Publikované: 03.01.2014

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2013

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. zákona o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov za rok 2013 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona.

*

Poznámka: článok je upravenou a zjednodušenou verziou príspevkov publikovaných na platenej stránke www.drak.porada.sk

Info o seminároch a videoškoleniach k zmenám od 1.1.2014 nájdete tu: www.porada.sk/skolenia/

Na seminár sa môžete prihlásiť emailom na reliaba@gmail.com

*

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Podľa  11 ods. 2 zákona o dani z príjmov:

“Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý

a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len “platné životné minimum”),

b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44, 2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.”

Pre daňové priznanie resp. ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 to znamená:

Suma životného minima platná k 1.1.2013 je 194,58 eura.

19,2-násobok je 3735,94 eura (zaokrúhľuje sa v súlade s § 47 zákona na eurocenty nahor).

100-násobok je 19458 eur.

44,2-násobok je 8600,436 eura.

***** 

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3735,94 eura. Základ dane tohto daňovníka sa zníži o celú sumu 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8600,436 – (základ dane : 4),

výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*****

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

Ak daňovník je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, a dôchodok mu bol priznaný k 1.1.2013 alebo ešte skôr, nezdaniteľná časť na daňovníka určená podľa predošlého postupu sa zníži o sumu dôchodku za rok 2013. Pozor, pritom sa do sumy dôchodku nezapočítava tzv vianočný dôchodok (správne sa hovorí “vianočný príspevok”), pretože ten sa formálne nepovažuje za dôchodok ale za štátnu sociálnu dávku.

Ak je suma dôchodku za rok 2013 vyššia, ako suma nezdaniteľnej časti na daňovníka, výsledná nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Pozor, uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na poberateľov invalidných dôchodkov, sirotských dôchodkov atď.

Pripomínam, že posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody. V prípade podnikateľa (SZČO) je to jeho príjem znížený o výdavky (paušálne + odvody alebo o skutočné výdavky podľa účtovníctva). Podnikateľ si pritom základ dane môže znížiť o prípadnú stratu z minulých rokov.

KTO MÁ NÁROK

Pripomeňme si pre poriadok, že nárok na zníženie základu dane o tzv. nezdaniteľnú časť má v zásade každý daňovník (s výnimkou daňovníkov so základom dane 34401,75 eura a vyšším a s výnimkou väčšiny dôchodcov, viď vyššie). Nárok majú aj osoby ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, cudzinci a pod.

Nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti majú aj nezaopatrené deti, študenti, dobrovoľne nezamestnaní, ženy na rodičovskej dovolenke atď.

POZNÁMKA

Výška nezdaniteľnej časti nezávisí od toho, či daňovník dosahoval príjmy počas celého roka alebo len v niektorom mesiaci alebo mesiacoch. Študent, ktorý pracoval len v lete a zarobil si 1000 eur, neplatí žiadnu daň, pretože si pri výpočte dane od základu dane v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní za rok 2013 odpočítava celú sumu nezdaniteľnej časti 3735,94 eura.

Príklad

Zamestnanec dosiahne za rok 2013 základ dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške 10000 eur. V ročnom zúčtovaní dane (alebo daňovom priznaní) sa uplatní nezdaniteľná časť vo výške 3735,94.

Daň bude 19% zo sumy (10000 – 3735,94) = 19% z 6264,06 eura = 1190,17 eura.

Príklad

Podnikateľ – živnostník, dosiahne za rok 2013 základ dane vo výške 30000 eur. V daňovom priznaní typu B si uplatní stratu za predošlé roky vo výške 5000 eur. Výsledný základ dane bude suma 25000 eur.

Pretože dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 8600,436 – (základ dane : 4) = 8600,436 – (25000 : 4) = 8600,436 – 6250 = 2350,44 eura (zaokr. na eurocenty nahor).

Daň bude 19% zo sumy (25000 – 2350,44) = 19% z  22649,56 = 4303,41 eura.

Príklad

Poberateľ predčasného starobného dôchodku, priznaného k 1.7.2012, dostal za rok 2013 dôchodok vo celkovej sume 3000 eur. K 1.1.2013 predčasný starobný dôchodok poberal.

Za rok 2013 podáva daňové priznanie (typu B), pretože mal príjmy ako zamestnanec a súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 2. Jeho celkový základ dane je 20000 eur.

Nezdaniteľná časť sa vypočíta ako

8600,436 – (základ dane : 4) – dôchodok = 8600,436 – (20000 : 4) – 3000 = 8600,436 – 5000 – 3000 = 600,44 eura. Daň bude 19% zo sumy (20000 – 600,44) = 19% z 19399,56 = 3685,91 eura.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Manželka poberá na území SR invalidný dôchodok 177 eur.Vykonáva aj opatrovateľku v zahraničí,kde jej príjem je cca 500 eur.mesačne.Sociálne  a zdravotné poistenie platí v zahraničí.Na území SR dáva DÚ ohlasovaciu povinnosť.Ako zamestnanec mám nárok na odpočítateľnú položku na manželku?

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?