Publikované: 30.10.2018

Rodové štúdie

Rodové štúdie sa zaoberajú nerovnosťami podmienenými civilizačne, kultúrne a sociálne; postavením žien a mužov v spoločnosti, rovnosťami príležitostí pre ženy a mužov, finančnými príjmami mužov a žien, účasťou žien vo verejnom živote a politike, postojmi rôznych spoločenských skupín voči ženám a mužom, domácim násilím, násilím na ženách, deťoch, ale aj vekom dožitia mužov a žien…
Hneď na úvod prvá poznámka s dobrou výhradou: Rodové štúdie sa ale nezaoberajú dôsledkami spoločenského a ekonomického efektu rodových štúdií a to starnutím populácie, zvyšovaním dôchodkového veku a jeho konzekvenciami pre kvalitu života ľudí v aktívnom ekonomickom veku, pričom nezabúdam ani na fakt, že: Za kvalitu života si môže priemerne dobre mentálne a intelektovo vybavený populačný štandard oboch pohlaví a rodov (aj “tretích”) prevažne každý, každá, “každé” svojsky, na pozadí takmer vždy osobnej nedeliteľnej zodpovednosti za svoj život…
Namiesto dobre plánovaného partnerstva, manželstva, rodičovstva a výchovy detí radšej propagujú voľnú liberalizáciu vzťahov, partnerského spolužitia, antikoncepcie a potratov s výlučnou slobodou a údajným právom žien, a svoj osobný životný štýl, ktorému sa “naučili” na neomarxistických rodových štúdiách, ale bez akejkoľvek osobnej zodpovednosti za pokles demografickej krivky a natality zdravej a normálnej ženskej časti populácie v zdravej a trvalo udržateľnej rodine, založenej prednostne manželstvom muža a ženy…
A za svoj životný nezdar a neúspech, ale aj zlyhávanie v partnerských vzťahoch, ukazujú na údajne vinnú diskrimináciu, nedostatok slobody a rodové stereotypy.
Do ich anti stereotypálneho diskurzu vstupuje aj debata o mono a polygamii (psychiater Michal Patarák, na blogu liberálneho Denníka N). No, aby zasa nedošlo k diskriminácii, žien, treba rovnováhu: Pridajte polyandriu. A tiež kritiku humánnej evolúcie a s ňou aj antropológie…
O tom všetkom je teória, sociálna filozofia a ideológia Frankfurtskej školy, ktorá aj k nám prenikla po našom “otvorení sa svetu” po Veľkej novembrovej revolúcii, kritika kritiky, kritická teória, známa ako neomarxizmus, ktorý sa postupne infiltruje do novo ľavicových politických liberálnych programov “progresívnych liberálno-demokratických” politických subjektov, čakajúcich na parlamentné voľby 2020 aj s ich Agendou OSN 2030, aj s požehnaním neomarxistickej časti vatikánskej RKC…
Pojem rod (angl. gender) sa viaže na uplatňovanie spoločenských rolí muža a ženy, zatiaľ čo pohlavie (angl. sex) je definované biologickými rozdielmi.
http://rudolfkohoutek.blog.cz/0811/rodove-studie-gender-study
Rodová ideológia je zdrojovým zázemím Istanbulského dohovoru. V súčasnej dobe sa podľa nej a pod dohľadom GREVIO (nadnárodný monitoring s kontrolným, mentorským a sankčným mechanizmom) očakáva väčšia participácia otcov v rodine na chode domácnosti a rodiny. Vo väčšine súčasných rodín je proklamovaná komplementarita mužských a ženských rolí a aktivít v rodinách, v skutočnosti však stále väčšina domácich prác zostáva na žene. To súvisí aj s faktom, že mnohé ženy sú v rodinách so svojou rolou a pozíciou viac nespokojné ako muži. Ibaže mnohé z nich sú už “úspešne a sľubne” indoktrinované a manipulované rodovou ideológiou a feminizmom
Ak si pekná, vydáš sa, ak škaredá, pôjdeš do školy; čo je jeden z typických zjednodušených rodových stereotypov aj slovenskej minulosti.
Ak ale nemáš talent nadanie na prírodné vedy a ekonomiku, súbežne s efektom aj potenciál pre prínos do PR4.0, máš problém zamestnať sa. Ale to platí aj pre časť mladej mužskej generácie. Prežitý je aj malomeštiacky stereotyp, že mať vysokoškolské vzdelanie je terno a záchrana, ibaže: vysokoškolský diplom a akademický titul už dnes nezakladá istotu živobytia, o čom vypovedajú štatistiky evidencie nezamestnaných na úradoch práce…


Štátna sa verejná správa ale aj školstvo a kultúra je „odkladiskom“ mnohých inak zbytočných, neschopných a nespôsobilých absolventov viacerých v spoločenskej a ekonomickej praxi študijných odborov; vo svojom predošlom článku som na príklade akademickej profesorky Radičovej verzus JUDr. Danko a PhDr. Ľuboš Blaha PhD., načrtol problém vysokého školstva, produkujúceho pre spoločnosť zbytočných, štátom platených trúdov, a „odborníkov“ pre mimovládne ľudsko-právne neziskovky, často úplne neschopných niečo v živote dokázať, infiltrujúcich sa potom “nádejne” do veľkých politík (časť z nich sú členmi strany Progresívne Slovensko, Beblavého SPOLU, ale už aj útokom na kresťanstvo liberálni Progresívni veriaci aj s ich “nadkresťanským” nadkonfesionalizmom, čo je vlastne pokračovanie známeho, s bývalým komunistickým režimom kolaborujúcimi všetky náboženstvá sveta spájajúcimi ekumenistami hnutia kresťanských heretikov Pacem in terris (vedie ich odpadlík od evanjelickej cirkvi ECAV „teológ“ a “exegeta” Písma Ondrej Prostredník) presne na obraz Veľkého Babylona (Bábel znamená zmätok, chaos). A na ten sa mení hrdá multikultúrna a dúhová západná Európa…
Chúďa diskriminované a prenasledované autoritárskym maďarským režimom…


Maďarská vláda zrušila akreditáciu odboru rodové štúdiá. Mladá žena, píše Denník N, ktorá ho študuje v Budapešti hovorí, že v krajine je taká nálada, že aj skutočnosť, že šesť rokov študovala v Británii, sa vníma tak, že opustila vlasť.Dorottya má 26 rokov, žije v Budapešti a na Facebooku tají, čo a kde študuje. Sú to rodové štúdiá na Stredoeurópskej univerzite (CEU), čo je v Maďarsku citlivá téma a aj v jej rodine by to mohlo vyvolať konflikty. Z tých istých dôvodov nechce zverejniť ani svoje celé meno. Vláda v októbri odboru zrušila akreditáciu, študuje ho tam spolu okolo 80 študentov a okrem CEU (Stredo európska univerzita) sa vyučuje aj na štátnej Eötvös Loránd University (ELTE).
Rodové štúdie a rodová ideológia sú nielen úplne zbytočné (vysvetlite, prečo nie?) ale aj existenčne a existenciálne kontraproduktívne, škodia a idú proti záujmom európskeho spoločenstva rovnako, ako proti národno-štátnym záujmom Slovenska, čo v krajinách V-4 pochopilo jedine Maďarsko, ktoré vo veci koná…
Maďarská vláda dlhodobo útočí aj na zahraničné univerzity. Prestížna CEU minulý týždeň ohlásila, že ak sa s vládou nedohodne na rešpektovaní akademickej slobody, budúci školský rok začne študentov sťahovať do nového kampusu vo Viedni.
Maďarskí Orbánovi politici začali hovoriť o zákaze rodových štúdií toto leto. Očakávali ste, že sa to skutočne stane?
Nie. Hovorili, že absolventi týchto odborov sa nevedia zamestnať, a preto je zbytočné, aby na to štát míňal peniaze. Preto som si myslela, že odbor bude pokračovať, len si zaň študenti budú musieť platiť.
Poznámka: Teda, maďarská vláda sa nespráva len racionálne a to vo význame pojmu prirodzená normalita ale aj sociálne a ekonomicky.
Musia si študenti v Maďarsku za niektoré odbory platiť?
V Maďarsku to funguje tak, že ak nemáte dobré známky, musíte si školné platiť sami. Tým najlepším študentom školné zaplatí štát. Na štátnej univerzite ELTE potom semester stojí takmer 850 eur. Bola som však presvedčená, že maďarská vláda príliš dbá o svoju reputáciu v zahraničí, a preto rodové štúdiá nezrušia.
Rodová ideológia je jednou z obľúbených a chránených tém Denníka N a jeho dvojčaťa SME. Prevzaté z Denníka N:
https://dennikn.sk/1275176/tajim-co-studujem-v-madarsku-sa-k-rodovym-studiam-bojim-verejne-hlasit/?ref=list
Podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjen povedal, že rodové štúdie sú „ideológiou ale nie vedou“ a nikto nechce zamestnávať „rodových ideológov“.
Ide o sociálnu filozofiu a na nej postavenú ideológiu neomarxizmu Frankfurtskej školy; a široko otvorený ľudsko-právny aktivizmus a presadzovanie politík gender a multikulti takzvanej novej „progresívnej“ ľavice.
Dôsledky sú známe v boji za práva „dúhy“ a utečencov (migračná kríza a jej dôsledky aj na občiansku bezpečnosť)…
Dňa 10. apríla 2017 predseda Maďarskej republiky János Ader podpísal zákon o zmenách a doplnkoch vnútroštátnych právnych predpisov o vysokoškolskom vzdelávaní v Maďarsku, ktoré obmedzujú akademickú slobodu pre CEU a iné zahraničné a medzinárodné univerzity pôsobiace v Maďarsku.
https://www.ceu.edu/category/istandwithceu
Dňa 25. októbra 2018 správna rada CEU oznámila, že prichádzajúci študenti pre akreditované magisterské a doktorandské programy v USA budú študovať na novom areáli vo Viedni, ktorý začne v akademickom roku 2019-20. Správcovia povolili tento krok od 1. decembra 2018.
Ideovo-ideologické a zdrojovo-finančné zázemie má CEU v USA, oporu vo vládnych organizáciách USAID a NED a Sorosovej nadácie OSF.
Odborným garantom (teória, metodika, mentoring, vzdelávanie, poradenstvo a príprava legislatívy) presadzovania rodovej ideológie do spoločenskej praxe Celoštátnou vládnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v časti Akčný plán ochrany a podpory zraniteľných skupín (LGBTI) je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, jeho Odbor rodových rovností a rovnakých príležitostí (Ing. Pietruchová) aj pre tlak na ratifikáciu Istanbulského dohovoru “aktivistické” ministerstvo spravodlivosti (ministerka a z Most-Híd odídená Lucia Žitňanská) ich poradými orgánmi sú Výbor pre práva žien a LGBTI, mimovládne organizácie a občianske združenia z prostredia dúhy (IĽP. Inakosť-LGBTI Slovakia…) a feminizmu, útočiace na kresťanstvo, tradičnú (aj kresťanskú) rodinu, založenú manželstvom muža a ženy, s cieľom, rozbiť ju a urobiť z nej len „alternatívu“, ktorá má úplne zaniknúť…
Linky (doplnková príloha):
Text návrhu dohody medzi vládou a Maďarskom a štátom New York
List od štátneho oddelenia pre vzdelávanie v New Yorku vláde Maďarska. 24. augusta 2018.
List od štátneho oddelenia pre vzdelávanie v New Yorku vláde Maďarska. 20. júna 2018.
Znova a znova opakujem, že ide o presadzovanie ideológií, v rozpore s preambulou a Článkom 1 Ústavy SR, čo v porovnaní s aktívnym Maďarskom, v jeho národno-štátnom záujme, Slovensko vôbec nerieši, a problému indoktrinácie a manipulácie spoločnosti neomarxistickou ideológiou, ktorá do spoločnosti vnáša nebezpečenstvo diktatúry liberálneho neofašizmu, sa z neznámych dôvodov vyhýba a odsúva ho ako rastúci problém len inak bezzubým registračným zákonom pre mimovládne „neziskovky“ (poukaz a odkaz na americký zákon FARA, chrániaci záujmy USA už od roku 1938) ale Slovensko je a ostáva tým istým záujmom USA, a to najmä z prostredia liberálnych demokratov Clintonovej, vládnej USAID a NED a ich ideologickej diverzii, smerom k “málo liberálnym demokraciám” európskeho stredo-východu, stále otvorené…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?