Publikované: 26.11.2020

Nicholsonová ako o Kolumbovej žene…

Európska únia je spoločenstvo členských štátov, riadiace sa Lisabonskou zmluvou a neomarxistickou ideológiou. Mení definície pojmov základné ľudské práva a slobody, manželstvo, rodina, hodnoty, etika a normalita.

Porovnajte chronologický priebeh postupných zmien definícií pojmov manželstvo a rodina v základných ľudsko-právnych dokumentoch:
Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN 10/12/1948) Článok 16:
Muži a ženy, ak dosiahli plnoletosť, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu so strany spoločnosti štátu.
Európsky dohovor o ľudských právach (Rím 4/11/1950) Článok 12:
Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.
Charta základných práv EÚ (súčasť Lisabonskej zmluvy (13/12/2007) Článok 9:
Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.
Premeny definície manželstva a rodiny
1. Od definície manželstva ako zväzku muža a ženy k manželstvu bez vymedzenia pohlavia;
2. Od definície rodiny založenej manželstvom muža a ženy k hybridnej rodine.
Prekážky odstránenia diskriminácie párov rovnakého pohlavia
1. Odstránenie práva členských štátov EÚ definovať manželstvo a rodinu podľa vnútro štátnych zákonov;
2. Povinné zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev všetkými členskými štátmi EÚ (Bergoglio a jeho „civil convivencion”);
3. Zrušenie registrovaných partnerstiev a ich náhrada manželstvom, lebo: registrujú sa len psy a autá.

Všetky LGBTI osoby v ich aktívnom ekonomickom veku na Slovensku pracujú, zapájajú sa do spoločenského, občianskeho, politického a kultúrneho (náboženského) a ostatného života.
https://www.extraplus.sk/clanok/nicholsonova-urobili-sme-dolezity-krok-v-boji-proti-diskriminacii-lgbtiq-osob
https://euranetplus-inside.eu/lgbti-strategy-eu-steps-up-fight-against-discrimination/
Čl. 1 Listiny: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Slobody a rovnosť zakladá Ústava a zákon.
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Nie sú závislé od zákona. Nemožno ich rušiť alebo obmedziť zákonom, ústavným zákonom ani referendom.
LGBTI osoby nie sú na Slovensku utláčané, diskriminované ani ostrakizované. Niet o tom žiadny relevantný dôkaz (ombudsmanka, súd, ústavný súd, ESĽP).
Vysvetlivky:
1. Žiadny slovenský ani ústavný súd či ESĽP Štrasburg neriešil jedinú sťažnosť jedinej osoby so štátnym občianstvom SR proti Slovensku pre neumožnenie manželstva alebo registrovaného partnerstva;
2. Neexistuje slovenská ani judikatúra ESĽP vo veci iného spôsobu diskriminácie jedinej osoby LGBTI proti Slovensku.
Čl. 24 Listiny základných práv a slobôd
pozná pojem národnostné a etnické menšiny, iné menšiny a pseudo menšiny nedefinuje a nepozná (mienim médiami a neomarxistickým politickým spektrom omieľané a verejnosť manipulujúce údajné „sexuálne menšiny“). Proti Slovensku nebolo vedené žiadne konanie vo veci porušenia práv a duiskriminácie s odkazom na práva menšín.
Všetky aj LGBTI osoby majú Ústavou SR zaručené, chránené a nedotknuteľné základné ľudské právo na súkromie (obydlie, domácnosť a spálňa).
Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom (Čl. 7 odsek 1 a Čl. 12 odsek 1 Listiny).
Existuje judikatúra ESĽP vo veci manželstiev párov rovnakého pohlavia, uzavretých v jednej z krajín EÚ, ktorá má také manželstvo vo svojom právnom poriadku, ak sa takýto takýto pár rozhodne žiť v krajine, ktorá manželstvo párov rovnakého pohlavia nepozná; vtedy by Slovensko bolo povinné takémuto manželskému páru umožniť pobyt na Slovensku ale nemuselo by mu priznať rovnaké práva, aké má na Slovensku výlučne manželský pár muža a ženy; nároky manželského páru si manželské páry rovnakého pohlavia gejov a lesieb môžu uplatniť len v štáte, kde uzavreli manželstvo.
Slovensko je, bolo by povinné manželskému páru rovnakého pohlavia, ktorý uzavrel manželstvo trebárs v Belgicku, umožniť len naplnenie práva na súkromie a spolužitie v spoločnej domácnosti. To je zatiaľ všetko.
EÚ usilovne pracuje na spôsobe, ako prinútiť všetky členské štáty EÚ uznať manželstvá párov rovnakého pohlavia podľa ľudsko-právneho princípu rovnakého zaobchádzania.
Ako sa tak má stať, uvediem nižšie.

Homosexualita nie je trestný skutokhomosexualita nie je choroba, je odchýlka od všeobecnej antropologickej hetero normy (príčiny neriešim, beriem na vedomie);
Agenda EÚ platí pre prípady označovania týchto osôb ako chorých, nenávistné prejavy a skutky, obmedzovanie rovnosti príležitostí a obmedzovanie prístupu k právam (súhlas)…
Nicholsonovej a nie je sama „nedochádza“ že:
Ľudské práva a slobody delíme na základné slobody a práva a ostatné akcesorické (doplnkové) slobody a práva k základným slobodám a právam.
Manželstvo ani registrované partnerstvo nie je základné ľudské právo.
Na Slovensku platí
: Dospelé ženy a muži môžu založiť manželstvo. Podrobnosti ustanovuje zákon o rodine.
Čl. 41 (1) Ústavy SR
: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“
Charta práv EÚ Článok 9 vo vete „Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv“ vypúšťa z vety o definícii manželstva sexus manželov. Vetu možno vyložiť inak ako vetu v deklarácii. Charta otvára cestu manželstvám párov rovnakého pohlavia.
Konštatovanie: EÚ v Charte porušuje dikciu Všeobecnej deklarácie práv rozšírenou definíciou pojmu manželstvo. Pre lingvistov (jazykoveda a JUĽS): EÚ popiera etymológiu slova pojmu manželstvo (muž a žena).
Také neomarxistické
. Dôkaz, že základom európskych hodnôt je neomarxistická ideológia. Má byť inherentným základom takzvaného demokratického a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku. Bez nej takými „nie sú“ (tvrdí Európska komisia a parlament).
Slovensko tiež nemôže existovať v spolku EÚ, zahltenom neomarxistickou ideológiou; muselo by ju prijať revíziou vlastnej ústavy, počnúc jej preambulou a Čl.1 odsek 1 v časti ideológia!
Keďže Ústava SR na Slovensku platí ako v štáte s garantovanou legislatívnou suverenitou a zvrchovanosťou v kultúrnych, hodnotových a otázkach etiky, Národná rada SR ako zákonodarný zbor má povinnosť potvrdiť platnosť Ústavy nasledovnými krokmi:
Chýba explicite zákon pre zákaz propagácie a reklamy homosexuálneho spôsobu života slovom, obrazom a písmom a otvárania akýchkoľvek dúhových Overtonových okien.
Zákon by sa mal vzťahovať na dúhové prajdy (dochádza na nich k pohoršlivému provokatívnemu správaniu nezriadených LGBTI osôb v rozpore s dobrými mravmi za prítomnosti detí…).
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a osobitne osôb LGBTI má tieto následky:
Štátny program vzdelávania detí a mládeže v časti „sexuálna výchova“ podsúva adresátom rovnosť LGBTI sexuality s heterosexualitou pre účel indoktrinácie detí a mládeže falošnou rodovou ideológiou  údajnej rovnosti pohlaví a rodov, podporou a legalizáciou ne-hetero sexuálneho správania. Prepracovať!
Mal by explicitne trvať len na vzdelávaní a výchove k zdravému sexuálnemu životu a najmä dobre a zodpovedne plánovanému manželstvu muža a ženy a ich zodpovednému rodičovstvu s poukazom na poslednú vetu Čl. 41 odsek 1 Ústavy SR (citované vyššie):
Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“
Zákon o ochrane detí mladistvých pred indoktrináciou homosexuálnej a podobnej povahy by mal obsahovať explicitne definované základné ľudského právo na výhradu vo svedomí (rodičia a deti).
Vo veciach ochrany detí pred pedofilným zneužitím by súčasťou vzdelávania a výchovy malo byť vysvetlenie otázok neprimeraného záujmu dospelých o deti… (princípy pedofílie).
Ide o odlišnosť významu pojmov  priazeň, náklonnosť a láska vysvetlené pojmy fília, eros, storgé a Agapé, ich rozpoznanie plus spôsoby ochrany a prevencie pred eros a pedo-fíliou so sexuálnym podtextom.
Edukácia detí a mládeže by mala trvať na zásadách sexuálneho života a správania bez nadmerného a neregulovaného použitia antikoncepcie. Má byť určená len pre dospelé osoby podľa ich uváženia, viacdetné manželstvá, ženy, ktoré nemôžu a preto nechcú a nesmú počať, a pre účel nevery. Nie pre bezpečnú ochranu pri voľnej sexuálnej zábave ako doplnkového „relaxu“ nedospelej mládeže…
Dôraz na dôsledky zlyhania antikoncepcie! Otázky potratov…
V kultúrnych, hodnotových a etických otázkach je Slovensko ústavodarne a legislatívne svojprávne (Čl. 9 Charty práv EÚ).
Pani Nicholsonová
, ešte príďte s obhajobou pedofílie s podporou denníka SME, pomenujte ju  ako základné ľudské právo pedofilov a právo maloletého dieťaťa na vlastný sexuálny život s dobre informovaným súhlasom…
Jana Cigániková, pridajte sa k svojej spolu straníčke názorom, že ani happeningy deviantných BDSM osôb ako mačiek a psov v reťaziach a v koži na dúhových prajdoch nikomu neubližujú…
Takže máme vymaľované…
Ostatku gramotnej časti občianskej spoločnosti a voličstva: Liberáli vás zákernými a podrazáckymi spôsobmi vťahujú do ich matrixu pseudo liberálnej neomarxistickej diktatúry a tretej totality v časti homofascism.
Urobili sme kus práce
V 89-tom sme vyšli z marxistického a v 2004-tom  „dobrovoľne“ (ako testovanie!) vstúpili do neomarxistického bloku spoločenstva EÚ.
Každý hlas, ktorý vo voľbách pridáte politickým subjektom z liberálneho spektra novej progresívnej neomarxistickej ľavice, tieto procesy urýchli a prezidentka podporí.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?