Publikované: 21.05.2019

Prečo a koho ísť-neísť voliť v euro voľbách

Každé demokratické zriadenie prechádza vývojom daným cyklami volebných období na komunálnej, regionálnej a parlamentnej úrovni. Správne, dobre a trvalo udržateľne sa spoločnosť vyvíja len pri plnej a aktívnej účasti občanov nielen ako voličov, ale aj jednotlivcov v ich občianskych komunitách priebežne, nielen vo voľbách, ale prejavujúcich svoju vôľu kontrolou a korekciou správania svojich volených zástupcov, ktorými sú politické subjekty, ich volebné programy a lídri…

http://www.euro-stranka.estranky.sk/clanky/symboly-eu.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_sk
Slovensko je už desiaty rok aj členským štátom EÚ (plus Schengen a eurozóna). Má preto aj plnú a legitímnu zodpovednosť za charakter EÚ a jej smerovanie.

Slovenskú spoločnosť delím na občanov a obyvateľov. Občania tvoria trvale aktívnu a na všetkých občianskych a politických procesoch prítomnú a účastnú občiansku spoločnosť s jej sústavným priebežným aktívne prejaveným záujmom o domáce slovenské a zahraničné politiky vo vzťahu Slovensko-EÚ-ostatný svet.
Obyvatelia majú na Slovensku rodisko, bydlisko, a s bývalými cudzincami štátne občianstvo. O občianske a politické procesy sa nezaujímajú. Obyvateľstvo sa tu i tam mení na aktívne voličstvo, ktoré nemá šajn, koho a prečo voliť, rozhoduje sa pri volebnej urne. A to je asi tak fšetko.
Obyvateľom a obyvateľkám hoc štátnym občanom a občiankam, patriacim do kategórie občasných občanov a voličov odporúčam: Slobodne využite svoje aktívne volebné právo tým, že sa ho slobodne vzdáte. Prenechajte ho aktívnym občanom a občiankam, majúcim trvalú a priebežnú predstavu o tom, ktorý politický subjekt a ktoré osoby zodpovedajú ich občianskym záujmom a politickým predstavám o ďalšom vývoji a smerovaní občianskej spoločnosti Slovenska a EÚ…Nielen ale aj preto má najmä voličský hlas obyvateľov pred voľbou hodnotu 1 (jeden) a po voľbách 0 (nula) a okrem toho, pre celok aktívnej občianskej spoločnosti a celú spoločnosť a charakter štátu môžu nekompetentnou a nekvalifikovanou voľbou spôsobiť viac škôd než úžitku.
Toľko aj ako odkaz panej, ktorá v televíznej ankete k euro voľbám odpovedala: “Ešte neviem, koho budem voliť, ale určite pôjdem voliť!”

Každé voľby sprevádza motivačné heslo: „Choďte voliť!“ , ktoré pochádza z prostredia euro optimistov, unitárov a centristov, protagonistov pokračovania a prehlbovania procesov integrácie EÚ do jedného centra, pričom Ústava EÚ ako unitárneho štátu na federálnom princípe bola v roku 2005 zamietnutá; v roku 2009 ju nahradila Lisabonská zmluva a Charta práv EÚ s príslušenstvom. A na tomto základe sa aj Slovensko spolu s desiatimi „novými“ štátmi stalo členským štátom EÚ…
Ibaže Ústava EÚ nespí, len spočíva a čaká…
Zmluva o Ústave pre Európu, bežne označovaná ako európska ústava či euro ústava, bola medzinárodná zmluva, ktorá si kládla za cieľ vytvoriť ústavu pre Európsku úniu. Keďže proces jej ratifikácie v členských krajinách nebol v druhej polovici roku 2005 úspešný, nevstúpila v plánovanú platnosť k 1. novembru 2006, ale až po ďalších reformných snahách sa stala platnou Lisabonská zmluva platná od 1. decembra 2009.
K eurovoľbám vás nemôžu nútiť, hoc sú tu hlasy o prikázaní povinnosti voliť zákonom, ibaže; ak sa odvolávajú na štáty, kde taká povinnosť zo zákona je, tak ide o porušovanie základných ľudských, občianskych a politických práv, pretože voľby sú ľudské, občianske a politické právo, právo, nie povinnosť.
https://www.finance.sk/182992-krajiny-s-povinnou-volebnou-ucastou/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/229102-v-niektorych-krajinach-eu-hrozia-za-neucast-na-volbach-pokuty/
Tak vás len k vašej aktívnej účasti vo voľbách len agitujú a presviedčajú…
Tu i tam je „aktivovaná“ ako „maďarská karta“ naostatok v Štúrove so Štúrom, idea centralizovanej federalizácie EÚ so spoločnou hlavou štátu, ústavou, vlajkou a symbolom, zákonodarnou a výkonnou mocou, federálnou prokuratúrou, justíciou, centrálnymi ministerstvami a tak ďalej, ako akési Spojené štáty európske, paralela s USA…
Procesy federalizácie prebiehajú iným, než priamym spôsobom, členské štáty sú do nich tlačené postupnými krokmi, a to najmä hlasovacím právom prezidentov, predsedov vlád a ministrov, na zasadnutiach a summitoch Európskej rady a Rady EÚ…
Heslo „Choďte voliť!“ má tento kontext, podtext a pozadie; v preklade do zrozumiteľnej slovenčiny znamená:
1. Voľte EÚ!
2. Voľte jednotnú unifikovanú EÚ!
3. Voľte proti populistom, euroskeptikom a “nacionalistom” (s nálepkami fašistov) teda, extrémistom (nevoľte ich)!
O tom sú posolstvá parlamentných aj mimoparlamentných politických subjektov, ich volebných kandidátov, najmä z prostredia liberálnych demokratov a otvorených liberálov a neo liberálov; emisári Progresívneho Slovenska vraj chodia od domu k domu ako jehovisti.
Euro skeptické hlasy odmietajú súčasnú štruktúru EÚ, nesúhlasia s nadradeným postavením euro byrokratickej Európskej komisie, viac právomocí by mal mať Európsky parlament;
Odporcovia EÚ nesúhlasia s migračnými politikami, dožadujú sa silnejšej ochrany vonkajších hraníc EÚ, majú výhrady proti niektorým smerniciam EK, odmietajú postupné odovzdávanie právomocí členských štátov centru EÚ, a tak ďalej… (ich euro skeptické hlasy sú úplne legitímne).
Cesta k „jednotnej“ EÚ znamená postupné potláčanie suverenity, zvrchovanosti a práv národných členských štátov. Spôsob: Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
Politici EÚ a občania EÚ sa delia na eurohujerov a euro optimistov…
https://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/voting-system/qualified-majority/)
Hlasovania prebiehajú na úrovniach
1. Európskej rady (rada hláv štátov a predsedov vlád)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_rada
2. Rady Európskej únie (rada ministrov členských štátov EÚ podľa odborov)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_Eur%C3%B3pskej_%C3%BAnie
Európska komisia je ustanovený, nie volený orgán, na jeho čele je šéf najsilnejšej parlamentnej frakcie (Junckera by mal nahradiť líder najsilnejšej, víťaznej politickej euro parlamentnej frakcie v májových euro voľbách):
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_komisia
Volíme poslancov Európskeho parlamentu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3psky_parlament
Aktuálne zloženie euro parlamentu k nastávajúcim euro voľbám:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_europoslancov_SR_(2014_%E2%80%93_2019)
Politické skupiny, frakcie, v euro parlamente
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/organisation-and-rules/organisation/political-groups
Všetky relevantné informácie k eurovoľbám:
https://www.minv.sk/?volby-ep
https://www.minv.sk/?ep-kl
Konštatujem, že už takmer dva mesiace v domácnostiach sa nachádzajúce Zoznamy zaregistrovaných kandidátov k voľbám do Európskeho parlamentu boli spracované a vytlačené predčasne, pripadá mi to formálne ako splnená úloha; úplne stačilo 14 dní pred voľbami, až po ustálení aj v zoznamoch kandidujúcich osôb, ktoré voju registráciu zrušili; dnes sa nachádzajú na zoznamoch. Voliči na Slovensku budú voliť 14 poslancov EP, o jedného viac ako vo voľbách v roku 2014. Zo 14 zvolených poslancov získajú mandáty 13 z nich, pričom 14 mandát bude pridelený Slovensku po odchode Veľkej Británie z Európskej Únie.
Sila Slovenska v číslach: Deliť sa bude celkom 751 kresiel euro poslancov, z toho 13 pre Slovensko a 21 pre Česko…
Zaregistroval som otázky: Koľko volebných lístkov a koľko osôb môže volič použiť a koľko osôb na volebnom lístku smie zakrúžkovať…
Poučenie, bod 3: Má ísť o aktívne použitie len jedného z hlasovacích lístkov z celkom 31 volebných lístkov politických subjektov s dvomi možnosťami a to a/ vloženie jedného volebného lístka bez jeho ďalšej úpravy, alebo b/ zakrúžkovaním (panašovanie) najviac dvoch osôb na jednom volebnom lístku.
Teda, aby bolo jasno: Do volebnej urny vhodíte jeden volebný lístok čistý, alebo s dvomi krúžkami.
Je ich ako hadov, 31 politických strán a 348 volebných kandidátov, každá volebná persóna sa uchádza o šancu 30-tisícového mesačného príjmu v eurách…
Vo volebnej miestnosti si pozorne prezrite nástenku, aby ste do urny nevložili neplatný hlasovací lístok.
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/infolinka-pre-volicov-v-eurovolbach.htm
Ministerstvo vnútra v pondelok 20. mája 2019 sprístupnilo informačnú linku k voľbám do Európskeho parlamentu. Pre voličov v eurovoľbách bude fungovať až do uzavretia volebných miestností v sobotu 25. mája 2019 o 22. hodine. Infolinka: 02/5094 2317, 02/5094 2312
Poznámky a odporúčania:
Pri výbere vami volených osôb vás bude mýliť viac ako 90-percent úplne neznámych persón; tie nevoľte. Máte slobodnú vôľu a voľbu.
Budete mať problém aj so známymi, ale z vašich pozorovaní a poznatkov (to platí prednostne pre aktívnych občanov, nie obyvateľov, akože „voličov“) dvojhlavými a dvojtvárnymi, rado by euro poslancami a euro poslankyňami á la: „doma tak, v euro parlamente inak“. Konajú a hlasujú proti národno-štátnym záujmom svojho štátu.
Vysporiadajte sa s dilemou poslania europoslancov: Delegovaní výsledkom euro volieb, zastupujú záujmy Európskej únie, nie svojho domovského štátu.
Na našom a stole EÚ a eurovolieb, sú otázky Frontex, Sophia, PESCO verzus budúcnosť NATO, zahraničná politika EÚ vo vzťahu k USA, Rusku, Číne, Iránu a strednému východu, vo výkonnej moci európskeho prokurátora; transformácia OLAF, Eurojust, politické, ekonomické a obchodné dôsledky vo veci brexitu, rozpočet EÚ, jeho tvorba a prerozdeľovanie, ekonomika, daňový systém a daňové raje aj na pôde EÚ, obchod a obchodná vojna USA verzus Čína a EÚ, rovnosť príjmov za rovnakú prácu, rovnosť príležitostí, rovnakosť kvality potravinových produktov, rozpočet a otázky eurofondov, financovanie agro sektora EÚ, ekológia, energetika, klimatické zmeny, sucho a voda, digitálne technológie, PR4.0 plus Hyuawei a technológie 5G, postavenie technologických gigantov Google, Fejzbúk, plus sloboda slova verzus cenzúra, školstvo, vzdelávanie a Erasmus, zdravotníctvo, sociálne a kultúrne otázky, otázky ideológie rovnosti pohlaví a rodov, pseudo práv “dúhy” a náboženských slobôd na osi kresťanstvo verzus islam, a množstvo ďalších, ktoré zakladajú povolebný spôsob fungovania EÚ a jej trvalej udržateľnosti.
Ak chcete reformovať EÚ, musíte vedieť v čom a prečo. Je isté, že EÚ dnes nie je takou, akou sa deklarovala Lisabonskou zmluvou v čase vstupu Slovenska do spoločenstva európskych štátov…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?