Publikované: 20.03.2016

Registrované partnerstvá, adopcie, salámová metóda…

Alebo upozornenie s varovaním: Česká republika schválila registrované partnerstvá ako osobitný zákon v roku 2006.
Pred a po jeho prijatí sa LGBTI aktivisti zaviazali, že svoje požiadavky nad rámec prijatého zákona stupňovať nebudú…
Zákon o registrovaném partnerství – č. 115/2006 Sb …
V § 13 zákon obsahuje klauzulu o nemožnosti osvojenia (adopcie) dieťaťa druhého partnera…
Dnes, po desiatich rokoch, sa situácia a okolnosti zmenili…

90’ ČT24: Adopce dětí homosexuálními páry, Host: Zdeněk Sloboda
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/216411058130317

V Česku aktuálne prebieha „celospoločenská diskusia“ o adopciách detí rovnako pohlavnými, už registrovanými pármi, z dielne Dienstbier (minister za ČSSD pre ľudské práva a legislatívu) a Pelikán (Minister spravodlivosti  za ANO), so silnou podporou českej ombudsmanky Šabatovej a najmä LGBTI aktivistov tiež neomarxistických (neo ľavicových) mimovládok tretieho sektora…

Návrh zákona nemá podporu konzervatívnej časti politického spektra…
Je aktuálne v pripomienkovom konaní ostatných ministerstiev…
Poznámka: Platný zákon o RP obsahuje (!) ustanovenie o výslovnom zákaze adopcií detí homosexuálmi a lesbičkami…

A teraz spozornejte dvojnásobne: Existencia dikcie tohto zákona môže a mohla by byť pred ústavným súdom, ale aj ESĽP (lebo Medzinárodný dohovor o ľudských právach!) a Európskou chartou práv (2009) proti ústavná a smerujúca proti univerzalizmu a rovnosti práv a teda, diskriminujúca a diskriminačná voči registrovaným párom rovnakého pohlavia…

Ibaže: To predsa spracovatelia zákona museli a mali (ako odborníci na ľudské práva a ústavné i európske právo!) vedieť a predvídať už vopred…
Nevedeli?!

Údajne istý britský sudca bol suspendovaný za to, že vo veci adopcií (o adopciách rozhoduje vždy súd so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa ako subjektu adopcie…)
Toto je výslovná neomarxistická (neo ľavica) štátna represia: http://www.hlavnespravy.sk/anglicky-sudca-suspendovany-pri-adopcii-dietata-uprednostnil-heterosexualny-par/757533
Poznámka: Jurisdikcia súdu, ktorý rozhoduje o adopciách dieťaťa (vždy individuálne!) sa opiera o Deklaráciu práv dieťaťa (OSN 1959) a medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa (1989).
Lebo, každý súd, konajúci vo veci individuálnej žiadosti o adopciu dieťaťa (nie je všeobecným automatickým právom!) je povinný, pri svojom rozhodovaní o adopcii prihliadať najmä na osobu dieťaťa a najlepší záujem dieťaťa…).
Lebo podľa dohovoru sú ľudské práva a záujmy dieťaťa nadradené záujmom dospelých, a vo zvlášť zákonom odôvodnených prípadoch aj rodičov dieťaťa…

Doživotne suspendovaný sudca z UK bol poškodený na svojich sudcovských právach slobodného, na nikom a na ničom nezávislého sudcu, ktorý vo veci adopcie rozhodol podľa svojho najlepšieho vedomie a svedomia…
(…porovnateľné so „ženskými kvótami“: ženy musia, lebo…)!

Ak som o dôsledkoch ľudsko-právnej dikcie českého zákona vedel, a viem, ako ten, ktorý nie som ústavný právnik, ani odborník na ľudské práva s mediálnym ohlasom, papiermi a renomé, prednostne to museli vedieť a mali by aj teraz vedieť najmä tí, ktorí sa vydávajú za odborníkov a kvalifikovaných expertov na ľudské práva, ústavné a európske právo a na fšetko…
Tak, ako vo veci februárového referenda 2015…
Ibaže, mám dôvodné podozrenie, že vo veci českých RP že véééľmi dobre vedeli…

A zákon o RP Česi schválili tak, ako ho schválili, aj s ľudsko-právne a ústavno-právne scestnou vetou a lapsusom: zmienkou o zákaze adopcií…
Presne vedeli, že zákon budú musieť neskôr otvárať…
LEBO
Salámovú metódu aktivistom otvoril a umožnil sám zákon o registrovaných partnerstvách…
Preklad do zrozumiteľnej laickej slovenčiny: Ak neexistuje právo, teda, takéto právo ústava ani právny poriadok nepoznajú, neexistuje ani právny nárok na takéto (neexistujúce) právo ako právo…

Ibaže: Zákon o registrovaných partnerstvách posunul inštitút registrovaných partnerstiev do režimu rovnosti práv pre všetky typy a charakter registrovaných partnerstiev, teda, na toto akcesorické právo majú obligatórny nárok už v možnosti aj homosexuálne a lesbické osoby, žijúce v rovnako pohlavných pároch, vydávajúcich a označujúcich sa za rodinu…

V stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa rezortu spravodlivosti Alexandra Donevová, sa uvádza, že ESĽP posudzoval prípad Oliari a ďalší proti Taliansku. Sťažovateľmi boli tri homosexuálne páry, ktoré namietali, že podľa talianskeho práva nemali možnosť uzavrieť manželstvo alebo vstúpiť do iného typu civilného zväzku a že boli diskriminované na základe ich sexuálnej orientácie.

Vo veci troch talianskych homosexuálnych párov predbežne ESĽP rozhodol takto:
http://domov.sme.sk/c/7926277/pirosikova-rozsudok-eslp-o-homosexualnych-partnerstvach-nas-zatial-nezavazuje.html
Judikatúra nálezu ESĽP: „ESĽP v rozsudku konštatoval, že talianska právna úprava v súčasnosti neposkytuje dostatočnú právnu ochranu dvojiciam rovnakého pohlavia. Uviedol, že medzi sociálnou realitou sťažovateľov, ktorí v Taliansku väčšinou otvorene žijú vo vzťahoch a ich právnou situáciou je rozdiel, keďže ich vzťahy nie sú žiadnym spôsobom uznané.“

Rozsudok ESĽP nie je pre Slovensko ako samostatný a suverénny štát vo veciach vnútorného právneho poriadku (ústava, zákony a príslušenstvo), ak tento poriadok nie je subsidiárne podradený rozhodnutiam Európskeho parlamentu a Rady Európy, v otázkach ľudských práv (nie základných a neodňateľných!) ale ostatných (akcesorických), Slovensko nezaväzuje, a je na suverénnom Slovensku, ako si túto legislatívu samo upraví: podľa vôle občanov (ľudu) a demokratických pravidiel zastupiteľskej demokracie, prostredníctvom svojich volených zástupcov do najvyššieho zákonodarného zboru, ktorým je aj v slobodných a demokratických marcových parlamentných voľbách 2016 zvolený slovenský parlament…

Z nasledovného článku citujem: „Súd zverejnil rozhodnutie v prípade Oliari verzus Taliansko. Tri páry rovnakého pohlavia zažalovali svoju domovskú krajinu za to, že im neumožnila prístup k žiadnej forme právneho uznania ich partnerstiev. Odvolali sa pri tom na článok osem Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Súd dal gejom za pravdu.“ (Márica Pirošíková, zástupkyňa Slovenska pred ESĽP v Štrasburgu)
Čítajte viac: http://domov.sme.sk/c/7925238/sud-v-strasburgu-posmelil-nasich-gejov.html#ixzz43QcCMXoA
Všimnite tamtiež: Naši aktivisti rozsudok vzťahujú aj na Slovensko. „Oddnes je jasné, že Slovensko porušuje Európsky dohovor, ku ktorému sa prihlásilo ešte v roku svojho vzniku,“ reagovala platforma Životné partnerstvo. Upozornila aj na to, že súd píše, že uzákonenie partnerstiev homosexuálov je trendom v európskych krajinách.“
Rozsudok zo Štrasburgu prišiel v čase, keď sa 38 slovenských mimovládnych organizácií snaží presadiť inštitút životných partnerstiev…

Pozor! Figyelem! Achtung! Atention“ Warning!
Všimnite, že (!): „…uzákonenie partnerstiev homosexuálov je európskym TRENDOM…“
Teda, v tvorbe ľudsko-právnej legislatívy je vraj sa treba opierať o tzv. európske trendy…
Áno, tieto trendy boli minulý rok  pre celú úniu (USA) celoplošne nariadené Najvyšším súdom USA (!):
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/359725-najvyssi-sud-usa-kazdy-stat-unie-musi-povolit-manzelstva-homosexualov/
Ten tak rozhodol vlastne v opore o nič, iba o svoj „trendizmus“ a „súdny aktivizmus“…
Platí to aj v prípade vyššie zmieneného trendistického a súdno-aktivistického rozsudku ESĽP.
K súdnemu aktivizmu: ide o tvorbu precedensov (druh nadpráce).
Od súdneho aktivizmu sa odvíja súdny trendizmus…
Jedno aj druhé sa začína na seba nabaľovať ako snehová guľa…

Stručne k ľudským právam a ich deleniu: Poznáme a odlišujeme dve skupiny ľudských práv (a práv)
a/ základné, neodňateľné a univerzálne ľudské práva ako napr.: „Každá ľudská bytosť má neodňateľné základné ľudské právo na život a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť.“,
b/ akcesorické (vedľajšie, doplnkové, obligatórne), ktoré ľudská bytosť nadobúda v možnosti a zo zákona vekom, postavením a po splnení zákonom stanovených podmienok, ak takéto právo a zákon štát pozná, teda také právo existuje, ešte raz: bolo zákonom prijaté, v priebehu svojho života včítane práv, o nadobudnutí ktorých, alebo ich odňatí, rozhoduje súd podľa ústavy a zákona…

Registrované partnerstvo (alebo inštitút životných partnerstiev) ako zákon slovenský právny poriadok nepozná…
Pozná manželstvo ako ústavou a zákonom o rodine definovaný zväzok muža a ženy, hodný ochrany a podpory spoločnosti…
Ak Slovensko prijme osobitným zákonom akúkoľvek formu registrovaných partnerstiev alebo „životných partnerstiev“ (eufemizmus toho istého), automaticky sa dostane do režimu a jurisdikcie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a Európskeho súdneho dvora v Haagu!

V znení ústavného: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ je sporný výrok v časti ideológia: V prípade LGBTI aktivizmu, existencie a činnosti ľudsko-právnych mimovládok,  ide o presadzovanie a uvádzanie do života sociálnej filozofie a ideológie neomarxizmu…
Odborníci na ústavné právo a politici by sa od tejto ideológie mali dištancovať.
Táto ideológia je nebezpečnejšia, agresívnejšia než všetko to, čo je na adresu politických strán a hnutí v Európe i na Slovensku, orwellovským jazykom nálepkované značkou údajného extrémizmu, nacizmu a fašizmu…

K situácii na Slovensku a možnosti: Slovensko nepozná inštitút registrovaných partnerstiev ani „životných partnerstiev“ je doň ale tlačené zvonka a zvnútra ľudsko-právnymi mimovládkami najmä: Inštitútom ľudských práv, Inakosťou – LGBTI Slovakia a Životnými partnerstvami…
Aktivisti čakajú na zostavenie novej vlády a prvú, ustanovujúcu schôdzu zvoleného slovenského parlamentu…
Ich agenda, ktorú zmieňujem v článku (RP a adopcie detí) iba spočíva, čakajúc…
Po ich neúspechu vo vzťahu k definícii manželstva Ústavou SR, ktorá manželstvo definuje ako zväzok muža a ženy, budú pokračovať podľa: „Keď neprší, aspoň kvapká…“ a znova otvoria svoju agendu registrovaných partnerstiev…
Vlastne „vykopávajú“ už dávno otvorené dvere, pretože: Platný občiansky zákonník a zákon o notároch im umožňuje partnerskú zmluvu aj s príslušenstvom uzavrieť na notárskom úrade a takýto dokument sa stane verejnou listinou, záväznou pre všetky zmluvou ošetrené oblasti ich ekonomického, sociálneho a „rodinného“ (právo na súkromie) života…
Možno bude dobré otvoriť občiansky zákonník a upraviť jeho sporné časti..
To je asi tak všetko…

Ibaže, ONI toto nechcú, lebo: Vedome a úmyselne sa chcú a „potrebujú“ dostať do ľudsko-právneho režimu registrovaného (životného) partnerstva, ktoré im umožní ľudsko-právnu ochranu v jurisdikcii ESĽP, Veľkej poroty a Európskeho súdneho dvora…
A najmä, ľahšiu cestu k adopciám detí pármi rovnakého pohlavia. Lebo.

Automatické a bezvýhradné právo na adopcie vždy a pre každého ale neexistuje.
Lebo adopcie nie sú základným ľudským právom.

Apelujem na váš zdravý rozum, gramotnosť (poučenie z “vývoja” pred februárovým referendom 2015, kedy väčšina, najmä nehlasujúcich, bola mediálne zmanipulovaná “odborníkmi”):
Nespite a konečne sa prebuďte!
Ide o jeden z posledných budíčkov pred polnocou a definitívnou tmou spoločnosti. Lebo o 5 minút dvanásť už dávno bolo…
Kto má v sebe kúsok filipa a je ešte ako tak aktívne, samostatne a kriticky premýšľajúci, a nemá už mediálnym brainwashingom vypláchnutý mozog, tento „ťažký“ článok pozorne prečítal až do konca a bude ho aj, ako zodpovedný a aktívny občan Slovenska, zdieľať…
Ďakujem za pozornosť.

P.S. Toto vám žiadne noviny, tobôž SME, Denník N, Pravda, neponúknu…
Lebo.
Salámová metóda a Overtonovo okno fungujú…
Fungujú?
Toto nie je výzva (predošlý blog) proti komu, proti čomu za koho, pre koho, ani stavanie kresťanstva z nôh na hlavu, to sú fakty…

 • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Zdenek Janecek

  komu uz jen ti buzeranti vadi ?? Pokud jich je do 2% populace, tak je to o nicem a vyslovene je to smesne a banalne. Vyslovene nesnasim lidi, kteri maji tendence poucovat a vychovavat druhe a vetsinou jsou to sami hajzlici a krivaci. Vsak se jdete podivat do kostela, kdo sediva v prvnich lavicich ?? Nebyvaji to ty nejvetsi drbny a byvale radodajky a ted moralizuji a “vychovavaji” az to vzduch brzdi. Zit a nechat zit, je zlate pravidlo a melo by byt pro kazdeho zavazne.

  1. Juraj Režo

   Osobne nemám nič proti LRBTI persónam, akceptujem ich právo na súkromie. Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia ale nemajú dosah len na „zanedbateľné“ dve percentá populácie, ale na celú spoločnosť, čo je mimo rámec a nad bežné primitívne, nekvalifikované, nekompetentné a nahlúple chápanie a interpretáciu tzv. homofóbie. Preto nemôžem akceptovať ani toto simplicitné vnímanie tejto obzvlášť spoločensky závažnej, ľudsko-právnej problematiky, hodnej pozornosti a záujmu čitateľskej verejnosti…

   1. Zdenek Janecek

    ako chcete zamezit tomu, aby si deti poridili treba prirozenou cestou ?? Vsak baby muzou soulozit a dokonce pozadovat od chlapu vyzivne a pritom budou lesby. Jste nadherne nedusledny a tak nejak pruhledny. Vam nejde o ty deti, ale o neco jine a jen nikdo nevi co. Podle meho nazoru by bylo detem lepe u buzerantu od prirody, nez u buzerantu ze zakona. Viz skandaly s knezoury anebo v detskych domovech.


Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?