Publikované: 16.10.2012

Podiely na zisku a zdravotné poistenie od 1.1.2013

Dnes NRSR schválila v prvom čítaní vládny návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V druhom čítaní bude o tejto novele zákona o zdravotnom poistení parlament rokovať na konci novembra.

Najvýznamnejšou zmenou je zásadné zvýšenie odvodov na zdravotné poistenie z podielov na zisku – dividend. Ak bude zákon schválený v podobe predloženej do parlamentu vládou, spolu s avizovaným zvýšením dane z príjmu právnických osôb na 23% to bude znamenať tvrdú ranu pre podnikateľské prostredie na Slovensku a zasiahne najmä majiteľov menších “s.r.o”-čiek.

Sadzba poistného na zdravotné poistenie z podielov na zisku vyplatených od 1.1.2013

Doterajšia sadzba 10% (5% pre osoby so ZŤP) sa zvyšuje na 14% (aj pre osoby so ZŤP!).

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie z podielov na zisku od 1.1.2013

Vymeriavací základ v kalendárnom roku z podielov na zisku bude daný ako suma vyplatených podielov na zisku v danom roku. Nebude pritom podstatné, za aký rok (2011, 2012, 2013 atď.) budú podiely na zisku vyplatené (poznámka: z podielov na zisku za roky 2004 – 2010 sa zdravotné poistenie neplatí ani platiť nebude).

Maximálny vymeriavací základ štandardne stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy sa pritom zvýši o sumu vyplatených podielov na zisku, maximálne o sumu danú ako 120-násobok priemernej mzdy.

Pre rok 2013 to bude znamenať, že do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma podielov na zisku (dividend) vyplatených v čase od 1.1.2013 do 31.12.2013 a štandardný maximálny vymeriavací základ 47160 eur (60-násobok priemernej mzdy) sa navýši o vyplatené podiely na zisku (dividendy) a to až o sumu ďalších  94320 eur. Príjemca dividend tak potenciálne zaplatí poistné na zdravotné poistenie za rok 2013 až do výslednej sumy vymeriavacieho základu 141480 eur! V takomto prípade môže suma poistného na zdravotné poistenie za rok 2013 celkom dosiahnuť sumu 14% z 141480 eur, čo je 19807,20 eur

Preddavky na zdravotné poistenie z podielov na zisku od 1.1.2013

 Od 1.1.2013 sa navrhuje platenie preddavku na poistné na zdravotné poistenie aj z podielov na zisku.

Preddavok sa vypočíta sadzbou 14% zo sumy podielov na zisku vyplatenej v kalendárnom mesiaci. Preddavok bude najviac 14% zo 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. Preddavok bude povinný vypočítať a odviesť platiteľ dividend (právnická osoba so sídlom na území SR) a to najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Platiteľ dividend bude povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, bude povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku  vyplatených dividend za predchádzajúci rok najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

Podiely na zisku (dividendy) vyplatené pred 1.1.2013

Na dividendy vyplatené do účinnosti tohto zákona sa vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2012. Podľa § 36 ods. 12 povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona, teda po 1.1.2011. Na dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého v rokoch 2004 – 2010 sa povinnosť platiť poistné aj naďalej nevzťahuje.

Podiely na zisku vyplácané osobám, ktoré nie sú poistené v SR

Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie z dividend sa vzťahuje len na osoby, zdravotne poistené v SR.

Znamená to napríklad, že ak má slovenská s.r.o. spoločníka občana poisteného na zdravotné poistenie v Českej republike a vyplatí mu podiel na zisku (dividendu), takýto spoločník poistné na zdravotné poistenie z prijatého podielu na zisku platiť nebude.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?