Publikované: 06.04.2020

Objav teplej vody

Štúdia odhaľuje, že napriek desaťročiam pokroku pri odstraňovaní rozdielov v rovnosti medzi mužmi a ženami, takmer 90 percent mužov a žien má určitý druh zaujatosti voči ženám, čo poskytuje nové stopy neviditeľným prekážkam, ktorým ženy čelia pri dosahovaní rovnosti. (Citát).

Všimnite: Zaujatosť voči ženám majú podľa štúdie vraj muži i ženy.
Tvrdím: Muži nie sú zaujatí voči ženám, idú si za svojím cieľom. Samozrejme, zdravo asertívni, zdravo agresívni.
Asertivita je zdravá agresivita.
Najvyššia pracovná pozícia a politický post je pre mužov korisť. Toto ale nie vždy, platí aj pre ženy. Ideálne je, ak tento post každý, každá získate mimovoľne, bez toho, aby ste oň usilovali, výlučne ako dôsledok vašich osobných schopností, spôsobilostí a kvalít…

Príklad (budova, vstup) pravidlo: Najskôr von, potom dnu. Inak by v priestorovo obmedzenej budove vznikol pretlak osôb.
Príklad (muž-žena) a fakt: Najskôr dnu (vždy) a potom von. Nikdy nie naopak. A pekne striedať. Dnu-von-dnu-von… :-)
Sexizmus v našej spoločnosti je hlboko zažratý (citát z upútavky na analýzu a „vedeckú“ štúdiu).
Môj „nevedecký“ súhlas: Až na doraz penisu vo vagíne.
K zaujatosti žien voči ženám: Súhlas. Podvedomý sexistický konkurenčný boj o samca. Možno aj cez pozíciu.
U časti ženskej populácie ale možno pozorovať útlm sexuality, a tak ako u mužov, sklon k inklinácii k rovnakému pohlaviu. Ide o odchýlky od štandardu. Ale to je iná káva…
Poznámka: Z povahy ženy, a jej bytostnej bio-psychickej štruktúry a vlastností (anatómia, fyziológia, psyché) ale nevyplýva potreba priority tobôž pracovnej ani politickej pozície ako prioritná hnacia sila. K tomu ju, žiaľ, násilne tlačí kapitalistické spoločenské zriadenie. Kapitalistické zriadenie a ekonomický faktor je v postavení nad ľudským faktorom. O humanite len tára…
Ak by ale, muž zarobil „za dvoch“ plus na ich maloleté deti, rodinu, obydlie, na potreby všetkých členov rodiny od stravy k kultúre, umeniu a športu, ženy a matky by nemuseli pohnúť ani prstom. Ich zdravá agresivita a asertivita by sa „vyčerpala“ po dobytí muža ako otca ich rodiny. Dostala by podobu niveau stable už len v štandardnom úsilí záchovy manželstva a rodiny. To isté sa očakáva od muža, manžela, otca.
Takzvanou hlavou rodiny môže byť muž ale aj žena, čo je chránený záujem súkromia rodiny a domácnosti v deľbe “pozícií” medzi mužmi a ženami. Do tejto deľby a slobody nemá právo zasahovať nik. Ale zasahujú do nej liberáli, neomarxisti (ich “boj” za práva žien proti mužom aj ženám).
Za okolností, ak by muži boli živiteľmi rodiny, čo dnes nesmú (!) lebo ženy musia (!) chodiť do práce, by ženy a ich pracovné pozície mohli mať „na háku“. Ženy zo zákona nemusia, ani muži, lebo dnes trestý pojem príživa a záhaľčivý spôsob života slovenská Ústava a zákon nepoznajú; tak to bolo za socializmu, čo bola ľudsko-právna deformita. Spoločnosť by bola mohla byť zdravšia a slobodnejšia, ak by umožňovala ale “neprikazovala” ženám ich “slobodu a práva” aj v dobývaní všemožných “pozícií”…
Hypotéza: Žena by mohla vedecky „bádať“ alebo inak pracovať aj z domu, popri domácnosti a najmä maloletých deťoch…
Bohaté kapitalistické “paničky” sa aktivizovali v ženských a dobročinných spokoch… (a pristalo im to). Alebo si robili, čo chceli… (dokonca sa nemuseli starať ani o vlastné deti, mali na to personál)…
Ale to sú aj dnes len (!) kapitalistické paničky manželov podnikateľov…
Ostatok zápasí o prežitie. Kapitálom nútený otročiť. Neľudské! Zlatý socializmus!
Žene by ostala slobodná voľba, nie nutnosť: Manželka a matka alebo čo, len chce. Ak sa žena ale slobodne rozhodne a zvládne to fyzicky a mentálne, môže dokázať všetko, čo si len zamanie. Stačí: Chcem. Viazané iba na detail: Zvládnem to?
Kapitalistický systém ale tlačí ženy dobývať pracovné a niektoré, podľa typu osobnosti a inteligencie, aj politické pozície, čo je ale prirodzená zriedkavosť daná povahou ženskej časti populácie v závislosti na pomeroch ženského a mužského elementa v tele a psyché ženy.
Mnoho žien je ale spoločnosťou nútených ísť do konfliktu samých so sebou, ako ženou, jej prirodzenou podstatou, manželkou a matkou. A súčasne s mužskou časťou spoločnosti.
Kapitalistický systém chce mať zamestnaných mužov aj ženy. Či sa im to páči alebo nie. Vydáva to ale za liberálnu slobodu, demokraciu, práva a rovnosť mužov a žien. A to je scestná rodová ideológia, artikulovaná neomarxistami, ktorí sú užitočnými idiotmi, slúžiacimi otrokárskemu kapitálu.
Odkaz: S Istanbulským dohovorom a feministickou agendou si vytrite zadky. A riešte príčiny násilia (nielen na ženách). Máte ich v tomto článku.
Preto sú ženy a spoločnosť frustrované a deprivované, preto trpia neurózami a depresiami aj s fatálnym koncom, lebo je na nich spoločnosťou a systémom páchané násilie, ktoré sa prenáša do sekundárneho násilia mužov voči ženám.
Poznámka: Nemienim mužov darebákov. Ešte aj ich agresivita má korene v kapitalistickom spoločenskom zriadení. Obťažovanie žien proti ich vôli je neprípustné násilie na ženách, ako sexuálnych objektoch mužov…
Prirodzenými a prípustnými sú len nenásilné „tančeky samcov“ okolo vyhliadnutých „obetí“…
Rodová ideológia mení obsah pojmu „obeť“.

Kapitál ale pozornosť odvádza inam podľa hesla: „Vy, muži a ženy, žerte sa medzi sebou a „ja“ zatiaľ budem tvoriť svoj zisk z vašej práce, a tak vás ďalej zotročovať…“.
Toto ale nehovorí nahlas, tak hlúpy nie je, skrýva sa za: „Poskytujem pracovné príležitosti mužom aj ženám, v ich slobodnom konkurenčnom boji o pracovnú pozíciu…“
Pozor! Ak chcú neomarxisti rovnosť práv mužov a žien, nech riešia rovnakú mzdu a plat (odmenu) za prácu na rovnakej pozícii pre mužov aj ženy! Toto ale v reáli majú „na háku“.


Spoločnosť je frustrovaná kapitálom a v ňom neprirodzeným postavením žien, čo postihuje, neurotizuje a frustruje aj mužskú časť západnej civilizácie.
Preložené do ekonomickej, politickej, sociálnej a psychologickej človenčiny:
Žiadny sexizmus, ale spoločenským systémom vynútené napätie medzi mužmi a ženami. Medzi male a female. Medzi jin a jang.
Sexizmus je sám o sebe v spoločnosti zažratý nesprávny pojem s jeho post definičnými dôsledkami.
Kliny vrážané do spoločnosti mužov a žien (mytológia):
Androgýnia: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=androg%C3%BDnia
Mizogýnia: https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mizog%C3%BDnia

Podstatou neuróz podľa Freuda je sexualita. Podľa Adlera agresivita. Carl Gustav Jung zakladá hlbinnú psychológiu.
Kdesi mi „podbehlo“ toto (štandardná náplň bulváru a ženských časopisov; množstvo autoriek píšucich o tom, o čom nemá šajn):
https://silavedomia.sk/freudov-test-osobnosti-co-sa-skryva-v-hlbinach-nasej-podvedomej-mysle/
Mentálne štandardná ľudská bytosť, osoba, má priechodné dnu i von tri (štyri) duševné (psýché, nefeš) vrstvy.
Sú súčasťou “matriošky” (žiadna ruská propaganda!) Ten ruský ľudový a kultúrny produkt je ale svetovo výnimočný ako len ruský ľudový a kultúrny produkt! :-)
Tá „moja“ matrioška má tri panenky: Vonkajšiu, strednú a vnútornú (telo, duša, duch).
Pozor! Marxisti a neomarxisti (ateisti) nepoznajú, pojem duch (rúach). Ten definuje židovské a kresťanské Písmo. ON ale existuje nezávisle na ateizme čin náboženstve. Je príznačný len pre ľudskú bytosť (osoba). Iba zvieratá majú len telo a oživujúcu dušu. Nie sú osobami.
Vonkajším obalom živej duše (stredná panenka) je naše telo (hmotná vrstva, nosič).
Vnútorné súčasti tretej najvnútornejšej matriošky sú: Duch plus nevedomie-podvedomie-vedomie-nadvedomie.
Nadvedomie má vertikálny rozmer, komunikujúci s nevedomím, podvedomím a vedomím zhora nadol a zdola nahor (duch, rúach). Porovnateľné s kvantovou fyzikou… (energia, svetlo).
Skrze najjemnejšie energie sa spája so živým a neživým svetom a vesmírom.
Pri splnení špecifických podmienok (schopnosť, citlivosť, vnímavosť a spôsobilosť) je možné konštatovať prítomnosť vyššej formy duše, ktorá je obalom, nosičom Ducha.
Komplexná ľudská bytosť je jednotou troch zložiek:
Telo-duša-duch (rúach) a ostatok energií…
Nadvedomie je kolektívne vedomie všetkých ľudských bytostí…
Kto pozerá svojím oknom len von, kto tu i tam aj dnu, stretáva sa skrze všetky svoje hmotné aj nehmotné zložky sám so sebou (ja jástvo).
Produkt (výsledok): Sebapoznanie, autoreflexia, nápravné opatrenia v rámci sústavnej práce na sebe a svojom seba zdokonaľovaní…
Supramentálne vedomie je celostné vedomie vhľadom (mimo myslenie a reč). Môže byť bodom zlomu v poznaní.
Tým bodom je zmienený vhľad do osobnej problematiky ľudského bytia ľudskej osoby. Je cestou k celostnému, holistickému vhľadu do problematiky ľudského bytia.
Z dvoch „žiakov“ S. Freuda odporúčam Adlera (ten na rozdiel od Freudovej sexuality ako hybnej sily má za takú agresivitu) a viac Junga (analytická hlbinná psychológia).
Poznanie ich diela (aspoň rámcovo) umožní sebakontrolu vo veciach prevencie neuróz a depresií…
K Jungovi odporúčam Bergmanovu Persónu (film) a dielo J.P. Satra (personalizmus: osoba ako persóna, existencializmus: nedeliteľná osobná zodpovednosť).
Vysvetlivka k pojmu persóna a osoba (až na doraz):
Persóna je existencialistický pojem (sémantika personalizmu) spejúca k „osamelosti“ (so všetkým, čo je spojené s existenciou a osobnou zodpovednosťou).
Osoba má viac soft (mäkšiu) humánnu sémantiku. Obe majú základ v JA, jástvo. Existujem, teda som. Seba samú potvrdzujúca afirmatívna vlastnosť osobného ega; Soren Kierkegaard a kresťanská filozofia.
Nevedomie je „zhora“ (cez vedomie, podvedomie) neprístupné.
Obsahuje antropologické archetypy, paradigmy (vzorce a algoritmy správania) pre hmotnú, duševnú a duchovnú vrstvu ľudskej bytosti ako osoby (osobou je len ľudská bytosť).
Nevedomie o sebe nevie.
Vysvetlivka k druhej vete: hardvér a softvér (jednotný ľudský genotyp) a fenotypálne odlišnosti (rasa, etnikum, civilizačný, kultúrny okruh, tradície, zvyky, mentalita)…
Ľudská bytosť, v rámci živého stvorenstva Zeme, disponuje najzložitejšou bio-psychickou, emočnou, citovou a sociálnou štruktúrou a kvalitou komunikácie pohlavia s pohlavím (muž, žena), v celej škále sociálnych ekonomických a intímnych vzťahov…
Spravidla samé problémy. Keby sme ich nemali, ani nevieme, že žijeme a sme. Majme ich, žimme a buďme.
Predošlý komentár potvrdzuje nezastupiteľnú rolu ľudstva a jeho elít, na zachovaní a udržateľnosti života na Zemi. Žiaľ, spravidla to nie sú elity. Pojem ľudská elita je definovaný inak. Platí pre rozhodovanie a vládnutie jednou osobou alebo v zbore. Od vlád jednotlivých štátov až po USA, RF, EÚ a OSN. Až na výnimky, celé zle. Menujte výnimky. Hmm…

K zdroju a autorke článku:
https://dennikn.sk/1832544/preco-pretrvava-sexizmus-lebo-si-ho-v-sebe-nosi-takmer-kazdy-a-kazda-z-nas/?ref=tit
http://hdr.undp.org/en/GSNI
Jana Shemesh, novinárka, žijúca v Izraeli a dopisovateľka denníka SME a Denníka N, zápasí nielen so svojou rakovinou ale aj s neomarxistickým feminizmom…
Vysvetlivka k pojmu: Boj za ženskú emancipáciu vo svete, aj islamu, sa zmenil na feminizmus; extremizáciu slobôd a nezávislosti žien od mužov…
Feminizmus oddeľuje od seba mužov a ženy a obe pohlavia stavia proti sebe, čím ich vzájomne odcudzuje.

Záver: Dôležité je uvedomenie si výdobytkov demokracie a slobôd vo veciach základných ľudských, občianskych a politických práv, a takto chápaná rovnosť mužov a žien…
Ale aj, že to, čo vyvádzajú liberáli a liberálni „demokrati“, zavádzaním povinných kvót ešte aj pre ženy, je „na hlavu“ a ľudsko-právne násilie „nežných, tolerantných“ ultra liberálov…
Socializmus je zriadením pre ľudí. Kapitalizmus pre jeho „slobodných“ otrokov.
Pozor! Socializmus nerovná sa komunizmus, ten je totalitnou ideológiou, ktorá sa ako post marxisticko-leninský, stalinistický príživník, prisal na naše krky po víťazstve nad nacizmom a fašizmom ako už nie čierny a hnedý, ale červený mor.
Ak chce byť spoločnosť reálne slobodná, ak má byť aj spoločnosťou rovnosti mužov a žien, musí sa zbaviť príživníckeho, anti humánneho a vykorisťovateľského kapitálu.
Ekonomická, finančná a fiškálna kríza, posilnená a prehĺbená krízou Covid-19 prinesie zaujímavé poznatky…
Agenda „novej progresívnej“ neomarxistickej ľavice (LGBTI dúha) má cez false flag rodovej rovnosti, oddelením pohlavia od rodu a teóriou multi rodovosti, konečný cieľ:
Zničenie rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Vedú útok proti preambule a Ústave SR, v časti rodina ako základ štátu, ako základný štátotvorný prvok.
Rozbíja teóriu prirodzených základných ľudských práv na svoj obraz.
Likviduje pojem ľudská osoba. Kto ma čítava, vie, o čom „točím“.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?