Publikované: 01.02.2019

Pán minister, nedajte sa zastrašiť a odradiť!

Vraj, Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo! Týmto na ministra spravodlivosti apeluje Inštitút ľudských práv, ktorý tlačí slovenskú vládu
a/ k ratifikácii Istanbulského dohovoru,
b/ k prijatiu registrovaných partnerstiev,
c/ k uznaniu manželstiev párov rovnakého pohlavia,
d/ k adopcií detí osobami a pármi „dúhy“,
e/ k slobodnejším potratom,
f/  k právu na eutanáziu,
g/ k obmedzeniu občianskych a politických práv kresťanov, podieľať sa na tvorbe legislatívy z aspektu kresťanského učenia a svedomia v rámci medzi rezortného pripomienkovania.
Všetky tieto požiadavky možno subsumovať pod časť Čl.1 odsek 1 Ústavy SR v časti ideológia.
S odkazom na titulku článku sa dôvodne domnievam, že minister spravodlivosti je ako právnik aj minimálne znalý ústavného práva.
Ak kto chce, čítajte (sračky IĽP):
http://www.ludskeprava.sk/kbsnie2019/?fbclid=IwAR0MJJ3K-Yv9A73557mruo2LnJUmCpDu1SHfrqLCPxSSAjHyFeU6wtxHslM#sthash.OCv9lvIk.eu87qhGh.dpbs
Slovensko má 5 a pol milióna občanov z toho viac ako 3 milióny v ekonomicky aktívnom veku a dospelých voličov…
…čo je proti nim 3 tisíc petentov?
Túto stránku sleduje 11 tisíc užívateľov fejzbúku, akciu odovzdávania petičných hárkov lajklo tu a teraz (moment zverejnenia tohto článku) 11 užívateľov…
https://www.facebook.com/ludskeprava/?fref=ts
Inštitút ľudských práv transparentne demonštruje sám proti sebe, pretože čiernym na bielom cituje celé znenie Čl1 odsek 1 Ústavy SR (text vpravo):


IĽP a podobné „neziskovky“ verejnosti ale urputne podsúvajú lož o pokusoch Konferencie biskupov Slovenska klerikalizáciou zmeniť charakter sekulárneho štátu na štát vlády katolíckej cirkvi, a robia to so všetkou nenávisťou, s ktorou Peter Weisenbacher (IĽP) vyhlásil vojnu kresťanom, za čo nebol odstíhaný pre podozrenie z kresťanofóbie, aj pre podozrejme z homofašizmu, tobôž, aby vo veci pre OČTK musel podať čo len vysvetlenie;
naopak, veselo rozdáva anti cenu Homofób roka.
Pro-life hnutie presadzuje kresťanský pohľad na ochranu života už pred narodením, definíciu manželstva a atribúty rodiny, otázky humánnej bioetiky (interrupcia, umelé oplodnenie, embryonálny výskum, genetická manipulácia ako hrozba eugeniky, eutanázia, antikoncepcia, trest smrti a pod.)
Pro-choice je hnutie za slobodu voľby a prístupu tehotných žien k potratom.
Na parlamentnom stole po tretí raz leží zákon o interrupciách s jeho čiernou dierou prvých 12 týždňov tehotenstva.
Inštitút ľudských práv predstavuje démona pro-choice.
K veci: Konferencia biskupov Slovenska by mala pripomienkovať ľudsko-právne aspekty zákonov z pohľadu kresťanského učenia, zaujať stanoviská k konfliktom na báze všeľudskej (humánnej) výhrady vo svedomí, verzus liberálne a neo liberálne trendy vo vnímaní a chápaní a bezbrehom rozširovaní reálnych a pseudo ľudských práv (sexuálna pseudo menšina, nevykazujúca znak menšiny).
K žiadosti KBS sa plným ústavným právom pridávajú aj ostatné cirkvi, ktoré si ňou uplatňujú ústavné právo na reálne naplnenie svojich základných ľudských, občianskych a politických práv ako riadnych občanov Slovenska, v súlade s preambulou, ľudsko-právnym a materiálnym jadrom ústavy.
Ak sa Inštitút ľudských práv vzdá útoku na slovenskú ústavu, a prestane do nej a života spoločnosti tlačiť rodovú ideológiu a ideológiu multikulturalizmu, a s nimi aj nenávisť k 3 a pol miliónom veriacich kresťanov, pre KBS a ostatné kresťanské cirkvi a denominácie odpadne dôvod žiadať účasť na kontrole a pripomienkovaní legislatívy s prvkami označených ideológií…
A ak na svojej prvej oficiálnej tlačovej konferencii prezidentský kandidát JUDr. Štefan Harabin vyhlásil, že Istanbulský dohovor, podpísaný exministerkou spravodlivosti a ex členkou Most-Híd v roku 2011 bez spoločenskej diskusie a pripomienkovania, ktorý čaká na ratifikáciu, bez pripomienkovania a diskusie ho Harabin anuluje do troch dní od svojej inaugurácie ako piaty slovenský prezident, a verím mu, lebo vie, o čom hovorí…
Podobne mieni „naložiť“ s Global Compact 1 a 2 (migrácia a utečenci).
Ak kto chce, čítajte:
https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/rozhovory/harabin-ako-prezident-do-troch-dni-vypoviem-istanbulsky-dohovor/?fbclid=IwAR2Xrhop7UCzFjxY3f3aDOyVkB6p3rNa6y77G34rgz4WbMQVlv1nKdO-lmg
Slovensko si má právo zachovať a udržať svoju zvrchovanosť, nikým a ničím neohrozenú suverenitu, a kompetencie odovzdávať len v súlade s ústavou a so súhlasom občanov, ktorí v zmysle dikcie ústavy v časti referendum, majú právo rozhodnúť vo veciach spoločného verejného, teda, národno-štátnych záujmov Slovenska, a nie cudzích záujmov a záujmov z našich ale aj zahraničných zdrojov platených politikárčiacich (rozpor so zákonom o mimovládkach!) Slovenska…
Aj za cenu prehodnotenia nadnárodných medzinárodných zmlúv a dohovorov, otvorením Článku 1 odsek 2 Ústavy SR o viazanosti Slovenska medzinárodnými zmluvami a dohovormi,  v riadnej opore o riadnu a korektnú verejnú spoločenskú diskusiu (odborná a laická verejnosť) a referendum.

Nemám nič proti diskusii o spôsobe financovania cirkví, nemám nič proti ich čiastočnému samofinancovaniu aj z príspevkov veriacich jednotlivých konfesií tak, ako sú financované mimovládky 2-mi percentami z daní občanov. Cirkvi majú podobné postavenie ako mimovládky. Ešte tu ostáva jeden problém: Kto bude financovať opravu a údržbu cirkevno-kultúrnych architektonických pamiatok?
S poukazom na Čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv majú právo na verejné pôsobenie; nevidím dôvod pre pokračovanie ich ďalšieho oddeľovania od štátu a ich vytláčania až na okraj spoločnosti; naopak, Slovensko by v rámci Vatikánskej zmluvy malo pristúpiť k podpisu časti dohody, ktorou je základné ľudské, občianske, politické a náboženské právo na výhradu vo svedomí…

Konanie Inštitútu ľudských práv svojou výzvou porušuje základné ľudské, občianske a náboženské práva kresťanov diskriminačným spôsobom (supresia a ostrakizácia) čím porušuje zákaz diskriminácie a s ním aj anti diskriminačný zákon, teda, stavia sa nad materiálne jadro Ústavy SR.
Činnosť týchto „neziskoviek“ treba preveriť, vyvodiť konzekvencie a zvážiť ich ďalšiu existenciu, nie chodiť okolo nich po špičkách, lebo nám tu zavedú ich pseudo liberálny reálny fašizmus, založený na polopravdách a lžiach a ľudsko-právnom násilí; represiu v mene ľudských práv proti ľudským právam.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

Z článku:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499980-katolicki-biskupi-maju-zasahovat-do-tvorby-zakonov/
„Takúto možnosť majú tiež mimovládne organizácie aj bežní občania. Najprv však musia predložiť minimálne 500 podpisov ľudí, ktorí konkrétnu zmenu žiadajú. V tomto postavení je v súčasnosti aj KBS a iné cirkvi. Ak však Gálov návrh prejde, katolícki biskupi získajú výhodnejšiu pozíciu.“
K nim sa pridávajú aj ostatné cirkvi:
„Stanovisko vydala ekumenická rada, ktorá združuje 13 registrovaných cirkví. Aj tá chce rovnaké postavenie ako katolícki biskupi. „Pokladáme za primerané, aby sa KBS a Ekumenická rada cirkví, prostredníctvom ktorej môžu svoje stanoviská komunikovať všetky ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti, stali povinne pripomienkujúcimi subjektmi, a tak prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov Slovenskej republiky,“ znie vo vyjadrení, ktoré podpísali predseda KBS Stanislav Zvolenský, emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel.“
Z pohľadu ústavy nevidím dôvod, aby sa cirkvi a mimovládky nemali podieľať na pripomienkovom legislatívnom konaní, z pohľadu liberálno-ateistického či kresťanského humanizmu za rovnakých podmienok.
Na rozdiel od politológa si myslím, že tým sa spoločnosť stane otvorenejšou  a naplní sa ľudsko-právny, demokratický aj duchovný odkaz ústavy.
Na Slovensku pôsobia stovky mimovládnych organizácií…
Mimo príspevkov štátu, osobitné dotácie od MPSVaR  dostávajú prednostne tie, ktoré podporujú „humanistickú“ rovnosť pohlaví a rodov, pseudo práva dúhy, feminizmus a Istanbulský dohovor.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/400/20170101
§ 10 Pripomienkové konanie
(1) Návrh právneho predpisu sa povinne zverejňuje na pripomienkové konanie na portáli.
(2) Pripomienkové konanie k návrhu právneho predpisu sa vykonáva na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť uplatnenia pripomienok verejnosťou.
(3) Pripomienkou k právnemu predpisu je v určenej lehote uplatnený, jednoznačne formulovaný a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu právneho predpisu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, ktorých predmetom nie je navrhnutie nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, ak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Na podnety, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa tohto odseku, predkladateľ nie je povinný prihliadať.
(4) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie (ďalej len „hromadná pripomienka“). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb. Ak sa hromadná pripomienka uplatnila v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi zaslať aj iným spôsobom ako prostredníctvom portálu.

Niečo tu smrdí? Čo, pán Krno (?):
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/499965-nieco-tu-smrdi/?fbclid=IwAR0_JKFsLOlGBDfwt1hQ1hPV0Zg7nTuFDWmN6H3i-vNHgi4JqtMm_ukpN2k

http://pravdive.eu/news/94233/stanovisko-predsedov-kbs-erc-a-uzzno-k-pripomienkovaniu-zakonov
V stanovisku predseda KBS, Ekumenickej rady cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR sa uvádza, že občania SR, ktorí sú členmi cirkví a náboženských spoločností, majú svojimi hodnotovými postojmi v každej oblasti života napomáhať rozvoju spoločnosti. Že sem patrí aj pripomienkovanie zákonov a iných významných dokumentov.
Cirkvám a náboženským spoločnostiam záleží, aby sa schvaľovali spravodlivé zákony: rešpektovala náboženská sloboda, ľudská dôstojnosť každého človeka; vytvárali sa vhodné podmienky pre rozvoj rodín a manželstiev; rešpektovali kultúrne a duchovné tradície obyvateľov SR.
Je primerané, aby sa KBS a ERC, prostredníctvom ktorej môžu svoje stanoviská komunikovať všetky ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti, stali povinne pripomienkujúcimi subjektmi, a tak prispievali k spoločnému dobru všetkých obyvateľov SR.

 

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?