Publikované: 06.04.2019

Na čo a prečo je dobré naše členstvo v Rade Európy?

Lebo čo? Lebo Slovensko je európsky štát? Lebo preto, aby nás namotávala na svoje kadejaké habaďúry?


Rada Európy (poslanie a ciele) má sídlo v Štarsburgu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_Eur%C3%B3py
Rada Európskej únie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_Eur%C3%B3pskej_%C3%BAnie
Európska únia podpísala Istanbulský dohovor 13. 6. 2017. Ide o Dohovor Rady Európy. Zvažuje a pripravuje jeho ratifikáciu, ktorou by sa aj pre Slovensko ID stal záväzný. Európska komisia dnes vyzýva všetky krajiny EÚ aby ho podpísali a ratifikovali. Slovensko ID podpísalo v zastúpení ministerkou spravodlivosti vlády Ivety Radičovej, Luciou Žitňanskou.

EÚ svojím podpisom uznala význam Istanbulského dohovoru ako tvorcu globálnych noriem v tejto oblasti.
Dohodu za Európsku komisiu podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová (ČR) a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ podpis pridal stály predstaviteľ Malty pri Rade Európy Joseph Filletti.

Slovensko už v roku 1993 pristúpilo Dohovoru OSN na eliminináciu všetkých foriem diskriminácie proti ženám: Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women) Čo je CEDAW: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Charta práv EÚ a s ňou Istanbulský dohovor už nedefinujú manželstvo ako zväzok muža a ženy, ale otvára prístup k nemu pre „všetky pohlavia a rody“ podľa ľudsko-právneho a antidiskriminačného princípu rovnakého zaobchádzania. Koľkože je už pohlaví a rodov?
Charta likviduje a relativizuje inštitút rodiny, založený manželstvom muža a ženy. Istanbulský dohovor, definujúci rod ako sociálny konštrukt, zodpovedá dikcii Charty v časti manželstvo a rodina.
Vraj, nevieme, čo odmietame, Istanbulský dohovor sme nečítali; tu je, ponúka ho feministická organizácia Možnosť voľby; tak si ho teda prečítajte, aby vás Žitňanská a s ňou „liberáli“ progresívnej ultra neomarxistickej ľavice nemali za negramotných blbcov a hlupákov, čo nevedia narátať do (koľkože je tých pohlaví a rodov?):
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
Ak netrpíme dislexiou, alebo digitálnou demenciou, k porozumeniu čítaného by sme, v rámci mentálnych kvalít populačného štandardu, mali takmer všetci dospieť k rovnakým výsledkom čítania s porozumením. Podozrenie, že týmito poruchami (disorders) trpí neomarxistická ultra liberálna radikálna ľavica, ale odmietam…
K dnešnému dňu je Istanbulský dohovor podpísaný, ale neratifikovaný 11 štátmi (z toho sedem členských štátov EÚ): Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Azerbajdžan a Rusko dohovor ani nepodpísali. Ruská federácia má od „anexie“ (legálna secesia!) od roku 2014 pozastavené hlasovacie práva v Rade EÚ, svoju ústavu a zákony považuje za suverénne, zvrchované a nadradené rozhodnutiam Rady Európy.
Rusko, podobne ako USA a Izrael vo vzťahu k OSN a UNESCO v záujme zachovania štatútu nezávislej, suverénnej a zvrchovanej mocnosti a majestátu zvažuje svoje zotrvanie v Rade Európy. Tieto kroky nepoškodzujú USA, Izrael ani Rusko, ale Radu Európy, OSN a UNESCO. S nimi alebo bez nich.
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu je orgán výkonnej moci Rady Európy a rozhoduje vo veciach podozrení porušovania ľudských práv v v členských štátoch Rady Európy:

Podpis EÚ pod tlakom Rady Európy je prvý krok smerom k celoplošnému pristúpeniu únie k Istanbulskému dohovoru. EÚ má výlučnú právomoc prijať záväzky stanovené v Istanbulskom dohovore vo vzťahu k vlastným inštitúciám a administratíve a v mene celej EÚ; pripravuje pristúpenie EÚ k jeho ratifikácii. Tá bude nadradená uzneseniu slovenského parlamentu a vlády SR. Slovensko sa bude musieť rozhodnúť, či bude ratifikáciu ID akceptovať aj s „pribaleným“ príslušenstvom a podriadiť sa inštitútu GREVIO.
Istanbulský dohovor sa skrýva za toto (áno, to je strašné!):


To je maximálne strašné, to je psycho, horor! Toto nech si pozrú policajti! Napadlo mi: Prečo tej matke a dieťaťu nerozdali Istanbulský dohovor?! Na ich mieste by som ním mával nad hlavou a pred očami agresora, násilníka a teroristu! Hmm…
A nad všetkými zúčastnenými, aj nečinnými policajtmi, bude stáť monitorovací, kontrolný a sankčný nadnárodný orgán, inštitút GREVIO s jeho nejasnými a nevyjasnenými kompetenciami a právomocami, v osobách ďalších, nami platených úradníkov a s nimi aktivistov ľudsko-právnych “neziskoviek” a sociálkárov, s ešte tiež neznámymi ale posilnenými právomocami a kompetenciami? Aj na Slovensku začne vládnuť nikým nekontrolovaný inštitút typu “slobodného a nezávislého” Barnevernet? A spustí sa odoberanie detí za účelom ich adopcií? A kým..? Kto ich dostane, v mene ich najlepšieho záujmu? Detí? Alebo čieho?
K veci: Slovensko má dostatočnú, ba, jednu z najlepších legislatív pre boj s násilím v rodine a všetkého druhu, aj proti osamelým, starším a zdravotne hendikepovaným ľuďom v závislosti na iných osobách. Slovensko Istanbulský dohovor vôbec nepotrebuje. Potrebuje poctivé plnenie služobných povinností policajtov zo zákona o policajnom zbore, a uvádzanie zákona do života! Tam treba hľadať problémy a rezervy.
Čítajte ale pozorne toto:
https://blog.postoj.sk/42191/vypovedanie-istanbulskeho-dohovoru-nezastavi-gender-ideologiu
Ste občiankami a občanmi Slovenska, členského štátu EÚ a Rady Európy s ústavnými právomocami založenými na ľudských, občianskych a politických právach.
Status, charakter a budúcnosť Slovenska je plne vo vašich hlavách a rukách…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Tri varovania a odporúčania
1. Vlastnými hlavami (rozum a cit) zvažujte, čo pre Slovensko a vás znamená vlasť, štátotvorný národ, slovenské národné tradície, preambula ústavy a slovenská Ústava, Lisabonská zmluva, Charta práv EÚ, európska integrácia, negociácia práva EÚ s ústavou a právnym poriadkom Slovenka…
2. Prezidentku ste si zvolili tak, že ste sa podvolili a pridali k masívnej mediálnej propagande síl, ktoré predstavujú všetko, čo ste zodpovedne mali ale ešte stále, pred eurovoľbami a parlamentnými voľbami máte možnosť zvažovať, vyhodnocovať a zaujať vecné stanoviská prezentované skutkami…
3. Vyhodnocujte, ako naši volení zástupcovia dnes kreujú ústavný súd, konanie Miroslava Lajčáka vo veciach zahraničných politík Slovenska, Agendy OSN 2030 Global Compact 1 a 2 (migrácia, utečenci plus africká agenda s novinkou: bojom proti afrofóbii) dvojstrannej zmluvy USA so Slovenskom, nad rámec Zmluvy o NATO, ale aj stav vecí slobody, suverenity a zvrchovanosti Slovenska vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru (podklady):
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. septembra 1992 PREAMBULA
My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave…
PRVÁ HLAVA Prvý oddiel ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
Čl. 3
(1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.
(2) Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom.
Čl. 32
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Dokedy a za akých okolností ešte budem chcieť byť pro európsky? Chcem? Máte šajn, prečo?

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?