Publikované: 05.01.2014

Nezdaniteľná časť – dobrovoľné príspevky na druhý pilier za rok 2013

Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

„(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.“

*

Poznámka: článok je upravenou a zjednodušenou verziou príspevkov publikovaných na platenej stránke www.drak.porada.sk

Info o seminároch a videoškoleniach k zmenám od 1.1.2014 nájdete tu: www.porada.sk/skolenia/

Na seminár sa môžete prihlásiť emailom na reliaba@gmail.com

*

Novinkou platnou v zákone o dani z príjmov od roka 2013 (pozor, len do roka 2016) je skutočnosť, že daňovník si môže znížiť základ dane aj o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (tzv. „druhý pilier“, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.

Pre uplatnenie tejto výhody je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zaplatil daňovník v čase od 1.1.2013 do 31.12.2013. Pritom nie je podstatné, či sa príspevky platili pravidelne – napr. každý mesiac zrážkou zo mzdy – alebo niekoľkými platbami, či dokonca jednorazovo, napr. tesne pred koncom roka.

Uplatniť si môže sumu najviac vo výške 2% zo základu dane. Pozor, nie 2% z (hrubého) príjmu, ale zo základu dane – základom dane je u zamestnanca rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Zároveň uplatnená suma za rok 2013 nemôže byť vyššia ako 943,20 eura.

Zamestnanec

Ak má zamestnanec záujem platiť si dobrovoľné príspevky do druhého piliera, môže požiadať svojho zamestnávateľa, aby tieto príspevky zrážal z jeho mzdy a odvádzal ich na príslušný účet zamestnanca v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce: „Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.“

Podľa § 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky do druhého piliera jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol.

Výšku dobrovoľného príspevku do druhého piliera si dohodne sám zamestnanec s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, viď § 21 ods. 4 a § 64 ods. 6 písmeno f) zákona č.43/2004 Z. z.

Samotný dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie sa platí priamo do dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zamestnanec má voči zamestnávateľovi povinnosti uvedené v § 65 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak zamestnanec žiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov do druhého piliera, je povinný informovať ho aj o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca.

Na druhej strane, podľa § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Z uvedeného vyplýva, že ak o to zamestnanec zamestnávateľa požiada, zamestnávateľ má povinnosť odvádzať za zamestnanca dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (za predpokladu, že zamestnanec si splní povinnosti podľa § 65 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z.). Zamestnávateľ sa súčasne musí dohodnúť so zamestnancom na zrážke zo mzdy.

Ročné zúčtovanie

Zamestnanec, ktorému vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ a za ktorého dobrovoľné príspevky neodvádzal zamestnávateľ, musí v súlade s § 37 ods. 1 písm. c) zákona dokladovať výšku zaplatených dobrovoľných príspevkov dokladom zo správcovskej spoločnosti a tento doklad (potvrdenie) priložiť zamestnávateľovi k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak za zamestnanca bude odvádzať dobrovoľné príspevky do druhého piliera zamestnávateľ, príslušné sumy musia byť uvedené na mzdovom liste zamestnanca. V takomto prípade zamestnanec nemá povinnosť dokladovať výšku zaplatených príspevkov a zamestnávateľ uplatní nezdaniteľnú časť na zaplatené dobrovoľné príspevky na druhý dôchodkový pilier pri ročnom zúčtovaní „automaticky“.

Príklad

Pán Adam je živnostníkom a je sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri. Za rok 2013 si zaplatí dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie každý mesiac po 20 eur, spolu 240 eur.

Jeho základ dane v daňovom priznaní (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) za rok 2013 dosiahne sumu 10000 eur.

Pán Adam si zníži základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 200 eur.

A to preto, lebo výška tejto nezdaniteľnej časti je obmedzená ako 2% z jeho základu dane, 2% z 10000 eur = 200 eur.

Príklad

Pani Alica je zamestnankyňa. Od júna 2013 sa rozhodne platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, so zamestnávateľom sa dohodne na zrážaní týchto príspevkov z čistej mzdy. So správcovskou spoločnosťou sa dohodne na výške príspevku 15 eur mesačne s možnosťou mimoriadnych príspevkov.

Od júna do decembra 2013 zamestnávateľ pani Alici strhne a odvedie na jej dôchodkový účet dobrovoľné príspevky v celkovej výške 7 x 15 = 105 eur. Pred koncom roka 2013 si pani Alica nechá v mzdovej učtárni vyčísliť predbežný základ dane v zamestnaní za rok 2013 a zistí, že to bude suma8000 eur. Od základu dane si tak môže odpočítať sumu 2% z 800 eur =160 eur. Aby pani Alica „naplno“ využila daňové zvýhodnenie, ešte pred 31.12.2013 sama zaplatí sumu 55 eur ako dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie formou mimoriadneho vkladu.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?