Publikované: 17.11.2020

Protest, Ústava, ústavný zákon, zákon a vyhláška

Verejný  protest ako vyjadrenie nesúhlasu, odporu a nespokojnosti so stavom vládnutia a krokmi vlády vo veci ochranných opatrení proti covidu je oprávnený ako ústavné právo, a po aktivácii s Čl.32  Ústavy aj v spojení so štrajkom a inými formami nátlaku aj v spojení s ozbrojeným odporom až po vyčerpaní všetkých ústavných možností…Slovensko sa nachádza v režime
a/ Ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu: Čl. 5 Núdzový stav.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/
b/  Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
c/ Vyhlášky č. 24 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf
v opore o
d/ Zákon č. 335/2007/Zb. o ochrane a podpore verejného zdravia https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
Tretia časť zákona č. 335/2007 Úradu verejného zdravia umožňuje vykonávať ochranné opatrenia na celom území Slovenska, regionálne a lokálne, podľa zásady:
Mysli globálne, konaj regionálne a lokálne.
§ 10 Prevencia ochorení a iných porúch zdravia;
§ 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam.
V odseku 3 písmeno „i“ umožňuje zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia.
Režim Ústavného zákona 227/2002 Zb. v časti núdzový stav nespĺňal a nespĺňa podmienky vyhlásenia núdzového stavu v časti trvanie a proporcionalita.
Sporná je aj miera a intenzita.
Názory odbornej verejnosti vo vzťahu základné ľudské práva, Ústava, ústavný zákon, zákon a vyhláška ÚVZ sa líšia. Názory laickej verejnosti sú aj nie sú irelevantné. Laická verejnosť nemá spôsobilosť a kompetencie meniť ústavu a zákon, majú ich len oprávnené subjekty z Ústavy a zákona (parlament a vláda).
Čl. 2 Ústavy SR
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
Ak sú ústavné základné práva a slobody občanov ich volenými zástupcami svojvoľne (arbitrárne) a účelovo porušované, občania majú ústavné právo na pokojné zhromaždenia.
Čl. 28 Ústavy SR
(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.
(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.

Po splnení podmienok vyčerpaním všetkých ústavných možností, ak nedôjde k náprave stavu bezprávia aktmi parlamentu, vlády, alebo nečinnosťou ústavného súdu, nastupuje právo na použitie Čl. 32 Ústavy SR
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Nie sú. Ešte nie. Mám ale dôvodnú obavu, že budú. Ale až keď sa stane toto, a pohár trpezlivosti a tolerancie, aj môj, pretečie:
1. Vláda silovými zložkami rozpustí verejné zhromaždenie podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Zb. časť núdzový stav, zákona č. 335/2007 Zb. a Vyhlášky č. 24 ÚVZ s odkazom na
a/ zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb,
b/ brachiálne násilie a porušovanie verejného poriadku.
2
. Vláda nevykoná zhromaždeniami požadované zmeny právneho stavu v konflikte s Ústavou SR ľudskými právami a slobodami zrušením účinnosti Ústavného zákona č.227/2002 Zb;
3. Vláda neprejde do režimu pre daný stav úplne postačujúceho zákona č. 335/2007 Zb.
Účelom režimu podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Zb. v časti zákona núdzový stav je možnosť aroganciou moci posilnenej represie nástrojmi trestného práva. Nič viac ani menej.
Ak sa tak nestane, a Matovičova vláda do konca týždňa zruší účinnosť “núdzového” zákona, a ponechá občanov Slovenska žiť v primeranom proporcionálnom a časovom a flexibilnom režime zákona č.335/2007 Zb., s radosťou som sa mýlil.

Nemám vedomosť o aktivitách oprávnených subjektov vo vzťahu k nečinnému ústavnému súdu, ktorý z ústavy nemá povinnosť konať lege artis a ex offo ako OČTK (prokuratúra, policajný zbor).
Mám vedomosť o aktivitách dvoch opozičných politických subjektov vo veci referenda o skrátení /volebného obdobia súčasnej vlády cestou referenda a predčasných volieb, aj mojich už od júla.
Od ankety na www.referendum2021.sk k petícii za vypísanie referenda, cez možné obštrukcie a posúdenie otázky Ústavným súdom (prezidentka): „Ste za skrátenie volebného obdobia vlády Igora Matoviča“ (po neúspešných odvolávačkách, ako vždy, lebo bezprecedentná nedemokratická ústavná väčšina 95:55 parlamentných hlasov) uplynie dlhý a už drahý čas…
Druhou, jednoduchšou a násobne kratšou cestou je vzdanie sa 55-tich poslancov ich mandátu bez náhrady. Vláda padne do troch minút po. Prezidentka menuje dočasnú vládu do času vyhlásenia volieb.
Poznatky, fakty a skúsenosti
Sama občianska verejnosť a spoločnosť nedáva žiadnu záruku záujmu a úspechu už petície, tobôž výsledku prípadného referenda.
Tá istá verejnosť a spoločnosť, ktorá sa ani nie po roku dožaduje zmeny, zlyhá. Namiesto skutkov negramotne, nezodpovedne a nekompetentne tára na fejzbúku a horí bojovnosťou pre protest…
Moja ďalšia prieskumná anketa s otázkou:
„Ste za verejný protest 17. novembra?“ vydala 98 percentnú odpoveď: ÁNO! Bol som verbálne inzultovaný. Dnes nie zhrozený ale zdesený…
Tie persóny, prezentujúce sa ako ekologický smog a environmentálna záťaž, mne: vraj si mám prečítať ústavu, ktorú v ostatnom čase aj za ne, otváram denne aj niekoľkokrát, až mi zdá, že s ňou aj spávam a sníva sa mi s ňou… (verte, žiadne orgazmy).
Ak kto neprečítal až sem alebo vôbec, stáva sa zosobneným problémom: taká osoba je hrozbou pre Slovensko, lebo: občianske a politické nevedomie hoc voličstva (pseudo voličstva), ale aj našich volených zástupcov je kľúčový problém stavu vecí verejných a spoločných…
Hľadá sa dobre všeobecne ľudsky, občiansky a politicky (ľudsko-právny aspekt ľudskej osoby) vzdelané a zodpovedné občianstvo a voličstvo.
Výsledky volieb (prvo signálny „Matovičov efekt“) a činnosti tejto vlády sú alarmujúce a už za čiarou akceptovateľnosti, tolerancie a trpezlivosti. Matovič sa úžasne rád počúva. Jeho tlačovky sú rekordy.
Pamätajte: Iba hlupáci opakujú tie isté chyby!
Mentálna úroveň ešte ako-tak „slobodného a demokratického“ Slovenska v čase nástupu post demokracie, čo zakladá aj záhadný covid ako jej urýchľovač, strmo padá…
Občianstvu a voličstvu v duchu ideí Veľkého ukradnutého a vytunelovaného 17. novembra:  Jeho 31. výročie ako štátny sviatok vyznieva ako fraška. Je prelomové.
Máte svoj intelekt a slobodnú vôľu. Ako sa rozhodnete, je na vás…
Varujem pred bieloruskou cestou…
Koho podporí EÚ? Už nemám ilúzie. Pohár nie je poloplný ani poloprázdny. Je taký, aký je. Z pondelka večera na dnes mám v okne zapálenú sviečku. Aj za vás…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?