Publikované: 11.08.2019

Odievanie, móda

Alebo o ich význame v živote človeka, o móde ako signále spolu náležitosti so skupinou, odievaní a rodovo podmienených sociálnych roliach, ako prostriedku vyjadrovania a komunikácie a emócií, vyjadrenia kompetencií, povahových rysov a mentality, móde ako faktore modelujúcom osobnosť, móde ako seba identifikácii, seba prezentácii, body image, sebavedomí…Móda je aktuálny trend (neustále meniaci sa), sociálno-psychologický fenomén, uprednostňovaný skôr z ľahkomyseľných ako z praktických, logických alebo intelektuálnych dôvodov; vplýva na rôzne ľudské aktivity a myslenie. Móda môže byť a je aj nástroj ideológie. Inak, trendovosť, módne trendy…
Odievanie a móda sú jednotou hmotného a nehmotného aspektu, príznačného pre danú civilizáciu, kultúru (náboženstvo). Zasahuje do všetkých oblastí ľudských činností…
K významu v živote človeka – zakrytie nahoty, zateplenie, ochrana pred nepohodou, porovnateľné s funkciou bývania (strecha nad hlavou, podopretá múrmi, prístrešie, obydlie).
Hmotný aspekt – materiál a jeho spracovanie, prezentácia plus prezentačný efekt…
Nehmotný aspekt – reprezentácia, vyslanie signálov (sémiotika, estetika)…
Do pozornosti ponúkam túto bakalársku prácu:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165640/
K tomuto článočku ma inšpiroval tento článok:
https://www.expres.cz/jenpromuze/mixer/louis-vuitton-kolekce-jaro-leto-2020.A190621_140700_jpm-mixer_bk?
Tu i tam premýšľam, čo a kto stojí za módnymi vlnami. Nemám v tom jasno. Ide o ponuku, ktorá predchádza dopyt. Stabilný, nestabilný v čase. Diktát, predpis. Za seba, úplne rezistentného, to vnímam asi takto – niekto “zavelí” a “ovce” poslúchajú. Špeciálne odrody oviec na povely, pokyny, príkazy a predložené vzory priam striehnu, aby boli prvé; niektoré z toho majú zvláštny pocit osobnej prestíže…
Ponuka je „záväzná“ pre časť spoločnosti, najmä mladšej a strednej generácie, ktorá sa ňou cíti byť viazaná, chce byť „in“ aby nebola „out“. Nákazlivosť módy má metaforické synonymum, je ním napodobivé op***nie sa. Poznámka: Tri hviezdičky v časti akože koreňa slova, blízkeho nespisovnému názvu ženského pohlavného orgánu, vložil automaticky bezhlavý inteligentný softvér textového editora pod kontorou a zadaniami cenzorov, dbajúcich o jazykovú kultúru.
Dáko takto funguje aj cenzúra fejzbúku…
Na “nečisto” som si vyskúšal aj iné slová z nespisovnej lexiky slovenčiny. Funguje to. :-)

Mám jasno ale v tom, že za touto „decentne“ ladenou ponukou je mocná gender loby. Stiera (maže) rozdiely medzi pohlaviami a rodmi. Identifikačnými znakmi ženskosti a mužskosti už nie sú sukňa a nohavice. Lebo.
Nohavice u žien boli a neprišli len s feminizmom (nadstavba ženskej emancipácie snahe vyrovnať sa mužom, účelovosť, praktickosť pre výkon aj mužských činností). Feminizmus ide ešte ďalej…
Móda sa dotkla aj verbálnej a neverbálnej agendy presadzovania rodovej ideológie. Tvorí a dotvára rodovú kultúru a tú drobí na polyrodovosť a ktorá priamo alebo nepriamo podsúva verbálne, cez ich agendu. Pôsobí všetkými možnými zmyslovými kanálmi. Aj cez reklamu. Podprahovo (latentne).

Hypotéza vo vede je premisa, predpoklad, ktorý sa dokazuje alebo vyvracia nástrojmi exaktnej vedy.
Hypotézou rodovej ideológie (ideológia nerovná sa veda) je, že „Rod je sociálny konštrukt spoločnosťou uznaných (vytýčených) rodových rolí.“ Zdroj: Istanbulský dohovor. Ide o pseudo vedecký voluntarizmus (čo sa babe chcelo, sa jej aj snilo). Na tomto postuláte je postavená rodová ideológia rovnosti rodov a pohlaví. Samozrejmosťami, v čom je-nie je správna, prečo ide o scestné bludy proti faktom biopsychickej a sociálnej odlišnosti mužov a žien (anatómia, fyziológia, psychika a preto aj rodové predurčenie v životnej praxi) naprieč civilizačnými a kultúrnymi (náboženskými) okruhmi sa tu zaoberať nebudem (pridlhé lakte a mimo účel tohto článku).
Rovnosť pohlaví a rodov, mužov a žien, ich možností, schopností, príležitostí a kompetencií, zakladá Deklarácia a Listina základných práv a slobôd, Charta práv EÚ, Ústava a právny poriadok SR (antidiskriminačný zákon). Nič iné.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
Rodová ideológia tieto medzinárodné dokumenty dezinterpretuje a posúva odkiaľsi-kamsi.

Týka sa aj rovnosti rás (farba pleti), etník, kultúr a náboženstiev. Tu i tam v znakovosti ponuky dá sa vytušiť aj islam, vzdialene kresťanstvo. A ideológia multikulturalizmu (kľúč k voluntaristickej ideológii postupného mazania rozdielov medzi rasami, etnikami, národmi, kultúrami zvykmi a tradíciami). Ibaže tieto rozdiely sú už po viac ako tisícročia vpísané do ľudského genómu v jeho fenotypálnych variantoch, viazaných na geografiu domovského pôvodu jednotlivých rás, etník, národov, civilizačných a kultúrnych okruhov, vzájomne ani migračne a post imigračne nemiešateľných a nezmiešateľných, ako nehomogénny, heterogénny zgrcnutý kokteil, ktorý domáci aj cudzinci, odmietajú už dnes; výnimky potvrdzujú pravidlo.
Európa nesmie byť experimentálnym laboratóriom voluntaristickej multikulturalistickej sociálnej fiozofie a z nej odvodenej sociálnej pavedy, ideológie a politík; tento experiment na ľuďoch, ak bude pokračovať, môže byť a bude pre Európu tragický.

Ľudským, občianskym a politickým jablkom sváru na pôde Európy a EÚ je rodová ideológia a ideológia multikulturalizmu verzus prirodzená normalita.
Ak by kto chcel/a niečo viac o pojme normalita, normalita osoby a osobnosti, odporúčam prácu:
https://www.google.com/search?q=Normalita+a+Eva+Sy%C5%99i%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1&oq=Normalita+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.4002j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Na módnu ponuku má postupne vplyv estetika a anti estetika post moderny a post avantgardy v oblasti kultúry, umenia ale už aj dúhových prajdov. Najmä v časti transrodovosť a intersexualita, plus ideológiou a politikami novej ultra ľavice neomarxizmu, chránený exhibicionizmus nositeľov rôznych deviácií (odchýlky od hetero normy). Ich prejavy stierajú definičné zázemie pojmu ľudská normalita. Aj v dôsledku rozhodnutia APA a WHO o vyňatí týchto odlišností zo zoznamu psychiatrických diagnóz a chorôb. Ide len o „normálne inakosti“.
Štatistický poznatok: Väčšina “mužskej” časti módnych návrhárov nie sú “čistí hetero”. Je to vidno na ich zovňajšku, mimike, gestike, afektovanosti a verbálnej dikcii. Už a najmä od 60-tych rokov…
Do svojich módnych koncepcií a návrhov projektujú sami seba.
Cez ne a módu formujú spoločnosť na svoj obraz.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?