Publikované: 21.12.2019

Na ústavnej kríze sa podieľa aj minister spravodlivosti

Na protiústavnom konaní vo veci odmietnutia ratifikácie Istanbulského dohovoru sa s prezidentkou podieľa aj ministerstvo spravodlivosti, osobitne výkonný minister
Chcem, aby ste vedeli a mali vedieť, čo Slovensko okrem volieb čaká a čo by ste mali vedieť o už prebiehajúcej, len nemedializovanej, ústavnej kríze…
Stane sa to, čo sa stalo v čase prístupu k Lisabonskej zmluve a to, s čím sa Slovensko „borí“ keď k prístupovej zmluve a dnes Istanbulskému dohovoru, nemalo námietky a pripomienky…
Bude to copyright toho, čo urobil minister spravodlivosti vo veci Istanbulského dohovoru.
Slovensku hrozí odkrojenie ďalšej časti suverenity a zvrchovanosti.
Úporný tlak na ratifikáciu ID je obzvlášť nápadný. Ratifikácia zmení charakter Slovenska, oslabí  Preambulu a Čl. l odsek 1 Ústavy SR.
Slovensko má vo veci násilia všetkého druhu legislatívu, ktorú nám môže závidieť celý svet…
Iba ju treba uvádzať do života, čo je úloha najmä OČTK a súdnej moci…
Treba posilniť legislatívu vo veci ochrany obetí násilia.

                     

Minister spravodlivosti aj prezidentka prisahali vernosť Slovenskej republike a jej občanom. Dnes konajú mimo Ústavu SR a svojvoľne…
Európsky parlament sa ešte v júli 2019 obrátil na Súdny dvor EÚ s tromi otázkami súvisiacimi s ratifikáciou ID (Istanbulského) dohovoru zo strany EÚ. Pýta sa
a/ či podpis a ratifikácia ID majú mať rovnaký alebo môžu mať rôzny právny základ,
b/ či je ratifikácia ID Úniou zlučiteľná zo zmluvami v prípade, že neexistuje spoločná dohoda členských štátov o ich súhlase s tým, aby boli týmto dohovorom viazané,
c/ či môže EÚ ratifikovať ID aj vtedy, ak ho neratifikujú všetky štáty.
K týmto otázkam sa môžu v rámci procedúry na Súdnom dvore EÚ vyjadriť aj členské štáty. Slovensko dostalo takúto výzvu a možnosť žiadosťou súdneho dvora 14. októbra 2019.
Minister spravodlivosti mal Súdnemu dvoru EÚ zaslať odpoveď podľa pokynov Uznesenia Národnej rady Slovenska z marca 2019.
Na uznesenie Národnej rady (zákonodarná moc) z marca nereagoval v zmysle dikcie uznesenia a to, že „Slovensko sa nehodlá stať sa zmluvnou stranou ID“, teda nesúhlasí, aby EÚ ratifikovala ID ako celok (výzva SDÚ zo 14. októbra).
Marcové Uznesenie Národnej rady Slovenska (vládou a prezidentkou ani ministrom spravodlivosti nevykonané): https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465107
V marci 2019 totiž Národná rada prijala veľkou väčšinou 101 hlasov zo 133 prítomných poslancov uznesenie, ktorým požiadala vládu Slovenskej republiky:
1. Aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) Slovenskou republikou;
2. Vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).
K činnosti (nečinnosť) vlády a jej ministra spravodlivosti Gábora Gála vo vzťahu k marcovému uzneseniu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/uznesenie&MasterID=11415
„Keď sa v októbri 2019 obrátil Súdny dvor Európskej únie na Slovenskú republiku s požiadavkou o stanovisko k výberu vhodného právneho základu, ktorý by mala Európska únia použiť v prístupovom procese k Istanbulskému dohovoru, ukázalo sa, že Vláda SR neurobila Národnou radou požadované úkony smerom navonok, ktorými by oficiálne informovala vecne príslušné európske inštitúcie (Radu Európy a Európsku úniu) o tom, že NR SR uznesením č. 1697 z 29. marca 2019 zastavila ratifikačný proces uvedeného dohovoru na Slovensku, a že sa ani do budúcnosti nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dokumentu Rady Európy.“
https://www.hlavnespravy.sk/paska-istanbulskemu-dohovoru-lehota-vam-uplynula-pan-premier-prosim-vas-aby-ste-rozhodnutiam-slovenskeho-parlamentu-pristupovali-nalezitou-vaznostou/1992318
Novembrové Uznesenie Národnej rady Slovenska (vládou ani prezidentkou nevykonané):
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473901
Novembrové, v nadväznosti na marcové uznesenie národnej rady, ukladá pokyn predsedovi vlády Pellegrinimu: https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1814
Slovenská vláda Uznesením z 18. decembra  č. 641/2019 požiadala prezidentku, aby depozitárovi Dohovoru Rady Európy (ID) oznámila úmysel Slovenskej republiky nestať sa zmluvnou stranou ID: Výťažok z uznesenia vlády SR z 18. 12. 2019:
„Vláda berie na vedomie Uznesenie Národnej rady SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenkou republikou a poveruje predsedu vlády požiadať prezidentku SR o notifikáciu úmyslu Slovenskej republiky depozitárovi Istanbulského dohovoru Rady Európy nestať sa jeho zmluvnou stranou v zmysle uznesenia Národnej rady SR.“ https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24427/1
Vo veci plnení úloh vydaných vláde bol minister spravodlivosti Gábor Gál nečinný v tom zmysle, že nekonal náležitým spôsobom, ako mu ukladá Uznesenie NR SR z 29. marca 2019.
Občania Slovenska prostredníctvom svojich volených zástupcov si neprajú ratifikáciu Istanbulského dohovoru.
Minister spravodlivosti vôľu občanov nenaplnil, pretože Súdnemu dvoru EÚ oznámil, čo je lož, že Slovensko k ratifikácii Istanbulského dohovoru nemá pripomienky.
Splniť si svoju ústavnú povinnosť sa zdráha a odmieta aj prezidentka.
Nečinnosť ministra spravodlivosti a prezidentky zakladá dôvod pre aktiváciu ústavno-právneho výboru Národnej rady Slovenska a zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenska.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Poznámka, pozor! Verejnosť obštrukcie ministra Gála a prezidentky Čaputovej vo veci ID zatiaľ nevníma ako ústavnú krízu, lebo „ktosi“ musí stlačiť gombík.
Otázka: A viete, kto?
Odpoveď: Liberálny mainstream, počnúc Denníkom Nenávisť alebo SME.
Až potom sa pridajú „verejnoprávna“ RTVS a TA3 a ostatné médiá verejnej služby…
Takzvaná mediálna „alternatíva“ nie je „verejnou autoritou“.
Sa uvidí…
Istanbulský dohovor má chrániť aj toto:
                          

                                                  

                                               

A tak ďalej…
Lebo “…rod je len sociálny konštrukt spoločnosťou vytvorených rodových rolí…”
(Istanbulský dohovor). Rod treba zrušiť aj s pohlavím.
Ústredná hypotéza Istanbulského dohovoru je produkt sociálnej filozofie a rodovej ideológie neomarxistov novej „progresívnej“ ľavice.
Voľte Progresívne Slovensko a ostatných plných alebo polo liberálov…
A naplní sa.
Čo je liberálny fašizmus? Vyskúšajte si vo voľbách…
Galéria hore predstavuje výrez novobodobého neomarxistického “utláčaného a diskriminovaného” proletariátu na jeho ľudských právach a slobodách…
Už “to” nechcú ani v USA…

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?