Publikované: 27.01.2020

Pojmoslovie preambuly Ústavy Ruskej federácie

Pracovná skupina pre zmenu Ústavy Ruskej federácie 23. januára pod vedením V. Putina rokovala o prvých konkrétnych zmenách a doplneniach, ktoré by mohli byť zavedené do hlavného zákona krajiny tento rok na jar.

Skupina sa venovala aj úvodnej vete preambuly, v jej dnešnej podobe:
„Мы, многонациональный народ Российской Федерации,…“
„My, mnohonárodný národ Ruskej federácie,…“
Preklad preambuly Ústavy ruskej federácie:
„My, mnohonárodný národ Ruskej federácie, zjednotení spoločným osudom v našej krajine, potvrdzujúc ľudské práva a slobody, občiansky mier a harmóniu, zachovávajúc historicky ustanovenú štátnu jednotu, vychádzajúc zo všeobecne uznávaných zásad rovnakých práv a sebaurčenia národov, ctiac pamiatku našich predkov, ktorí nám sprostredkovávali lásku a úctu k nim. Vlasť, viera v dobro a spravodlivosť, oživenie suverénnej štátnosti Ruska a potvrdenie nedotknuteľnosti jeho demokratického základu, snaha o zabezpečenie prosperity a prosperity Ruska Vychádzajúc zo zodpovednosti za našu vlasť pred súčasnými a budúcimi generáciami, uznávajúc seba ako súčasť svetového spoločenstva, akceptujeme Ústavu ruskej federácie.“
Tak si to dnes praje „mnohonárodný národ“ Ruskej federácie.
V snahe vyzdvihnúť štátotvornú funkciu ruského národa, padali rôzne návrhy, napr. Vyacheslav Nikonov, predseda Výboru pre štátnu dumu pre vzdelávanie a vedu, diskutoval o konkrétnych možných korekciách:
„Есть повод задаться вопросом, а почему в той же преамбуле слова „многонациональный народ“, а не, к примеру, „многонародная российская нация“ — выделение нашей самоидентичности, понимаете?“
Preklad: “Existuje dôvod pýtať sa, prečo slová mnohonárodný ľud v tej istej preambule a nie napríklad „mnohonárodný ruský národ“ znamenajú našu identitu, chápete?“
„Не менее решительными, пусть и не сотрясающими основы, были сегодня и деятели культуры — тоже члены рабочей группы. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский вместе с коллегами предложил дополнить статью 70 главы 3 фразой: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством». Предложение членам рабочей группы понравилось, а изменения тут же окрестили «поправкой Калягина-Пиотровского-Мацуева.“
Preklad: Generálny riaditeľ Ermitáže Mikhail Piotrovsky spolu so svojimi kolegami navrhol doplniť článok 70 kapitoly 3 vetou: „Ruská kultúra je jedinečné dedičstvo mnohonárodných ľudí. Je podporovaná a chránená štátom.“
http://www.constitution.ru/
Autorské poznámky
Pojem národ, etnikum a menšina predpokladá homogenitu danej entity. Možno hovoriť o štátotvornom národe, možno vravieť o etniku.
V prípade menšiny len o skupine, hlásiacej sa k etniku, národu, ako národnostná, na území štátneho celku neštátotvorná menšina. Poznámka: Pojem sexuálna menšina neexistuje. Dôvod: heterogenita. Menšina je definovaná jej homogenitou.
Pojem americký národ neexistuje. USA sú mnohonárodné, multi rasové, etnické…
Pojem ruský národ s odretými ušami. Ústava RF sa ale a správne, hlási k ruskému štátotvornému národu ako k jadru ruskej štátnosti.
USA sa konštituovali inak. Sú multinárodný, multi rasový a multi etnický superštát. A takou chcú mať EÚ euro sektári. Aj preto problém so štátnymi vlajočkami na stoloch europoslancov:
https://www.hlavnespravy.sk/vondracek-zakaze-statnych-vlajok-europskom-parlamente-nepride-vam-uplna-hlupost/2030285
Súčasná podoba RF má svoje historické základy s pozadím najpočetnejšieho a najsilnejšieho, a preto aj vždy primárne štátotvorného ruského národa.
Pojem mnohonárodný národ neexistuje. Jednotlivé národy ako proto národy s ich osobitnou kultúrou nemôžu splynúť do jedného meta národa. Po metanárode poškuľujú projektanti európskeho superštátu.
Pojem slovenský národ rovná sa štátotvorný národ. Spolu s ním dotvárajú podobu a charakter štátu národnostné menšiny, etniká a cudzinci so štátnym občianstvom SR.
Preambula Ústavy SR zodpovedá realite: „My národ slovenský…“
https://www.sme.sk/c/6036298/text-znenie-ustava-sr-slovenska-republika-preambula.html
Slovensko bolo historicky konštituované ako štátna entita na území s prevahou slovenského národa. Ústava SR zakladá spolužitie štátotvorného národa neštátotvornými národnostnými menšinami a etnikami.
Po stáročia migrujúce „stratené“ rómske etnikum nie je štátotvorný národ a nemá štátotvorné ambície. Žije v diaspore (podobne ako židovský národ; má svoj „domovský“ štát Izrael až od roku 1948).
Maďari majú centrum svojej vlasti v Maďarsku, po Trianone a vzniku ČSR žijú v okolí Maďarska ako národnostné menšiny.
K ruskej ústave a preambule:
Pojem mnohonárodný národ by som zmenil na mnohonárodné spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) nie je až také nezávislé, tobôž ako federácia s polo prezidentským systémom a parlamentnou demokraciou (duma). Toto spoločenstvo spája, zväzuje a zaväzuje Ústava ruskej federácie.
My, nadnárodní ľudia Ruskej federácie, zjednotení spoločným osudom v našej krajine …“ (zdrojový článok) je zlý preklad originálu. Navodzuje zdanie nacionalistickej nadradenosti etnických Rusov a ruského národa vo federácii. Evokuje vzdialené konotácie okolo „Übermenschen“.
Pokus o „mnohonárodný ruský národ“ je tiež nepodarok. Bližším pravde je verzia „mnohonárodný ľud“. Má ale zahŕňať aj etnické skupiny.
Úplne v pohode je mnohonárodné spoločenstvo národov a etník. Každý štát spoločenstva vykazuje znaky národného štátu s jeho etnickým a kultúrnym jadrom a vlastnými insígniami.
Dikcia preambuly slovenskej ústavy „My národ slovenský…“ je nepriestrelná. Preambula pokračuje postavením národnostných menšín a etnických skupín v štáte slovenskom.
V ideologicko-politickom diskurze prišli liberáli s návrhom na zmenu charakteru Slovenska z národného na občiansky štát (národný verzus občiansky princíp teórie štátu a práva) útokom na dikciu preambuly, ktorá by mala podľa nich znieť: „My občania Slovenska…“. Nie! také nebude. Velí tak historická skúsenosť s peripetiami okolo vzniku slovenskej štátnosti. Za rohom sa skrýva ideológia multikulturalizmu a likvidácie pojmu národný štát.
Liberáli z SaS práve dnes na tlačovke tárali o potrebe zrušiť jediné štátne občianstvo.
Občiansky princíp sa uplatňuje v praxi ľudských, občianskych a politických práv, a zakladá ho jediné občianstvo, ako znak príslušnosti k štátnemu útvaru Slovenskej republiky.
Dvojité občianstvo je neprípustné a cudzie občianstvo zakazuje účasť na verejnom politickom živote z ochranných a bezpečnostných dôvodov; ide o ochranu národných a štátnych záujmov Slovenska smerom dnu i von. Maďarskí politici z SMK (Strana maďarskej komunity) ak z politických dôvodov prijali maďarské, nie sú slovenskými občanmi a vo verejných politikách na území Slovenska nemajú čo hľadať…
Zmena zákona o občianstve je pre Slovensko neprípustná.
Dvojité občianstvo pre osoby v politike, štátnej a verejnej správe a v mimovládnom sektore bude neprípustné aj v novele Ústavy Ruskej federácie.
https://ura.news/articles/1036279526
Predpokladá sa, že pracovná skupina balík návrhov zmien ústavy prezidentovi Putinovi odovzdá do 26. apríla a hlasovanie sa uskutoční 1. mája.
Za Mishustina nehlasovali komunisti, mobilizujú sa aj ľavicoví ultra liberáli. Kritiku vzniesol aj liberál Žirinovský. Prevádzkujú trolling na sociálnych sieťach. Vladimir Putin navrhol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré sa dnes opozícia pokúša skresliť a očierniť význam toho, čo prezident povedal:
https://ura.news/articles/1036279526
Federálne referendum o novej Ústave Ruskej federácie sa uskutoční až po hlasovaní Štátnej dumy, Rady federácie, parlamentov orgánov Ruskej federácie a podpísaní dokumentu prezidentom Putinom: ”Ak ale budú ľudia hlasovať proti, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nenadobudnú účinnosť ani potom, čo ich podpíše prezident,” uviedol jeden z podpredsedov komisie Pavel Krasheninnikov (odkaz na zdroj):
https://ura.news/articles/1036279559
Zvláštne. Podľa novej ústavy má každý zákon, než ho podpíše prezident Putin, odobriť Ústavný súd RF. Súhlas.
Z dikcie článku vyplýva, že ľudové hlasovanie o ústave má prejsť referendom až po podpise prezidentom.
Bude sa v referende hlasovať ako o celku alebo osobitne o jednotlivých zmenách a doplnkoch?
Tvorba nového znenia ústavy je demokratická. Nie je dielom jednej osoby, teda, nie je svojvoľný diktát len z dielne prezidenta v prezidentskom systéme parlamentnej demokracie RF , ale kolektívnou prácou zmiešanej skupiny.
Nemalo by referendum byť procesne zaradené už po schválení Dumou, aby zmeny a doplnky ústavy, s ktorými nesúhlasia občania Ruska mohli byť dumou korigované?
Dá sa očakávať, že referendum zmeny a doplnky ústavy RF občania RF potvrdia ako rozhodnutie „verchušky“.
Dá sa očakávať, že počet protestných hlasov bude zanedbateľný.
A s ním aj možnosť pochybnosti: A čo ak nie?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?