Publikované: 04.01.2014

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2013

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov za rok 2013 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona o dani z príjmov.

*

Poznámka: článok je upravenou a zjednodušenou verziou príspevkov publikovaných na platenej stránke www.drak.porada.sk

Info o seminároch a videoškoleniach k zmenám od 1.1.2014 nájdete tu: www.porada.sk/skolenia/

Na seminár sa môžete prihlásiť emailom na reliaba@gmail.com

*

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku – manžela

Podľa 11 ods. 3 zákona: “Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.”

Od roku 2013 sa sprísňujú podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky, viď § 11 ods. 4 zákona o dani z príjmov:

“(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu 63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie 63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, 63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím 63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)”

Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) sa tak veľmi zúžil. Mnohí daňovníci ktorí si v minulých rokoch uplatnili nezdaniteľnú časť na manželku, tak budú nepríjemne prekvapení, respektíve v neznalosti zákona si nezdaniteľnú časť na manželku “zo zvyku” uplatnia aj keď po novom tento nárok nemajú.

Nárok zostane len v prípadoch, kedy:

1. Manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Tu pozor, nemusí ísť o vlatné dieťa – môže to byť aj dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti. Pôjde o prípady, kedy po narodení dieťaťa manželka poberá materské, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Manželka súčasne môže pracovať, to nie je prekážkou priznania nároku v takomto prípade. Do vlastného príjmu manželky sa v takýchto prípadoch započíta materské, nezapočíta sa rodičovský príspevok, nezapočíta sa príspecvok na opatrovanie.

2. Manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie – tu pozor, nemýliť si príspevkom na osobnú asistenciu (vtedy nárok nie je) – a pozor, samotný peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa započítava do vlastného príjmu manželky.

3. Manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tu mimochodom vidíte, že nie je jedno, či nezamestnaná osoba je alebo nie je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie – aj keď reálny záujem o prácu nemá. Ak manželka, ktorá nepracuje, nie je zaradená v evidencií – manžel nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku. Do vlastného príjmu manželky sa započítava dávka v nezamestnanosti aj dávky v hmotnej núdzi.

4. Manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ŤZP rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, soc. vecí a rodiny. Pozor, nárok je aj v prípade, že manželka poberá starobný dôchodok ale v minulosti bola uznaná za invalidnú. Do vlastného príjmu manželky sa započíta dôchodok i rôzne dávky na pomoc ZŤP osobám.

Novinkou od roku 2013 ďalej je skutočnosť, že od vlastného príjmu manželky (manžela) sa bude odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť z tohto vlastného príjmu. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné “samoplatiteľa” na zdravotné poistenie.

Konkrétne hodnoty a parametre pre rok 2013:

Suma životného minima platná k 1.1.2013 bola 194,58 eura.

19,2-násobok je 3735,94 eura (zaokrúhľuje sa v súlade s § 47 zákona na eurocenty nahor).

176,8-násobok je 34401,744 eura.

63,4-násobok je 12336,372 eura.

*****

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 eura – vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky,

výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

KTO MÁ NÁROK

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (v texte používam skloňovanie „na manželku“ ale platí to samozrejme aj naopak) si môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava – fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach – do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Tento nárok si však môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt a na území SR sa zdržiavala menej ako 183 dní – a to vtedy, ak úhrn jej zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2013 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jej príjmov, teda príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Nárok si možno uplatniť vtedy, ak daňovník žije s manželkou v (spoločnej) domácnosti.

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka: “Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby”. Nie je pritom podstatné, či manželia majú rovnakú adresu trvalého pobytu. Nie je podstatné, či napr. pri rozdielnom trvalom pobyte manželov má jeden z nich nahlásený prechodný pobyt na mieste trvalého pobytu druhého z manželov.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku majú aj študenti, aj dobrovoľne nezamestnaní, aj invalidi, aj poberatelia dôchodkov (a to aj dôchodkov priznaných pred 1.1.2013).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si možno uplatniť aj vtedy, ak samotná manželka vo svojom daňovom priznaní alebo vo svojom ročnom zúčtovaní dane si uplatní nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (sama na seba).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

*

KRÁTENIE SUMY NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE NA MANŽELKU

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v prípade, ak daňovník “mal manželku” len časť roka 2013 alebo ak manželka spĺňala podmienky na priznanie nároku len časť roka (napr. bola evidovaná na úrade práce len časť roka), je daná ako jednej dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane určená podľa vyššie uvedeného postupu krát počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

Napríklad ak bol sobáš 6.5.2013, nezdaniteľná časť na manželku bude 1/12-tina z “celoročnej” sumy za mesiace jún až december 2013, teda 7/12-tin z “celoročnej sumy nezdaniteľnej časti.

Alebo ak sa manželka starala o dieťa vo veku do 3 rokov a dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 14.11.2013 – nezdaniteľná časť na manželku bude 11/12-tin z “celoročnej” sumy.

*

VLASTNÝ PRÍJEM MANŽELKY

Do vlastného príjmu manželky sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov podľa § 2 písm. c) zákona, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:

- príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) – podľa praxe a výkladu zákona finančnou správou sa započítava príjem neznížený o výdavky,

- príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 – a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona o dani z príjmov,

- príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) – napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia “na dožitie” atď.,

- ostatné príjmy (§ 8 zákona) – napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítava sa aj:

- náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,

- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

- podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,

- nemocenské dávky (nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok) vyplácané Sociálnou poisťovňou,

- dôchodky,

- dávky v nezamestnanosti,

- dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z.,

- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,

- sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

*

Do vlastného príjmu manželky – manžela sa nezapočítava len príjem:

- zamestnanecká prémia,

- daňový bonus,

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.

Nezapočítavajú sa ani štátne sociálne dávky a to sú:

- rodičovský príspevok (zákon č.571/2009 Z. z.),

- príspevok na starostlivosť o dieťa (zákon č. 561/2008 Z. z.),

- príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z. z.),

- prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z. z.),

- príplatok k prídavku na dieťa (zákon č.532/2007 Z. z.),

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č.627/2005 Z. z.),

- vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z. z.).

*

Od vlastného príjmu manželky sa naopak odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,

- poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,

- preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu neodpočítava poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP, preddavky a nedoplatok z RZZP samoplatiteľa na zdravotné poistenie.

Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2013 základ dane 10000 eur. Je to menej ako 34401,74 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2013 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 1000 eur. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 130 eur. Od marca do októbra poberala materské, spolu 2000 eur. Od októbra do konca roka 2013 poberala rodičovský príspevok, spolu vo výške 598,80 eura.

Prvé dieťa sa im narodilo 10.4.2013. Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (1000 eur) a materské (2000 eur). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (130 eur).

Vlastný príjem manželky = 1000  + 2000  – 130  = 2870 eur.

Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške

3735,94 – 2870 = 865,94 eura.

Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj – december 2013 (dieťa sa narodilo 10.4.2013), teda vo výške 8/12-tin = 865,94 x 8/12 = 577,30 eura.

Príklad

Živnostník so základom dane za rok 2013 vo výške 36000 eur. Je to viac ako 34401,74 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v krátenej výške.

Jeho manželka nepracuje a za rok 2013 nemala žiadne vlastné príjmy. Počas celého roka 2013 bola evidovaná nezamestnaná.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky

Čo znamená konkrétne 12336,372 – (36000 : 4) – 0 = 12336,372 – 9000  = 3336,38 €eura

Príklad

Zamestnanec so základom dane za rok 2013 vo výške 40000 eur sa oženil 15.9.2013.

Jeho manželka dosiahla za celý rok 2013 vlastné príjmy vo výške 1800 eur. Od 2.11.2013 poberala peňažný príspevok za opatrovanie.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí takto.

Keby boli manželia po celý rok a manželka by celý rok poberala peňažný príspevok za opatrovanie, nezdaniteľná časť by bola:

12336,372 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky = 12336,372 – (40000 : 4) – 1800 = 12336,372 – 10000 – 1800 = 536,372 eura

Manželia však boli len 3 celé mesiace a dokonca len jeden celý mesiac manželka poberala peňažný príspevok za opatrovanie, preto vypočítanú sumu alikvótne upravíme: (536,372 : 12) x 1 = 44,70 eura (výsledok zaokrúhľujeme na cent nahor). Nezdaniteľná časť na manželku tak bude suma 44,70 eura.

 • SlabéVýborné (+16 skóre, 20 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

6 Komentárov

Komentárov 1 - 6 z 6Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Dobrý deň, chcem sa poďakovať za informácie a zároveň mám otázku…  V článku píšete, že: “Do vlastného príjmu manželky – manžela sa nezapočítava len príjem: - štipendium pri sústavnej príprave na povolanie. ” Zároveň však nevidím, že by bolo možné  uplatniť si nárok na manželku/manžela, ktorý je študent sústavne sa pripravujúci na budúce povolanie.   Chcem sa teda opýtať, či v prípade ak môj manžel bol od januára do októbra 2013 študentom dennej formy štúdia (a teda nemohol byť registrovaný na úrade práce) a počas tohto obdobia nemal žiadny príjem, je možné uplatniť si nárok na  uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela. Ďakujem vopred za odpoveď a prajem pekný deň

 2. V článku píšete: “Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si možno uplatniť aj vtedy, ak samotná manželka vo svojom daňovom priznaní alebo vo svojom ročnom zúčtovaní dane si uplatní nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (sama na seba).” Mám to chápať tak, že ak manželia spĺňajú podmienky, a manželka má vlastný príjem, je to možné urobiť tak, že si manželka vo svojom daňovom priznaní uplatní nárok na nezdaniteľnú časť na seba a zároveň si manžel uplatní tú istú nezdaniteľnú časť na manželku vo svojom daňovom priznaní?

 3. Dobrý deň. Chcem sa informovať. Ak som bola počas roka na materskej a v júli som nastúpila opäť do zamestnania, kde som pracovala už aj pred materskou dovolenkou, kde si mám uplatniť vyrovnávku dane. U môjho zamestnávateľa za celý rok? alebo za prvý polrok si musí uplatniť za mňa manžel u svojho zamestnávateľa a za druhý polrok ja u svojho zamestnávateľa? Môj zamestnávateľ mi tvrdí, že to čo som bola na materskej si musím dať u manželovho zamestnávateľa. Ďakujem za informáciu.

 4. Dobrý deň, mne nie je celkom jasný ten prvý príklad: “Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3735,94 – 2870 = 865,94 eura.” Toto je bez debaty. Ďalej však uvádzate : “Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj – december 2013 (dieťa sa narodilo 10.4.2013), teda vo výške 8/12-tin = 865,94 x 8/12 = 577,30 eura.” Nemal byť v tejto časti uvedený nárok na daňový bonus na dieťa? Nárok na daň.bonus na dieťa by sa skutočne rátal až ďalším mesiacom po narodení, čiže až od mesiaca máj do decembra, takže (21,03 x 1) + (21,41 x 6)= 149,49, čo by si manžel uplatnil v daň.priznaní. Prečo ste prepočítavali príjem kvôli dieťaťu?

  1. Upravujem, daň bonus platí aj za apríl, čiže celková suma má byť 170,52€.

 5. Dobrý deň, chcem sa opýtať či si môže manžel na mňa uplatniť celý nárok na NČZD ak od 1-11/2013 som bola na rodičovskej dovolenke (dieťa v novembri malo 3roky) a naďalej som na predĺženej RD, ale neplatenej. Iný príjem okrem RP 11 mesiacov som nemala. Vopred ďakujem za odpoveď.

 6. Dobry den,  Dakujeme za tieto informacie,aspon sa clovek trocha orientuje. Len sa neviem dopatrat toho ako to je jked je takato situacia.  Zaklad dane nepresiahol 34401,74eur ,ale manzelka bola v januari na rodicovskej dovolenke,kedy dieta dovrsilo 3roky(22.1.) ale na upsvar sa hlasit nesla .,vzhladom na to,ze bola tehotna,tak sa mnahlasila ako osoba dobrovolne starajuca sa o dieta do 6rokov,ale v septembri (9.9.)sa narodilo druhe dieta a opat poberala rodicovsky prispevok,kedze na materske jej nevznikol narok. Kedze manzelka nemala za cely rok prijem,ale 5mesiacov splnali podmienky na nezdanitelnu cast na manzelku.???ako sa to pocita v tomto pripade a dostal by aspon za tu cast(cize 5mesiacov) mnejaku dan na zad,alebo nie?dakujem

Komentárov 1 - 6 z 6Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?