Publikované: 17.10.2015

Post referendová a pokračujúca mediálna manipulácia a lož

Citujem reakciu SOK SKOK: „Medializované vyjadrenie predsedu SaS Richarda Sulíka o tom, že všetci ľudia na svete by nemali mať rovnaké práva sú nebezpečné a v civilizovanom svete 21. storočia neprípustné.“
http://www.sk-ok.sk/spravy/SKOK-Vyhlasenia-o-ludoch-s-rozdielnymi-pravami-su-nebezpecne
Ak je, a je, Richard Sulík a politická strana SaS liberálnou, potom: strana SKOK je ultraliberálna, presadzujúca adoráciu (oslavu) svetového a ľudsko-právneho chaosu. Popiera existenciu teórie ľudských práv a s ňou aj kľúčové ľudsko-právne medzinárodné a európske dokumenty. Zrejme do parlamentných volieb 2016 spracúva svoj volebný program s novými ľudsko-právnymi tézami a vlastnou Listinou ľudských práv.
K Richardovi Sulíkovi: zrejme dobrý ekonóm ale tiež slabo vzdelaný v oblasti ľudských práv…
Ľudské práva delíme na
a/ základné, neodňateľné, počnúc počatím (právo na život a najlepšie podmienky už v tele tehotej ženy v prenatále, majúce už aj právo dediť) po narodení, a končiace prirodzenou smrťou,
b/ akcesorické (vedľajšie, doplnkové, obligatórne), získavané postupne v možnosti, podľa ustanovení Základnej listiny ľudských práv a Charty práv EÚ (príloha Lisabonskej zmluvy) a splnení ústavných a zákonných podmienok. Tie sú v prostredí reálnej slobodnej, demokratickej občianskej spoločnosti podmienené verejným, všeobecným spoločenským záujmom a potrebou, konsenzuálnou spoločenskou dohodou, ktorej predchádza návrh a požiadavka dotknutej skupiny občanov, verejná, kvalifikovaná a kompetentná celospoločenská diskusia, platná a pre politické elity záväzné a pre danú skupinu úspešné referendum, politická vôľa pod tlakom vôle občianskej spoločnosti a konečne: rozhodnutie zákonodarného zboru (parlament) vo vzťahu k požadovanej zmene ústavy alebo požiadavke na nový zákon s príslušenstvom plus vykonávací predpis. Doložkou je judikatúra.
Z toho vyplýva, že zmysel a význam univerzality ľudských práv sa nezakladá na tom, že všetci môžu a majú právo na všetko, lebo univerzálne ľudské práva (!)…
Príklad: Ak sú ľudské práva univerzálne, potom všetci ľudia bez rozdielu majú právo nielen na život, ale aj dôstojný život. Ten však je “pridanou hodnotou” k základu. Čo je meradlom pojmu dôstojný život? Slovenská, či nemecká minimálna mzda? Slovenské či nemecké sociálne dávky? Slovenská dávka v hmotnej núdzi? Hmotná stránka tzv. dôstojného života sa odvíja od sily ekonomiky. Od nej sa odvíjajú ďalšie nadstavbové, prídavné (v možnosti) ukazovateľov dôstojného života v jeho nehmotnej časti: prístup k kultúre, umeniu…
Otázka: akú kvalitu má život občana Erytrey, vojnového utečenca zo Sýrie, politicky prenasledovaného Snowdena a pred islamskou fatvou sa skrývajúceho Salmana Rushdieho..? Ako sa má “dôstojný život” slovenského dôchodcu v porovnaní s utečencom, potenciálnym azylantom alebo ekonomickým migrantom v mesačnom príjme, ak taliansky alebo nemecký dostáva ako vreckové (!) bez akejkoľvek zásluhovosti (!) to, čo slovenský dôchodca alebo nezamestnaný: to je urážlivé a ponižujúce (!) anulujúce hodnotu otrocky zarobených peňazí slovenskou, vykorisťovanou pracujúcou triedou (novodobým proletariátom).
Odkedy je manželstvo, registrované partnerstvo a adopcia (osvojenie) univerzálnym základným ľudským právom? Kde? Kedy a za akých okolností možno hovoriť o práve na rovnaké zaobchádzanie?
Tvrdenie strany SKOK je lož, založená na
a/ nevedomosti (ľudsko-právna negramotnosť a nekompetencia),
b/ vedomá a úmyselná mediálna manipulácia a zavádzanie spoločnosti.
Každý nech si vyberie. Podľa princípu osobnej slobody a možnosti voľby (slobodná vôľa), ktorá patrí do skupiny základných ľudských a občianskych práv a slobôd v časti: právo na vzdelanie. Je základným a neodňateľným právom všetkých ľudí bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia a rodu, veku, náboženského presvedčenia a sociálneho statusu. Google vám nájde všetky relevantné ľudsko-právne dokumenty. Stačí chcieť. A v možnosti (záujem) sa aj dozvedieť…
Asi tak.
K celospoločenskej demokratickej diskusii, inak, tzv. informačnej príprave smerujúcej k zmene legislatívy (ústava, zákon, nový zákon) a jej etike:
Etika verejného spoločenského diskurzu patrí do života otvorenej občianskej spoločnosti.
Naša racionálna voľba by sa mala formovať v procese a prostredí diskurzu, teda, slobodne artikulovanej a vedenej argumentačnej reči.
Jej zmyslom je porozumenie a konsenzuálne dorozumenie sa (dohovor, dohoda, zmluva) s ostatnými účastníkmi komunikácie v diskusii.
Má procedurálno-formálny charakter, t.j. nehovorí o tom, čo je správne, ale ako k tomu správne dospieť.
Centrálnou otázkou diskurzu (diskusie, rozpravy) je teda otázka možnosti racionálneho zdôvodnenia normatívnych podmienok prijatia, prevzatia a kvalifikovaného (kompetentného) osvojenia si predmetu diskurzu.
Diskutujúci (etické zásady korektnej ľudskej komunikácie v diskusii) sa neusiluje len dorozumieť s inými, ale aj dosiahnuť konsenzuálnu dohodu s inými.
Diskurz má funkciu ideálnej rečovej situácie, v ktorom všetci účastníci majú rovnaké šance a postavenie, sú slobodní, rovnoprávni a majú dobrú vôľu sa dohodnúť.
Dobrá vôľa ku konsenzu znamená, že všetci účastníci budú voliť zrozumiteľné slová, budú lingvisticky a gramaticky správne používať jazyk, ich vyjadrenia budú pravdivé a hodnoverné.
Etika diskurzu rozvíja východisko zdôvodňovania takých zásad, ktoré by umožnili nenásilné, racionálne a všeobecne akceptovateľné riešenie konfliktov (konfliktné situácie v komunikácii, komunikačné poruchy…): predchádzanie konfliktným komunikačným situáciám.
Obsahy aplikovaných noriem, aj konkrétny obsah riešenia závisia od toho, na čom sa dohodnú v praktickom diskurze všetky stránky zainteresované do diskurzu.
Do širokej diskusie sa pridávajú jednotlivci, hnutia a záujmové združenia občanov, a na spoločenskom diskurze sa podieľajú aj médiá. Lož a podvod, zavádzanie a manipulácia sú porušením etického kódexu médií a žurnalistiky! Príklad: kampaň pred a v čase februárového referenda!
V prípade pripomienkového konania vo veci Akčného plánu pre LGBTI ľudí v opore o relevantné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty, by sa nemalo stať, že z diskusie sú vopred a programovo (cielene, vedome a úmyselne) vyňaté občianske združenia, preukázateľne pracujúce v danej oblasti ako „nepohodlné“ (v rozpore s úmyslom a zámerom tvorcov  Akčného plánu) a nemali by byť diagnostikované ako vhodné alebo nevhodné akýmisi „výberovými“ komisiami alebo výbormi: nejde o verejné obstarávanie!) preto, že nezdieľajú rovnaký názor s tvorcami Akčného plánu…
A toto sa dialo v čase pripomienkovania Vládnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv…
Toľko do vienka vládnucej moci, moci chtivým politickým stranám a hnutiam, politikom, občanom, parlamentu, ministerstvu spravodlivosti a všetkým činovníkom a zúčastneným, vo veci garancie a prípravy a spracovania Akčného plánu LGBTI osôb na roky 2016-19.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?