Publikované: 30.01.2019

Pre Generálnu prokuratúru, policajný zbor a verejnosť

Otvorenou otázkou je aj, ako sa hlava štátu môže podieľať na konštitúcii a náprave už kolabujúceho systému (ne) spravodlivosti nielen OČTK ale aj justície a aké nástroje a právomoci má prezident na nápravu vecí verejných a spoločných…
Spravidla platí: „Pomôž si sám, aj boh ti pomôže.“ Toto konštatujem na základe nielen svojej, silnejúcej osobnej zážitkovej a sprostredkovanej ľudskej skúsenosti…
Keďže si v spore o kvalifikáciu protiprávneho skutku pomáham sám, “na vlastnú päsť” bez pomoci ktoréhokoľvek z prezidentských kandidátov a kandidátok, lebo o mne ani netušia, alebo advokátskej kancelárie, sledujem i to, či jeho páchateľ bude vôbec riadne odstíhaný a nastolený stav pozitívneho aj prirodzeného práva subjektívnej aj objektívnej spravodlivosti vo veciach spoločnosťou, ústavou a zákonom chráneného záujmu…
Bojujem so spravodlivo sa tváriacim systémom o svoje základné ľudské a občianske práva ale aj práva iných osôb v podobnom postavení poškodených obetí nenávistných útokov a prejavov v rámci “slobody slova”…
Do siete systému matrixu sú zapletení tu i tam nielen policajti, ale aj prokurátori, advokáti, sudcovia. Stav vecí verejných a situácia sú neudržateľné a neakceptovateľné…
V celom spoločenskom a politickom spektre a v živote jednotlivcov a spoločnosti by malo platiť aj Masarykovo (výzva ako podmienka): „Nebát se a nekrást!“ Zatiaľ len táraniny…
Pravdou ale spravidla je, a štandardnou, že kradnú a neboja sa. A zakrývajú trestnú činnosť svoju a “blížnych”. Zlodeji a rôzni iní darebáci sa zvyknú odvolávať aj na kresťanské hodnoty. Na čo sa odvolávajú liberáli? Sa uvidí, čo sa stane po prezidentských voľbách. Slovensko sa dožaduje zmien. Prinesie ich nástup nová hlava štátu? Slovensko túži najmä po návrate k právnemu a spravodlivému štátu…Príspevok k veciam slobody slova vo verejnom mediálnom priestore z aspektu práva, etiky a spoločenskej etikety ako nástroja verejnej komunikácie (web, sociálne siete):
Skutok, pôvodne predikovaný a označený ako prečin nebezpečného vyhrážania, bol vyšetrovateľom PZ s podporou a súhlasom prokurátorky, zmenený na priestupok proti občianskemu spolužitiu a vec bola (bola?) zo stola vyšetrovateľa PZ presunutá (odsunutá) vecne a miestne príslušnému Okresnému úradu Odboru všeobecnej verejnej správy a priestupkovému oddeleniu. O tom nemám ani šajn.
Uznesenie prokuratúry (po dvakrát kliknúť na zväčšenie 1 aj 2 strany):

Predposledná veta uznesenia:
„Pokiaľ s výsledkom (…) oznamovateľ nesúhlasí, neznamená to, že príslušník polície konal v rozpore so zákonom.“
Samozrejme, že príslušník polície by svoje konanie s podporou prokuratúry, zdôvodnil tým, že „konal v súlade so zákonom“ aj vtedy, ak by sa skutková podstata páchateľových vyhrážok zhmotnila do reálneho fyzického násilia s následkom ujmy na zdraví, prípadne živote…
Je vyšetrovateľ policajného zboru aj znalec v odbore forenzná psychológia, alebo sa so svojím názorom za takého len vydáva? Vypočul páchateľa a ten ho ubezpečil, že vyhrážky nemienil vážne?
Je páchateľ skutku môj spoluobčan? Aj vo virtuálnej digitálne komunikácii vo verejnom mediálnom priestore? Aj ak by sa jednalo o cudzieho štátneho príslušníka v cezhraničnom styku prostredníctvom webu?
Overil vyšetrovateľ, či je Rudolf Slezák slovenský štátny príslušník? Aby ho bolo čolen teoreticky možné označiť ako spoluobčana? Stotožnil osobu „priestupcu“ Rudolfa Slezáka predpísaným spôsobom? Hmm…
Alebo si svoju prácu vyplývajúcu mu zo zákona o policajnom zbore a služobnom pomere (prísaha) zľahčil a zjednodušil obvyklým spôsobom?
Bol Rudolf Slezák povereným vyšetrovateľom policajného zboru vypočutý?
Naplnila prokurátorka svoje poslanie zo zákona o prokuratúre? Alebo si ho zjednodušila a zľahčila obvyklým spôsobom?
Čo je podľa zákona o policajnom zbore a prokuratúre obvyklý spôsob práce policajného zboru a prokuratúry?

Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje § 20 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení, podľa ktorého priestupok nemožno prejednať ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.
Z uvedeného teda vyplýva, že je výlučne na úvahe správneho orgánu kedy začne správne konanie – limitovaný je len uvedeným ustanovením, podľa ktorého musí konanie začať do dvoch rokov od jeho spáchania – potom už konanie nemôže začať.
Je dobré vedieť, že priestupok môže ležať v zásuvke dva roky bez jedného dňa, stačí vedieť, či sa jeho premlčacia lehota viaže ku dňu jeho spáchania, začína dňom jeho oznámenia, alebo dňom  začatia jeho  preverovania, pričom k prevereniu skutku ani nedošlo.
Skutočnosť, kedy správny orgán začne konanie o priestupku (či bezodkladne po jeho spáchaní alebo v opačnom prípade až v posledný deň predchádzajúci uplynutiu dvojročnej lehoty od jeho spáchania) nemá žiadny vplyv na to, aké sankcie môže za daný priestupok správny orgán uložiť.
Namietam, že konanie sa nezačalo ihneď po príjme oznámenia, preventívne, začalo až niekoľko mesiacov po jeho spáchaní, hoci OČTK mali o priestupku vedomosť od začiatku – na tento aspekt totiž niektoré orgány zvyknú prihliadať práve pri uložení sankcie, keďže sa všeobecne vychádza v priestupkovom aj trestnom konaní z toho, že čím dlhšia doba uplynula od spáchania priestupku (príp. prečinu alebo trestného činu) do jeho prejednania, tým menší má vplyv daného konania na páchateľa, ktorý si podľa kvalít svojej mentálnej výbavy skutok už ani nemusí pamätať.
Páchateľ skutkov nebezpečného vyhrážania Rudolf Slezák o konaní vo veci ani len netuší a dávno zabudol…
Prevádzkovateľ, šéfredaktor a administrátor webu portálu Hlavné správy, v zastúpení Róbert Sopko, ktorý vraj za zverejnený obsah nezodpovedá, nenávistné komentáre nezmazal…
Aj s poukazom na slobodu slova vo verejných diskusiách a odkazom na právomoci vecne nečinných OČTK (PZ a prokuratúra).
Keďže sťažnosť proti uzneseniu nie je prípustná, namietam prieťahy a nečinnosť v konaní vo veci.
Policajný zbor a prokuratúra konajú „legálne a v opore o zákon“, chrániaci páchateľa proti poškodenému ako prípadnej obete trestného činu.
S poukazom aj na príklad: Je trebárs potrebné aby Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor len preto, aby  si OČTK plnili svoje povinnosti bez zbytočného odkladu a tak obmedzili počet vopred ohlásených ublížení na zdraví, zabití a vrážd (40 úmrtí)?
Dokedy ešte budú podobné oznámené skutky nebezpečného vyhrážania „od stola vyšetrovateľa“ označované ako „nepatrné“?
A toto chcete odôvodniť v ďalších prípadných tlačovkách policajného prezidenta?
Bude policajný zbor a prokuratúra pokračovať v obštrukciách a chrániť páchateľov priestupkov, prečinov a trestných činov pred ich obeťami obvyklým spôsobom? Do dňa premlčania „priestupku“? Aj aby boli priaznivé štatistiky?
V opore o zákonné lehoty, s ktorými pracujú poverení policajti aj prokurátori, počítajúci si nimi svoj čas, uniká zmysel a účel práva v časti priestupok, prečin a trestný čin.
Na Slovensku je treba navodiť všeobecný ľudsko-právny právny stav tak, ako káže dikcia Ústavy SR aj voľbou správnej hlavy štátu, nie bielych koní systému.
Ryba smrdí od hlavy (Harabin). Páchnucu hlavu nechceme. Potom smrdí všade.
Prokurátorka označila skutky Rudolfa Slezáka ako spoločensky nepatrné, keďže nejde o nenávistný prejav rasizmu alebo „démona“ antisemitizmu. Štandardné základné ľudské a občianske práva sú zanedbateľné. Ale to je „na hlavu“. Pôjdeme (predčasné), len predikujem ako možnosť, aj na ústavný súd, prípadne do Štrasburgu? A zasa bude ktosi platiť?  Kto bude vinný? Emfant terrible slovenskej justície Harabin alebo Režo ako „problémový a nespokojný sťažovateľ“? Vraj, čo máme spoločné? Hmm…
Obaja sme občanmi Slovenska. A na nepráve nemožno založiť právo. Tobôž na lehotách. Z pohľadu aspektu prirodzeného práva a účelu pozitívneho práva sú irelevantné. Nejeden sudca „prešvihol“ lehotu a bol, je, problém. Dohľad a dozor nad dodržiavaním ústavy a zákonnosti je parketou prokuratúry.
Skutok nebezpečného vyhrážania nemožno (pre) kvalifikovať na priestupok proti občianskemu spolužitiu, ide o prečin nebezpečného vyhrážania, ako bol  označený po prijatí oznámenia pred začatím (ne) preverovania veci. Vyšetrovateľ PZ a prokurátorka sa rúče vedno dohodli tak, ako sa dohodli. Pekne, pohodlne „od stola“. Zrejme v dobrej viere, že poškodený je blbec. Je ale ešte väčší „blbec“ než si mysleli, lebo vo veci ochrany svojich základných ľudských a občianskych práv koná…
Nemohli tak rozhodnúť ani vtedy, ak by v opore o forenznú psychológiu, zistili, bez toho, že by bol páchateľ skutku vypočutý (tobôž na základe neexistujúceho  psychologického profilu páchateľa), že k zhmotneniu vyhrážok nedôjde. Potrebuje Slovensko ďalších „Kuciakov“? Alebo ďalší dohľad fejzbúku či „ulice“, alebo zahraničia? Som publicista (bloger) a tri (ne) odstíhané a ďalšie podobné skutky súvisia s mojou prácou…
Vyšetrovateľ PZ a prokurátorka OP rozhodli ako rozhodli arbitrárne a paušálne v opore o nič. OČTK paušálne ignorujú aj posun EÚ v diskurze o nenávistných prejavoch vo verejnom mediálnom prejave na webe a sociálnych sieťach, kde nemajú striehnuť len na antisemitské prejavy ale aj na charakter komunikácie z aspektu etiky a spoločenskej etikety.
Je tu aj ostatný nález ústavného súdu vo vzťahu k slobode slova.
Nik, kto je ľudskou osobou, či občan alebo politik, nie je povinný byť fackovací panák vo verejnom a verejnom mediálnom priestore. Sloboda slova bez hraníc má svoje hranice (ľudsko-právna zásada dôstojnosti ľudskej osoby).
Príloha: Uznesenie č. 1 Pn 654/18/442-19, odkaz na: ČVS:ORP-715/ZE-LV-2018
Podobným spôsobom bolo naložené s mojimi dvomi podnetmi („guľka do hlavy“ anonymom Oliver) a „kamiónom“ osobných urážok od „Včelára“, v minulosti tiež „do stratena“.
Zatiaľ som živý a zdravý…
A systému schopný a spôsobilý robiť „problémy“.
S pozdravom „Za právny štát“ za ktorý sa Slovensko vydáva…
Slovensko potrebuje systémové zmeny ale aj zmenu systému prístupu k ústavným inštitúciám a inštitútom a tie zasa správanie podľa Ústavy SR a slovenských zákonov…
…aj neústavné „ústavné“ zákony je možné a treba ich zrušiť.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

P. S. Tento podnet som zverejnil na svojom blogu, na fejzbúku (môj fb profil, na fb stránkach) fb stránke PZ a Aj na osobnom fb profile páchateľa skutkov Rudolfa Slezáka.
Poznámka: Admin fb PZ maže príspevky a komentáre podľa: „Čo sa nehodí, škrtnúť.“
Mimochodom, akého bude mať Slovensko prezidenta?

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?