Publikované: 30.01.2015

Právo na vzdelanie a výhrada vo svedomí

Riaditeľ školy nemôže byť “boh” ani “autorita”, ktorá rozhodne o tom, ktoré obsahy vzdelávania sa budú (nebudú) implementovať do výchovno-vyučovacieho predmetu sexuálna výchova na škole, ktorú riadi. Nemá mať výlučné právo “z voľnej úvahy” vpustiť do triedy kadejaké “partizánske skupinky a úderky” z “ľudskopránych” mimovládok a “iniciatívnych aktivistov” (trebárs za zdravý a bezpečný sex…) bez výslovnej akreditácie ministerstvom školstva, ktoré sa tým vyviňuje z priamej zodpovednosti. Vytvára tak neakceptovateľný priestor pre konflikt rodina-škola, žiak-učiteľ, rodič-dieťa.
Autor blogu zároveň verí, že čitateľ má jasno v tom, že nejde o celostné odmietnutie sexuálnej výchovy en bloc…
Poznámka – sankcie za odmietnutie celoplošného povinného očkovania sú “iná káva…”. S témou blogu však majú jedno spoločné – nežiaduce účinky a prípadné nevratné následky a v oboch prípadoch – jednoznačnú zodpovednosť štátu…
Inštitucionalizácia sexuálnej výchovy musí byť celoplošnou a jednotnou súčasťou celoštátneho programu vzdelávania v predmete sexuálna výchova.
Stav – nejednotnosť, deficity odborne pripravených učiteľov zvládnuť vyučovanie predmetu sexuálna výchova, konflikty rodič-škola (učiteľ) dieťa-rodič-učiteľ, sú spôsobené uviaznutím sexuálnej výchovy v období pred referendom vo vzťahu k pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, aktuálne pozastavenej v štádiu na úrovni vlády. Tá stiahla “stratégiu” zo svojho rokovania 14.1.2015 s tým, že vládny Smer vyčká na výsledok referenda.
Ak bude referendum neplatné alebo neúspešné, jeho výsledok otvorí cestu implementácie “stratégie” nielen do legislatívy, ale súbežne aj do štátneho programu vzdelávania v predmete sexuálna výchova – a umožní do nej vpustiť “trójske kone” genderizmu (rodová ideológia najmä v časti – “rod nerovná sa pohlavie, rod je sociálny konštrukt ako produkt výchovy”. Do obsahov sexuálnej výchovy budú implementované prvky rodového scitlivovania, kontaktné metódy a postupy, predčasná sexualizácia detí aj predškolského veku v opore o freudovské: “Človek je sexuálna bytosť už od narodenia” a celková sexualizácia detí a mládeže pod ochranou a zábezpekou antikoncepcie a deravých kondomov – nech sa pohne dopredu aj potratový biznis…
Riešením je zmier nezávislých a slobodných odboníkov “Rakúsovej výzvy…” so stanoviskom akademickej obce, školskými pedagógmi na všetkých úrovniach a rodičmi školopovinných detí.
Zo “stratégie” nápadne nenápadne “vypadáva” základné ľudské právo rodičov a detí na výhradu vo svedomí vo vzťahu k slobode názoru, a presvedčenia (sloboda vyznania a viery).
Riešenie – dobre informovaný súhlas rodiča a dieťaťa (schopného vnímať a uvedomovať si, o čom má byť informované…) nie jednorazovo na začiatku školského roka, ale v priebehu celého školského roka, ak rodič či dieťa v rámci predmetu sexuálna výchova “narazia” na prvok, ktorý je v rozpore s ich názorom a presvedčením.
To všetko na pozadí základných ľudských práv detí i rodičov, a tiež (!) že štát ani rodič nie sú vlastníkmi neplnoletého a neplnoprávneho dieťaťa, čo nie je v rozpore so základným ľudským právom školopovinných detí a mládeže na vzdelanie. Právo sa nesmie aplikovať vždy ako bezvýhradná povinnosť pod hrozbou sankcií! Pod povinnosť spadá základná gramotnosť a alfabetizácia. Ostatok “navyše” je spoločenská potreba a záujem.
Referendom a odpoveďou na tretiu otázku oprávnení účastníci referenda rozhodnú i o tom, či je možné a prípustné, a či si prajú (neprajú) aby ako rodičia detí boli (neboli) sankcionovaní za odmietnutie účasti na predmete sexuálna výchova najmä v zmienených citlivých oblastiach a témach, ktoré sú v rozpore s ich názorom a presvedčením.
V súčasnosti je sexuálna výchova súčasťou výchovy k plánovanému a zodpovednému manželstvu a rodičovstvu (VMR), nie ako samostatný predmet, ale “rozpustená” v predmetoch prírodopis, biológia, etika, občianska náuka:
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/kap1.pdf
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Metodicka_prirucka_pre_ucitelov.pdf
Jej premeny a “modernizácia” musia prejsť celospoločenskou diskusiou a nesmú obísť a odignorovať názor rodičovskej obce.
Referendum je inštitút najvyššej formy demokracie, otázkou celospoločenského verejného záujmu zvláštnej dôležitosti.
Slovensko sa (údajne) neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo (Ústava SR). Náboženstvo sa vyučuje ako povinne voliteľná alternatíva k predmetu etika. Zle. Náboženstvo treba vytesniť mimo štátnu školu – do škôl cirkevných, súkromných (možnosť) a do priestorov náboženstvu prinaležiacich. Zmluvu s Vatikánom treba vypovedať.
K ideológii – je neprípustné, aby do sexuálnej výchovy bola implemenovaná liberálna neomarxistická ľavicová rodová ideológia! Nie je iba o rovnosti mužov a žien. Jej “trójske kone” by sa pod tlakom LGBTI loby, mohli (a chceli a chcú!) dostať na nádvorie štátneho programu vzdelávania ako škodlivý softvér do vašich počítačov a hláv vašich detí a vnúčat. To je sociálne inžinierstvo, eugenika, s nimi sloboda potratov, interrupčný biznis a rovnako eutanázia.
Politici – ruky preč od referenda! Vaše názory sú nežiaducim pokusom ovplyvniť jeho výsledok “zhora”. A to je stoj na hlave. Správu vecí verejných treba postaviť na nohy! Petíciou dostali a referendom dostanú politici od občanov, ako ich zástupcovia, svoje “zadania”.
Názory a odporúčania politikov, ale aj náboženských fundamentalistov v príprave na referendum v pred referendovej kampani a anti kampani nemajú miesto.
Jediný akceptovateľný “produkt” z úst politikov je: “Občania, choďte na referendum a odpovedzte na otázky!” Je to vaše občianske právo ale aj povinnosť. Hlasovanie “nohami” je iba referendum bojkotujúca kalkulácia. Každé “podsúvanie” čohokoľvek iného (vyhlásenia politikov cez médiá) je manipulácia a pokus o ovplyvnenie jeho výsledku, pokus o zmarenie referenda.
Občania a rodičia, rozhodnite v referende.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?