otca povelov Božieho syna Ježiša).
K duchu svätému ako činnej sile: Za takú je považovaný ne-trinitármi, ako dych vetra (hebrejsky ruah, gr. pneuma, lat. spiritus).
Vedci tvrdia, že na počiatku bol po Big Bang. Po ňom sa vesmír rozpína (raz sa zasa údajne má začať zmršťovať…).
K veci a Bohu a stvoreniu (Genesis) a božiemu menu: JHVH je skratka Božieho mena, ktoré sa nesmelo vyslovovať ani písať ani zobrazovať (Boh nemá personalizovanú podobu. Tú pozná len Ježiš a najbližší vybratý „boží personál“).
V pôvodnom „desatoro“ (dekalóg) je: Nezobrazíš! Význam skratky je: „Som Ten, ktorý Som a konám, že sa stane, čo sa stane.“
„Mojžiš povedal Bohu: ,Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: ‘Boh vašich otcov ma poslal k vám.’ Oni sa budú pýtať: ‘Aké je jeho meno?’ A čo im odpoviem?‘ Boh povedal Mojžišovi: ,Ja som, ktorý som!‘ – a dodal: ,Toto povieš Izraelitom: ‘Ja som’ ma poslal k vám… Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie‘“ (Ex 3, 13-15).
Takže správa v Ex 3:13-15 vyzerá nasledovne:

13 A Mojžiš povedal Bohu: Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im: Bôh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem? 14 A Bôh riekol Mojžišovi: [Ja som ten, ktorý bol a ktorý stále je a bude.] A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: [Ten, ktorý existuje stále, ten ma poslal k vám.] 15 A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: JeHoVaH, Bôh vašich otcov, Bôh Abrahámov, Bôh Izákov a Bôh Jakobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky, a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. (Ex 3:13-15)
Izraelský ľud (rozumej: všetci nielen židovskí aj kresťanskí veriaci a neskôr aj prozelyti) nevyslovuje Božie meno z úcty k jeho svätosti. V biblických textoch ho nachádzame pod nepriamymi menami a označeniami ako Adonaj, Hospodin, Kyrios, Pán. Prevzali ho ako Jehova Boh aj Jehovovi svedkovia…
Po tomto exkurze do Písma pokračujme: A vedci (astronómovia a jadroví fyzici) bádajú ďalej: našli bozón (božská častica, majúca „na svedomí“ hmotnosť hmoty), rozvíjajú teóriu relativity (zakrivenie vesmíru), čierne diery (návrat do stavu, podobnému stavu spred Veľkého Tresku…), červie diery (cestovanie v čase a vesmírom…), skúmajú tzv. tmavú hmotu (je jej viac, než viditeľnej…) rozvíjajú teóriu strún…
Ľudské zmysly vnímajú len tie energie (svetlo, teplo…) pre ktoré sú uspôsobené…

Zvieratá vnímajú aj podnety, ktoré sú pre ľudí  nadprahové alebo podprahové…
Väčšina zvierat svojimi zmyslami predvída, cíti, tuší to, čo človek zaregistruje, až keď sa stane. Trebárs zemetrasenie.
Pes a netopier má lepší sluch, mačka a sova lepší zrak, než ľudia…
Autor chcel (text a exkurz do sféry kresťanského božstva a zmienky o Duchu (duchu) svätom (Svätom) tiež tu ateraz na veľkosti písmena nezáleží, poukázať na reálne možné pôsobenie a účinky energií, ktoré nevieme, nedokážeme vnímať vlastnými zmyslami…
K viere a jej vplyvu na ľudské vedomie: Psychológia dé ja vu (čosi znovu prežité…), podobnosť s jamais vu a presque vu (zdroj: wiki) spravidla veriacich, niečistov aj vesmíristov vťahuje do viery v nadprirodzené a tiež zakladá presvedčenie o reinkarnácii, predošlých životoch a pod.
Veriaci usmerňujú svoje myslenie, vieru, motiváciu a chcenie cez modlitbu k dosiahnutiu cieľa: Prianie je otcom myšlienky, a tá matkou činu, skutku. A kde je vôľa, tam je i cesta…
Tvrdenie, že niečisti a vesmíristi si vymýšľajú, je nekorektné. Hoc sa na prvý pohľad sa zdá, že to, čo stvára ľudstvo na Zemi, je vesmíru úplne jedno, tiež.

Fakt je, že Zemeguľa je jedinečná planéta, ešte nik nevyvrátil. Postupne sa rozpadáva aj klasická Darwinova teória, nahrádzaná „neodarwinizmom“ nielen vo svojom základe ale najmä v časti neomarxistami nazývanej tzv. teórie sociálnej evolúcie…
Knihu Michel Behe: Darwinova čierna skrinka si môžete objednať v kníhkupectve Martinus. Tu je v PDF formáte (na stiahnutie):
http://www.esoterikweb.cz/download/Darwinova-cerna-skrinka-michael-behe.pdf
Úžasný dokument (1): Tajomstvo vzniku života je tu:
https://www.youtube.com/watch?v=4cwIglqbEAk
Úžasný dokument (2): Jedinečná planeta zasa tu:
https://www.youtube.com/watch?v=zAhKB73OXNY

K obom dokumentom aj knihe: Tu niet o čom. Treba vidieť a prečítať.

Mocní tohto sveta ľudstvu „neodkryli“ informácie o UFO a mimozemských civilizáciách…
Sme zahltení konšpiračnými teóriami…
Záhadou sú archeologické a architektonické nálezy a skvosty kade-tade na zemi…
Nevieme, či „kruhy v obilí“ sú pravé alebo falzifikáty.
Za seba: Neviem, netuším, je úplne jedno, čo si myslím…

Poďme k záveru: Veda a viera sa vzájomne nevylučujú. Vedu a poznanie neodmieta ani cirkev. Bibliu dnes už môžu čítať aj laici: garantujem ale, že bez odbornej pomoci si s ňou neporadia…
Vatikán vedcov nevyhlasuje za kacírov…

Mám „tušenie“, že raz sa veda s náboženstvom „kdesi“ stretnú…
Záverečná osobná poznámka: Autor blogu je náboženský „abstinent“ ale nie ateista, naopak, skôr veriaci kresťanskej proveniencie, myslenia, cítenia, prežívania a snahy o skutky a aspoň aké-také kresťanské pokánie…
Dôvod: Najmä nebiblickosť katolicizmu ale aj ostatných kresťanských denominácií (odlišné učenie, viac-menej líšiace sa a upravované preklady Svätého Písma), ktoré viedli k rozsiahlej schizme (rozkol) kresťanského náboženstva…
Iba sa nerád najmä za týchto okolností nábožensky združujem a preto ostávam radšej ako solitér.
Okrajová poznámka k katolicizmu: Paralelne s ním mocnie Mariánske „náboženstvo“.
Prílišné uctievanie Márie ako „Bohorodičky“, jej rastúcej zásluhovosti a moci, nadradenej postupne aj Bohu a Ježišovi nemusím. Už je „štvrtou“ božskou osobou…
To je katolícka heréza. Kruté hodnotenie a poznanie…

Hmmm… za Veľký Tresk sa ešte vedci nedostali…
Možno sú na dobrej ceste, ale zatiaľ majú “červenú”…
Si myslím, že tam “stojí” ten PÁN s policajnou plácačkou a vraví:
“Tak, dámy a páni, stačilo…! Zákaz vjazdu!”
Sa uvidí, kde až sú možné hranice ľudského poznania a vedeckého bádania.
Za a nad nimi je už len viera…

 

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?