Publikované: 25.11.2019

Poznámky a úvahy k rodovej korektnosti slovenčiny

Slovenská sociologická “hviezda” inventár TA3 a STV (členka ženskej „Silnej zostavy“) popredná rodová ideologička Silvia Porubänová, obyvateľka Slovenska, slovenská občianka a slovenská volička, ale nielen ona, ale aj jej genderovo vzdelaný spolok a sekta liberálnych „osvietencov“ (prostredie liberálov v politike a „neziskovom“ ľudsko-právnom „treťom sektore piatej kolóny) idúc nám, rodovo negramotným, dnes nami nesprávne používajúcim slovenský jazyk, osobným „žiarivým príkladom, táto dáma a spoločenská sociologická autorita dnes perfektne a “rodovo korektne” delí Slovensko na obyvateľov a obyvateľky, občiansku spoločnosť a voličskú obec na “občanov a občianky” a voličstvo na “voličov a voličky”Používaním a predsadzovaním plurálu muži, voliči (množné číslo) mužského rodu, uprednostňuje voličov pred voličkami a tým diskriminuje ženy. Robí to aj celá “odborná rodovo korektná“ obec.
Prečo nie “voličiek a voličov”? Ako by to prijali muži?
Sexizmus a diskrimináciou žien je dnes ešte aj, ak žene pomôžete z kabáta a pridržíte jej dvere…
Sexistickým potom môže byť aj spoločenská etiketa oslovenia dámy a páni
Dávam do pozornosti jazykové problémy, z ktorých sa zrejme rosia okuliare aj JUĽS, ktorý sa vo veci, ako arbiter a (re) kodifikátor spisovnej slovenčiny ešte nevyjadril a nezaujal stanovisko k takzvanému rodovo korektnému jazyku a reči.
Sociologička Silvia Porubänová a nielen, predsunutím mužov pred ženy, občanov pred občianky, voličov pred voličky, Slovákov pred Slovenky, podvedome (freudovské prerieknutie a ešte vžitý jazykový úzus) diskriminuje vlastne početnejšiu ženskú časť spoločnosti a populácie.
Rodovo korektný jazyk vylučuje (zakazuje) len mužský rod v plurále – voliči. Vyžaduje pridať aj voličky.
Všeobecne ide o voličstvo, voličskú, obec. Bez explicitného označenia pohlavia a rodu. Očakávajú protagonisti rodovej ideológie a rodovo korektného jazyka zásah Jazykoveného ústavu Ľudovíta Štúra? Lebo už jazyk a reč štúrovskej slovenčiny neboli rodovo korektné?
Aby bolo vo veci existencie dvoch pohlaví a rodov všetkým jasno. Aj v preklade do cudzích jazykov. V angličtine ide o male and female gender. Volebné právo majú všade vo svete dospelé osoby oboch pohlaví a rodov. Je tu ale aj spisovný tvar, všeobecne označujúci voličky a voličov jedným označením, ako voličstvo, zhodné s anglickým electorate, alebo voličská obec ako voter community.
Ako chce rodová ideológia „naložiť“ s faktom, že žena je označovaná ako femina, s významom umenšená? A ako naloží s pojmom mužský a ženský princíp jin a jang? A pojmami maskulinita a feminita?
Angličtina je západogermánsky analytický jazyk a slovenčina západoslovanský syntetický jazyk. V slovenčine je kategória rodu zväčša gramatická záležitosť, kým v angličtine ide najmä o prirodzený rod, hoci v oboch prípadoch existujú výnimky z pravidla. V minulosti, teda pred vydaním novších gramatík, ešte v šestnástom a ešte aj v sedemnástom storočí, používala namiesto generického maskulína zámená they, their a them, a to aj v prípade, ak uvedené zámená odkazovali na substantíva v singulári. (odkaz na Jesenská, 2009).
Istanbulský dohovor do slovenčiny zavádza anglofónny pojem rod ako gender a označuje ho ako sociálny konštrukt nezávisle na pohlaví…
Rod (v anglickej terminológii gender) je sociálny konštrukt. Ide o spoločensky utváranú kategóriu v spojení so spoločenskými očakávaniami, rolami, predsudkami a stereotypmi. Simone de Beauvoir tvrdila, že sa ako ženy nerodíme, ale stávame sa nimi: „Nijaký biologický, psychický, ekonomický osud neurčuje podobu ľudskej samičky v lone spoločnosti – je to sama civilizácia, ktorá vytvára tento prechodný produkt medzi samcom a eunuchom, označovaný ako žena.“ (Cviková, 2005:16, nájdete v rodovej štúdii a in): Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka. Jesenská Petra 2009 (cez vyhľadávač na stiahnutie do PDF formátu). Toľko k zrodu feminizmu ako svetového hnutia za ľudské práva žien plus ženské hnutie sufražetky: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BEetka
V Európskom parlamente sa zavádza rodovo korektný a neutrálny jazyk a rokovací poriadok a k nemu poznámka: Ak sa dbá o genderovú vyváženosť mužov a žien (málo žien) vo všetkých súčastiach života a na vedúcich postoch (práca, spoločnosť, politika), platí to už aj pre nábor (verbunk) osôb, patriacich k dúhe…

Iba nemám jasno v tom, či má vyššiu validitu kvalifikácia, odbornosť a spôsobilosť alebo genderová príslušnosť…
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187110/GNL_Guidelines_SK-original.pdf
Rodová ideológia a jej terminológia (pojmoslovie) je nový spoločenský fenomén, vstupujúci do histórie vývoja systému jazyka (langue) a reči (parole) v 60-tych rokoch predošlého milénia rozmachom post marxistickej, neomarxistickej sociálnej filozofie a ideológie v časti gender (v angličtine pohlavie a rod v jednom) a neomarxistickej sociálnej a kultúrnej revolúcie na pozadí vynaliezavého voluntaristického neodarwinizmu.
Diabol neomarxizmu a rodovej ideológie sa skrýva aj v detailoch jazyka a reči, kladením umelého dôrazu na oddelené označovanie pohlavia a rodu, aby bolo umožnené, do vzniknutého „prázdneho“ priestoru vkladať nové a ďalšie rody, pohlavia a ich kombinácie.
Táto filozofická a sociologická pseudoveda rozobrala gender na súčiastky, najskôr oddelila pohlavie od rodu, soma (telo) od psyché (duša) a začala slobodne (liberalizmus je filozofia slobody a demokracie) a kreatívne ako puzzle skladať a tvoriť osobitné, nezávislé entity pohlaví a rodov s nadšeným použitím kombinatoriky.
           

Protagonisti nového rodovo korektného jazyka rodovej ideológie ale narazili na problém, a ním je samotný jazyk a proces semiózy (označovania) v Ogden Richardsovom trojuholníku referencie. Na vysvetlenie: Ferdinand de Sausure v jazykovede (lingvistika) zaviedol pojmy signifiant (označované) a signifié (označujúce), čo spolu so sémantickým trojuholníkom (vec-znak-denotát) má silu vzorca rovnice E = mc². Pre označenie všetkých nových pohlaví a rodov žiadny jazyk tobôž slovenčina, nemá zodpovedajúcu lexiku (slovník) iba, alebo len len znak, ukazovacie zámeno to (stredný rod) zvláštne, v angličtine strange alebo gueer
Teda, pre označenie iných pohlaví a rodov, než mužského, ženského a stredného, slovenčina nemá slovné znaky, leda, že by si ich gender lingvisti vymysleli, čo aj usilovne robia, a slovník ich genderových neologizmov postúpili JUĽS na rekodifikáciu rodovo korektnej slovenčiny…
Slovensko vedome-nevedome (neuvedomene) porušuje Článok 1 odsek 1 Ústavy SR v časti ideológia, v jej segmente rodová ideológia (gender ideology).
Slovensko sa po Veľkom Novembri 1989 síce „nežne“ rozlúčilo s vedúcou úlohou komunistickej strany a komunistickou ideológiou a výukou marxizmu-leninizmu na školách, ale otvorením sa západnému „pokrokovému“ svetu a systému slobodnej (vtedy ešte nie liberálnej) pluralitnej demokracie, otvorilo sa dokorán liberálnemu filozoficko-ideologickému a liberálno-demokratickému politickému pluralizmu.
Dnes máme na stole legálne akreditovaný študijný odbor rodové štúdie, ktorý prostredníctvom jeho absolventov emituje do prostredia slovenskej spoločnosti rodovú ideológiu a s ňou infekčnú, virálnu  memetiku. Orbán si to uvedomil, pochopil, porozumel a zákonom a súborom opatrení anti Soros sa s jeho Stredoeurópskou univerzitou rozlúčil. Robí to aj Poľsko. Prebudenie čaká aj Viedeň, ktorá Sorosovej univerzite poskytla azyl.
Slovenčina je úžasný slovanský jazyk, svetovým nie je len z historických, geopolitických a  ekonomických dôvodov. Národno-štátne sebauvedomenie Slovákov (a Sloveniek?) sa zintenzívnilo až v druhej polovici devätnásteho storočia a dovŕšený bol dňom 1. januára 1992. Dnes Slovensko znova bojuje o svoju národno-štátnu suverenitu a zvrchovanosť…
A ako rodovo korektne a ktorými zo zámen ten, tá to, označiť toto “tiež voličstvo”? Túto súčasť voličskej obce?

                                    

                                                 

Poznámka k výberu reprezentácie tohto voličstva: Na fotke vľavo hore “tiežvoličstva” sú aj „dobre informované“ (informovaný súhlas) pedofilne zneužívané deti oboch pohlaví a rodov…
Silvia Porubänová a ostatné verejne mediálne činné persóny, laickú verejnosť rodovo manipulujú prostredníctvom jazyka a reči.
Nič proti reálnej existencii odchýliek od heteronormy, ktorou je jednoznačná heterosexualita a existencia mužskej a ženskej homosexuality (male a female).
Genéza a etiológia týchto porúch je nejasná. Už nie je trestná, väčšina z nich ani choroba. Výnimky vyžadujú odbornú psychologickú, psychiatrickú a medicínsku intervenciu, porozumenie a toleranciu spoločnosti a z pohľadu definície pojmu normalita spoločenskú empatickú akceptáciu.
Nad slovenským školstvom, vzdelávaním a výchovou sa vznáša sexuálna výchova, v spojení so zmenou definície pojmu normalita s výchovou k sexuálnym slobodám a právam, k akceptácii a tolerancii iného, než heterosexuálneho správania, výchova k slobodným reprodukčným právam žien a kdesi sa stráca a vytráca výchova k zodpovednému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu. V rekonštrukcii je aj definícia pojmu rodina.
Mimochodom, rodovo negramotný a rodovo nekorektný Boh, ktorý stvoril ľudí, len ako muža a ženu ich stvoril. Netušil, že z Jeho Syna vyrastie gay. Sa ešte uvidí, ako naložia s jeho matkou, Máriou…

                                          

Britský fejbúk pozná až 71 rodov, v USA prekročili stovku…
https://refresher.sk/46666-Britsky-Facebook-rozoznava-az-71-pohlavi-Co-znamena-kazde-z-nich?gdpr-accept=1

Pre ktorú ulicu ste sa rozhodli? Jasné je, čo prostredníctvom ich zástupcov a dúhovými prajdmi dávajú spoločnosti na vedomie, že sú, a diskriminovaní a dožadujú sa svojich ľudských práv.
http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik
Pracujú na rozšírení katalógu základných ľudských práv a chcú byť OSN uznanou menšinou, tak, ako sú Kurdi reálne štátotvorným národom. Ibaže takzvaná „dúha“ nevykazuje definičné znaky menšiny pre svoju heterogenitu (rôznorodosť, široká a rozširujúca sa diverzita vzájomne odlišných, ľahostajných a indiferentných sexuálnych záujmov, orientácií a preferencií). Do radov tejto dúhy sa vmiešali a pridali pedofili a satanisti…

                   

Do budúcna nie je jasné, v akej spoločenskej pozícii sa ocitne heterosexuálna, dnes väčšinová časť západnej civilizácie a kultúry, ktorej sme súčasťou od „nežnej“ revolúcie a po vstupe do európskych a transatlantických pokrokových civilizačných a kultúrnych štruktúr…
Preambula Ústavy SR a charakter Slovenska má po voľbách neistú budúcnosť. Liberáli ohlasujú na deň 29. februára 2020 neskorú, druhú februárovú revolúciu, vedenú nie marxistami a komunistami, ale neomarxistami a novou, progresívnou ľavicou, aj ich Progresívnymi veriacimi…
Svoj novodobý, revolučný a utláčaný novo ľavicový proletariát už majú, a ten čaká…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Znova a znova sa pýtam a budem:
Prečo nebola zastavená ratifikácia Istanbulského dohovoru podľa dikcie a imperatívu uznesenia Národnej rady Slovenska?
Ako sa má k zákonodarnej moci (parlament) výkonná moc (vláda a prezidentka)?
Slovenský parlament uznesením artikuloval vôľu väčšiny slovenského ľudu, ako kľúčového nositeľa moci v štáte slovenskom. Či dánskom?
Ústava padla ešte pred voľbami? Je už len zdrap papiera v pozlátenej koženej väzbe vo vitríne vestibulu bývalej Slovenskej národnej rady?
Túto otázku, položím aj na budúce, a keďže adresátmi bola odignorovaná, vám, občianky a občania, aby som sa vyjadril rodovo úplne korektne. Istanbulský dohovor neratifikovala ani Česká republika.
Aké sú témy náplne práce ústavno-právneho výboru parlamentu? Vieme, čo je “má dať-dal?” Alebo plní-neplní?
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=136
Bečnostná rada štátu plní úlohy ochrany a prevencie pred útokom zvonka alebo zvnútra a bezpečnostné hrozby útokov na územnú celistvosť alebo ústavné zriadenie a charakter štátu. (…)

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?