Publikované: 11.12.2014

Odvodová odpočítateľná položka (zdravotné poistenie, od 1.1.2015)

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka. Niektorým zamestnancom a ich zamestnávateľom sa tak znížia zdravotné odvody.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení sa čiastočne dá porovnať s odpočítateľnou položkou (presnejšie s nezdaniteľnou časťou základu dane) pri výpočte dane z príjmov fyzickej osoby. Žiaľ len čiastočne, pretože v praxi bude uplatnenie odpočítateľnej položky omnoho komplikovanejšie.

Komu sa znížia zdravotné odvody o odpočítateľnú položku?

O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ len zamestnanca:

- v pracovnom pomere,

- štátnozamestnaneckom pomere,

- služobnom pomere,

- v štátnej službe (policajti, colníci a pod.), sudcovia, prokurátori, hasiči…

O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ napríklad:

- zamestnancom, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo  nezamestnaných občanov,

- zamestnancom na dohodu,

- žiakom a študentom pri odbornej praxi,

- členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,

- spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,

- poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom,

- osobám pracujúcim vo väzbe,

- osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy dielo) v prípade závislej činnosti.

O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ ani:

- samostatne zárobkovo činným osobám,

- osobám so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov,

- osobám s príjmami z podielov na zisku.

Odpočítateľná položka a výpočet preddavkov na zdravotné poistenie

Pri výpočte mesačných preddavkov na zdravotné poistenie sa zamestnancovi v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, zníži príjem (vymeriavací základ) o odpočítateľnú položku. Preddavky zamestnanca a zamestnávateľa sa tak nevypočítajú z celkového príjmu zamestnanca ale z príjmu zníženého o odpočítateľnú položku.

Ešte raz zdôraznime – musí ísť o zamestnanca:

- v pracovnom pomere

-  štátnozamestnaneckom pomere,

- služobnom pomere alebo

- v štátnej službe.

Odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov si však nemôže uplatniť každý takýto zamestnanec. Dôležitou podmienkou je, že:

- zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (nemá súčasne viac zamestnávateľov, u ktorých by bol poistený na zdravotné poistenie),

- zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný a

- zamestnanec nie je súčasne SZČO.

Ďalšou formálnou podmienkou je, že zamestnanec si uplatní nárok na odpočítateľnú položku (viď ďalej).

Poznámka 1.: Zamestnanec môže mať u toho istého zamestnávateľa okrem pracovného pomeru viac vzťahov – napríklad môže mať aj dohodu, môže byť štatutárom s odmenou, mať príkaznú zmluvu…

Poznámka 2.: Zamestnanec ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, si môže ale nemusí odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddavkov uplatniť.

Ako si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov a chce si ju uplatniť, písomne oznámi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zamestnávateľovi do 8 (kalendárnych) dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Zmenu nároku (zánik nároku) je povinný zamestnávateľovi oznámiť do 8 dní odo dňa jej zmeny.

Vzor písomného oznámenia zamestnanca zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojej webstránke.

Odpočítateľná položka sa zavádza od januára 2015, preto podľa prechodného ustanovenia § 38eb zákona zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára 2015.

Výška odpočítateľnej položky zamestnanca

Odpočítateľná položka sa pri výpočte preddavku na zdravotné poistenie za nejaký mesiac určí týmto postupom:

1. Odpočítateľná položka je (v ideálnom prípade) 380 eur.

2. Odpočítateľná položka (380 eur) sa kráti, ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac alebo ak mal neplatené voľno alebo absenciu. Odpočítateľná položka sa kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní.

3. Ak príjem zamestnanca z pracovného pomeru za daný mesiac je nižší, ako 380 eur, resp. suma krátená podľa bodu 2., odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu.

4. Ak celkový príjem zamestnanca u zamestnávateľa (pracovný pomer + ďalšie prípadné príjmy u toho istého zamestnávateľa) je vyšší ako 380 eur, odpočítateľná položka určená postupom podľa  bodov 1. až 3. sa kráti.

Kráti sa o sumu danú ako dvojnásobok rozdielu celkového príjmu zamestnanca a sumy 380 eur.

Napríklad ak odpočítateľná položka určená postupom podľa bodov 1. až 3 je 380 eur a celkový príjem zamestnanca u zamestnávateľa je 450 eur, odpočítateľná položka sa kráti o sumu 2 x 70 eur, teda kráti sa o 140 eur a odpočítateľná položka tak bude len 240 eur.

Poznámka: Výška úväzku zamestnanca neovplyvňuje výšku odpočítateľnej položky.

Zaokrúhľovanie: Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

***

Odpočítateľná položka a ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa určí nárok a výšku odpočítateľnej položky poistencovi automaticky. Samozrejme, uplatnenie odpočítateľnej položky sa vzťahuje len na takých poistencov, ktorí boli aspoň časť roka zamestnancami v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe.

Pozor, pri uplatnení odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie sú vylúčení takí zamestnanci podľa predošlej vety, ktoré boli súčasne zamestnaní u viacerých zamestnávateľov, boli aj SZČO alebo mali príjmy z ďalších zárobkových činností. Pri určení výšky odpočítateľnej položky sa však prípadný iný príjem zamestnanca zohľadní, dokonca sa zohľadní aj “príjem” samoplatiteľa, ak bol zamestnanec časť roka dobrovoľne nezamestnaný (pozrite ďalej 4. bod výpočtu).

Poznámka: výška odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie je daná ako súčet “mesačných” súm odpočítateľných položiek, ktoré si zamestnanec uplatnil postupne počas roka. V ročnom zúčtovaní sa “ročná” odpočítateľná položka určí nanovo.

Podobne ako pri výpočte odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch aj v ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí v 4 krokoch.

1. Odpočítateľná položka je (v ideálnom prípade) 4560 eur.

2. Odpočítateľná položka sa kráti, ak zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý rok alebo ak mal neplatené voľno alebo absenciu. Odpočítateľná položka sa kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní.

3. Ak príjem zamestnanca z pracovného pomeru za rok je nižší ako 4560 eur, resp. suma krátená podľa bodu 2., odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu.

4. Ak celkový príjem (presnejšie celkový vymeriavací základ) zamestnanca za rok, vrátane príjmov z dohôd, z činnosti SZČO, samoplatiteľa, z kapitálového príjmu, z ostatných príjmov, z podielov na zisku je vyšší ako 4560 eur, odpočítateľná položka určená postupom podľa  bodov 1. až 3. sa kráti.

Kráti sa o sumu danú ako dvojnásobok rozdielu celkového vymeriavacieho základu zamestnanca a sumy 4560 eur.

Napríklad ak odpočítateľná položka určená postupom podľa bodov 1. až 3 je 4000 eur a celkový vymeriavací základ zamestnanca je 6000 eur, odpočítateľná položka sa kráti o sumu 2 x 1440 eur, teda kráti sa o 2880 eur a odpočítateľná položka tak bude len 1120 eur.

Pozor si tak dajte najmä na prípady, kedy má zamestnanec počas roka príjem okolo 380-400 eur ale raz – dvakrát ročne dostane vyššie odmeny. Ak si takýto zamestnanec počas roka uplatní odpočítateľnú položku, v ročnom zúčtovaní bude mať on i zamestnávateľ nedoplatok.

Otázky a odpovede

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý poberá starobný dôchodok?

Áno, odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca – poberateľ starobného dôchodku. Samozrejme ak nemá iného zamestnávateľa a nie je SZČO.

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj dôchodca (starobný dôchodok) pracujúci na dohodu?

Po prvé, pri dohode sa odpočítateľná položka uplatniť nemôže, je jedno, či ide alebo nejde o dôchodcu.

Po druhé, starobný dôchodca pracujúci na dohodu neplatí zdravotné poistenie.

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je invalidný dôchodca (ZŤP) a tak sa na neho a na zamestnávateľa vzťahuje polovičná sadzba poistného?

Áno, môže.

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ a v tejto firme za výkon funkcie konateľa poberá odmenu?

Nemôže, pretože v inej firme je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec (konatelia poberajúci odmenu sú podľa zákona o zdravotnom poistení považovaní za zamestnancov a majú byť prihlásení ako zamestnanci do zdravotnej poisťovne).

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ ale za túto funkciu nepoberá odmenu?

Áno, môže, pretože v tej inej firme nie je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec.

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je spoločníkom v s.r.o. avšak v tejto s.r.o. nie je zamestnaný, nemá tam ani dohodu, ani nepoberá žiadnu odmenu?

Áno, môže, pretože vo svojej s.r.o. nie je zamestnancom, nemá dohodu, nemá odmenu.

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má živnosť – ktorú však reálne nevykonáva?

U zamestnávateľa pri výpočte preddavkov nemôže – je jedno, či živnosť vykonáva alebo nie. Ale ak jeho príjem zo zamestnania bude do 6840 eur za celý rok, odpočítateľná položka sa prejaví až v ročnom zúčtovaní a mal by mať spolu so svojim zamestnávateľom preplatok.

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť zamestnanec, ktorý má slabšie ale i silnejšie mesiace – napríklad má mesiace s príjmom 400 – 500 eur ale i mesiace s príjmom nad 570 eur?

Áno môže (ale nemusí). Ak si ju uplatní, v mesiacoch kedy bude jeho príjem do 570 eur mu odpočítateľná položka “vyjde” a preddavky budú nižšie. Treba však počítať s tým, že v ročnom zúčtovaní bude mať pravdepodobne on i zamestnávateľ nedoplatok.

Výhrady

Každé zníženie odvodov v zásade poteší. Musí to však mať hlavu a pätu a nemalo by to byť spojené so skrytým prefinancovaním vzniknutého výpadku príjmov inými poistencami, či “daňovými poplatníkmi”. Voči zavedeniu odvodovej odpočítateľnej položky mám niekoľko výhrad.

1. Zavedenie OOP znamená výpadok príjmov pre systém zdravotného poistenia okolo 150-160 mil. eur ročne

Tento výpadok nebude riešený nejakou reformou zdravotníctva, znížením výdavkov napríklad pri nákupoch (predraženej…) zdravotnej techniky, liekov… Ale bude nahradený vyšším príspevkom štátu za svojich poistencov – deti, študentov, nezamestnaných, ženy na rodičovských príspevkoch, dôchodcovia… Štát tieto peniaze vezme zo štátneho rozpočtu. A ten napĺňajú svojimi daňami všetci pracujúci, firmy, nakupujúci ľudia formou DPH… Zníženie odvodov pre určitú časť zamestnancov tak zaplatia všetci občania SR.

2. OOP sa týka len určitej časti zamestnancov

Nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky nebudú mať dohodári – nepocítia tak žiadne zníženie odvodov, hoci v mnohých prípadoch je dohoda jediná možnosť v regiónoch Slovenska ako sa zamestnať.

Nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky nebudú mať samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) – napríklad drobní živnostníci. Naopak, ich odvody každý rok postupne rastú – a v roku 2015 budú platiť znova viac ako v roku 2014…

3. Tzv. “vyklesávanie” OOP je príliš prudké

Pri príjme zamestnanca 380 eur mesačne bude odvodová odpočítateľná položka 380 eur a zamestnanec nebude platiť zdravotné odvody – bude mať vyšší čistý príjem. S narastajúcim príjmom bude OOP rýchlo klesať – už pri príjme nad 570 eur OOP klesne na nulu. Zamestnanec s príjmom nad 570 eur mesačne tak zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky nepocíti a jeho čistý príjem sa nezvýši.

Výsledkom budú paradoxy. Napríklad v rodine, kde obaja rodičia pracujú za mzdu 380 – 400 eur pozitívne pocítia nárast čistého príjmu a potešia sa. Avšak rodina kde matka je doma pri malých deťoch a pracuje len otec – a pracuje “za dvoch”, má viac úväzkov, dohody, živnosť popri zamestnaní a pod. – a jeho príjem bude povedzme 760 eur mesačne (2 x 380…) nebude mať po 1.1.2015 vyšší čistý príjem. A to je voči nim nespravodlivé.

Ak sa minister financií voči týmto faktom bráni tvrdením, že na rozsiahlejšie zavedenie odpočítateľnej položky neboli financie, tak možno protiargumentovať – stačilo OOP nastaviť nie na 380 eur a znižovať o 2 eurá na 1 euro príjmu zamestnanca nad 380 eur, ale štartovacia suma OOP mohla byť nastavená nižšie, napríklad na 190 eur – a znižovať o 0,50 eura na 1 euro príjmu nad 380 eur. Pri takomto nastavení by sa OOP dostala na nulu až pri príjme 760 eur a viac zamestnancov by si užilo jej zavedenie pri rovnakých dopadoch na štátny rozpočet.

4. Zavedenie OOP môže spôsobiť tlak na pokles miezd

Predstavte si zamestnávateľa ktorý zamestnáva zamestnanca s platom 600 eur mesačne hrubého. Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky má pozitívny dopad len na zamestnancov a ich zamestnávateľov pri príjme do 570 eur mesačne, najvyšší úžitok pritom zaznamenáme pri príjme vo výške minimálnej mzdy 380 eur.

Takéto nastavenie preto bude tlačiť niektorých zamestnávateľov a ich zamestnancov do dohody o znížení doterajšej mzdy pod hranicu 570 eur (najlepšie rovno na minimálnu mzdu) aby tak zamestnávateľ ušetril na zdravotných odvodoch a zamestnanec mal vyššiu čistú mzdu – samozrejme pri “dorovnaní” mzdy načierno, cez cestovné náhrady a podobne.  Žiaľ, už dnes sú takéto praktiky časté – a budú zrejme ešte “populárnejšie” a ani inšpektoráty práce si s tým neporadia.

Dôsledok pre štát: Nižšie mzdy znamenajú nižšie dane pre štát a samosprávy, nižšie odvody do Sociálnej poisťovne a ešte väčší výpadok odvodov pre zdravotné poisťovne ako pôvodne vypočítalo ministerstvo financií.

Riešenie: Komplexná reforma daňového, odvodového a sociálneho systému – zavedenie Odvodového bonusu.

***

Poznámka: Mzdoví špecialisti sa viac o odpočítateľnej položke dočítajú v komplexnom článku s množstvom príkladov v DRAK-ovi, link:

http://www.porada.sk/t254066-novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-k-1-1-2015-schvalena-odpocitatelna-polozka.html

O odvodovej odpočítateľnej položke sa viac dozviete formou videí na www.mzdy.tv (internetová televízia pre personalistov a mzdárov).

Samozrejme o odvodovej odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie sa bude hovoriť na seminároch, prihlášku nájdete tu:

www.porada.sk/skolenia/

*

 

 • SlabéVýborné (+5 skóre, 7 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

4 Komentárov

Komentárov 1 - 4 z 4Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Som na PN od Júna keď ma operovali na hrubé črevo a museli zobrať aj z tenkého. Výsledky žiaľ ukázali na zlé. Teraz postupujem chemoterapiu. Vlani v decembri ma prepustili zo zamestnania,spravil som si kurz vodiča Taxi služby a zamestnal sa vo Zvolene. Zo zamestnávateľom mám podpísanú dohodu a tá končí 31.12.2014 a keďže som stále na PN a mám stanovenú na 9.1.2015 kontrolu . Chcem vedieť či budem musieť ísť pracovať od 1.1.2015 a napriek chorobe ukončiť PN alebo môžem naďalej byť na PN ači dohoda bude platiť naďalej. S pozdravom Miháli

 2. Mňa by zaujímalo, či si môže OOP uplatniť aj lekár zamestnaný vo svojej s.r.o. za minimálnu mzdu ak ako konateľ spoločnosti nepoberá žiadnu odmenu.

 3. Pracujem na TPP ako zamestnanec. Zaujímalo by ma, či sa do príjmu započítava aj invalidka, resp., či si môžem požiadať a mám nárok na túto odvodovú odpočítateľnú položku? Zarábam 500 ,- v hrubom a 100,– mám polovičnú invalidku, 45%. Na mňa sa tento zákon vzťahuje alebo nie?

 4. Gabika

  https://www.facebook.com/groups/1474625749443516/1556360577936699/?notif_t=group_activity

Komentárov 1 - 4 z 4Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?