Publikované: 02.03.2016

Parlamentné voľby z pohľadu ľudských práv a slobôd

Na Slovensku prebieha boj a hybridná informačná vojna medzi ľavicou a pravicou, liberálmi zľava, sprava a konzervatívcami. Je odrazom aktuálne prebiehajúcej celo európskej reflexie európskych hodnôt, zakladajúcich európsku civilizáciu a kultúru, ktoré spochybnila Veľká francúzska revolúcia, konflikt Napoleona s Ruskom a svetom a dve následné revolúcie: červenú a hnedú, dve svetové vojny, po nich polarizáciu východu a západu a novú polarizáciu po „skončení“ studenej vojny a rozpade ZSSR a svetovej socialistickej sústavy (plus zánik Varšavskej zmluvy a posilňovanie, expanziu NATO).
Obe revolúcie a vojny sa niesli v duchu zápasu o ovládnutie človeka, geopolitického teritória a vplyvu, ľudstva, jeho práv a slobôd a boli otvorene extrémistické (komunizmus, nacizmus a fašizmus). V súčasnosti hrozí Európe nová, tretia totalita a svetu tretí globálny konflikt, ktorý už prebieha na blízkom východe a postupne rozožiera Európsku jednotu zvonka a Európu zvnútra.
Malé odbočenie zdanlivo „od veci“ (príklad, ktorému porozumejú najskôr vzdelanci a znalci hudby, ale v náznakoch a logike a podstate veci aj laici): Ľudské práva a slobody sú ťažký „hudobný nástroj“. Obzvlášť náročný na ladenie, intonáciu a harmóniu (súzvuk, súlad). Modernizmus a postmodernizmus počnúc Wagnerom postupne priniesol do hudby uvoľnenie tonality jej chromatizáciou, následne atonalitu, ale aj na atonalite nový poriadok (dodekafónia a dvanásť tónový systém), ktorý chcel zrovnoprávniť konsonancie s disonanciami. Post webernovský vývoj v hudbe priniesol post, neo a ultra neomodernu. K hudbe a umeniu: „Hudba a umenie boli vždy politicky podozrivé:“ (apolitický Thomas Mann).  Konzultantom hudobnej časti jeho románu Doktor Faustus bol sociálny filozof, jeden z protagonistov a ideológov Frankfurtskej školy, propagátor moderny v umení, muzikológ Theodor Wiesegrund Adorno (iba jedna z persón, neskorších rozvíjateľov zakladateľov teórie kritiky marxizmu-leninizmu) . Sme na pôde neomarxizmu a ľavicového liberalizmu (dôležité pre pokračovanie článku). Pre základnú orientáciu čitateľa tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurtsk%C3%A1_%C5%A1kola
Späť k veci: Ľavicový aj pravicový neoliberalizmus, opierajúci sa o rozum, je za hranicou rozumu, ba, pod ňou, vo veciach definície pojmu normalita a prirodzeného. Je úplne jedno, či ide o liberalizmus pravicový alebo ľavicový. Ten druhý sa opiera aj o post neo darwinizmus a údajnú scestnú teóriu „sociálnej evolúcie“ (západná post a neo marxistická pseudoveda).
Oba liberalizmy sú na koncoch spektra a opačných mantinelov, ak neberieme do súvahy ľavicový a v súbehu s ním pravicový extrémizmus, ktorý v kontexte dní v Európe silnie… (k nemu poznámka: prvým hýbateľom vo veci postoja k imigračnej kríze je extrémizmus zľava i sprava, aj ako vzájomne kontraproduktívny ideologický a politický boj parlamentných aj mimoparlamentných politických subjektov a subjektov pôsobiacich v EK a EP (podľa jednotlivých frakcií…).
Pravda je zrejme kdesi uprostred. Iba sa v ňom v dôsledku ľudského faktora, zmätená, nevie nájsť…
Základom starovekej a post prvotnopospolnej spoločnosti , neskôr stredovekej a novovekej Európy sa stala rodina s jej štruktúrou a hierarchiou.
Základom rodiny sa stalo manželstvo muža a ženy. A na ňom žijúci a generačne prežívajúci rod.
Právo mať, vlastniť, dediť , rozvíjať a zveľaďovať dedičnú postať vysvetľovať netreba.
Ostatné formy spolužitia a vlastníctva sú rodine a rodu ako základnej stavebnej bunky dobre prosperujúcej spoločnosti podružné.
Dávať na roveň manželstvo muža a ženy s manželstvom kohokoľvek je iracionálne.
Základnou funkciou štátu je ochrana štátneho územia, bezpečia občanov, ich rodín a majetku.
Má ju garantovať zmluva občanov so štátom s len nevyhnutnými regulatívami (v otázke viac či menej štátu a jeho vplyvu…).
Spoločenské a politické pnutie v súčasnosti je založené na ideologickom boji liberálov sprava, zľava a konzervatívcov. Dôsledkom a reakciou konzervatívnej časti občianskej spoločnosti bolo februárové referendum 2015.
K referendu a otázke registrovaných partnerstiev (ako štvrtej, ÚS zamietnutej otázke): Prvé tri otázky ako celok neplatného referenda je referendom možné položiť v referende možnom až po uplynutí doby troch rokov. Štvrtú otázku po jej precizácii je možné občanom v referende predložiť  ihneď, pretože nebola súčasťou referenda. O tom, či otázka o registrovaných partnerstvách je-nie je v súlade s ústavou (prípustnosť referenda v otázkach základných ľudských práv) je bezpredmetné. Registrované partnerstvá nie sú základným ľudským právom!
Túto formu spolužitia kohokoľvek s kýmkoľvek ale umožňuje platný občiansky zákonník a notárska zmluva. Nevyžaduje osobitný ústavný zákon. Možno menšie úpravy (novelu) občianskeho zákona.
Toľko aj k tomu, či trebárs SaS podporí-nepodporí registrované partnerstvá…
Varovanie slobodomilovným: Ak spoločnosť nebude klásť dôraz na rodinu, rodové a dedičné súkromné vlastníctvo, čaká ju rozvrat a zánik, navzdory hospodárskemu rastu.
Spoločnosť je napriek hospodárskym výsledkom v rozklade a v úpadku. Nielen ekonomického, právneho a sociálneho systému, ale, najmä oblasti hodnotovej orientácie. Tá prechádza do fázy dezorientácie a chaosu. Vidno to aj na zmätenej programovej orientácii politických subjektov, kandidujúcich v marcových parlamentných voľbách…
Fakty o tom, kde, a ktorý štát priznal manželstvá pre osoby rovnakého pohlavia a registrované partnerstvá (USA a Európa), ani táraniny o transatlantických a európskych trendoch (USA a EÚ)  o tom, ktorý štát je práve preto modernejší a pokrokovejší, nie sú pre Slovensko vôbec, ale vôbec zaujímavé.
Slovensko ako členský štát EÚ je v otázkach ľudských práv samostatné a suverénne, Lisabonskú zmluvu dodržiava, Chartu práv EÚ neporušuje. Dikcia slovenskej ústavy je v otázkach dodržiavania základných ľudských práv v súlade so základnými dokumentmi EÚ.
Brusel, ESĽP ani Európsky súdny dvor nemajú oprávnenie zasahovať do ústavy a právneho poriadku Slovenska po predvstupových (prístupových) rokovaniach Slovenska a po jeho právoplatnom prijatí za člena Európskej únie. Nemá na to právo ani žiadny „súdny aktivizmus“ vo vzťahu k členskej základni Európskej únie a jej členským štátom (príklad: Najvyšší súd USA).
Nik nemá právo „trendy“ a („trendizmus“ v opore o nič tobôž o reálne platné seriózne právo) v oblasti ľudských práv nadradiť nad Ústavu SR a „tlačiť“ na Slovensko ani vo veci ratifikácie Istanbulského dohovoru či prijatia Jogjakartských princípov, ktoré boli OBSE odmietnuté en bloc.
Právo zaradiť akcesorické (vedľajšie, doplnkové) práva medzi základné ľudské práva nemajú právo ani ľavicovo-liberálne neomarxistickou sociálnou filozofiou a ideológiou gender mainstreaming ovplyvnené mimovládky a ich aktivisti v oblasti ochrany a podpory osôb, patriaci k LGBTI skupinám…
Upresnenie definície manželstva bolo vykonané preventívne ako ochrana voči ústavno právnym špekulantom, ktorí by mohli napadnúť na ústavnom súde nesúlad Ústavy SR so zákonom o rodine…
Záver: Keďže žiadna politická strana ani hnutie neprináša do parlamentných volieb zásadnú zmenu systému tak, ako som uviedol vo svojich podmienkach v predošlých blogoch, najmä vo vzťahu k zákonu o politických stranách, ich postavení voči štátu a občanovi, ani zmenu volebného systému, pretože, politické strany a hnutia o zmenu systému nemajú záujem, lebo by si ňou podpílili svoj rodivý konár, pre parlamentné voľby 2016 som si dal ako nevolič (!) dištanc a dobrovoľne sa vzdal svojho aktívneho volebného práva. Ostávam ale naďalej občanom, so svojimi ostatnými nedotknuteľnými základnými občianskymi a ľudskými právami.

Poznámka: Adopcie detí nie sú automatickým základným ľudským právom…
Manželstvo osôb rovnakého pohlavia môže byť zakotvené v ústave. Ak nie je, je možné ho uznať referendom a následne ústavným zákonom…
Manželstvo môže byť priznané a následne definované v ústave referendom alebo inak, v závislosti na politickom systéme konkrétneho štátu EÚ (trebárs nedávne uznanie homo manželstiev v Írsku: iniciatíva vlády a následná ratifikácia referendom…).
Ústava SR k referendu: O základných ľudských právach je referendum neprípustné.
Ústava SR k definícii manželstva: Manželstvo je zväzok muža a ženy.
Referendum sa ale môže týkať práv a nimi sú akcesorické, doplnkové, vedľajšie práva k základným ľudským právam…
Hlasovanie o základných ľudských právach je referendom neprípustné!
Akcesorické práva nie sú základnými ľudskými právami!

 

  • SlabéVýborné (0 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?