Publikované: 15.09.2015

Multikulturalizmus, rodová ideológia a jej prínos pre európsku civilizáciu 2

V prvej, kratšej časti sa článok venuje najmä ideológii multikulturalizmu, ktorej už nik neverí, lebo nie je v súlade s osobnou zážitková a médiami sprostredkovanou skúsenosťou, už sa k nemu nehlásia politici ani politológovia. Ostali „zanovití“ a neprebudení „slniečkari“ ľavičiari, a nekritickí xenofili. My, ostatní trpíme xenofóbiou, rasizmom a etnickou neznášanlivosťou, sme extrémisti a klérofašisti.
V tejto časti načrieme do kontroverzných problematík rodovej ideológie, prezentovanej vo verejnom mediálnom priestore ako gender mainstreaming.
Ešte krátko k imigračnej invázii, ktorá je prezentovaná ako ekonomický kalkul EÚ a s rodovou ideológiou bezprostredne súvisí: Európa starne. Treba ju oživiť a reštartovať.
Na zastavenie starnutia Európy, vyčerpanosti jej sociálneho a dôchodkového systému, aby mal kto pracovať na dôchodcov a prispievať do sociálneho systému Európa ani Slovensko nepotrebuje ekonomických migrantov, jej multikulturalizáciu a multikultúrne obohatenie islamom, tobôž africkými a moslimskými ženami s vyššou pôrodnosťou.
Obohatenie a skvalitnenie ľudského genómu miešaním rás a etník,  veľmi pripomína sociálne inžinierstvo a eugeniku (téma hodná osobitného priestoru).
K veci a rodovej ideológii: Najdostupnejším riešením s dobrým efektom je aktivácia domáceho ľudského pracovného potenciálu legislatívnymi nástrojmi vhodných sociálnych politík, založených na ochrane a podpore manželstva a rodiny a prednostne na manželstve muža a ženy v opore o Ústavu SR a zákon o rodine. Pripravuje aj podmienky pre pro rodinné politikami podporou domácich, samostatne hospodáriacich rodinných podnikov. Rodovými ideológmi pretláčané iné typy rodín sú manželstvu a tradičnej rodine podružné. Tvrdenie, že sú spoločnosťou diskriminované je lož. Slovenská legislatíva disponuje postačujúcimi nástrojmi práva, umožňujúceho zrovnoprávnenie práv a povinností spolu žijúcich partnerov v jednej, spoločnej domácnosti voči sebe, v otázkach vzájomnej zastupiteľnosti, majetkového práva, dedenia, s právom plnej moci nahliadať do zdravotnej dokumentácie partnera, notárskou zmluvou i dokladom o spolužití vo význame pre urbi et orbi, ktoré má právny a spoločenský účinok ako sobášny list. Občiansky zákonník pri tomto zväzku nerozlišuje pohlavie a rod.  Sobášny list je dokladom preukazujúcim manželstvo muža a ženy, zaručené ústavou, a keďže Slovensko nepozná inštitút manželstva osôb rovnakého pohlavia, nemožnosť uzavretia takéhoto manželstva na Slovensko nie je diskriminačný ani z pohľadu ľudských práv a relevantných ľudsko-právnych dokumentov, najmä kľúčovej prílohy k Lisabonskej zmluve, ktorou je Charta práv EÚ.
Tvrdenie, že LGBTI sú menšina, je lož. Táto skupiny nevykazuje definičné znaky menšiny a preto v v zmienenom dokumente ako menšina definovaná nie je.
Európska komisia a Brusel by sa mali zaoberať vecnými politikami, ktoré za aktívnej spolupráce  pôvodného domáceho alebo už domestifikovaného obyvateľstva, v čo najbližšom horizonte zastavia už kriticky klesajúcu demografickú krivku, o čom svedčia reálne prognózy starnúcej Európy a nie prijímaním ekonomických migrantov a multikulturalizačnou politikou (efekt je za v budúcnosti vzdialeným horizontom a nie je zaručený).
Ako súvisí starnutie Európy a úbytok domácej pracovnej sily s teóriou rodovej rovnosti? Nerovnosť mužov a žien v príležitostiach a odmeňovaní je odvádzaním pozornosti od pravej podstaty a príčin problému nerovností, nielen rodových. Samotná rodová rovnosť nerovnosť neodstráni. Naopak, prehĺbi ju.
Treba zastaviť šírenie rodovej ideológie. Bez rodovo korektného jazyka sa zaobídeme tak, ako sme sa bez neho zaobišli pred indoktrináciou spoločnosti rodovou ideológiou. Rodovo korektný jazyk republiku, jej ekonomiku, učiteľskú obec, pedagogiku, tobôž ani slovenčinu existenčne (ekonomicky) a existenciálne neposunie nikam.
Svoj rod nech si rieši sama „inakosť“ s ich transrodovými anomáliami a nevťahuje štandardnú heterosexuálnu spoločnosť do problémov s vlastnou sexualitou a rodovou seba identifikáciou. Heterosexualita je prirodzená norma aj v zmysle pojmu normalita.
Gayovia, lesby a bisexuáli a najmä transsexuáli, nie sú skutočnými mužmi a ženami, so všetkými atribútmi svojho sexuálneho a vlastnou sexualitou podmieneného sociálneho správania.
Propagandistickými nástrojmi mediálnej manipulácie verejnosti usilujú o štatút údajne diskriminovanej menšiny. Inakosť ale znaky menšiny nevykazuje, nie je definovaná ani v Charte práv EÚ, teda, skupina LGBTI nemá šancu stať sa čímsi „viac“, než čím je…
Feminizmus je sexuálne, sociálne a psychologicky podmienou poruchou vnímania mužov ženami a determinuje správanie žien voči mužom.
Pseudo rodoví teoretici „rodoví kodifikátori slovenčiny“ nech slovenčinu nechajú na pokoji, bez prídavkov v tvarosloví, nafukujúcich ju objemom hovoreného a písaného slova. Vraj je správne: „učitelia a učiteľky, zamestnanci a zamestnankyne…“. Všetci predsa vieme, že ide o homogénnu učiteľskú a zamestnaneckú obec, pochopiteľne, že pohlavne diferencovanú. Rodovo korektný jazyk Slovensko ani slovenčinu existenčne ani existenciálne nikam neposunie. Zmeny slovenčiny nežiadajú ani Maďari žijúci na Slovensku, legálne definovaní ako národnostná menšina, na svojom jazyku pracuje rómske etnikum.
Všade kde ide o množné číslo podstatných mien mužského aj ženského rodu, Inštitút ľudských práv (Weisenbacherovci) na svojich stránkach používa „rodovo korektný jazyk“: „poslanci-poslankyne, aktivisti-aktivistky.“ Ako u debilov…
Zamestnávateľ by so svojimi podriadenými mal komunikovať rodovo korektným jazykom najmä v personálnej praxi: rodovú rovnosť treba narovnať rovnosťou v možnosti slobodnej voľby a vzájomnej dohody oboch rodičov: materskou a otcovskou dovolenkou (rodičovská dovolenka) s rovnakými parametrami a príslušenstvom.
Takáto rodová rovnosť prinesie aj nesporné výhody a prospech pre zamestnávateľa tiež vo vyrovnávaní rodových rozdielov zamestnancov a zamestnankýň: za rovnakú prácu a výkon patrí zamestnancom aj zamestnankyniam patrí rovnaká odmena!
Rodičovská dovolenka umožní každému z rodičov ich kariérny vývoj, rast, rozvoj a postup.
Vrážanie klinu medzi mužov a ženy trójskymi koňmi emancipácie a feminizmu a pseudo vedeckej genderovej rovnosti je cestou do pekla.
Praktická rodová rovnosť prinesie antidiskriminačný efekt: zamestnávateľ radšej prijme vydatú ženu alebo ženatého muža, lebo vie, že obaja žijú v usporiadanom manželskom a rodinnom zväzku, so zárukou vzájomnej zastupiteľnosti vo veciach starostlivosti o ich deti, čo slobodná alebo rozvedená matka a rozvedený otec, alebo pár vo voľnom zväzku svojmu zamestnávateľovi zaručiť nemôžu.
Rovnosť práv a povinností v mimomanželskom zväzku umožňuje upraviť občiansky zákonník a notárska zmluva (právomoci partnerov a ich vzájomná zastupiteľnosť).
Rodová rovnosť v praxi by mala byť celoplošnou agendou európskej komisie a parlamentu. Namiesto zmysluplnej činnosti sa Európska komisia zaoberá kadejakými genderistickými a sexistickými správami, ako: Lunacek, Estrella, Tarabella, najnovšie k zavedeniu celoplošne povinnej sexuálnej výchovy v celej EÚ správa Rodrigues…
Muž má byť mužom a otcom, žena matkou. Štát má mladým mužom a ženám vytvoriť také podmienky, aby sa radi stávali otcami, matkami a rodičmi svojich detí.
Štátom chránený a podporovaný pár, prednostne  žijúci v manželstve (podporná legislatíva) bude prínosom pre spoločnosť v biologickom, ekonomickom aj sociálnom rozmere, majúci záujem o svoju rodovú reprodukciu a starostlivosť o svoje potomstvo.
Slobodná matka si bude musieť rozmyslieť, za akých okolností sa stane slobodnou matkou, ak nebola znásilnená. Ak jej zlyhala antikoncepcia, nech žaluje jej výrobcu a najmä, nech má na pamäti: Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť!“
Slobodná matka nech nemrnčí, že je diskriminovaná alebo nezamestnateľná, a na takú sa véééľmi rady lepia a z jej biedy žijú a profitujú lepkavé, ľudsko-právne a antidiskriminačné z o štátneho rozpočtu a lobistickým zahraničím financované mimovládky!
Diskriminácia je parketou  antidiskriminačného zákona a apolitického ochrancu práv, nemajúceho nič spoločné s akoukoľvek ideológiou a následne vymožiteľnosti práva smerom k zamestnávateľom.
Manželia by mali svoj prípadný možný rozvod zvážiť a vylúčiť už pred vstupom do manželstva (prevencia mladých, nezrelých manželstiev) alebo manželstiev vynútených predmanželským tehotenstvom (z pohľadu morálky a etiky, aj kresťanskej ide o smilstvo, tak, ako nevera).
Odporúčania dievčatám a ženám: ste indoktrinované údajným právom na vašu osobnú slobodu a bezbrehú vládu nad svojím telom.
Antikoncepcia má tri riziká možných nevratných následkov: sú nimi vedľajšie účinky, rizikové tehotenstvo, prípadne poškodený plod.
Nemyslite lonom, antikoncepciou ale zodpovedným rozumom: už prvý abortus vás môže pripraviť o možnosť otehotnieť. Okrem toho, potrat zdravého plodu je vražda!  Efekt antikoncepcie pripomína kvótizmus vo všetkých mysliteľných podobách. Antikoncepčný a potratový farmako priemysel priemysel je úžasný biznis, ktorý na vás profituje a bohatne.
Ak má byť do vzdelávania na I. a II. stupni ZŠ zavedená povinná sexuálna výchova, tak jedine k zodpovednému a plánovanému manželstvu a rodičovstvu so všetkými obsahmi, ktoré takáto sexuálna výchova, certifikovaná ako legálny štátny program vzdelávania môže a má obsahovať.
Slobodným matkám: zvážte riziká osamelého materstva. Štát vám nebude kompenzovať vašu nezodpovednosť a plánovaného a zodpovedného rodičovstva. Rozvedeným: za rozvod je zodpovedný prinajmenšom jeden z vás. Nechcite, aby vám váš rozvod pofúkal štát. Ten sa s vami nerozviedol a nie je zaň zodpovedný tak, ako ani za inváziu utečencov…
Manželstva chtivým snúbencom: zvážte, či ste na manželstvo dostatočne osobnostne zrelí a vzájomnú kompatibilitu oboch strán (povaha, rodina, zvyky, kultúra, náboženstvo) ale toto nie je predmanželská poradňa. Pri tejto súvahe svoje emócie a city odložte. Nemajú v nej čo hľadať. Naštudujte si, alebo si nechajte vysvetliť odborníkmi, rozdiel medzi zamilovanosťou, láskou a LÁSKOU. Ak budete chcieť svoj sobáš v kostole, čaká vás predmanželská duchovná príprava. V možnosti predmanželská poradňa. Dá sa vám odporúčať len jedno: o štvrtý raz to už neskúšajte. Beztak ste svojím nezodpovedným a sebeckým konaním znehodnotili posvätný (vecne i ako prímer) inštitút manželstva a ženy, tobôž sobáša pred oltárom, čo, ale, a máte šťastie, nie je trestné…
Manželom rozvodu chtivým: zvážte osobitné dôsledky rozvodu na seba a na deti, pochádzajúce z manželstva, ktoré ako vy, budú vaším rozvodom poznačené na celý zvyšok života: položte si otázku, či ste iba vo svojom slabošstve ako labilná nevyrovnaná osobnosť nezvládli iba sami seba a vaše ego vám prerástlo cez hlavy. Skrátim to: rozvod vás beztak poznačí na celý zvyšok života s jeho následkami a príslušenstvom.
Ak sa rozvediete po prvý raz, v druhom manželstve máte už len polovičnú šancu na jeho trvácnosť a ak sa po druhom rozvode zosobášite aj po tretí krát, buďte si istí, že nie ste v poriadku, a mali by ste zvážiť návštevu psychológa a predmanželskú poradňu súčasne, a chodiť tam ako na klavír. Riešenie: po prvom rozvode už ďalšie manželstvá neskúšajte.
Aj preto Vám, ktorí ste uzavreli sobáš pred oltárom kňaz vraví: „Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!“
Sú páry, ktoré vstupujú do manželského zväzku až po overení a preverení stálosti a spoľahlivosti ich vzájomného vzťahu.
Všeobecná promiskuita, okrem krátkodobého sebeckého pôžitku, neprináša nič pozitívne.
Nepreverujte. Nedokazuje sa. Lebo nemá zmysel zaoberať sa teóriami, ktoré nie je možné vyvrátiť. Lebo Popperova britva.
A je úplne jedno, čo si o skutočnej rodovej rovnosti a sexuálnej výchove myslí MPSVaR, Odbor rodových rovností a Vládna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, prijatá tri dni po februárovom referende Aliancie za rodinu.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?